ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında;

a) (Değişik:RG-6/1/2018-30293) (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri ile temiz hava merkezi müdürlükleri ve altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüklerinde görev yapan altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü,

b) (Değişik:RG-6/1/2018-30293) Merkez ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı birimlerinde mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker ve biolog,

unvanlı personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-3/7/2020-31174)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Asgari personel sayısı: Merkez/taşra hizmet birimleri için Bakanlıkça belirlenen bulunması gereken personel sayısının %75’ini,

c) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Bulunması gereken personel sayısı: Merkez/taşra hizmet birimlerince bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkanları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınmak kaydıyla Bakanlıkça her yıl Ocak ayında güncellenerek belirlenen merkez/taşra hizmet birimlerinde unvan/branş bazında olması gereken personel sayısını,

d) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı hizmet birimleri: Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerini,

e) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

f) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen il gruplarını,

g) Hizmet grubu: Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet alanlarının kendi bölgeleri içerisinde A, B ve C olarak gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet puanı: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda çalışan personelin görev yaptığı her bir hizmet alanı için EK-3’te belirlenen yıllık puanın, o hizmet alanlarındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamını,

h) İlan: Her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Bakanlık internet sitesinde duyurulan unvan/branş bazında atama yapılabilecek kadroları gösteren cetveli ve atanma şartlarını,

ı) Personel doluluk oranı (PDO): 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan ve ilanda belirtilen unvanlar/branşlar için merkez/taşra hizmet birimlerinde o unvanda/branşta çalışan personel sayısının, Bakanlıkça merkez/taşra hizmet birimlerinde aynı unvan/branş için belirlenen bulunması gereken personel sayısına oranını,

i) Taşra teşkilatı hizmet birimleri: (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerini,

j) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki hizmet bölgelerini,

k) Yeniden atanma: 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında bulunanların yeniden memurluğa atanmasını,

l) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin, belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,

m) Yönetici personel: Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürünü,

n) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

 

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıda yer alan ilkelere uyulur.

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, Bakanlık merkez teşkilatı ve sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

ç) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı ve Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen unvanlar için altı hizmet bölgesine ayrılmak suretiyle, ekte yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilmiştir.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan personel için, her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süreleri tabloda gösterilmiştir:

Hizmet Bölgesi                 Zorunlu Çalışma Süresi

            1                                              3

            2                                              3

            3                                              3

            4                                              3

            5                                              3

            6                                              3 

(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esas olup, bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Bu sürenin tespitinde atama döneminin başlangıcı olan 1 Haziran tarihi esas alınır.

(3) (Mülga ibare:RG-6/1/2018-30293) (...) Aday memur, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durum hariç 30 günden fazla geçici görevlendirilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, görev yapılan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

(5) (Mülga:RG-6/1/2018-30293)

(6) (Mülga:RG-6/1/2018-30293)

(7) (Mülga:RG-6/1/2018-30293)

Personel doluluk oranının belirlenmesi

MADDE 7/A – (Ek:RG-3/7/2020-31174)

(1) Personel doluluk oranı, her bir unvanda/branşta çalışan personel sayısının, Bakanlıkça aynı unvan/branş için belirlenen bulunması gereken personel sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir.

(2) Atama yapılabilecek kadroları gösteren cetvel, PDO baz alınarak hazırlanır ve PDO’su düşük hizmet alanlarına öncelik verilir.

(3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda hizmet puanı, PDO ve asgari personel sayısı belirleyici kabul edilir. Ancak, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlarda görev yapanlar için hizmet puanı, PDO ve asgari personel sayısı dikkate alınmaz. Bu bent kapsamında görev yapanlar ile ilanda PDO’ya tabi olmadığı belirtilen unvanlarda/branşlarda görev yapanların yer değiştirmelerine, yürütülen hizmetlerin aksamaması için sınırlama getirilebilir.

Hizmet puanının hesaplanması

MADDE 7/B – (Ek:RG-3/7/2020-31174)

(1) Yer değiştirme suretiyle atanma döneminde personelin hizmet puanı, görev yaptığı her bir hizmet alanı için EK-3’te belirlenen puanın, o hizmet alanlarındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerler toplanarak hesaplanır.

(2) 1 Haziran tarihi esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulan sürelerin her yılı, EK-3 Hizmet Puanı Cetvelinde belirlenen puanlarla çarpımı sonucunda elde edilen değere; yıldan artan her ay için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12’si, aydan artan her gün için ise o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/360’ı eklenerek hizmet puanı elde edilir.

Yer değiştirme halleri

MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

a) Personelin isteği,

b) Hizmetin gereği,

c) Özür durumu,

ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği,

d) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) Savaş, olağanüstü hal ve doğal afetler gibi durumların gerçekleşmesi,

halinde değiştirilebilir.

Personelin isteği üzerine yer değişikliği ve dönemi

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kadro unvanları için, bulundukları hizmet bölgesinde 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilmiş olan zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden yer değişikliği talebinde bulunanlar için, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak kadro unvanları ile başvuruların nereye ve ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) Yer değişikliği başvuruları, atama yapılacak kadro unvanlarının yayımlandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi, beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve birim amirlerine onaylatılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) Bulunduğu hizmet bölgesinde/alanında zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel ilanda belirtilen merkez ve/veya taşra teşkilatı hizmet alanları/birimleri için en fazla üç tercihte bulunabilir.

(4) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda toplam hizmet süresi fazla olana, doktora, yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara, doğum tarihi önce olana öncelik verilir. Ancak yer değiştirme talepleri, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde asgari personel sayısının altına düşülmemesi kaydıyla değerlendirilir.

(5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda çalışan personelin, birinci fıkradaki ilan ve başvuru zamanına dair sınırlamalara bağlı kalmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabileceği ve talebin değerlendirilebileceği diğer haller şunlardır.

a) (Değişik:RG-25/12/2013-28862) Bulunduğu hizmet alanında en az iki yıl süre ile çalışan ve fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun olan, aynı unvanı taşıyan personelin becayiş talebi.

b) Üst hizmet bölgelerinde çalışanlardan bulunduğu hizmet alanında en az iki yıl süre ile görev yapmış olanların 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanma isteği.

c) Bulunduğu hizmet alanında üç yıl görev yapmış olup, aynı veya daha alt hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına atanma isteği.

ç) Üç yıl hizmeti bulunanların merkez teşkilatına atanma isteği.

d) (Ek:RG-25/12/2013-28862) Merkez teşkilatında üç yıl görev yapmış olanların aynı veya daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanına atanma isteği.

(6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile beşinci fıkranın (ç) (Değişik ibare:RG-25/12/2013-28862) ve (d) bentleri ile 10, 12, 13 üncü maddeleri yapılan atamalar hariç diğer atamaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması esastır.

Hizmetin gereği atama

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personel, aşağıda belirtilen durumlarda bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaksızın resen başka hizmet alanlarına atanabilir:

a) Haklarında adli veya idari soruşturma yapılmış ve bu soruşturmalar neticesinde haklarında mahkumiyet kararı verilmiş veya yer değişikliği teklifi yapılmış olması halinde,

b) Disiplin soruşturması sonucunda uyarma ve kınama cezası hariç disiplin cezası almış olması halinde,

c) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan; yer değişikliği talebinde bulunduğu halde talep ettiği yere ataması yapılamayanlar ile yer değişikliği talebinde bulunmamış olanların, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde Bakanlıkça belirlenen üç hizmet alanına tercihleri alınmak suretiyle veya tercih yapmamaları halinde resen atanmaları halinde,

atanabilir.

Mazeret ve engellilik durumu ile terör mağduriyetine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 10/A – (Ek:RG-3/7/2020-31174)

(1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan personelin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumu veya terör mağduriyetine bağlı yer değiştirmeleri hakkında, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Kamu görevlisi olan eşleri geçici olarak görevlendirilenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Özür durumuna bağlı yer değişikliği

MADDE 11 – (Mülga:RG-6/1/2018-30293)

Sağlık özrüne bağlı yer değişikliği

MADDE 12 – (Mülga:RG-6/1/2018-30293)

Eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği

MADDE 13 (Mülga:RG-6/1/2018-30293)

Özrü ortadan kalkanların durumu

MADDE 14 – (Mülga:RG-6/1/2018-30293)

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atanma

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-29/3/2023-32147) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde en az üç yıl görev yapmak zorundadır. Ancak personelin atandığı yerde göreve başladıktan sonra ortaya çıkacak mazeret durumlarına dayalı olarak yapacağı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana ataması yapılan personel gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, becayiş talebinde bulunabilir.

(3) (Ek:RG-25/12/2013-28862) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir.

Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler

MADDE 16 – (Değişik:RG-3/7/2020-31174)

(1) Savaş, olağanüstü hal ve genel hayatı etkileyen doğal afetler gibi hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Yeniden, naklen ve mevzuat gereği atamalar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanlara:

a) Yeniden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen,

b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği,

c) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca,

ç) İlgili mevzuat gereği, zorunlu olarak,

yapılacak atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen ilana ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaz.

(2) (Mülga:RG-3/7/2020-31174)

Yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar

MADDE 17/A – (Ek:RG-29/5/2018-30435) (Değişik:RG-3/7/2020-31174)

(1) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ile bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranır.

Yönetici personelin atanması

MADDE 18 – (Değişik:RG-3/7/2020-31174)

(1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin, bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi, görev yaptığı her bir unvanda geçen hizmet süreleri ayrı ayrı dikkate alınarak tespit edilir.

(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelden üst hizmet bölgelerindeki hizmet alanında en az iki yıl hizmeti bulunanlar 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanabilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 19 – (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâleten veya aynı Kanunun Ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünde ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen eğitim sürelerinin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(2) (Değişik:RG-6/1/2018-30293) Merkez teşkilatında geçen hizmet süresi Ankara İlinin bulunduğu, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında geçen hizmet süresi ise bulunduğu ilin hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 20 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Emeklilik hakkını kazanma durumu

MADDE 21 – (1) Bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Mart ayı içinde talepte bulunmaları ve talebin Bakanlıkça uygun bulunması halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilir. Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılan personelden emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin atamaya tabi tutulur ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamaz.

Gerçek dışı beyan

MADDE 22 – (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atanmaları ve yerlerinde bırakılmaları için verilen onaylar iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atanmaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

Geçici görevlendirme

MADDE 23 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen personelin geçici olarak görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yürütülmekte olan bir projenin sonuçlandırılmasında,

b) Genel hayatı etkileyen doğal afet neticesinde,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) veya (B) düzeyine denk gelen puan almış olanlar veya doktora eğitimini tamamlayanların merkez teşkilatına atanma talebinin bulunması halinde,

ç) 90 iş gününü aşmayan hizmetlerin yürütülmesinde,

merkez birimlerinde birim amirlerinin, taşra birimlerinde Valiliğin teklifi üzerine hizmetine ihtiyaç duyulan personel, geçici süreyle görevlendirilebilir. Ancak (a), (b) ve (c) bentleri için bu süre iki yılı geçemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 6/8/2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak hükümleri

MADDE 26 – (1) İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmeliğe tabi hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

Bakanlıkta geçen hizmet süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından Bakanlığa devredilen personel ile 4046 sayılı Kanun hükümleri gereği atanan personelin bu kurumlarda geçen hizmet süreleri, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri gereğince Bakanlıkta geçmiş sayılır.

(2) (Ek:RG-3/7/2020-31174) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı ve mülga Maliye Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin bu kurumlarda geçen hizmet sürelerinin, bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda geçen kısımları zorunlu çalışma süresinin hesabında değerlendirilir.

(3) (Ek:RG-29/3/2023-32147) 85 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin bu kurumda geçen hizmet süreleri, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri gereğince Bakanlıkta geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

____________________

(1)    29/3/2023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin adı ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2012

28262

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

16/4/2013

28620

2

25/12/2013

28862

3

6/1/2018

30293

4

29/5/2018

30435

5

3/7/2020

31174

6

29/3/2023

32147