ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yurt Dışı Eğitim Esasları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmeleri, eğitilmeleri, bilgilerinin artırılması, staj veya öğrenim yapmaları amacıyla yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilmeleri ve seçilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla yurt dışına gönderilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Bakanlık Teşkilatı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatını,

ç) Birim: Bakanlık Merkez Teşkilatının Ana, Yardımcı, Denetim ve Danışma hizmet birimlerini,

d) Birim amiri: Bakanlık Merkez Teşkilatının Ana, Yardımcı, Denetim ve Danışma hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

e) Komisyon: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek amacıyla kurulan Yurt Dışı Eğitim Komisyonunu,

f) Müsteşar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarını,

g) Personel: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları,

ğ) Yurt dışı eğitimi: Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmeleri, eğitilmeleri ve bilgilerini artırmaları için takip ettiği staj, ihtisas veya lisansüstü öğrenimlerini,

ifade eder.

Yurt dışı eğitimin esasları

MADDE 5 – (1) Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Yurt dışı eğitimi, Bakanlık Birimlerinin ilgili mali yıl bütçesinde yeterli ödeneğinin bulunması koşuluyla, Bakanlığın ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde oluşturduğu geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarının, stratejik amaç ve hedeflerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla hazırladığı stratejik planına uygun olarak belirlenir.

b) Bakanlığın yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek personeli, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

c) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyon ve Komisyon ile Daire Başkanlığının Görevleri

Komisyon

MADDE 6 – (1) Yurt dışına gönderilecek Bakanlık personelini belirlemek amacıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında biri Personel Dairesi Başkanı olmak üzere birim amirleri arasından görevlendirilecek toplam 5 asil üyeden oluşur.

(2) Başkan ve üyelerin çeşitli nedenlerle görevlerinin başında bulunmadığı hallerde; komisyon toplantılarına üyelerin vekilleri katılır.

(3) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde görüşlerini almak üzere ilgili birim amirlerini toplantıya çağırabilir.

(4) Komisyon, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu yönündeki karar kabul edilir.

(5) Komisyon, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir.

(6) Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(7) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Komisyonun görevleri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır;

a) Gelecek mali yıl içerisinde bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına gönderilecek Kurum personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin, stajın veya ihtisasın konusunu, süresini, gönderilecek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları belirlemek.

b) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjanların öncelikle talebi kabul edilen birime tahsisine karar vermek, söz konusu tahsisin ilgili birimce kullanılmasında bütçe imkânının olmaması, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gönderilebilecek kişi bulunmaması gibi hallerde diğer birimlerden hangisine tahsis edileceğine karar vermek.

c) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjan ve 13 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit etmek.

ç) Adayların yarışma sınavı ile belirlenmesine karar verilmesi halinde, sınavın yeri, tarihi ve saatini, ilgililere tebliğ edilmek üzere Bakanlık teşkilatına bildirmek.

d) Bakanlığa tahsis edilen dış kaynaklı burs ve teknik işbirliği programlarına katılacak personeli belirlemek.

e) Yurt dışı eğitimle ilgili diğer konularda karar vermek.

Personel dairesi başkanlığının görevleri

MADDE 8 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri şunlardır;

a) Bakanlık birimleri ile işbirliği yaparak takip eden yılda yürütülecek yurt dışı eğitim programlarını hazırlamak.

b) Bakanlık birimlerinin taleplerini de dikkate alarak hazırlanan ve Komisyonca onaylanan yurt dışı eğitim programlarını, bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri personelin sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç Mart ayı sonuna kadar, tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar için de yukarıda sayılan bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.

c) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen yurt dışı eğitimi kontenjan listesini Bakanlık birimlerine duyurmak.

ç) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen yurt dışı kontenjanında yer alan eğitimler için birimlerce bildirilen bilgileri derleyerek Komisyona sunmak.

d) Bu Yönetmelikte öngörülen yurt dışı eğitim faaliyetleri ile Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

e)Yurt dışı eğitime gönderilecek personelin Komisyonca belirlenmesini müteakip, seçilen personelin yüklenme senedi, muteber imzalı müteselsil kefalet senedi, yurt dışı aylığı, yolluk, sağlık sigortası, eğitim göreceği yerdeki öğrenim ücretinin ödenmesi gibi işlerinin yürütülmesi için alınan onayları ilgili birimlere göndermek.

f) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışına Gönderilmede Uygulanacak Usul ve Esaslar

Personelde aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Personelden;

a) Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek olanlarda;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde belirtilenler arasında sayılanlar ile Bakanlık kadrolarına özel yeterlik veya yarışma sınavı yönetmelikleri gereğince yapılan sınavlarda başarı göstererek veya mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak atanmış ve bu kadrolarda görev yapmış olmak,

3) Bakanlık kadrolarında, adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

5) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

6) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak,

7) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve denklik verilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından kabul belgesi almış olmak,

9) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Bakanlıkça kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmak,

10) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, yurt dışı eğitiminden geri çağrılmamış olmak,

11) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

şartları aranır.

b) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, staj veya ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecek olanlarda;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

2) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen personel için adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak, diğer personel için adaylık dâhil en az 6 yıldır fiilen Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

4) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

5) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

6) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

7) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler için; son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmak,

8) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

şartları aranır.

(2) Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

(3) Belirtilen şartları taşıyan personelden askerlik görevini yapmakta olup da yurt dışına gidiş tarihinde askerlik görevini bitirecek olanlar da başvuruda bulunabilirler.

Kontenjan tespiti

MADDE 10 – (1) Birimlerin, her yıl Şubat ayı sonuna kadar, takip eden mali yılda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelin sayısı, yaptırılacak öğrenimin veya stajın konusu, gönderilecek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bütçe olanakları ve konulara ilişkin görüşlerini de ekleyerek oluşturdukları teklifler, Komisyona sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Duyuru

MADDE 11 – (1) İlgili yıl için kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjanlar; yapılan talepler dikkate alınarak komisyonca yedi işgünü içerisinde değerlendirilerek birimlere dağılımı sağlanır.

(2) Komisyonca dağılımı yapılan kontenjanlar, Personel Dairesi Başkanlığınca üç işgünü içerisinde birimlere, birimlerce de üç işgünü içerisinde imza karşılığı tüm personele duyurulur.

Başvuru

MADDE 12 – (1) Komisyonca tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyen birim personeli, yapılan duyuru üzerine, bağlı oldukları birimlere on beş işgünü içerisinde istenen belgelerle yazılı başvuruda bulunurlar.

(2) Bu başvurular, üç işgünü içerisinde Personel Daire Başkanlığına intikal ettirilir.

Adayların belirlenmesi

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Komisyon, adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri yarışma sınavı veya seçme usulüyle tespit eder.

(2) (Ek:RG-18/11/2015-29536)(1) Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurunun;

a) Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,

b) Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,

c) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,

ç) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın,

d) Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve kurumlarınca yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanağa geçirilir.

(3) (Ek:RG-18/11/2015-29536)(1) Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.

(4) (Ek:RG-18/11/2015-29536)(1) Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı sınav kurulunca kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz.

 (5) Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için Komisyonca belirlenen ve bütçe imkânı bulunan birimlere Personel Dairesi Başkanlığınca yeni bir duyuru yapılır. Ek duyuru için verilen süre on beş işgününü geçemez.

(6) Ek duyuruya yapılacak başvuruları değerlendirmek için Komisyon en geç Temmuz ayında yeniden toplanır.

Eğitim kurumlarının belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Bütçe olanakları ile yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlardan;

a) Yükseköğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin kabul belgelerinin sağlanması işlemi Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ile ilgili kurum,

b) Öğrenim veya ihtisas dışında yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına veya yetiştirme eğitim merkezleri ile uluslararası kurum veya kuruluşlara gönderileceklerin gerekli kabul işlemlerinin sağlanması, memurun bağlı olduğu kurum ve Dışişleri Bakanlığı,

tarafından yürütülür. Ancak eğitim görecekleri kurum Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olmak kaydıyla (a) bendine göre gönderileceklerin kabul belgeleri kendileri tarafından sağlanabilir. Dış burslarla gönderileceklerin bursu veren ülke veya kuruluşça kabul işlemlerinin yapılması, bu ülke veya kuruluşun Türkiyedeki temsilciliği ve memurun bağlı olduğu kurum aracılığı ile yerine getirilir. Eğitim göreceği yer kesinleşmeyen hiçbir devlet memuru yurt dışına gönderilemez.

Devlet memurlarının gönderilebileceği kurum veya kuruluşlar

MADDE15 – (1) Devlet memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memleketlerin,

a) Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,

b) Yetiştirme eğitim merkezlerine; araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına,

c) Üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,

ç) Milli ve milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına,

gönderilebilirler.

Kayıt

MADDE 16 – (1) Üniversite veya yükseköğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken belgeler ilgili personel tarafından, kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması ise personelin kadrosunun bulunduğu Birim tarafından sağlanır.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 17 – (1) Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemlerini tamamlayan personel yurt dışına gönderilir.

(2) Yurtdışına gönderilen personelin yurtdışına gidiş ve dönüş tarihleri Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Yurt dışı eğitiminin izlenmesi

MADDE 18 – (1) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personel, eğitim çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı raporları eğitim dönemleri itibariyle kadrosunun bulunduğu Birime bildirir. İlgili Birime intikal eden bu raporlar, eğitim kuruluşu tarafından ilgili personel hakkında gönderilen raporlar ile birlikte Komisyon tarafından değerlendirilir.

Denetleme

MADDE 19 – (1) Yurtdışına gönderilen Devlet memurlarının çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve bu Bakanlık aracılığıyla Bakanlık tarafından izlenip denetlenir.

Program süresi ve süre uzatımı

MADDE 20 – (1) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda, diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamaları esastır. Ancak, süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan memurlardan;

a) Doktora düzeyindekilere bir yıla,

b) Yüksek lisans düzeyindekilere altı aya,

c) Diğerlerine, kendileri için öngörülen program süresinin 1/3’üne,

kadar süre uzatımı verilebilir.

(2) Süre uzatımları, Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, Bakanlıkça yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

Aylık

MADDE 21 – (1) Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarına aylık ve diğer ödemeler aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bakanlıkça yapılacak seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

b) Bakanlıkça dış burslara dayanılarak,

1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dâhil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dâhil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı ödenir.

c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

ç) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenir. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir

(2) (Mülga:RG-18/11/2015-29536)

Zorunlu giderler

MADDE 22 – (1) Personelin gittiği üniversite, yükseköğretim kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlara ödenen öğrenim ücreti yanında, personele;

a) Gidiş-dönüş yol giderleri,

b) Pasaport harcı ile yurt dışına çıkışlarda alınan diğer harçlar,

c) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

ç) Eğitim sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ek ödenek,

d) Taahhütname ve kefalet senedi giderleri,

ödenir.

(2) Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere birinci fıkrada belirtilen zorunlu giderlerden bursu veren ülke veya kuruluşça karşılanmayanlar Bakanlıkça ödenir.

Diğer hak ve yükümlülükler

MADDE 23 – (1) Şahsen burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler hariç, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.

Sağlık sigortası ve tedavi giderleri

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğe göre Devlet memurlarına, başka memleket veya teşkilat tarafından sağlık sigortası imkanlarının sağlanmaması halinde, ilgili kurumlarca sağlık sigortası yaptırılır. Sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halinde tedavi giderleri ve personelin ölümü halinde cenaze giderleri 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

Taahhüt ve kefalet senedi

MADDE 25 – (1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış mecburi hizmet yükümlülük taahhütnamesi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedini yurt dışı çıkışından önce Birimine, bir örneğini de Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(2) Bu belgeleri tamamlamayanların yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.

Adres bildirme

MADDE 26 – (1) Yurt dışına bir aydan uzun süre ile eğitime giden personel; ikametgâh adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim veya öğrenim görülecek kurum adresi, telefon ve faks numaralarını eğitim mahalline varışından itibaren, adres değişikliklerini ise değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde kadrosunun bulunduğu Birime bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

Çalışma raporu

MADDE 27 – (1) Yurt dışına gönderilen Devlet memurları aşağıdaki şekilde ilgili makamları bilgilendirmek ve çalışma raporu düzenlemek zorundadır.

a) Yurt dışına gönderilen memurlar, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmaları ile ilgili bilgileri en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

b) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporlarını ve tezlerini ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerinin birer örneğini program süresinin bitiminde (a) bendinde belirtilen makamlara ve Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirmekle yükümlüdürler.

(2) (Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden üç ay içerisinde personelin görev yaptığı birimce Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Göreve başlama

MADDE 28 – (1) Yetiştirilmek amacıyla bütçe imkânlarıyla veya dış burslara dayanılarak yurt dışına gönderilen personel, eğitim süresinin bitiminden başlayarak yol süresi hariç on beş gün içerisinde Bakanlıktaki görevine başlamak zorundadır.

(2) Eğitim gören personelin göreve başlamadaki mehil müddetinin hesabında yurt dışı eğitim kurumundan alınan programın bitiş tarihini gösteren yazıdaki tarih esas alınır.

(3) Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Mecburi hizmet yükümlülüğü

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üç ay ve daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenler yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(2) Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, bu Yönetmeliğe göre yurt dışına gönderilenlerin eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

(3) Mecburi hizmeti tamamlamadan görevinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin geri çağrılması

MADDE 30 – (1) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilenlerden;

a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulunanlar,

b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma konularını değiştirenler,

c) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

ç) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

d) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil makamlarınca o memlekette kalmasında sakınca görülenler,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,

yetkili disiplin kurulu kararı ile geri çağrılırlar.

(2) Geri çağrılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

(3) Söz konusu eylemleri gerçekleştirenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

(4) Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

MADDE 31 – (1) 30 uncu maddede belirtilen haller dışında; hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programını gerçekleştiremeyeceğini belgelendirmiş olan personel, disiplin kurulu kararı ile yurda döner. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun mecburi hizmete ilişkin hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

_________________________

(1) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 13 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2012

28229

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1    

18/11/2015

29536

2