SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve 58 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başkan: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Başkanını,

c) Daire Başkanlığı: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun sekretarya görevini yürütmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilen Daire Başkanlığını,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

d) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde istenilen muayeneyi,

e) Kurul: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunu,

f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

g) Kurum Başkanı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

ğ) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını,

h) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını,

ı) Sekretarya: Kurulun hizmetlerini yürütmek üzere Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimi,

i) Üyeler: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Üyelerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun oluşumu

MADDE 4 – (1) Kurul; Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur.

(2) En fazla üyeye sahip işveren ve işçileri temsil eden konfederasyonların tespitinde, kurulun oluşturulduğu tarihten önceki yıl sonu itibariyle Bakanlık kayıtlarında yer alan üye sayıları, kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonların tespitinde ise kurulun oluşturulduğu tarihten önceki ilgili mevzuatı gereği Resmî Gazete’de yayımlanan en son kayıtlı üye sayıları dikkate alınır.

(3) Birinci fıkrada sayılan kuruluşların hangi branşlarda uzman hekim görevlendireceği Kurum tarafından belirlenir. Belirlenecek üyeler için Kurum görüşü alınır.

(4) Aynı usulle birden fazla kurul oluşturmaya Bakanlık yetkilidir.

Başkanın seçilmesi

MADDE 5 – (1) Başkan, üyeler arasından üç yıllık süre için birinci toplantıda üye tam sayısının çoğunluğu ile seçilir. Birinci toplantıda üye tam sayısının sağlanamaması halinde ise en az yedi üyenin katılımıyla yapılacak ikinci toplantıda; katılanların çoğunluk oyu ile seçilir. İkinci toplantıda başkanın seçilememesi durumunda; öncelikle akademik kariyerde üstün olan, kariyerlerin eşit olması durumunda meslekte kıdemli olan aday başkan seçilir. İkinci toplantı en geç yedi gün içerisinde gerçekleştirilir.

(2) Başkanın herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere üyeler arasından aynı usul ile yeni Başkan seçilir.

(3) Başkanın seçildiği toplantıda, Başkan yokluğunda yerine bakacak üyeyi belirler.

Üyelerin hizmet süreleri

MADDE 6 – (1) Kurulda üye olarak göreve başlayan hekimlerin hizmet süreleri üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Daire Başkanlığı, üyelerin hizmet süresinin bitiminden en az üç ay önce durumu ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.

(3) Bir takvim yılı içerisinde mazereti olmaksızın birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya katılmayan üyelerin, üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelikleri herhangi bir sebeple sona eren üyelerin yerine, üyeliği sona eren üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluş tarafından bir başka üye görevlendirilir. Görevlendirilen yeni üye, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı ilgililerin itirazlarını inceleyip karara bağlamak.

b) Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında, 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde tespit edilmiş olan hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağına karar vermek.

c) Kanunun 14 üncü maddesi ve Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yazılı hallerde yükümlülük süresi aşılmış olsa bile söz konusu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını, aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yazılı hallerde üç yıllık çalışma (maruz kalma) süresinin indirilip indirilemeyeceğini karara bağlamak.

ç) Kanunun 95 inci maddesine göre yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen kararlara karşı ilgililerin itirazını karara bağlamak.

d) Kurulun çalışma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin daha iyi düzeye getirilmesi için Kuruma önerilerde bulunmak.

e) Daire Başkanlığının talebi halinde, görev alanına giren konularda yazılı tıbbi görüş vermek.

Kurulun bilirkişilik görevi

MADDE 8 – (1) Kurul, 7 nci maddede belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek.

b) Üyeler veya 13 üncü madde hükümlerine uygun olarak dışarıdan kurula iştirak eden uzman kişiler tarafından incelenerek görüş belirtilen dosyalar hakkında kurul kararı düzenlenmesini sağlamak.

c) Kurul üyesi olarak görevini yerine getirmek.

Üyelerin görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Üyelerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kendilerine verilen dosyaları inceleyerek kurula görüş bildirmek.

b) Kurul toplantılarına katılarak kararları ve toplantı katılım cetvelini imzalamak.

c) Kayıt altına alınan kararları gününde imzalamak.

ç) Başkan tarafından verilecek görevleri tıbbi ve mesleki yetkileri doğrultusunda yerine getirmek.

d) Daire Başkanlığının talebi halinde, görev alanına giren konularda yazılı tıbbi görüş vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurul toplantıları ve kararlar

MADDE 11 – (1) Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır.

(2) Mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak olan üye, durumunu toplantı gününden en az bir gün önce Daire Başkanlığına bildirir.

(3) Kurul tarafından değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası bulunan hekimler kurul kararında yer alamazlar. Bu durumda kurul aynı branştaki bir başka uzman kişinin görüşünü alır.

(4) Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çekimser kalamaz. Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhi düşer. Karar suretleri, sekretarya tarafından yazılır.

(5) Karar aslında herhangi bir düzeltme gerektiğinde kelimenin üstü okunacak şekilde çizilir, doğrusu yazılır ve Başkan tarafından paraflanır. Gönderilen karar suretlerinde silme, karalama veya kazıma suretiyle düzeltme yapılmaz.

Eksik bilgi ve belgenin istenmesi

MADDE 12 – (1) Kurul, gönderilen dosyalarda eksiklik tespit ettiği veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyduğu takdirde, yazıyla veya kararla, eksikliğin giderilmesi veya ek bilgi ve belgenin tamamlanması için dosyaları iade eder.

(2) Kurul, dosya içinde mevcut olan sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerde eksiklik görürse, eksikliklerin tamamlanması için sigortalının veya hak sahibinin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından yeniden muayenesini, gerektiğinde yatırılarak müşahede altına alınmasını, bunun sonunda usulüne uygun düzenlenen sağlık kurulu raporu ve tıbbi dayanaklarının temin edilmesini isteyebilir.

Uzman kişilerin görüşüne başvurulması

MADDE 13 – (1) Kurul gerekli gördüğü hallerde, değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası olmamak şartıyla Kurum veya Kurum dışından uzman kişileri kurula davet eder, görüşlerini yazılı olarak alır.

Kurulda hekim dinlenilmesi

MADDE 14 – (1) Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde, her türlü masrafları sigortalıya/hak sahibine ait olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin belirlediği bir uzman hekimi, haklarında verilecek kararın görüşülmesinde dinler.

(2) Sigortalı veya hak sahiplerine; dosyalarının görüşüleceği toplantı yeri ve tarihi 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirilir.

(3) Sigortalı veya hak sahibi tarafından dinlenilmesi istenilen hekimin, konuya ilişkin yazılı ve imzalı beyanı alınarak ilgilinin dosyasına ve kurul arşiv belgelerine eklenir.

Kontrol muayeneleri

MADDE 15 – (1) Kurum dosyalarında kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum Sağlık Kurulunca yapılır.

(2) Dava dosyalarında kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme kurulca yapılır.

Kurul dosyalarının incelenme süresi

MADDE 16 – (1) Kurulda incelenmek üzere gönderilen dosya ve evraklar en geç 60 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 17 – (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Kurulun işlerinin ve yazışmalarının düzenli olarak yürütülmesini teminen, Daire Başkanlığı bünyesinde yeteri kadar tabip ve idari personelden oluşan kurul sekretaryası oluşturmak.

b) Haftada en az bir kez olmak üzere, kurulun iş yoğunluğunu da dikkate alarak toplantı gün ve sayısını belirlemek.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır;

a) Kurula intikal eden dosyaların ön incelemesini yaparak özetini çıkarmak.

b) Kurulda görüşülecek dosyaları geliş sırasına göre düzenlemek ve düzenlenmiş dosyaları kurula sunmak.

c) Kurulda alınan kararları tarih sırasına göre kaydetmek ve kurul kararlarına esas ve karar numarası vermek. Kararları işlemler tamamlandıktan sonra ilgili yerlere göndermek.

ç) Üyelerin kurul kararlarını usulüne uygun olarak imzalamalarını sağlamak.

d) Kurula iştirak edenlerin toplantı katılım cetvellerini usulüne uygun olarak imzalamalarını sağlamak.

e) Toplantı gününde kurula katılmayan Başkan veya üyenin toplantı katılım cetvelindeki imza hanesini kapatmak.

f) Her ay sonunda toplantı katılım cetvellerini ve toplantı sayılarını huzur hakkı ödenmesine esas olmak üzere ilgili birime bildirmek.

g) Kararların ve bir suretinin arşivlenmesini sağlamak ve istatistiksel verileri hazırlamak.

Kurulda muayene

MADDE 18 – (1) Yüksek Sağlık Kurulunca gerek görülmesi halinde sigortalı veya hak sahibi kurula davet edilerek üyelerce değerlendirilmesi sağlanır veya tıbbi olarak gelemeyecek durumda olanlar için sosyal güvenlik il müdürlüğünce görevlendirilmesi sağlanan bir hekim tarafından yerinde muayene edilerek durum tespit tutanağı düzenlenir ve imza altına alınır.

Kurul giderleri

MADDE 19 – (1) Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü gider Kurumca karşılanır.

Huzur hakkı

MADDE 20 – (1) Kurulun bir ay içerisinde, yaptığı toplantı günü sayısı ile bu toplantıların her birine iştirak edenlerin isimleri ayrı ayrı belirtilerek tahakkuk işlemleri yaptırılır. Bir ay içerisinde en fazla sekiz toplantı günü sayısı ile sınırlı olmak üzere, Kanunda belirtilen huzur hakkı olarak tahakkuk ettirilecek meblağ, kurula iştirak eden üyelere ve 13 üncü madde dikkate alınmak suretiyle kurula iştirak eden kişilere ait hesaplara aktarılır.

(2) Kurula iştirak edenlerin belirlenmesinde, toplantı katılım cetveli esas alınır.

Maddi hata

MADDE 21 – (1) Kurul kararlarında maddi hata tespit edildiği takdirde kurulun kararını gönderdiği ilgili merci, düzeltilmesi istenen hususu açıklayıp gerekçesini belirten bir yazıyla sözü edilen işlem yönünden kararın düzeltilmesini Kuruldan isteyebilir.

Kurul kararlarının yerine getirilmesi

MADDE 22 – (1) Yüksek Sağlık Kurulu tarafından, itiraz üzerine verilen kararların gereği, Kurumun ilgili birimince ve/veya Kurum Sağlık Kurulunca yerine getirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.