MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN FİZİKO-KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TEST YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, maddelerin ve karışımların içsel özelliklerinden kaynaklanan fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerinin belirlenmesi için madde veya karışım üzerinde yapılacak testlere ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; maddenin ve karışımların içsel özelliklerine ilişkin, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin ek-9’unda yer alan bilgilerin elde edilmesinde kullanılan testleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

b) 31/5/2008 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan 440/2008 sayılı Test Yöntemleri Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tüzüğü hükümlerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Karışım: İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi veya çözeltisi oluşturmasını,

b) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

ifade eder.

Maddelerin ve karışımların test edilmesi

MADDE 5 – (1) Maddelerin ve karışımların içsel özelliklerinden kaynaklanan fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin ek-1’inin A bölümünde yer alan test yöntemleri kullanılır.

(2) Maddelerin ve karışımların içsel özelliklerinden kaynaklanan toksikolojik özelliklerinin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin ek-1’inin B bölümünde yer alan test yöntemleri kullanılır.

(3) Maddelerin ve karışımların içsel özelliklerinden kaynaklanan ekotoksikolojik özelliklerinin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin ek-1’inin C bölümünde yer alan test yöntemleri kullanılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız