ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında gerekli koşulların oluşması halinde, tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamaması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve elektrik piyasasında dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve ilgili dağıtım bölgesinde dağıtım veya son kaynak tedariği faaliyetini yürütecek tüzel kişinin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında gerekli koşulların oluşması halinde;

a) Tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamaması için alınması gereken tedbirlere,

b) Elektrik piyasasında dağıtım lisansının veya görevli tedarik şirketinin tedarik lisansının iptal edilerek sona erdirilmesine,

c) İlgili dağıtım bölgesinde dağıtım veya son kaynak tedariği faaliyetini yürütecek tüzel kişinin belirlenmesine,

ç) Dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisansının iptal edilmesi halinde, söz konusu bölgedeki dağıtım faaliyetinin ilgili dağıtım şirketi tarafından yürütülmesine,

ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

b) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

d) Daire: Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığını,

e) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

f) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

g) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

ğ) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

h) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da devralınan sayaçları,

ı) Denetim Dairesi: Denetim Dairesi Başkanlığını,

i) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

j) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca verilen izni,

k) OSB: Organize sanayi bölgesini,

l) Şirket: Dağıtım şirketini veya görevli tedarik şirketini,

m) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

n) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tedbirler ile Yaptırımların Uygulanmasını Gerektiren

Haller ve Bu Durumların Tespiti

Tedbirler ve/veya yaptırımların uygulanmasını gerektiren haller

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen hususların Kurul kararı ile tespiti halinde dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere bu Yönetmelikte yer alan tedbirler ve/veya yaptırımlar uygulanır;

a) Dağıtım veya görevli tedarik şirketinin mevzuat ihlallerinin, dağıtım faaliyetinin veya görevli tedarik şirketinin düzenlemeye tabi faaliyetlerinin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde yerine getirmesini kabul edilemeyecek düzeyde aksatması,

b) Mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetinin veya görevli tedarik şirketinin düzenlemeye tabi faaliyetlerinin niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürmesi,

c) Dağıtım veya görevli tedarik şirketinin mevzuata aykırılıkları itiyat edinmesi,

ç) Dağıtım veya görevli tedarik şirketinin acze düşmesi ya da acze düşeceğinin Kurul kararı ile belirlenmesi.

(2) Kanunun 16 ncı maddesinin;

a) Birinci fıkrası çerçevesinde dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin lisansının iptal edilmesine ilişkin koşulların oluşması halinde, ilgili tüzel kişinin lisansı iptal edilerek;

b) İkinci fıkrası çerçevesinde dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin lisansının iptal edilmesine ilişkin koşulların oluşması durumunda, Kurul tarafından ilgili tüzel kişinin lisansının iptal edilmesine karar verilmesi halinde,

bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında TEDAŞ’a lisans verilir.

(3) OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiler açısından, bu maddenin birinci veya ikinci fıkra kapsamında belirtilen hususların Kurul kararı ile tespiti halinde, ilgili OSB dağıtım lisansı doğrudan iptal edilir.

Tedbirler ile yaptırımların uygulanmasını gerektiren hallerin tespiti

MADDE 6 – (1) Başkan, resen ya da Daire Başkanının talebi üzerine, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinin veya gerçekleşebileceğinin araştırılması için inceleme yapılmak üzere Daireyi görevlendirir. İnceleme, Kurum personeli vasıtasıyla yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum veya kuruluşlarından, yapılacak incelemede görevlendirilmek üzere personel talep edilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında inceleme yapmakla görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri, ilgilinin açıklamalarını ve konu hakkındaki kendi görüşlerini içeren inceleme raporunu, Daireye iletir. Gerek görülmesi halinde bu süre, Daire Başkanı tarafından onbeş gün daha uzatılabilir. Hazırlanan rapor, Daire tarafından gerekli görülmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılmak üzere Denetim Dairesine gönderilir.

(3) Başkan, gerekli görmesi halinde, birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın doğrudan soruşturma açılması için Denetim Dairesini yetkilendirebilir.

(4) Bu madde kapsamında yürütülecek olan soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, hizmetin durdurulmasına yol açabilecek herhangi bir durumla karşılaşılması veya kaynak ya da varlık aktarımı gibi telafisi imkansız bir durumla karşılaşılması riskinin tespit edilmesi halinde, durum rapora bağlanır ve söz konusu rapor ivedilikle Kurula sunulur. Kurul tarafından, soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçici olarak her türlü tedbir alınmasına karar verilebilir.

OSB dağıtım lisansının iptal edilmesi

MADDE 7 – (1) Kurum tarafından, ilgili OSB dağıtım lisansının bu Yönetmelik çerçevesinde iptal edilmesine karar verilmesi halinde, karar tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde söz konusu OSB’nin içinde bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine konu hakkında bildirimde bulunulur.

(2) Birinci fıkra kapsamında bildirimde bulunulan tarihten itibaren, söz konusu OSB’nin dağıtım faaliyeti, ilgili dağıtım şirketince yürütülür.

(3) Bu madde kapsamındaki lisans iptallerinde, bu Yönetmeliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölüm hükümleri uygulanmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alınacak Tedbirler

Alınacak tedbir ve/veya yaptırımların belirlenmesi

MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleştiğine karar verilmesi durumunda Kurul;

a) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının veya tamamının görevden el çektirilmesine ve el çektirilenlerin yerine atama yapılmasına,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tarife kapsamında yerine getirilmesi gerekirken getirilmeyen hizmetlerin ve yatırımların mali karşılıklarının öncelikle Şirketin diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, yetmemesi hâlinde mevcut ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet hisseleri nama yazılı ortakların malvarlıklarından temin edilmesine,

c) Dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişinin lisansının iptal edilerek sona erdirilmesine,

ilişkin tedbir veya yaptırımların her birinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanmasına karar verebilir. Ancak (c) bendi kapsamında lisansın iptal edilerek sona erdirilmesi halinde eş zamanlı olarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre TEDAŞ’a lisans verilir.

(2) Kurul tarafından birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan tedbir ve/veya yaptırımların uygulanmasına karar verilmesinden sonra, gerekli görülmesi halinde alınan tedbir ve/veya yaptırımların kaldırılmasına veya diğer tedbir ve/veya yaptırımların uygulanmasına karar verilebilir.

(3) Bu madde kapsamında atanacak üyelerin aşağıdaki niteliklere haiz olması gerekir:

a) Üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

b) Yönetimine atama yapılacak olan Şirket veya bu Şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten özel hukuk tüzel kişilerinde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

ç) Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan özel hukuk tüzel kişilerinin herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

(4) Kurul tarafından bu madde kapsamında Şirketlerinin yönetim kurullarına atanan üyeler aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılan davalar, Kurum aleyhine açılmış sayılır ve bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi sebebiyle Kurumun ödeme yapması hâlinde bu meblağ ilgililerinden, kişisel kusurları olduklarına dair mahkeme kararının kesinleşmesi hâlinde, kusurları oranında rücu edilir.

(5) 13 üncü madde kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasında görev alan Kurum personeli, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna tabidir.

Lisansın sonlandırma talebinde bulunulması

MADDE 9 – (1) Dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin talebinin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, söz konusu tüzel kişiye bu Yönetmeliğin 8 inci ve 10 uncu madde hükümlerinin uygulanmamasına karar verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki durumlarda, bu Yönetmeliğin 12 nci veya 13 üncü maddeleri çerçevesinde belirlenen tüzel kişiye dağıtım veya tedarik lisansı verilir ve mevcut lisans sahibinin lisansı, eş zamanlı olarak sona erdirilir.

TEDAŞ’a lisans verilmesi

MADDE 10 – (1) Kurum tarafından, 12 nci ve/veya 13 üncü madde çerçevesinde belirlenecek olan tüzel kişilere lisans verilme tarihine kadar, ilgili dağıtım bölgesinde dağıtım ve/veya son kaynak tedariği faaliyetinde bulunmak üzere, TEDAŞ’a resen yeni dağıtım ve/veya tedarik lisansı verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında verilecek lisanslar için, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen asgari sermaye yeterliliği aranmaz ve lisans alma bedeli tahsil edilmez.

(3) TEDAŞ’ın bu Yönetmelik kapsamında bir dağıtım bölgesinde dağıtım ve son kaynak tedariği faaliyetlerini birlikte yürüttüğü süre boyunca, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırmasına ilişkin mevzuat kapsamında belirlenen düzenlemeler, TEDAŞ için, uygulanmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve hizmet alımı

MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik çerçevesinde, tedarik lisansı verilecek olan tüzel kişinin belirlenmesi kapsamında, gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir veya gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmet satın alabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans verilecek tüzel kişinin belirlenmesi ve diğer düzenlemeler

Dağıtım lisansı verilecek tüzel kişinin belirlenmesi

MADDE 12 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında dağıtım lisansının iptal edilerek sona erdirilmesine veya aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında dağıtım lisansının iptal edilmesine karar verilmesini takip eden en geç üç iş günü içerisinde Kurum tarafından, Kanunun 18 inci maddesi kapsamında işlem tesis edilmek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunulur.

(2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı birinci fıkra kapsamındaki Kurum talebini, görüşleriyle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.

(3) Bu madde kapsamında belirlenen tüzel kişiye, ilgili dağıtım sistemini işletme hakkını elde ettiğini tevsik etmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde, yeni dağıtım lisansı verilir ve TEDAŞ’a 10 uncu madde çerçevesinde verilen dağıtım lisansı eş zamanlı olarak sona erdirilir.

Son kaynak tedarikçisi tüzel kişinin belirlenmesi

MADDE 13 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında tedarik lisansının iptal edilerek sona erdirilmesine veya aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında tedarik lisansının iptal edilmesine karar verilmesi halinde, tedarik lisansı verilecek son kaynak tedarikçisi tüzel kişi, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ çerçevesinde belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirlenen tüzel kişiye, düzenlemeye tabi faaliyetlere ilişkin varlıkların işletme hakkını elde ettiğini tevsik etmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde, yeni tedarik lisansı verilir ve TEDAŞ’a 10 uncu madde çerçevesinde verilen tedarik lisansı eş zamanlı olarak sona erdirilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında belirlenen tüzel kişinin tedarik lisansının bulunması halinde, ikinci fıkra kapsamında belirtilen yükümlülüklerin tamamlanması koşuluyla, son kaynak tedariği yükümlülüğü ilgili tüzel kişinin lisansına derç edilir.

Diğer tedbirlerin alınması

MADDE 14 – (1) Kurum, 12 nci ve 13 üncü madde kapsamında başka bir tüzel kişiye lisans verilene kadar, ilgili dağıtım bölgesindeki dağıtım veya perakende satış faaliyetlerinin aksamaması ve tüketicilerin korunması için, bu Bölümde belirtilenler dışında, gerekli diğer tedbirleri de almaya yetkilidir.

Mevcut lisans sahibinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde faaliyetleri sona erdirilen Şirket, TEDAŞ veya Kurum tarafından istenen bilgileri, talep bildiriminde belirlenen süre içerisinde ve belirlenen şekilde sunmakla yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğin hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 13 üncü madde kapsamında çıkarılması öngörülen tebliğ, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.