İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkollarına giren işler

MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi EK-1’de gösterilmiştir.

(2) NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kapsamında tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan işlere ve işyerlerine kodsuz olarak yer verilmiştir.

Asıl işe yardımcı işler

MADDE 3 – (1) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi

MADDE 4 – (Değişik:RG-12/5/2023-32188)

(1) Bir işyerinin girdiği işkolu; Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan işyeri tescil bilgileri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi kaydı, meslek kuruluşlarında bulunan bilgiler göz önünde bulundurularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.

İşkolu tespiti

MADDE 4/A- (Ek:RG-12/5/2023-32188)

(1) İşveren, işveren sendikası veya işçi sendikasının başvurusu üzerine, bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti yapılır.

(2) Çalışma Genel Müdürlüğü işkolu tespiti için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri işverenden veya ilgili kurumlardan isteyebilir, ilgilileri toplantıya çağırabilir ve yerinde inceleme yapabilir. Mezkur Genel Müdürlük, inceleme sonucunda hazırlanan tespit raporunda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda işyerinin hangi işkoluna girdiğini tespit eder.

(3) Tespit ile ilgili karar, Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu tespite karşı işveren, işveren sendikası veya işçi sendikası; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir, dava açılması durumunda itiraz dilekçesini 6 iş günü içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

(4) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(5) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı mülga İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

İşkolları istatistikleri

MADDE 5- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/5/2023-32188)

(1) İstatistiklerde; her bir işkolundaki toplam işçi sayısı, işkollarında kurulu bulunan sendikaların üye sayıları ile üye sayılarının işkolunda çalışan işçi sayılarına oranı yer alır.

(2) Bu istatistikler her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

_______________

(1) Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/2019 tarihli ve Esas No:2013/809; Karar No:2019/2312 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin Ekinde yer alan İşkolları Listesinin 7 sıra numaralı “İletişim” işkolunda sayılan “İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2012

28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/7/2013

28719

2.       

26/3/2014

28953

3.       

1/9/2021

31585

4.       

4/2/2022

31740

5.

12/5/2023

32188

 

 

 


 

EK-1

İŞKOLLARI LİSTE

 

1. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık

2. Gıda sanayi

3. Madencilik ve taş ocakları

4. Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

5. Dokuma, hazır giyim ve deri

6. Ağaç ve kâğıt

7. İletişim

8. Basın, yayın ve gazetecilik

9. Banka, finans ve sigorta

10. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar

11. Çimento, toprak ve cam

12. Metal

13. İnşaat

14. Enerji

15. Taşımacılık

16. Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk

17. Sağlık ve sosyal hizmetler

18. Konaklama ve eğlence işleri

19. Savunma ve güvenlik

20. Genel işler

 

 

01

AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

01.11

Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi

 

 

 

01.12

Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi

 

 

 

01.13

Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.14

Şeker kamışı yetiştirilmesi

 

 

 

01.15

Tütün yetiştirilmesi

 

 

 

01.16

Lifli bitkilerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.19

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.21

Üzüm yetiştirilmesi

 

 

 

01.22

Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.23

Turunçgillerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.24

Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.25

Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.26

Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.27

İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.28

Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.29

Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

 

 

 

01.30

Dikim için bitki yetiştirilmesi

 

 

 

01.41

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği

 

 

 

01.42

Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği

 

 

 

01.43

At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği

 

 

 

01.44

Deve ve devegillerin yetiştiriciliği

 

 

 

01.45

Koyun ve keçi yetiştiriciliği

 

 

 

01.46

Domuz yetiştiriciliği

 

 

 

01.47

Kümes hayvanları yetiştiriciliği

 

 

 

01.49

Diğer hayvan yetiştiriciliği

 

 

 

01.50

Karma çiftçilik

 

 

 

01.61

Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler

 

 

 

01.62

Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler

 

 

 

01.63.01

Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)

 

 

 

01.63.02

Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler

 

 

 

01.63.03

Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler

 

 

 

01.63.04

Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler

 

 

 

01.63.05

Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler

 

 

 

01.63.06

Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)

 

 

 

01.63.90

Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler

 

 

 

01.64

Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi

 

 

 

01.70

Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

 

 

 

02.10

Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri

 

 

 

02.20

Endüstriyel ve yakacak odun üretimi

 

 

 

02.30

Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması

 

 

 

02.40

Ormancılık için destekleyici faaliyetler

 

 

 

03.11

Deniz balıkçılığı

 

 

 

03.12

Tatlı su balıkçılığı

 

 

 

03.21

Deniz ürünleri yetiştiriciliği

 

 

 

03.22

Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği

 

 

 

91.04

Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler

 

 

 

02

GIDA SANAYİ

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

Hayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun imalatı

 

 

 

10.11

Etin işlenmesi ve saklanması

 

 

 

10.12.01

Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dâhil)

 

 

 

10.12.02

Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri

 

 

 

10.12.03

Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi

 

 

 

10.13

Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı

 

 

 

10.20

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

 

 

 

10.31

Patatesin işlenmesi ve saklanması

 

 

 

10.32

Sebze ve meyve suyu imalatı

 

 

 

10.39

Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması

 

 

 

10.41.01

Ayçiçekyağı imalatı

 

 

 

10.41.02

Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)

 

 

 

10.41.05

Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dâhil) (mısır yağı hariç)

 

 

 

10.41.06

Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)

 

 

 

10.41.07

Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)

 

 

 

10.41.10

Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi

 

 

 

10.41.11

Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)

 

 

 

10.42

Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı

 

 

 

10.51

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

 

 

 

10.52

Dondurma imalatı

 

 

 

10.61

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı

 

 

 

10.62

Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

 

 

 

10.71

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

 

 

 

10.72

Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı

 

 

 

10.73

Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı

 

 

 

10.81

Şeker imalatı

 

 

 

10.82

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

 

 

 

10.83

Kahve ve çayın işlenmesi

 

 

 

10.84

Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı

 

 

 

10.85

Hazır yemeklerin imalatı

 

 

 

10.86

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı

 

 

 

10.89

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

 

 

 

10.91

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

 

 

 

10.92

Ev hayvanları için hazır gıda imalatı

 

 

 

11.01

Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması

 

 

 

11.02

Üzümden şarap imalatı

 

 

 

11.03

Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı

 

 

 

11.04

Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı

 

 

 

11.05

Bira imalatı

 

 

 

11.06

Malt imalatı

 

 

 

11.07

Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi

 

 

 

12.00

Tütün ürünleri imalatı

 

 

 

20.59.11 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

56.29.90

Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dâhil, özel günlerde hizmet verenler hariç)

 

 

 

56.29.03

(Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/201 tarihli ve E.: 2013/841; K.: 2019/2314 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay İDDK’nın 30/11/2020 tarihli E.:2019/3126, K.:2020/2786 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)

 

 

 

71.20.11

Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dâhil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)

 

 

 

03

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

05.10

Taş kömürü madenciliği

 

 

 

05.20

Linyit madenciliği

 

 

 

07.10

Demir cevherleri madenciliği

 

 

 

07.21

Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği

 

 

 

07.29

Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği

 

 

 

08.11

Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı

 

 

 

08.12

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı

 

 

 

08.91

Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği

 

 

 

08.92

Turba çıkarımı

 

 

 

08.93

Tuz çıkarımı

 

 

 

08.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı

 

 

 

09.90

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

 

 

 

19.10

Kok fırını ürünlerinin imalatı

 

 

 

23.70

Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi

 

 

 

19.20.12

Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)

 

 

 

24.46

Nükleer yakıtların işlenmesi

 

 

 

43.99.02

Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dâhil, su kuyusu açma hariç)

 

 

 

71.12.04

Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)

 

 

 

04

PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı

 

 

 

06.10

Ham petrol çıkarımı

 

 

 

06.20

Doğalgaz çıkarımı

 

 

 

09.10

Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler

 

 

 

10.41.03

Beziryağı imalatı

 

 

 

15.12.10

Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı

 

 

 

19.20.15

Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı

 

 

 

19.20.16

Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dâhil)

 

 

 

19.20.17

Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı

 

 

 

19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dâhil, madeni yağlar hariç)

 

 

 

20.11

Sanayi gazları imalatı

 

 

 

20.12

Boya maddeleri ve pigment imalatı

 

 

 

20.13

Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı

 

 

 

20.14

Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı

 

 

 

20.15

Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı

 

 

 

20.16

Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı

 

 

 

20.17

Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

 

 

 

20.20

Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

 

 

 

20.30

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

 

 

 

20.41

Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı

 

 

 

20.42

Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı

 

 

 

20.51

Patlayıcı madde imalatı

 

 

 

20.52

Tutkal imalatı

 

 

 

20.53

Uçucu yağların imalatı

 

 

 

(Ek satır :RG-26/3/2014-28953)

20.59

 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı

 

 

 

20.59.01

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

 

20.59.03

(Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

 

20.59.04

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

 

20.59.05

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

 

20.59.06

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

 

20.59.07

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

20.59.08

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

 

20.59.09

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

20.59.10

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

20.59.12

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

 

20.59.13

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

20.59.14

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

20.59.15

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

21.10

Temel eczacılık ürünleri imalatı

 

 

 

21.20

Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

 

 

 

22.11

İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi

 

 

 

22.19

Diğer kauçuk ürünleri imalatı

 

 

 

22.21

Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

 

 

 

22.22

Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı

 

 

 

22.23

Plastik inşaat malzemesi imalatı

 

 

 

22.29

Diğer plastik ürünlerin imalatı

 

 

 

23.99.01

Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dâhil)

 

 

 

25.73.05

Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

 

 

 

26.80

Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı

 

 

 

27.20

Akümülatör ve pil imalatı

 

 

 

27.33

Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı

 

 

 

32.30.19

Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)

 

 

 

32.30.20

Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)

 

 

 

32.30.21

Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)

 

 

 

32.40.05

Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç)

 

 

 

32.40.07

Oyuncak müzik aletleri imalatı

 

 

 

32.40.08

Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dâhil)

 

 

 

32.40.10

Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dâhil)

 

 

 

32.40.90

Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı

 

 

 

32.50.02

Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)

 

 

 

32.50.06

Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı

 

 

 

32.50.07

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı

 

 

 

32.91

Süpürge ve fırça imalatı

 

 

 

32.99.01

Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dâhil)

 

 

 

32.99.06

Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı

 

 

 

32.99.08

Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı

 

 

 

32.99.11

Mantar can simitlerinin imalatı

 

 

 

32.99.13

Termos ve vakumlu kapların imalatı

 

 

 

32.99.14

Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)

 

 

 

32.99.15

Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı

 

 

 

32.99.16

Yazı veya çizim tahtaları imalatı

 

 

 

32.99.17

Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dâhil)

 

 

 

32.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dâhil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)

 

 

 

35.21

Gaz imalatı

 

 

 

46.71.01

Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)

 

 

 

46.71.03

Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dâhil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)

 

 

 

47.30

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti

 

 

 

49.50

Boru hattı taşımacılığı

 

 

 

52.21.12

Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması

 

 

 

71.12.05

Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

 

 

 

71.20.07

Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)

 

 

 

71.20.08

Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri

 

 

 

71.20.09

Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)

 

 

 

72.11

Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

 

 

95.29.03

Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç)

 

 

 

05

DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

(Değişik ibare:RG-26/3/2014-28953) Her türlü iplikten dokunan çuval imalatı

 

 

 

01.63.07

Çırçırlama faaliyeti

 

 

 

10.12.04

Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dâhil)

 

 

 

13.10

Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi

 

 

 

13.20

Dokuma

 

 

 

13.30

Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

 

 

 

13.91

Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı

 

 

 

13.92

Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı

 

 

 

13.93

Halı ve kilim imalatı

 

 

 

13.94

Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı

 

 

 

13.95

Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç

 

 

 

13.96

Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı

 

 

 

13.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı

 

 

 

14.11

Deri giyim eşyası imalatı

 

 

 

14.12

İş giysisi imalatı

 

 

 

14.13

Diğer dış giyim eşyaları imalatı

 

 

 

14.14

İç giyim eşyası imalatı

 

 

 

14.19

Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı

 

 

 

14.20

Kürkten eşya imalatı

 

 

 

14.31

Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı

 

 

 

14.39

Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı

 

 

 

15.11

Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması

 

 

 

15.12

Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)

 

 

 

15.20

Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı

 

 

 

17.24.03

Tekstil duvar kaplamalarının imalatı

 

 

 

20.60

Suni veya sentetik elyaf imalatı

 

 

 

31.03

Yatak imalatı

 

 

 

32.40.04

İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı

 

 

 

32.99.10

Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç)

 

 

 

33.19.01

Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı

 

 

 

33.19.02

Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı

 

 

 

95.23

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı

 

 

 

95.29.02

Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)

 

 

 

95.29.07

Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı

 

 

 

06

AĞAÇ VE KÂĞIT

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

Kurşun kalem imalatı

 

 

 

16.10

Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

 

 

 

16.21

Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı

 

 

 

16.22

Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı

 

 

 

16.23

Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı

 

 

 

16.24

Ahşap konteyner imalatı

 

 

 

16.29

Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı

 

 

 

17.11

Kâğıt hamuru imalatı

 

 

 

17.12

Kâğıt ve mukavva imalatı

 

 

 

17.21

Oluklu Kâğıt ve mukavva imalatı ile Kâğıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı

 

 

 

17.22

Kâğıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı

 

 

 

17.23

Kâğıt kırtasiye ürünleri imalatı

 

 

 

17.24.02

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)

 

 

 

17.29

Kâğıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı

 

 

 

23.99.07

Amyantlı Kâğıt imalatı

 

 

 

25.73.06

Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

 

 

 

31.02

Mutfak mobilyalarının imalatı

 

 

 

31.09

Diğer mobilyaların imalatı

 

 

 

32.20.22

Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.)

 

 

 

32.40.01

Oyun Kâğıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.)

 

 

 

32.40.03

Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dâhil)

 

 

 

32.40.09

Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunların imalatı

 

 

 

95.24

Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

 

 

 

07

İLETİŞİM

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

(Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/2019 tarihli ve E.:2013/809; K.:2019/2312 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay İDDK’nın 30/11/2020 tarihli E.:2019/3109, K.:2020/2788 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Mülga satır:RG-1/9/2021-31585)

 

 

 

(Mülga satır:RG-26/3/2014-28953) (…)

 

 

 

42.22.05

Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı

 

 

 

 

(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.06

 Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)

 

 

 

 

(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.07

 Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)

 

 

 

53.10

Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri

 

 

 

61.10

Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

 

 

 

61.30

Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

 

 

 

61.90.04

Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi

 

 

 

61.90.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)

 

 

 

63.12

 

Web portalları

 

 

 

82.20

(Ek satır:RG-1/9/2021-31585

Çağrı merkezlerinin faaliyetleri

 

 

 

08

BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

18.11

Gazetelerin basımı

 

 

 

18.12

Diğer matbaacılık

 

 

 

18.13

Basım ve yayım öncesi hizmetler

 

 

 

18.14

Ciltçilik ve ilgili hizmetler

 

 

 

18.20

Kayıtlı medyanın çoğaltılması

 

 

 

32.11

Madeni para basımı

 

 

 

58.11

Kitap yayımı

 

 

 

58.12

Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması

 

 

 

58.13

Gazetelerin yayımlanması

 

 

 

58.14

Dergi ve süreli yayınların yayımlanması

 

 

 

58.19

Diğer yayıncılık faaliyetleri

 

 

 

58.29

Diğer yazılım programlarının yayımlanması

 

 

 

59.20.01

Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)

 

 

 

59.20.02

Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)

 

 

 

59.20.06

Radyo programı yapımcılık faaliyetleri

 

 

 

60.10

Radyo yayıncılığı

 

 

 

60.20

Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

 

 

 

63.91

Haber ajanslarının faaliyetleri

 

 

 

74.20.28

Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri

 

 

 

90.03.11

Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri

 

 

 

09

BANKA, FİNANS VE SİGORTA

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

64.11

Merkez bankası faaliyetleri

 

 

 

64.19

Diğer parasal aracılık faaliyetleri

 

 

 

64.30

Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar

 

 

 

64.91

Finansal kiralama

 

 

 

64.92.01

Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)

 

 

 

64.92.07

İkrazatçıların faaliyetleri

 

 

 

64.92.08

Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri

 

 

 

64.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

 

 

 

65.11

Hayat sigortası

 

 

 

65.12

Hayat sigortası dışındaki sigortalar

 

 

 

65.20

Reasürans

 

 

 

65.30

Emeklilik fonları

 

 

 

66.11.02

Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dâhil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)

 

 

 

66.12

Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı

 

 

 

66.19.02

İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç)

 

 

 

66.19.03

Finansal danışmanlık faaliyetleri

 

 

 

66.19.04

Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri

 

 

 

66.19.05

Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.)

 

 

 

66.19.07

(Mülga satır:RG-1/9/2021-31585)

 

 

 

66.19.90

Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.)

 

 

 

66.21

Risk ve hasar değerlemesi

 

 

 

66.22

Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri

 

 

 

66.29

Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler

 

 

 

66.30

Fon yönetimi faaliyetleri

 

 

 

10

TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

Kooperatifçilik faaliyetleri

 

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcı hizmet faaliyetleri

 

 

 

32.99.18

Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların imalatı

 

 

 

43.99.04

Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan)

 

 

 

45.11

Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti

 

 

 

45.19

Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti

 

 

 

45.31

Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti

 

 

 

45.32

Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti

 

 

 

45.40.02

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

 

 

 

45.40.03

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

 

 

 

45.40.04

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti

 

 

 

45.40.05

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti

 

 

 

45.40.06

Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti

 

 

 

45.40.07

Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgâh, pazar vb. yoluyla yapılanlar)

 

 

 

46.11

Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.12

Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.13

Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.14

Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.15

Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.16

Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.17

Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.18

Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar

 

 

 

46.19

Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar

 

 

 

46.21

Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti

 

 

 

46.22

Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti

 

 

 

46.23

Canlı hayvanların toptan ticareti

 

 

 

46.24

Ham deri, post ve deri toptan ticareti

 

 

 

46.31

Meyve ve sebzelerin toptan ticareti

 

 

 

46.32

Et ve et ürünlerinin toptan ticareti

 

 

 

46.33

Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti

 

 

 

46.34

İçecek toptan ticareti

 

 

 

46.35

Tütün ürünlerinin toptan ticareti

 

 

 

46.36

Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti

 

 

 

46.37

Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti

 

 

 

46.38

Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dâhil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti

 

 

 

46.39

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

 

 

 

46.41

Tekstil ürünlerinin toptan ticareti

 

 

 

46.42

Giysi ve ayakkabı toptan ticareti

 

 

 

46.43

Elektrikli ev aletleri toptan ticareti

 

 

 

46.44

Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti

 

 

 

46.45

Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti

 

 

 

46.46

Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti

 

 

 

46.47

Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti

 

 

 

46.48

Saat ve mücevher toptan ticareti

 

 

 

46.49

Diğer ev eşyalarının toptan ticareti

 

 

 

46.51

Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti

 

 

 

46.52

Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti

 

 

 

46.61

Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti

 

 

 

46.62

Takım Tezgâhlarının toptan ticareti

 

 

 

46.63

Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti

 

 

 

46.64

Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti

 

 

 

46.65

Büro mobilyalarının toptan ticareti

 

 

 

46.66

Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti

 

 

 

46.69

Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti

 

 

 

46.71.02

Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)

 

 

 

46.72

Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti

 

 

 

46.73

Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti

 

 

 

46.74

Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti

 

 

 

46.75

Kimyasal ürünlerin toptan ticareti

 

 

 

46.76

Diğer ara ürünlerin toptan ticareti

 

 

 

46.77

Atık ve hurda toptan ticareti

 

 

 

46.90

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret

 

 

 

47.11

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret

 

 

 

47.19

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret

 

 

 

47.21

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti

 

 

 

47.22

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti

 

 

 

47.24

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti

 

 

 

47.25

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti

 

 

 

47.26

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti

 

 

 

47.29

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti

 

 

 

47.41

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti

 

 

 

47.42

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti

 

 

 

47.43

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti

 

 

 

47.51

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti

 

 

 

47.52

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti

 

 

 

47.54

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti

 

 

 

47.59

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti

 

 

 

47.61

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti

 

 

 

47.62

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti

 

 

 

47.63

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti

 

 

 

47.64

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti

 

 

 

47.65

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti

 

 

 

47.71

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti

 

 

 

47.72

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti

 

 

 

47.73

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti

 

 

 

47.75

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti

 

 

 

47.77

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti

 

 

 

47.78

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti

 

 

 

47.79

Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret

 

 

 

47.81

Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti

 

 

 

47.82

Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti

 

 

 

47.89

Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti

 

 

 

47.91

Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret

 

 

 

47.99

Mağazalar, Tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret

 

 

 

49.32.02

Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dâhil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti

 

 

 

49.41.06

Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması

 

 

 

50.10.12

Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dâhil)

 

 

 

50.20.22

Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç)

 

 

 

50.30.09

İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması

 

 

 

50.40.07

İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)

 

 

 

51.10.03

Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması

 

 

 

52.29.01

Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

 

 

 

52.29.02

Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

 

 

 

52.29.03

Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

 

 

 

52.29.04

Gümrük komisyoncularının faaliyetleri

 

 

 

52.29.06

Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

 

 

 

52.29.07

Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

 

 

 

52.29.09

(Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Yetkili gümrük müşavirleri veya gümrük müşavirleri

 

 

 

52.29.11

Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi

 

 

 

52.29.13

Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

 

 

 

52.29.14

Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

 

 

 

52.29.15

Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

 

 

 

52.29.16

Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler

 

 

 

52.29.18

Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

 

 

 

59.11

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri

 

 

 

59.12

Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri

 

 

 

59.13

Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri

 

 

 

59.20.03

Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri

 

 

 

61.90.05

İnternet kafelerin faaliyetleri

 

 

 

61.90.07

Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri

 

 

 

62.01

Bilgisayar programlama faaliyetleri

 

 

 

62.02

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri

 

 

 

62.03

Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

 

 

 

62.09

Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

 

 

 

63.11

Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler

 

 

 

63.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

 

 

 

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

 

 

 

66.19.06

(Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

 

 

 

68.10

Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

 

 

 

68.20

Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

 

 

 

68.31

Gayrimenkul acenteleri

 

 

 

68.32

Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi

 

 

 

69.10

Hukuk faaliyetleri

 

 

 

69.20

Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı

 

 

 

70.10

İdare merkezi faaliyetleri

 

 

 

70.21

Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

 

 

 

70.22

İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri

 

 

 

71.11

Mimarlık faaliyetleri

 

 

 

71.12.01

(Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro ve topoğrafik gibi haritaların hazırlanması)

 

 

 

71.12.10

Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)

 

 

 

71.20.10

Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)

 

 

 

72.19

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

 

 

72.20

Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

 

 

73.11

Reklam ajanslarının faaliyetleri

 

 

 

73.12

Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı

 

 

 

73.20

Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

 

 

 

74.10

Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

 

 

 

74.20.22

Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)

 

 

 

74.20.25

Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri

 

 

 

74.20.26

Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)

 

 

 

74.20.27

Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)

 

 

 

74.20.29

Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slâytların çoğaltılması, fotografik slâytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)

 

 

 

74.20.90

Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)

 

 

 

74.30

Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri

 

 

 

74.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

 

 

77.11

Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.12

Kamyonların kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.21

Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.22

Video kasetlerin ve disklerin kiralanması

 

 

 

77.29

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.31

Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.32

Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.33

Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dâhil) kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.34

Suyolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.35

Hava taşımacılığı kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.39

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi

 

 

 

77.40

Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)

 

 

 

78.10

İş bulma acentelerinin faaliyetleri

 

 

 

78.20

Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri

 

 

 

78.30

Diğer insan kaynaklarının sağlanması

 

 

 

79.11

Seyahat acentesi faaliyetleri

 

 

 

82.11

Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri

 

 

 

82.19

Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri

 

 

 

82.20 (Mülga satır:RG-1/9/2021-31585)

 

 

 

82.30

Kongre ve ticari gösteri organizasyonu

 

 

 

82.91

Tahsilât daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri

 

 

 

82.92

Paketleme faaliyetleri

 

 

 

82.99.04

Trafik müşavirliği

 

 

 

82.99.05

Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri

 

 

 

82.99.06

Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri)

 

 

 

82.99.07

Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)

 

 

 

82.99.08

İş takipçiliği faaliyeti

 

 

 

82.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri)

 

 

 

85.10

Okul öncesi eğitim

 

 

 

85.20

İlköğretim

 

 

 

85.31

Genel ortaöğretim

 

 

 

85.32

Teknik ve mesleki orta öğretim

 

 

 

85.41

Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim

 

 

 

85.42

Yükseköğretim

 

 

 

85.51

Spor ve eğlence eğitimi

 

 

 

85.52

Kültürel eğitim

 

 

 

85.53

Sürücü kursu faaliyetleri

 

 

 

85.59

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim

 

 

 

85.60

Eğitimi destekleyici faaliyetler

 

 

 

88.99

(Danıştay Onuncu Dairesinin 26/5/2022 tarihli ve E.:2021/662 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan satır: Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri)

 

 

 

90.03.09

Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dâhil)

 

 

 

90.03.12

Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dâhil)

 

 

 

91.01

Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri

 

 

 

91.02

Müzelerin faaliyetleri

 

 

 

91.03

Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi

 

 

 

92.00.02

Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dâhil)

 

 

 

94.11

İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri

 

 

 

94.12

Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri

 

 

 

94.20

Sendika faaliyetleri

 

 

 

94.91

Dini kuruluşların faaliyetleri

 

 

 

94.92

Siyasi kuruluşların faaliyetleri

 

 

 

94.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri

 

 

 

96.02

Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri

 

 

 

96.09.01

Ayakkabı boyama hizmetleri

 

 

 

96.09.04

Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti

 

 

 

96.09.09

Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri

 

 

 

96.09.15

Şecere bulma faaliyetleri

 

 

 

96.09.16

Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dâhil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç)

 

 

 

96.09.18

Arzuhalcilerin faaliyetleri

 

 

 

96.09.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme vb.)

 

 

 

97.00(Mülga satır:RG-26/3/2014-28953)

 

 

 

98.10

Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar

 

 

 

98.20

Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler

 

 

 

99.00

Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

 

 

 

11

ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM

 

 

 

 

Sınıf

 

Alt Sınıf

 

Tanım

 

 

 

23.11

Düz cam imalatı

 

 

 

23.12

Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi

 

 

 

23.13

Çukur cam imalatı

 

 

 

23.14

Cam elyafı imalatı

 

 

 

23.19

Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dâhil)

 

 

 

23.20

Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı

 

 

 

23.31

Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı

 

 

 

23.32

Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı

 

 

 

23.41

Seramik ev ve süs eşyaları imalatı

 

 

 

23.42

Seramik sıhhi ürünlerin imalatı

 

 

 

23.43

Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı

 

 

 

23.44

Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı

 

 

 

23.49

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı

 

 

 

23.51

Çimento imalatı

 

 

 

23.52

Kireç ve alçı imalatı

 

 

 

23.61

İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı

 

 

 

23.62

İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı

 

 

 

23.63

Hazır beton imalatı

 

 

 

23.64

Toz harç imalatı

 

 

 

23.65

Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı

 

 

 

23.69

Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı

 

 

 

23.91

Aşındırıcı ürünlerin imalatı

 

 

 

23.99.02

Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)

 

 

 

23.99.04

İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı

 

 

 

23.99.05

Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)

 

 

 

23.99.09

Suni korindon imalatı

 

 

 

23.99.90

Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dâhil, elektrik amaçlı olanlar hariç)

 

 

 

32.99.03

Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı

 

 

 

12

METAL

 

 

 

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

 

 

 

23.99.03

İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) imalatı

 

 

 

24.10

Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

 

 

 

24.20

Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı

 

 

 

24.31

Barların soğuk çekilmesi

 

 

 

24.32

Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi

 

 

 

24.33

Soğuk şekillendirme veya katlama

 

 

 

24.34

Tellerin soğuk çekilmesi

 

 

 

24.41

Değerli metal üretimi

 

 

 

24.42

Alüminyum üretimi

 

 

 

24.43

Kurşun, çinko ve kalay üretimi

 

 

 

24.44

Bakır üretimi

 

 

 

24.45

Demir dışı diğer metallerin üretimi

 

 

 

24.51

Demir döküm

 

 

 

24.52

Çelik dökümü

 

 

 

24.53

Hafif metallerin dökümü

 

 

 

24.54

Diğer demir dışı metallerin dökümü

 

 

 

25.11

Metal yapı ve yapı parçaları imalatı

 

 

 

25.12

Metalden kapı ve pencere imalatı

 

 

 

25.21

Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı

 

 

 

25.29

Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı

 

 

 

25.30

Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç

 

 

 

25.40

Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

 

 

 

25.50

Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi

 

 

 

25.61

Metallerin işlenmesi ve kaplanması

 

 

 

25.62

Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi

 

 

 

25.71

Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı

 

 

 

25.72

Kilit ve menteşe imalatı

 

 

 

25.73.02

El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları vb. imalatı

 

 

 

25.73.03

Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

 

 

 

25.73.04

Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler)

 

 

 

25.91

Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı

 

 

 

25.92

Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı

 

 

 

25.93

Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı

 

 

 

25.94

Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı

 

 

 

25.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

 

 

 

26.11

Elektronik bileşenlerin imalatı

 

 

 

26.12

Yüklü elektronik kart imalatı

 

 

 

26.20

Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı

 

 

 

26.30

İletişim ekipmanlarının imalatı

 

 

 

26.40

Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

 

 

 

26.51

Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

 

 

 

26.52

Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı

 

 

 

26.60

Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı

 

 

 

26.70

Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı

 

 

 

27.11

Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı

 

 

 

27.12

Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

 

 

 

27.31

Fiber optik kabloların imalatı

 

 

 

27.32

Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı

 

 

 

27.40

Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı

 

 

 

27.51

Elektrikli ev aletlerinin imalatı

 

 

 

27.52

Elektriksiz ev aletlerinin imalatı

 

 

 

27.90

Diğer elektrikli ekipmanların imalatı

 

 

 

28.11

Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)

 

 

 

28.12

Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı

 

 

 

28.13

Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı

 

 

 

28.14

Diğer musluk ve valf/vana imalatı

 

 

 

28.15

Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

 

 

 

28.21

Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı

 

 

 

28.22

Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı

 

 

 

28.23