HAL HAKEM HEYETİ VE TOPTANCI HAL KONSEYİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hal hakem heyeti ile Toptancı Hal Konseyinin kuruluş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, hal hakem heyetinin kuruluşunu, görev ve yetkilerini, kararlarını, bu kararlara karşı yapılacak itirazların şekil ve süresini, üyelerinin belirlenmesi ile bunların nitelikleri ve görev süresini, üyeliğin sona ermesini, Toptancı Hal Konseyinin oluşumunu, görevlerini, toplantı ve çalışma esaslarını, üyelerinin sayı ve niteliklerini ve hal hakem heyeti ile Toptancı Hal Konseyine ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Hakem heyeti: İl merkezlerinde veya Bakanlıkça gerekli görülen ilçe merkezlerinde oluşturulan hal hakem heyetlerini,

c) İlgili birim: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

ç) İlgili yönetmelik: Kanuna istinaden çıkarılan bu Yönetmelik dışındaki diğer yönetmelikleri,

d) İl müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,

e) İl müdürü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürünü,

f) Kanun: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Konsey: Toptancı Hal Konseyini,

ğ) Mal: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil ticarete konu sebze ve meyveleri,

h) Meslek mensubu: Malların ticaretiyle iştigal eden ilgili meslek odalarına kayıtlı kişileri,

ı) Pazar yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarlarını,

i) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini,

j) Toptancı hali: İlgili yönetmelikte belirtilen asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, malların toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yerleri,

k) Tüketici örgütü: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernekleri,

l) Üretici: Malları üretenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hal Hakem Heyeti

Kuruluş ve yetki alanı

MADDE 4 − (1) Hakem heyeti il merkezlerinde kurulur. Bakanlıkça gerekli görülen ilçe merkezlerinde de hakem heyeti kurulabilir.

(2) İlçe merkezlerinde hakem heyeti kurulmasında, o yerdeki toptancı hali ve pazar yeri adedi, üretici ve meslek mensubu sayısı, işlem hacmi, uyuşmazlık sayısı ile bütçe imkânları gibi hususlar dikkate alınır.

(3) İl hakem heyetinin yetki alanı il, ilçe hakem heyetinin yetki alanı ilçe sınırlarıdır. İlçe hakem heyetinin yetki alanı, bulunduğu il sınırları içindeki diğer ilçeleri kapsayacak şekilde il müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça genişletilebilir veya daraltılabilir.

Görev ve yetkileri

MADDE 5 − (1) Hakem heyeti, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmakla görevli ve yetkilidir.

(2) Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen idari para cezası dışındaki tüm uyuşmazlıklar, hakem heyetinin görev ve yetkisi kapsamındadır. Toptancı hali yönetimi veya personelinin uygulamalarından veyahut toptancı hallerinin ve pazar yerlerinin yönetim ve işleyişinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da bu kapsama dâhildir.

Hakem heyeti başkanı ve üyeler

MADDE 6 − (1) Hal hakem heyeti, mülki idare amirinin onayı ile başkan ve ikinci fıkrada belirtilen üyelerden oluşur. Heyetin başkanlığı, illerde il müdürü veya en az şube müdürü seviyesinde görevlendirilecek bir müdürlük personeli, ilçelerde ise kaymakam veya görevlendireceği bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

(2) Hakem heyetinin başkan dışındaki üyeleri şunlardır:

a) Gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün görevlendirdiği konuyla ilgili bir müdürlük personeli,

b) Belediyenin görevlendirdiği konuyla ilgili bir belediye personeli,

c) Baronun görevlendirdiği baroya kayıtlı bir avukat,

ç) Ziraat odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir sebze veya meyve üreticisi,

d) İlgili mühendis odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir mühendis,

e) Ticaret ve sanayi odasının görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı bir meslek mensubu,

f) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı bir meslek mensubu,

g) En fazla üyeye sahip tüketici örgütünün üyeleri arasından seçtiği bir temsilci,

ğ) Komisyoncu veya tüccarların ayrı ayrı ya da birlikte oluşturduğu, 9876543 (Danıştay Onuncu Dairesinin 26/4/2016 tarihli ve E.:2012/6217; K.:2016/2343 sayılı kararı ile iptal ibare: federasyonlara üye) derneklerden en fazla üyeye sahip olan derneğin üyeleri arasından seçtiği bir temsilci.

(3) Ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulduğu yerlerde, her iki odadan da birer üye görevlendirilir.

(4) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği tarafından heyete yapılacak görevlendirmeler ihtisas odalarından, ihtisas odası bulunmayan yerlerde ise karma odalardan yapılır.

(5) İlgili mühendis odasınca heyete yapılacak görevlendirmeler, en fazla üyeye sahip ziraat mühendisleri ya da gıda mühendisleri odası tarafından yapılır.

(6) Tüketici örgütü bulunmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Aynı yerde birden fazla tüketim kooperatifi bulunması durumunda, en fazla ortağa sahip kooperatif tarafından görevlendirme yapılır.

(7) Hakem heyetinin, o yerde ilgili kuruluşun bulunmamasından kaynaklanan noksan üyelikleri, ilgili kuruluş kurulana kadar il müdürlüğü veya kaymakamlığın yazılı talebi üzerine belediye encümenince resen doldurulur.

(8) En fazla üyeye sahip komisyoncu ve/veya tüccar derneğinin belirlenmesinde toptancı halindeki işyerlerinde faaliyet gösteren sisteme kayıtlı üye sayıları dikkate alınır.

(9) Hakem heyetine üye seçecek veya görevlendirecek tüketici örgütü, mühendis odası ile komisyoncu ve/veya tüccar derneğinin belirlenmesinde, bu kuruluşların o yerdeki üye sayıları esas alınır.

(10) Hakem heyeti başkanı dışında, bu maddeye göre yapılacak seçim ve görevlendirmelerde, asıl üye ile birlikte yedek üye de belirlenir.

Üyelerde aranacak şartlar

MADDE 7 − (1) Hakem heyeti üyelerinin 6 ncı maddede belirtilenlerin yanı sıra aşağıda belirtilen şartları taşımaları zorunludur:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelinmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) On sekiz yaşından küçük, altmış beş yaşından büyük olmamak,

f) En az ön lisans mezunu olmak.

(2) Ön lisans mezunu bulunamaması halinde, illerde en az lise, ilçelerde ise en az ilköğretim okulu veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş olanlar da hakem heyeti üyesi olabilir.

Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 8 − (1)(Değişik cümle:RG-7/2/2016-29617) Başkan dışındaki hakem heyeti üyelerinin görev süresi iki yıldır.Üyeler, aynı hakem heyetinde üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir.

(2) İstifa veya vefat eden, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli veya mazeretsiz bir takvim yılında altı toplantıya katılmayanlar ile 7 nci maddede belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların hakem heyeti üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Belediye encümenince resen görevlendirilenlerin üyeliği, ilgili kuruluşça yerine seçim veya görevlendirme yapıldığında kendiliğinden sona erer.

(4) Üyeliği sona erenin yerine, hakem heyeti başkanı tarafından beş iş günü içinde ilgili yedek üye çağırılır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkraya göre göreve başlayan üye, yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar.

Hakem heyeti başkanının görev ve yetkileri

MADDE 9 − (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hakem heyetini temsil ve idare etmek,

b) Hakem heyeti toplantılarına başkanlık etmek ve toplantıyı yönetmek,

c) Toplantı gündemini belirlemek ve gündemin toplantıdan önce üyelere dağıtılmasını sağlamak,

ç) İhtiyaç duyulduğunda, hakem heyeti üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak,

d) Toplantı katılım çizelgesinin tutulmasını sağlamak ve bunu muhafaza etmek,

e) Görevi sona eren hakem heyeti üyesinin yerine ilgili yedek üyeyi çağırmak,

f) Karar defterini muhafaza etmek,

g) Heyetin faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıkça istenecek raporların düzenlenmesini sağlamak,

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

(2) Başkanın görevde bulunamadığı izin, hastalık ve diğer hallerde bu Yönetmelik çerçevesinde başkana verilmiş olan görev ve yetkiler, başkan vekili tarafından yerine getirilir ve kullanılır. Başkan vekili, hakem heyetinin yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından toplantıya katılanların çoğunluğuyla seçilir.

Raportör

MADDE 10 − (1) Hakem heyetinde, heyetin çalışma ve kararlarına yönelik olarak bu maddede belirtilen görevleri yürütmek üzere bir raportör görevlendirilir. İşlem yoğunluğu fazla olan hakem heyetlerinde, Bakanlığın izni ile birden fazla raportör görevlendirilebilir.

(2) İl hakem heyetinde görev yapacak raportör, müdürlük personeli arasından il müdürünce, ilçe hakem heyetinde görev yapacak raportör ise ilçedeki kamu görevlileri arasından kaymakamca görevlendirilir. Raportörün, 7 nci maddedeki şartları taşıması zorunludur.

(3) Raportörün görevde bulunamadığı izin, hastalık ve diğer hallerde bu maddede belirtilen görevleri yapmak üzere yedek bir kişi de ikinci fıkraya göre görevlendirilir.

(4) Raportörün görevleri şunlardır:

a) Uyuşmazlığa ilişkin dosya ve raporu hazırlamak,

b) Toplantı gündemine ilişkin hazırlık yapmak ve gündemi heyet başkanının onayına sunmak,

c) Oy kullanmamak şartıyla toplantılara katılmak,

ç) Toplantı katılım çizelgesini tutmak ve heyet başkanının onayına sunmak,

d) Karar defterini tutmak ve kararlara ilişkin bilgileri sisteme aktarmak,

e) Hakem heyeti üyelerine ilişkin bilgileri sisteme aktarmak ve bu bilgileri güncellemek,

f) Hakem heyeti veya başkanca uygun görülen diğer iş ve işlemleri yapmak.

(5) İl müdürlüğü veya kaymakamlık bünyesinde, hakem heyetine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Başvuru ve karar süresi

MADDE 11 − (1) Hakem heyetine, uyuşmazlık konusunu içeren bir dilekçe ile başvurulur. Uyuşmazlığa ilişkin delil teşkil eden belgeler de dilekçeye eklenir.

(2) Değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, hakem heyetine başvuru zorunludur.

(3) Başvurular, mal alım satım işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda malı alan ya da satanın faaliyet gösterdiği, diğer uyuşmazlıklarda ise müracaat sahibinin faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.

(4) Tarafları ve konusu aynı olan uyuşmazlıklarla ilgili olarak farklı hakem heyetlerine ya da aynı hakem heyetine birden fazla başvuru yapılamaz. Aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğar.

(5) Başvurular, müracaat tarih ve sırasına göre en geç dört ay içinde görüşülüp karara bağlanır.

(6) Yetki alanı dışında kaldığı raportörün tespiti ve heyet başkanının onayı ile belirlenen uyuşmazlıklara ilişkin başvurular, ilgili hakem heyetine intikal ettirilir ve başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilir.

Toplantı zamanı ve yeri

MADDE 12 − (1) Toplantılar, her ayın birinci ve on altıncı gününde yapılır. Bu günlerin resmi tatil günlerine rastlaması durumunda toplantı, takip eden ilk iş günü yapılır.

(2) Gündemde görüşülecek uyuşmazlık konusu bulunmadığı takdirde toplantı yapılmaz.

(3) Hakem heyeti başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Bu durumda, toplantı tarihi iki gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilir.

(4) Toplantılar, illerde il müdürlüğü, ilçelerde ise kaymakamlık binasında veya hakem heyetine tahsis edilen uygun bir yerde yapılır.

Toplantı gündemi

MADDE 13 − (1) Toplantı gündemi, raportör tarafından yapılacak hazırlık üzerine hakem heyeti başkanı tarafından belirlenir.

(2) İvedi olarak sonuçlandırılması gereken başvurular, hakem heyeti başkanının veya en az dört üyenin talebi üzerine öncelikle gündeme alınabilir.

(3) Toplantı gündemi, toplantı başlamadan önce üyelere dağıtılır.

Katılım çizelgesi

MADDE 14 − (1) Toplantı yeter sayısını ve üyelerin toplantılara katılımını tespit etmek amacıyla, tüm üyelerin isim ve imza bölümlerini içeren katılım çizelgesi tutulur ve hakem heyeti başkanı tarafından muhafaza edilir.

(2) Katılım çizelgesi, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin karşısına toplantıya katılmadığı yazılır.

Toplantılara katılım

MADDE 15 − (1) Hakem heyeti başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları esastır. Toplantıya katılamayacak üyeler, hukuken geçerli mazeretlerini toplantıdan önce hakem heyeti başkanına yazılı olarak bildirir.

(2) Hakem heyeti üyeleri, münhasıran kendileri, eşleri, ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımları ve evlatlıkları ile bunların ortak veya üyesi oldukları tüzel kişiliklerini ilgilendiren işlere ilişkin gündem maddesi görüşülürken toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Aksi halde, bu gündem maddesine ilişkin alınan karar ve bu karar uyarınca yapılan işlemler hükümsüz kalır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde yedek üyeler münhasıran bu toplantı için çağırılır. Üyenin bu şekilde toplantının bir bölümüne katılmamış olması toplantının tamamına katılamayacağı veya katılmadığı sonucunu doğurmaz.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 16 − (1) Hakem heyeti en az altı üye ile toplanır ve katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda heyet başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

İnceleme şekli

MADDE 17 − (1) Uyuşmazlığa ilişkin inceleme, raportör tarafından hazırlanan rapor ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapılır. Gerekli görülen durumlarda uyuşmazlıklar birleştirilerek incelenebilir.

(2) Hakem heyeti, tarafları dinleyebilir veya uyuşmazlığa ilişkin konularla sınırlı olmak kaydıyla heyet başkanı aracılığıyla ilgili kişi veya kuruluşlardan yazıyla bilgi ve belge isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Bu süre, on beş iş gününü geçemez.

Heyetin kararları

MADDE 18 − (1) Değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklara ilişkin hakem heyetinin vereceği kararlar ilam hükmündedir. Bu kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

(2) Hakem heyetinin, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki uyuşmazlıklar ile değeri elli bin Türk Lirası ve üstündeki uyuşmazlıklar hakkında vereceği kararlar, ilgili mahkemelerde delil olarak ileri sürülebilir.

(3) Hakem heyetinin kararları, yalnızca bu karara esas teşkil eden uyuşmazlıklar için hüküm ifade eder.

(4) Bu maddede yer alan parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır. Artırılan parasal sınırlar, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlıkça Resmî Gazete’de ilan edilir.

Kararların bildirimi

MADDE 19 − (1) Kararlar, alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimde, kararın tarihi, gerekçesi ve sonucu belirtilir. 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında verilen kararlara ilişkin bildirimde, itirazın süresi ve itiraz mercii de belirtilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kararlardan toptancı halinde faaliyet gösterenlerin teminatlarından kesilmesine ilişkin olanlar, gereği için ayrıca ilgili toptancı hali yönetimine de bildirilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere yapılması gereken her türlü bildirim, yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine imza karşılığı elden teslim veya iadeli taahhütlü mektup ya da Bakanlıkça uygun görülecek diğer yöntemlerle adresine tebligat şeklinde yapılır.

(4) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Karara itiraz

MADDE 20 − (1) Taraflar, değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklara ilişkin hakem heyeti kararlarına karşı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün içinde hakem heyetinin bulunduğu yerde ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilir.

(2) İtiraz, hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hâkim, hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

(3) Hakem heyeti kararlarına yapılan itiraz üzerine asliye ticaret mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Karar defteri ve tutanaklar

MADDE 21 − (1) Hakem heyeti toplantıları için bir karar defteri tutulur. Bu defter, kullanılmaya başlanmadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle illerde il müdürü, ilçelerde kaymakamca onaylanır. Karar defterinin her sayfası mühürlenerek hakem heyeti başkanınca paraflanır ve bu defter başkanca muhafaza edilir.

(2) Hakem heyeti toplantılarına ve toplantılarda alınan kararlara her yıl (1) numaradan başlamak üzere yıl sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir.

(3) Toplantıda alınan kararlar, en az iki nüsha olarak düzenlenen tutanakla tespit edilir. Bu nüshalardan biri dosyasında muhafaza edilir, diğeri ise karar defterinin sayfalarına ayrı ayrı yapıştırılarak il müdürlüğü veya kaymakamlık mührü ile köşelerinden mühürlenir. Tutanaklar, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. İmza işlemi, isimlerin bulunduğu sayfanın imzalanması ve diğer sayfaların paraflanması suretiyle yapılır.

(4) Karar tutanaklarının her sayfasına toplantı tarihi ve numarası yazılır. Ayrıca, alınan kararlara ilişkin oy sayısı ve varsa ret oyu veren üyelerin muhalefet şerhi de belirtilir. Bu tutanaklarda, istemin özeti, yapılan inceleme ve alınan kararlar ile dayanılan mevzuat hükümleri ve delillere de yer verilir.

(5) Kararlara ilişkin bilgiler sisteme aktarılır. Kararlara ilişkin Bakanlıkça uygun görülen bilgiler, uygun vasıtalarla ilan edilebileceği gibi, sistem üzerinden herkes tarafından da incelenebilir.

(6) Karar defteri süresiz, karar tutanaklarının bir örneği ile kararlara ilişkin ekler beş yıl süreyle muhafaza edilir ve bunlar idari ve adlî mercilerin talepleri dışında hizmet binası dışına çıkarılamaz. Diğer mevzuatla daha uzun bir süre belirlenmesi halinde bu sürelere uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toptancı Hal Konseyi

Kuruluş

MADDE 22 − (1) Malların ticaretinin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Toptancı Hal Konseyi oluşturulmuştur.

Konseyin üyeleri

MADDE 23 – (1) Konsey, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;

a) Bakanlıktan iki,

b) İçişleri Bakanlığından bir,

c) Maliye Bakanlığından bir,

ç) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir,

d) Ekonomi Bakanlığından bir,

e) Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından bir,

f) Türk Akreditasyon Kurumundan bir,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir,

ğ) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan bir,

h) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir,

ı) Türkiye Belediyeler Birliğinden bir,

i) Komisyoncu veya tüccarların ayrı ayrı ya da birlikte oluşturduğu derneklerin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyondan bir,

j) Tüketici örgütlerinin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyondan bir,

k) En fazla üyeye sahip üretici örgütünden bir

temsilci olmak üzere on altı kişiden oluşur.

(2) Birinci fıkranın; (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan temsilciler en az genel müdür seviyesindeki idareciler arasından, diğer bentlerinde sayılan temsilciler ise başkan, başkan yardımcıları veya genel sekreterler arasından belirlenir.

(3) Birinci fıkranın (i) bendinde belirtilen federasyonun belirlenmesinde ülke genelinde bu federasyona bağlı derneklere kayıtlı toptancı hali içinde faaliyet gösteren toplam üye sayısı, (j) bendinde belirtilen federasyonun belirlenmesinde ülke genelinde bu federasyona bağlı derneklere kayıtlı toplam üye sayısı, (k) bendindeki üretici örgütünün belirlenmesinde ise kayıtlı üretici sayısı dikkate alınır.

Konseyin görevleri

MADDE 24 – (1) Konseyin görevleri şunlardır:

a) Malların ticaretinin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak,

b) Sektörün gelişmesine ilişkin araştırma ve çalışmalar yapmak,

c) Sektördeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

ç) Sektörde yaşanan sorunları incelemek ve alınacak önlemleri tespit etmek,

d) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, toptancı halleri ve pazar yerleri ile Kanun kapsamındaki diğer konulara ilişkin başarılı uygulamaları olduğu tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirmek,

e) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

Konsey başkanı

MADDE 25 − (1) Konsey başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konseyi temsil etmek,

b) Konsey toplantılarına başkanlık etmek ve toplantıyı yönetmek,

c) Konseyin toplantı gündemini belirlemek,

ç) İhtiyaç duyulduğunda, Konsey üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2) Başkanın bulunmadığı durumlarda, bu Yönetmelik çerçevesinde başkana verilmiş olan görev ve yetkiler, görevlendirilen ilgili müsteşar yardımcısı tarafından yerine getirilir ve kullanılır.

Sekretarya

MADDE 26 − (1) Konseyin sekretarya hizmetleri, ilgili birim tarafından yerine getirilir.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündemine ilişkin hazırlık yapmak ve Konsey başkanının onayına sunmak,

b) Toplantı davetiyelerini ve gündemini üyelere göndermek,

c) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak ve arşiv işlerini yürütmek,

ç) Başkanın veya Konseyin uygun göreceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

Toplantı ve kararlar

MADDE 27 − (1) Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda bir kez Ankara’da toplanır. Başkanın uygun görmesi halinde Ankara dışında da toplantı yapılabilir. Konsey ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

(2) Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantıdan en az iki hafta önce üyelere bildirilir. Toplantı sırasında uygun görülen hususlar, toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla gündeme alınabilir.

(3) Konsey kararları, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(4) Konsey toplantılarında alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletilir.

(5) Diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ile uzman kişiler, gündemdeki konularla ilgili olarak toplantılara katılmak ve görüş bildirmek üzere davet edilebilir.

Komisyonlar

MADDE 28 − (1) Konsey, araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere, gerekli görülen hallerde geçici olarak çalışma komisyonları kurabilir. Bu komisyonların çalışma usul ve esasları, Konsey tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Huzur hakkı ve diğer giderler

MADDE 29 − (1) Hakem heyeti üyeleri ile raportörlere, katıldıkları her toplantı için huzur hakkı ödenir. Ancak, huzur hakkı ödenecek toplantı sayısı bir ayda ikiden fazla olamaz.

(2) Toplantı başına ödenecek huzur hakkının hesaplanmasında, (1.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar esas alınır.

(3) Hakem heyeti üyeleri ve raportörlerine yapılacak huzur hakkı ödemeleri ile hakem heyetine ilişkin bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanacak diğer bütün giderler, Bakanlık il müdürlükleri bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(4) Toptancı Hal Konseyine ilişkin bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanacak bütün giderler, Bakanlık ilgili birim bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Denetim

MADDE 30 − (1) Bakanlık, hakem heyetinin çalışmaları ile ilgili olarak her türlü araştırma, inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir. Uyuşmazlıklara ilişkin hakem heyeti kararları, denetim kapsamı dışındadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 26/8/1998 tarihli ve 23445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hakem heyetinin oluşturulması ve faaliyete geçmesine yönelik iş ve işlemler il müdürlüklerince tamamlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanuna göre oluşturulan hakem heyetlerinin üyelerine ve raportörlere, 29 uncu madde hükümleri çerçevesinde huzur hakkı ödenir.

(3) 6 ncı maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen, sisteme kayıtlı üye sayılarının dikkate alınma zorunluluğu 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

(4) Hakem heyeti üyelerine ilişkin bilgiler ile heyet kararlarının, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca sisteme aktarılma zorunluluğu 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

(5) Bakanlığın il müdürlüklerinin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğe göre Bakanlık il müdürlüklerince yapılması gereken iş ve işlemler, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesine istinaden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2012

28350

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

7/2/2016

29617

2

3