ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Elektrik Üretim Anonim Şirketinin elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satışına ilişkin yöntemler ile bu yöntemlerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4(Değişik:RG-14/7/2020-31185)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketlerini,

b) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

c) Değişken maliyet: Satışa konu elektrik enerjisinin hacme bağlı olarak oluşan maliyetlerini,

ç) Dengeleme güç piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, on beş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasını,

d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

f) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

g) Genel Müdür: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

ğ) Genel müdür yardımcısı: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel müdür yardımcısını,

h) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırılması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak EPDK tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,

ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışlarının, ihale dokümanlarında belirtilen şartlar çerçevesinde istekliler arasından belirlenen kazananlara yapılmasını sağlayan ve sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

i) İhale katılım dosyası: İhale dokümanlarını satın alan piyasa katılımcıları tarafından ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeleri içeren dosyayı,

j) İhale takas fiyatı: İhalenin sonuçlandığı fiyatı,

k) İhale yetkilisi: İhaleyi onaylayarak sonuçlandırmaya yetkili kişiyi,

l) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

m) İstekli: İhale dokümanlarını satın alan/ihaleye katılan piyasa katılımcılarını,

n) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

o) İşlem fiyatı: Satış işleminin gerçekleştiği ve faturalamaya esas fiyatı,

ö) Endekslenmiş eskalasyon mekanizması: İhale takas fiyatının, parametrik bir formül doğrultusunda belirli endekslere göre ve planlanmış periyotlarda güncellenerek yeni dönem işlem fiyatlarının hesaplandığı mekanizmayı,

p) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

r) Piyasa işletmecisi: İlgili Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

s) Piyasa katılımcısı: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişiler ve bu tüzel kişiler için oluşturulabilecek farklı kategorileri,

ş) Piyasa takas fiyatı: Gün öncesi piyasasında belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarını,

t) Portföy: EÜAŞ’ın belirli bir satış dönemi planlaması için öngörülen enerji üretim varlıkları ve satın alınan/alınacak elektrik enerjisi miktar kaynakları havuzunu,

u) Rezerv fiyat: İhaleli satışlarda istekli tarafından verilebilecek minimum teklif fiyatını belirleyen EÜAŞ tarafından hesaplanmış fiyatı,

ü) Sabit maliyet: Satışa konu elektrik enerjisinin hacimden bağımsız oluşan maliyetlerini,

v) Serbest tüketici: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

z) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

aa) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin, şartnamede belirtilen koşullar doğrultusunda sunduğu fiyat, miktar ve diğer parametrelerden oluşan elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımı teklifini,

bb) Yönetim Kurulu: EÜAŞ Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Kanalları

Organize toptan elektrik piyasalarına satış

MADDE 5 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-14/7/2020-31185)

(1) Yönetim Kurulu onayı ile belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisinin veya kapasitesinin bir kısmı organize toptan elektrik piyasalarına arz edilir.

İhalesiz satış

MADDE 6(Değişik:RG-14/7/2020-31185)

(1) Portföy dâhilinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar ve koşullardaki elektrik enerjisi, 6446 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ikili anlaşmalar ile toptan satış tarifesi üzerinden dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satılır.

(2) Yönetim Kurulu kararı ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (o) bendi çerçevesinde ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleri ile ilgili olarak EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere tam tedarik kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabilir. Ayrıca, iletim sistemi kayıpları için TEİAŞ’a ikili anlaşmalar ile elektrik enerjisi satışı yapılabilir.

(3) 6446 sayılı Kanunda tanımlanan mevcut sözleşmeler kapsamında ilgili müşterilere elektrik enerjisi satışı yapılır.

İhale ile satış

MADDE 7 – (1) Portföy dâhilinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite, EÜAŞ tarafından düzenlenecek enerji satış ve/veya kapasite ihaleleri ile piyasa katılımcılarına satılabilir.

(2) Enerji satış ihalelerinde, tek ya da farklı vade ve yük eğrisine sahip enerji miktarlarından oluşan ürün ve/veya ürünler satışa sunulur.

(3) Enerji kapasite ihalelerinde, belli bir vade için taahhüt edilen farklı vade ve yük eğrisine sahip emre amade üretim kapasitesi olarak adlandırılan ürün ve/veya ürünler satışa sunulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satışına İlişkin Uygulamalar

Organize piyasalara satışlara ilişkin uygulamalar

MADDE 8(Değişik:RG-14/7/2020-31185)

(1) EÜAŞ tarafından organize toptan elektrik piyasalarında yapılacak satışlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İhalesiz satışlara ilişkin uygulamalar

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ikili anlaşmalarla dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satışı özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) EÜAŞ’ın portföyünde yer alan elektrik enerjisinin ihalesiz satışı çerçevesinde, EÜAŞ satıcı taraf olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde düzenlenen uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerine ilişkin kurallara uygun şekilde piyasa işletmecisine bildirim yapmakla yükümlüdür.

(3) Yönetim Kurulu onayı ile EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere enerji satışı, özel hukuk hükümlerine tabidir.

(4) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları ve EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ihalesiz elektrik enerjisi satışı çerçevesinde, EÜAŞ, ilgili mevzuat uyarınca, serbest tüketicilerini piyasa katılımcısı portföyüne kaydettirmekle yükümlüdür.

İhale ile satışlara ilişkin uygulamalar2

MADDE 10 – (1)  (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için EÜAŞ tarafından ihaleler düzenlenir.

(2) İhalelere ilişkin tüm teknik kurallar EÜAŞ tarafından hazırlanacak teknik şartnamede tanımlanır.

(3) İhalelere ilişkin tüm idari kurallar EÜAŞ tarafından hazırlanacak idari şartnamede tanımlanır.

(4) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Teknik şartnamede başka bir koşul belirtilmediği takdirde; ihalelerde istekli tarafından verilebilecek minimum teklifi tanımlamak için, satışa esas elektrik enerjisinin portföy ağırlıklı maliyet ortalamasından düşük olmamak üzere uygun gelir beklentisi oluşturacak şekilde rezerv fiyat ve/veya ihale modeline bağlı olmak üzere rezerv fiyatı koruyacak diğer limitler belirlenir.

(5) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda teknik şartnamede kuralları düzenlenmek üzere, ihale takas fiyatının parametrik bir formül doğrultusunda belirli endekslere göre ve planlanmış periyotlarda güncellenerek yeni dönem işlem fiyatlarının hesaplandığı, endekslenmiş eskalasyon mekanizmasına tabi ihaleler düzenlenebilir.

(6) İhaleler sonucunda kazananlarla imzalanacak sözleşmeler için EÜAŞ satıcı taraf olarak, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde düzenlenen uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerine ilişkin kurallara uygun şekilde piyasa işletmecisine bildirim yapmakla yükümlüdür.

(7) İhalelere hazırlık kapsamında aşağıdaki faaliyetler elektronik ve/veya fiziksel ortamda (Değişik ibare:RG-14/7/2020-31185) Enerji Satış Daire Başkanlığınca yürütülür:

a) İhale duyurusunun yapılması: İhale başvurusunun kabulü için gerekli koşul ve tarih ile birlikte ihalenin gerçekleştirileceği yer ve zaman bilgilerinin duyurusu ihale tarihinden en az 20 iş günü önce yapılır.

b) Şartnamelerin yayımlanması: Teknik şartname kapsamındaki elektrik enerjisi ve/veya kapasite ihalesi için rezerv fiyat ve/veya ihale modeline bağlı olmak üzere rezerv fiyatı koruyacak diğer limitleri içeren tüm teknik kurallar ve idari şartnamede yer alan idari kurallar ihale tarihinden en az 10 iş günü önce yayımlanır.

c) İstekli listesinin oluşturulması: Şartnameyi satın alan isteklilerin listesi oluşturulur.

(8) İhaleler kapsamında aşağıdaki faaliyetler, 15 inci madde uyarınca kurulacak olan ihale komisyonu tarafından elektronik ve/veya fiziksel ihale ortamında yürütülür.1

a) (Ek:RG-4/4/2015-29316) İhale katılım dosyalarının kontrolü: Teknik ve idari şartnamede belirtilen kurallara göre ihale katılım dosyalarının uygunluğu kontrol edilerek ihaleye katılabilecek istekliler tespit edilir. Bu bentte tanımlanan görev ile ilgili olarak ilave iş gücü veya uzmanlık gerekmesi durumunda, ihale yetkilisi tarafından ilgili daire başkanlıklarından konuyla ilgili kişiler ihale komisyonuna dahil edilebilir. 2

b) Tekliflerin toplanması: Teknik şartnamede tanımlanan ihale yöntemine ve idari şartnamede tanımlanan idari koşullara göre ihaleye ilişkin teklifler ihale tarihi ve saatinde isteklilerden toplanır. 2

c) İhale kontrollerinin yapılması: Toplanan teklifler teknik şartnamede tanımlanan ihale modeli ve yöntemine ilişkin teknik kurallar ve idari şartname kuralları doğrultusunda ihalenin gerçekleştirildiği iş gününde başlayacak tek oturum kapsamında kontrol edilir. 2

ç) İhale takas fiyatının ve/veya fiyatlarının hesaplanması: EÜAŞ tarafından ilgili teknik şartnamede tanımlanan ihale fiyatı belirleme yöntemine göre ihale takas fiyatı ve/veya fiyatları ihalenin gerçekleştirildiği iş gününde başlayacak tek oturum kapsamında belirlenir. 2

d) İhalenin doğrulanması: İhale süresince katılımcıların ihalenin kuralları ve mevzuatına aykırı davranışta bulunmadıkları ve ihale takas fiyatı ile ürün taksimatı hesaplamalarının doğru yapıldığı kontrol edilir ve ihalenin gerçekleştirildiği iş gününde başlayacak tek oturum sonucunda ihale doğrulanır. 2

e) İhalenin iptal edilmesi: İhale kurallarının ihlal edildiği ve ihale sonucuna zarar verebilecek davranışların tespit edildiği durumlarda ihalenin gerçekleştirildiği iş günü içinde başlayacak tek oturum sonucunda ihale iptal edilir. 2

f) Kazananların ürün miktarlarının belirlenmesi: İhaleyi kazanan isteklilere, EÜAŞ tarafından teknik şartnamede tanımlanan ürün dağıtım yöntemine göre ürün taksimi ihalenin gerçekleştirildiği iş gününde başlayacak tek oturum kapsamında yapılır. 2

g) Teminatların hesaplanması ve ihalenin sonlandırılması: İhaleyi kazananlar ve karşılamaları gereken teminat miktarları belirlenerek, ihale gerçekleştirildiği iş gününde başlayacak tek oturum sonucunda sonlandırılır. 2

ğ) İhalenin onaylanması: Sonlandırılan ihale onaylanmak üzere ihale yetkilisinin onayına sunulur. 2

(9) İhale sonucunun onaylanmasını takiben aşağıdaki faaliyetler 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ihale komisyonu sekretaryası tarafından yürütülür:

a) Teminatların kazananlara bildirilmesi ve teslim alınması: Kazananların teminat yükümlülükleri ihale onayından sonra 3 iş günü içerisinde bildirilir ve yükümlü oldukları teminat miktarını karşıladıklarına ilişkin belgeler bildirim tarihinden sonra 5 iş günü içinde teslim alınır.

b) Sözleşmeye davet ve sözleşmelerin imzalanması: Teknik şartnamede tanımlanan ihale takas fiyatı ve ürün dağıtım belirleme yöntemlerine göre belirlenen miktar ve fiyatlar üzerinden kazananlarla yapılacak olan enerji ve/veya kapasite satış sözleşmesinin, kazananların sözleşmeye davet edilmesinden sonra 5 iş günü içinde tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanması sağlanır.

Alternatif ihale modelleri

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için EÜAŞ tarafından fiyat – miktar/kapasite ihaleleri düzenlenir.

(2) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi satışı için EÜAŞ tarafından ilgili satış dönemine esas piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler düzenlenir.

(3) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda kapasite satışı için EÜAŞ, TEİAŞ’ın açacağı kapasite ihalelerine de katılabilir.

(4) Piyasa gelişimi ve diğer güncel koşullar doğrultusunda ihtiyaç olması halinde EÜAŞ Yönetim Kurulunca onaylanacak başka ihale modelleri ile de elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapılabilir.

(5) EÜAŞ bu Yönetmelikte yer alan ya da Yönetim Kurulunca onaylanmış ihale modellerini, düzenlenecek bir ihale için tek tek ya da bir arada kullanabilir.

İhale yöntemleri

MADDE 12 – (1) EÜAŞ Yönetim Kurulu ihalenin verimliliğini sağlamak için düzenleyeceği ihale modeline uygun ihale yöntemini seçer. İhale yönteminin, ihale takas fiyatı belirleme ve miktar dağıtımına ilişkin detayları teknik şartnamede belirtilmek üzere, aşağıdaki ihale yöntemlerinden ihale modeli ile uyumlu olacak biri kullanılabilir:

a) Artan fiyat ihale yöntemi: İstekliler her turda verdikleri teklifi teknik şartnamede belirlenen kurallar dâhilinde revize etmek zorundadır ve ihale, teknik şartname kuralları doğrultusunda sonlandırılır.

b) Kapalı zarf ihale yöntemi: İstekliler yalnız tek bir teklif bildirir ve ihale, teknik şartname kuralları doğrultusunda sonlandırılır.

(2) Piyasa gelişimi ve diğer güncel koşullar doğrultusunda ihtiyaç olması halinde Yönetim Kurulunca onaylanacak başka ihale yöntemleri elektrik enerjisi ve/veya kapasite ihalelerinde uygulanabilir.

(3) EÜAŞ bu Yönetmelikte yer alan ya da Yönetim Kurulunca onaylanmış ihale yöntemlerini, düzenlenecek bir ihale için tek tek ya da bir arada kullanabilir.

Teknik komite kurulması

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Dağıtım şirketleri/görevli tedarik şirketlerine toptan satış tarifesinden satış ve/veya ihaleli satışlara ilişkin elektrik enerjisi ve kapasite satış kanalları, satışa ilişkin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarında Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde teknik analizler sağlamak üzere Yönetim Kurulu onayı ile teknik komite kurulur.

(2) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Teknik komite, Yönetim Kurulu onayı ile Enerji Satış Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel müdür yardımcısı başkanlığında;

a) Enerji Satış Daire Başkanı,

b) Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanı,

c) Hidrolik Santraller Daire Başkanı,

ç) Malî İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanı,

d) Doğalgaz Santralleri Daire Başkanı,

e) Enerji Alış Daire Başkanı,

f) Termik Santraller Daire Başkanı,

g) Enerji Satış Daire Başkanlığından imza yetkili bir personel veya söz konusu personelin mevcut bulunmadığı durumlarda daire başkanlığı tarafından yerine görevlendirilecek imza yetkili başka bir personel,

ğ) Malî İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından imza yetkili bir personel veya söz konusu personelin mevcut bulunmadığı durumlarda daire başkanlığı tarafından yerine görevlendirilecek imza yetkili başka bir personel,

olmak üzere en az on kişiden oluşur.

(3) İhtiyaç olması halinde, teknik komiteye konuyla ilgili uzman kişiler dâhil edilebilir. Ayrıca teknik komite, görevleri çerçevesinde, teşekkül içerisindeki ihtisas dairelerinden destek alabilir veya gerektiğinde uzman kuruluşlardan ve danışmanlardan hizmet satın alabilir.

Teknik komitenin görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi durumunda, elektrik enerjisi ve kapasite satış kanalları, satışa ilişkin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarında alınacak kararlara girdi oluşturmak üzere teknik komite tarafından analizler gerçekleştirilir.

(2) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ihale ile enerji ve/veya kapasite satışı yapılacağı durumlarda teknik komite, komiteyi oluşturan birim temsilcilerinin ihtisas alanları ile ilgili hususların kendi daire başkanlıkları tarafından yerine getirilmesi kaydıyla, idari ve teknik şartnameyi hazırlamakla görevlidir.

(3) Teknik komite tarafından yürütülecek analizler için gerekli veriler ve bilgiler talep edildikleri birimler tarafından mümkün olan en kısa sürede temin edilerek teknik komiteye iletilir.

(4) Teknik komite tarafından yürütülecek analizler Yönetim Kurulu kararlarına temel oluşturmak için kullanılmakla beraber, verilecek nihai kararlar Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.

İhale komisyonu kurulması

MADDE 15 – (1) Portföy dâhilindeki elektrik enerjisi miktarının ihale ile satışı kapsamında, ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve teknik ve idari şartname çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılması için ihale komisyonu, Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. İhale yetkilisi Genel Müdürdür.

(2) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) İhale komisyonu, komisyon başkanı Enerji Satış Daire Başkanı ve Enerji Satış Daire Başkanlığından imza yetkili dört personel olmak üzere tek sayıda ve en az beş kişiden oluşturulur. İhale yetkilisi tarafından, asıl üyeler ve bu üyelerin yerine geçecek yedek üyelerin isimleri belirlenir. Asıl üyenin bulunmaması hâlinde yedek üye komisyona katılır.

(3) İhale komisyonu üye tam sayısıyla toplanır. Yedek üyeler ile üye tam sayısına ulaşılamadığı durumda, eksik üyenin bağlı bulunduğu daire başkanlığı, söz konusu üyenin yerine geçecek personel görevlendirmekle sorumludur.

(4) Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak kararı imzalamak zorundadır.

(5) İhtiyaç olması halinde, bu komisyona konu ile ilgili uzman kişiler dâhil edilebilir.

İhale komisyonunun görevleri

MADDE 16 – (1) İhale komisyonu, 10 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen faaliyetleri yürütmek, idari ve teknik şartnamede belirtilen koşullar doğrultusunda gelen teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonlandırmak ve nihai kararı ihale yetkilisinin onayına sunmakla görevlidir.

(2) İhale komisyonunun sekretarya görevini (Değişik ibare:RG-14/7/2020-31185) Enerji Satış Daire Başkanlığı yürütür. Sekretarya kapsamında, 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen faaliyetlere ek olarak aşağıdaki listelenen faaliyetler ile ihale komisyonunun desteğe ihtiyaç duyabileceği diğer faaliyetler yürütülür:

a) Komisyonun toplanmasını sağlamak.

b) Her türlü karar ve tutanakları hazırlayarak komisyon üyelerine ve/veya ihale yetkilisine imzalatmak.

c) Komisyon kararlarını muhafaza etmek.

ç) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satışına İlişkin Miktar ve Fiyat Belirleme

Elektrik enerjisi ve kapasite satışında miktar belirleme

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Portföy dâhilindeki elektrik enerjisinin satışa konu olacak toplam miktarına ve bu miktarın, satış kanalları arasındaki dağılımına Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Portföy dâhilinde satışa konu olacak kapasite miktarına Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Portföy dâhilindeki elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini satabileceği bu Yönetmelikte tanımlanan satış kanallarından farklı bir satış kanalı olması durumunda, söz konusu satış kanalına elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi miktarı ayırıp ayırmama ve ayrılacaksa ne kadar elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktarı ayrılacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

Elektrik enerjisi satışında fiyat belirleme

MADDE 18(Değişik:RG-14/7/2020-31185)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan organize piyasalara satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında piyasaya verilecek teklifler, portföyde yer alan santrallerin marjinal maliyetlerinin altında olmayacak şekilde sunulur. Ancak türev piyasalarda vadeli işlemlerde geleceğe yönelik fiyat öngörüsü ve risk yönetimi dikkate alınabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ihalesiz satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında uygulanacak işlem fiyatı, EÜAŞ’ın yıllık bazda oluşacak işlem fiyatının EÜAŞ’ın öngörülen yıllık ortalama portföy (üretim ve alım) maliyetlerinin altında kalmaması kaydıyla Genel Yatırım ve Finansman Programı hedefleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan ihale ile satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında oluşacak işlem fiyatının;

a) Miktar-fiyat ihaleleri için, rezerv fiyata eşit veya rezerv fiyatın üstünde olması esastır.

b) Piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler için, rezerv fiyata eşit veya rezerv fiyatın üstünde olması hedeftir. Ancak, teknik açıdan çalışması zorunlu santraller göz önüne alınarak ve organize piyasa mekanizmaları ile fiyat hesaplama metodolojileri doğrultusunda işlem fiyatı bazı uzlaştırma dönemlerinde rezerv fiyatın altında gerçekleşebilir.

(4) Rezerv fiyat aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200714-4_dosyalar/image004.gif

 

(5) Bu formülde geçen;

a) SM (t): “t” planlama dönemi için ilgili Daire Başkanlıkları tarafından ihale konusu elektrik enerjisi için tahmini olarak hesaplanan sabit maliyet tutarını (TL),

b) SEu (t): “t” planlama dönemi için ihale konusu elektrik enerji miktarını (MWh),

c) DM(t): ‘‘t’’ planlama dönemi için ilgili Daire Başkanlıkları tarafından tahmini olarak hesaplanan ağırlıklı ortalaması alınmış portföy satılabilir elektrik enerjisi birim değişken maliyetini (TL/MWh),

ç) t: Planlaması yapılan ihaleye konu dönem/vadeyi,

d) k: Yönetim Kurulunca belirlenen hedef kar marjını (%),

ifade eder.

Kapasite satışında fiyat belirleme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan ihale ile satış kanalı çerçevesinde yürütülecek kapasite ihaleleri kapsamında yapılacak kapasite satışlarında oluşacak ihale takas fiyatı, kapasite kullanım hakkı fiyatıdır.

(2)İhale sonucu satın alınan kapasite hakkının kullanımı gerçekleştiği takdirde, enerji üretim maliyeti EÜAŞ tarafından değişken maliyetlerine endeksli olarak ayrıca tahsil edilir.

(3) Kullanım hakkı bedeli için rezerv fiyat hesaplaması, her planlama dönemi için birim kapasite başına; işletme ve bakım onarım maliyeti ile etkin kapasite başına hesaplanan fırsat maliyetlerini de kapsayan yatırım maliyeti kalemlerinin tespiti ile yapılır.

(4) (Değişik:RG-14/7/2020-31185) Kapasite ihaleleri için rezerv fiyat, hazırlanacak metodoloji kapsamında belirlenir. Kapasite satışına ilişkin rezerv fiyat belirleme metodolojisi, EÜAŞ tarafından söz konusu kapasite satışı ihalesinin düzenleneceği tarihten önce hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İhale tarihinde teknik şartnamede metodolojiye uygun hazırlanmış rezerv fiyat isteklilere duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bağlı ortaklık ilişkisi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili özelleştirme süreci tamamlanana kadar, bağlı ortaklıkların elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek portföye dâhil edilebilmesi için, EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurullarınca karşılıklı karar alınması gereklidir.

İhale sürecine ilişkin süre kısıtları

GEÇİCİ MADDE 2 –(Mülga:RG-4/4/2015-29316)

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

__________________

1 4/4/2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu maddenin sekizinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (a) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2013

28793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

4/4/2015

29316

2.       

14/7/2020

31185

3.