TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet verecek servislerin belirlenmesi, bu servislerin denetlenmesi, onaylanması ve serviste görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesinde esas alınacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlükte olan ilgili mevzuata uygun olarak imal edilmiş ve karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan analog ve dijital takograf cihazlarıyla ilgili gerçek veya tüzel kişilere ait servislerin Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından onaylanması ve bu servislerde görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-30/5/2014-29015)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Analog takograf cihazı: 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin ek-I’ine uygun takograf cihazını,

b) (Değişik:RG-8/11/2018-30589) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Dijital takograf cihazı: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin ek-IB’sine uygun takograf cihazını,

ç) (Mülga:RG-8/11/2018-30589)

d) Faal hale getirme: Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirmesini,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

f) Kalibrasyon: Takograf cihazının montajı veya tamiri veya yeniden ayarlanmasını müteakip ilgili teknik düzenlemesine uygun çalışıp çalışmadığının güncellenmesi veya doğrulanmasını,

g) Montaj etiketi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, araç sürücü kabini içerisine ve kolayca görünebilecek bir yere servis tarafından iliştirilecek olan; takograf cihazı kalibrasyon belgesi ile aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan etiketi,

ğ) Pin kodu: Dijital takograf cihazları ile kullanılan servis kartının sadece kart sahibi tarafından bilinen şifresini,

h) Servis: Takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermek üzere Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak bu işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel ile birlikte belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ı) (Değişik:RG-17/11/2015-29535) Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa ve il müdürlüğüne karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip; fakültelerin ya da meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olan veya ustalık belgesine, teknik lise diplomasına ya da endüstri meslek lisesi diplomasına sahip olup 5 yıl yetki belgeli olarak takograf servislerinde çalıştığını resmî belgelerle kanıtlayan yetki belgeli idareciyi,

i) Takograf cihazı: Analog ve dijital takograf cihazlarını,

j) (Mülga:RG-8/11/2018-30589)

k) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, servislerce düzenlenecek olan; montaj etiketiyle aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan belgeyi,

l) Takograf servis hizmetleri onay belgesi: Takograf cihazlarının servis hizmetlerini vermek üzere Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından onaylanan servisler için düzenlenen belgeyi,

m) Tamir: Hareket sensörünün veya araç ünitesinin güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya diğer takograf cihazı aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek servisler tarafından yapılan herhangi bir tamir işlemini,

n) Teknik personel: Serviste takograf cihazının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması faaliyetlerini yürütmek üzere servis tarafından görevlendirilen ve damgalama ile veri indirme faaliyetlerini gerçekleştiren, servis kartı ve pin kodlarını kullanma yetkisine sahip; teknik lise, endüstri meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya fakültelerin teknik bölümlerinin birinden mezun olan ya da kalfalık veya ustalık belgesine sahip onsekiz yaşını doldurmuş yetki belgeli personeli,

o) Veri indirilememe belgesi: Dijital takograf cihazının araç ünitesinden sürücüye ait verinin alınamaması durumunda dijital takograf cihazının tamiri veya değişiminde verilen belgeyi,

ö) Yetki belgesi: Servis sorumlusu ve teknik personele, Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Başvurunun Değerlendirilmesi, Onaylama ve Belgelendirme,

Belgelerin Geçerlilik Süresi, Vizesi, Askıya Alınması ve İptali

 

Başvuru

MADDE 5 – (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1)

 (1) Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesi için Ek-2’de belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.

(2) Başvurularda beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan durumlarda ise başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmesi istenir.

Başvurunun değerlendirilmesi, onaylama ve belgelendirme

MADDE 6 – (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1)

(1) Başvuru, 5 inci madde kapsamında istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgeleri ister; Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır.

(2) Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirmede, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından takograf servis hizmetleri onay belgesi ve talepte bulunulan kişilere yetki belgesi düzenlenir.

(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü, tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.

Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin geçerlilik süresi, vizesi, askıya alınması ve iptali

MADDE 7 –  (1) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) Belgelerin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgelerin vize işlemleri için, üç yıllık süre bitmeden ilgili il müdürlüğüne belge numaraları beyan edilerek başvurulması ve üç yıllık vize süresi bitiminde belgelerin vizesinin yapılmış olması gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Belgelerin vize başvurusu, il müdürlüğünce bu Yönetmelik şartlarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede yetkilendirmeye esas şartların sağlandığını gösteren belgeleri ister ve Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır. Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilen belgelerin vize işlemi gerçekleştirilir. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.

(2) (Mülga:RG-11/10/2019-30915)(1)

(3) (Mülga:RG-11/10/2019-30915)(1)

(4) İl müdürlüğüne vize başvurusu yapılan tarih ve il müdürlüğünce yapılan işlemin neticelenmesi süresinde belgeler üzerindeki geçerlilik süresinin dolması halinde, işlem sonuçlanıp belgelerin vizesinin yapılması sağlanana kadar bu servisler onaylanmış servis olarak hizmet vermez, teknik personel yetki belgesine konu görev yapmaz.

(5) (Mülga:RG-10/6/2017- 30092)

(6) Belgelerin vizesi için; geçerlilik tarihinin dolmasını takip eden tarihten itibaren ilgililerce altı ay içinde müracaat edilmemesi halinde, belge ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal olur.

(7) Belgesi iptal edilenler, tekrar belge almak istemeleri durumunda ilk başvuru esaslarına tabidir.

(8) (Değişik:RG-30/5/2014-29015) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde bu Yönetmeliğe aykırı bir durum tespit ederse servisin belgelerini derhal askıya alır ve ilgililere aykırılığın giderilmesi için resmi yazı ile bilgi verir. Bu durumda servis, onaylanmış servis faaliyetlerinde bulunamaz, teknik personel yetki belgesine konu görev yapamaz. Aykırılığın giderildiği talebiyle ilgililerce il müdürlüğüne başvurulması ve il müdürlüğünce yapılan kontrolde aykırılığın giderilmiş olduğunun tespiti halinde, il müdürlüğü tarafından resmi yazı ile askıya alma işleminin sonlandırıldığı ilgililere bildirilir. İl müdürlüğü hangi sebeple olursa olsun altı ay boyunca askıda kalan servisin belge veya belgelerini tebligat yapmaksızın iptal eder.

(9) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) 5 inci madde uyarınca sunulan bilgi, beyan veya belgelerde değişiklik olması halinde servis tarafından bu değişiklik en geç bir ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri onay belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların başvuruları ilk başvuru esaslarına tabidir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için değişiklik belgeler üzerinde düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğünce mevcut belgeler iptal edilerek yenileri düzenlenir. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.

(10) İl müdürlüğü, servisin adresinden ayrılması durumunda takograf servis hizmetleri onay belgesini ve serviste çalışan teknik personel için düzenlenmiş olan yetki belgesini ilgililere tebligat yapılmaksızın iptal eder.

(11) İl müdürlüğü, yetki belgesi olan teknik personelin servisten ayrılması halinde yetki belgesini ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal eder.

(12) Takograf servis hizmetleri onay belgesine veya yetki belgesine sahip olan kişinin veya servis sorumlusunun belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma/kovuşturma süresince belgeler askıya alınır. Soruşturma/kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde kararın il müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

(13) (Mülga:RG-30/5/2014-29015)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Servislerle İlgili Yapısal, İdari ve Teknik Hükümler

 

Yapısal, idari ve teknik hükümler

MADDE 8 – (1) Servis yapısal olarak aşağıdaki hususları sağlar:

a) Servise ait araç park alanı ve betonarme veya çelik karkas veya kagir bina ile servisin adının bulunduğu iş yeri tabelası.

b) Araçların, servis hizmeti öncesinde ve sonrasında beklemesi amacıyla, kolay manevra yapabileceği; karayolu trafiğini aksatmayacak şekilde düzenlenmiş, uygun malzeme ile kaplanmış, servis binasıyla bitişik, en az 4 metre genişliğinde ve en az 20 metre uzunluğunda olacak şekilde asgari 150 metrekare ölçüsünde park alanı. (Bu alan en fazla iki parçadan oluşabilir. Bu durumda her iki parçası da en az 4 metre genişliğinde ve en az 20 metre uzunluğunda olmalıdır. Park alanının üstünün kapalı olması durumunda kapalı alan yüksekliği asgari 4,1 metre olur.)

c) Araçların servis hizmeti verilecek kapalı alana girebileceği asgari; 2,6 metre genişlikte ve 4,1 metre yükseklikte kapı.

ç) Serviste bir defada en az bir araç için servis hizmetinin verileceği ve asgari 4,1 metre yükseklikte olan; kaldırıcı ekipman kullanılması durumunda ise bu ekipmanın bulunduğu asgari 5,1 metre yükseklikte kapalı alan.

d) Takograf cihazının montajı ve aracın incelenebilmesi için aşağıda özellikleri verilen ve ç bendinde belirtilen kapalı alanı içerisinde bulunan muayene kanalı veya kaldırıcı ekipman:

1) Muayene kanalı: İç duvarları uygun malzeme ile kaplanmış ve aydınlatılabilir şekilde asgari; 0,75 metre genişliğinde, 5 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde olan kanal.

2) Kaldırıcı ekipman: Kaldırıcı ekipmanın üreticisinden alınan teknik özelliklerini ve yapılacak işe uygunluğunu gösteren dokümanı bulunan asgari; 14.000 kilogram ağırlık kaldırma kapasiteli,  zemininden 1 metre yüksekliğe kaldırma yapabilen kaldırıcı.

e) Servis hizmeti verilen kapalı alanda bulunan, sadece servis sorumlusu ve yetki belgeli personelin girebildiği ve kullanılmadığı sürede kilitli tutulan ve gerekli yazılım yüklü olan bilgisayarın bulunduğu teknik ofis. Teknik ofiste test ve kalibrasyonda kullanılan servis kartı, cihaz ve ekipmanlar, damga ve damgalama için kullanılan ekipman ve dokümanların muhafaza edildiği kilitli çelik dolap bulundurulur.

(2) Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin güncellenmiş olarak yer aldığı, boyutları asgari 100 santimetre x 80 santimetre, camlı ve kilitli olan ilan panosu servis içerisinde görülebilecek bir yere yerleştirilir:

a) Yetki belgesi veya belgeleri.

b) Takograf servis hizmetleri onay belgesi.

c) Servis hizmetleriyle ilgili olarak, Bakanlık tarafından yapılan yasal düzenlemeler.

ç) Servis hizmetleri için ücret tarifesi.

(3) (Değişik:RG-30/5/2014-29015) Servis en az bir servis sorumlusu ile birlikte belgelendirilir. Servis sorumlularının tümünün işten ayrılması halinde en az bir servis sorumlusu belgelendirilinceye kadar servis hizmeti verilemez.

(4) (Değişik:RG-30/5/2014-29015) Servis, yetkilendirildiği adres dışında takograf cihazlarına servis hizmeti veremez. Servis sorumlusu ve teknik personel tek bir adres için yetkilendirilir.

(5) Servis hizmeti verilirken, en az bir servis sorumlusu serviste hazır bulunur.

(6) (Değişik:RG-30/5/2014-29015) Teknik personel için düzenlenen yetki belgesinde belirtilen takograf türü, servis için düzenlenen takograf servis hizmetleri onay belgesinde belirtilenler dışında olamaz.

(7) Servislerle ilgili teknik hükümler Ek-1’de verilmiştir.

(8) Bu maddede belirtilen ölçülerin tespitinde yüzde iki tolerans uygulanır.

(9) Bakanlığın resmî internet sayfasında belgelendirdiği servisler ile ilgili listede değişiklik yapılmasını gerektirecek işlemler, söz konusu değişikliğin internet sayfasında yer alan listenin güncellenmesiyle geçerlilik kazanır.

(10) (Ek:RG-30/5/2014-29015) Servis, dijital takograflara hizmet verirken teknik olarak kullanılması zorunlu olan akıllı servis kartından, en az servis sorumlusu sayısı kadar teknik personel için temin eder ve ilgili teknik personele verir.

(11) (Ek:RG-11/10/2019-30915)(1) Servis, servis hizmetinin verildiği kapalı alan ile servise gelen taşıtların izlenebileceği kapalı devre kamera sistemini kurar ve faal olarak kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Servislerin Yükümlülükleri ve Güvenlik Tedbirleri

 

Servislerin yükümlülükleri ve güvenlik tedbirleri

MADDE 9 – (1) Servisler, karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri, gerektiğinde kullanım dışı bırakılması veya veri indirilememe belgesi düzenlenmesi için hizmet vermekle yükümlüdür. Servisler, marka sınırlaması olmaksızın takograf servis hizmetleri onay belgesinde belirtilen takograf türüne tamir dışındaki servis hizmetlerini vermek zorundadır.

(2) Servisler, takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, takograf cihazı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi düzenler. Takograf cihazı kalibrasyon belgesinin aslını kullanıcıya verir, bir suretini serviste saklar.

(3) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi üzerinde bulunması gereken asgari bilgiler Ek-4’te düzenlenmiştir.

(4) Servisler, adaptör kullanılan araçlarda, Ek-4’te montaj etiketine ilişkin belirtilen bilgilerin bu etikete sığmaması durumunda, bu bilgilerden asgari olarak ilk üç ve son dört bentte belirtilenlerin bulunduğu ikinci bir etiket kullanabilir. Bu durumda bu etiket montaj etiketi ile aynı güvenlik özelliklerini sağlar ve montaj etiketinin bulunduğu yere iliştirilir.

(5) Servisler, kullanacakları; montaj etiketi ve takograf cihazı kalibrasyon belgelerinin seri numarasını,  etiket ve belgeleri kullanmaya başlamadan önce, il müdürlüğünde bulunan dosyasında muhafaza edilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.

(6) Servisler, başvuruda ibraz ettikleri işaretlemeleri içeren damga dışında damga kullanamaz.

(7) Servis, hizmet verilen takograf cihazları ile ilgili tüm işlemlerin bilgilerini ve belgelerini en az iki yıl muhafaza eder.

(8) Servisler; damgaların, servis kartlarının, el veya masa terminallerinin, pin kodu bilgilerinin, araç bilgilerinin, takograf cihazı kalibrasyon belgelerinin, montaj etiketlerinin, veri kablolarının, hareket ve hız sensörlerinin, test ve kalibrasyon cihazlarının ve bilgilerinin güvenliğini; çalışma sırasında kullanılmadıklarında teknik ofiste bulunan kilitli çelik bir dolapta, kullanımda ise kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu bilgi, belge, kart veya malzemelerin çalınması, kaybolması veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde,  hemen, ilgili kurum ve kuruluşlar ile il müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirir.

(9) Servisler; takograf cihazlarının servisi ile ilgili hizmetleri ilgili mevzuatta öngörülen şekilde verir.

(10) Dijital takograf cihazları için yetki belgesi olan personelin kullandığı servis kartı pin kodunu bir başkasıyla paylaşması yasaktır.

(11) Servisler; tamir, bakım veya kalibrasyonu yapılan takograf cihazlarının testlerini ilgili mevzuatta öngörülen şekilde yapar ve test sonuçlarını rapor haline getirerek muhafaza eder.

(12) Servisler, analog ve dijital takograf cihazları dışında, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde kayıt yapmayan takograf cihazlarına hizmet vermez.

(13) (Ek:RG-11/10/2019-30915)(1) Servis, 8 inci maddenin on birinci fıkrası uyarınca kullanmakla yükümlü olduğu kapalı devre kamera sistemine ait görüntülerin geriye dönük 28 günlük kısmını muhafaza eder ve bu Yönetmelik kapsamında verdiği hizmetin denetimi sırasında denetçilerin incelemesine sunmak üzere hazır bulundurur.

(14) (Ek:RG-13/8/2021-31567) Servisin yetkisinin iptal edilmesi durumunda hiçbir servis kartı kullanılmaz. Teknik personelin yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise yalnızca ilgili personele ait servis kartı kullanılmaz. Her iki durumda da servis, iptal tarihinden sonraki 5 inci iş gününün mesai saati bitimine kadar ilgili il müdürlüğüne kullanım süresi dolmamış ilgili servis kartını/kartlarını teslim eder. Bu süre içerisinde teslim etmeyenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır.

Servis sorumlusu ve teknik personelin eğitimi

MADDE 10 – (Mülga:RG-8/11/2018-30589)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Bakanlığın ve il müdürlüğünün sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İl müdürlükleri belgelendirdiği servislerle ilgili düzenlenen takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin birer sureti ile başvuru dosyasını muhafaza eder. Düzenlenen belgelerin ve damgaya ait ölçeklendirilmiş çizimin bir suretini beş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderir.

(2) Bakanlık, analog ve dijital takograf cihazı için, onaylanıp belgelendirilen servisler ile belgeleri iptal edilen servislerin listelerini, onay numaralarını ve servis damga bilgilerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekretaryasına iletilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına bildirir.

(3) Bakanlık resmî internet sayfasında belgelendirdiği servisler ile belgesini iptal ettiği servislerin listesini ve iletişim bilgilerini yayınlar.

(4) Bakanlık veya il müdürlüğü; servis hizmetlerinin yürütülmesinde bu Yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması için servislerin denetimini yapar.

(5) İl müdürlüğü 7 nci maddede belirtilen işlemlerle ilgili Bakanlığa bilgi verir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar

MADDE 13 – (1) İlgili mevzuatta 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Teknik personel istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 30/6/2012 tarihine kadar, analog takograf cihazları için, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak belgelendirme işlemlerinde, servis hizmeti verilecek takograf cihazı imalatçısından 2/10/2010 tarihinden önce eğitim almış ve bu eğitimini belgelendirmiş olanlar ayrıca bir eğitim diploması aranmadan teknik personel olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkradaki istisnaya göre yetki belgesi alan teknik personelin, çalıştığı servisi değişmesi durumunda, yetki belgesinin yenilenmesi talebinde aynı istisna uygulaması devam eder.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu maddeye göre yetkilendirilen teknik personel, il müdürlüğü tarafından yetkilendirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde 10 uncu maddede belirtilen idari eğitime katılarak eğitim belgesini yenilemek zorundadır.

(4) 10 uncu maddede belirtilen teknik eğitim sonrasında alınan teknik eğitim belgesi yerine, 30/6/2012 tarihine kadar takograf cihazı imalatçısından veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan diğer eğitim belgeleri de geçerlidir.

Halen çalışan personel için idari eğitim alma zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte hali hazırda servis sorumlusu ve teknik personel olarak görev yapan kişiler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 10 uncu maddede belirtilen idari eğitime katılarak eğitim belgelerini yenilemek zorundadır. Bu maddedeki sorumluluğu yerine getirmeyen servislere 7 nci maddenin onüçüncü fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Bakanlığa yapılmış olan servis başvuruları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/10/2011 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlığa yapılmış olan servis başvuruları il müdürlükleri tarafından başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğe göre değerlendirilir. Bu dosyaların eksiklikleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanmamışsa dosyalar başvuru sahibine iade edilir. 1/10/2011 tarihinden önce yapılan ve eksiklerini tamamlamamış olan servis başvuruları iptal edilir. İptal edilen başvuruların dosyaları başvuru sahibinin talebi halinde iade edilir.

Bu yönetmelik gereklerini sağlaması gereken servisler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre belgelendirilmiş servisler, bir sonraki vize tarihine kadar bu Yönetmelik gereklerini sağlar.

Eğitim belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-30/5/2014-29015)

(1) Bu maddenin yayım tarihinden önce Bakanlıktan alınmış olan eğitim belgesi, geçerlilik tarihi bitimine kadar bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olan eğitim sertifikası yerine kullanılabilir. Ayrıca 2014 yılı içerisinde geçerliliği bitecek olan belgeler 1/1/2015 tarihine kadar geçerli kabul edilir.

(2) Bu maddenin yayım tarihinden önce Bakanlığın uygun gördüğü teknik eğitimler sonucu alınmış olan belgeler, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerlidir ve bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olan eğitim sertifikası yerine kullanılabilir.

Yeni alınacak belgelerin süresi

GEÇİCİ MADDE 6 (Ek:RG-5/2/2021-31386)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan takograf servis hizmetleri onay belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025 tarihinde sona erdirilebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (Değişik:RG-8/11/2018-30589)

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

__________________

(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2012

28204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

30/5/2014

29015

2.       

 17/11/2015

29535 

3.       

14/5/2016 

29712 

4.

10/6/2017

30092

5.

8/11/2018

30589

6.

11/10/2019

30915

7.

5/2/2021

31386

8.

13/8/2021

31567