ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-31/5/2018-30437)

(1) Bu Yönetmelik,  (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509’uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,

ç) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

d) Bakanlık teşkilatı: (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatını,

e) Birim: (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509’uncu maddesinde yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri, taşra teşkilatı (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri ile doğrudan merkeze bağlı altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlükleri ve (Mülga ibare:RG-31/5/2018-30437) (…) temiz hava merkezi müdürlüklerini,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

g) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

h) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ı) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Personel: (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509’uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-26/1/2013-28540) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları:

a) (Değişik:RG-13/11/2019-30947) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Emlak müdürü, milli emlak müdürü ve şube müdürü.

2) Emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı.

3) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

2) Raportör.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

ç) Araştırma ve savunma hizmetleri grubu:

1) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve araştırmacı.

d) İdari hizmetler grubu:

1) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Sayman, ayniyat saymanı ve muhasebeci.

2) Memur, (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, veznedar ve şoför.

e) Destek hizmetler grubu:

1) Hizmetli, bekçi, teknisyen yardımcısı, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci ve bahçıvan.

(3) (Değişik:RG-21/5/2014-29006) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, (Mülga ibare:RG-13/11/2019-30947) (…) jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, ekonomist, istatistikçi, matematikçi, (Mülga ibare:RG-13/11/2019-30947) (…) kimyager, tekniker, laborant, teknisyen, kütüphaneci, teknik ressam, fen memuru, veteriner hekim, biolog, psikolog, (Ek ibare:RG-13/11/2019-30947) sosyolog, diyetisyen, programcı, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, sosyal çalışmacı, mütercim, tercüman (Mülga ibare:RG-13/11/2019-30947) (…) ve avukat.

Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolarda aranan şartlar

MADDE 6 – (Mülga:RG-31/5/2018-30437)

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) (Ek:RG-31/5/2018-30437) Yazılı sınav tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (Değişik:RG-13/11/2019-30947)

(1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Emlak müdürü ve milli emlak müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla; emlak müdür yardımcısı, milli emlak müdür yardımcısı unvanında en az iki yıl (Ek ibare:RG-15/7/2021-31542) veya milli emlak denetmeni unvanında en az dört yıl veya milli emlak uzmanı, APK uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı unvanında en az beş yıl veya mühendis, mimar, şehir plancısı veya istatistikçi kadrolarında en az sekiz yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik ve ziraat fakülteleri mezunu olan uzman (TH) ve araştırmacı kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

c) Şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla; emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı kadrolarında en az iki yıl veya APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, şef, sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci, mütercim, tercüman, çözümleyici, raportör, programcı, kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist (Ek ibare:RG-8/9/2022-31947) , sosyolog kadrolarında en az dört yıl veya tekniker, laborant, sağlık teknikeri, sağlık memuru, (Ek ibare:RG-8/9/2022-31947) sağlık teknisyeni, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, çocuk eğitimcisi, memur, (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ç) Emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla; APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, raportör, şef, sayman, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarında en az iki yıl veya mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mütercim, tercüman, programcı, kütüphaneci, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, ekonomist, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim (Ek ibare:RG-8/9/2022-31947) , sosyolog kadrolarında en az dört yıl veya tekniker, laborant, sağlık teknikeri, sağlık memuru, (Ek ibare:RG-8/9/2022-31947) sağlık teknisyeni, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, çocuk eğitimcisi, memur, (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, teknik ressam, fen memuru kadrolarında ise en az altı yıl çalışmış olmak,

d) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

e) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman (GİH) ve uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman (GİH) kadroları için genel idare hizmetler sınıfı kadrolarında, uzman (TH) kadrosu için ise teknik hizmetler sınıfı kadrolarında, yazılı sınav tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapmış olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı veya istatistikçi kadrolarında, yazılı sınav tarihi itibarıyla en az bir yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

g) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Sayman, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

h) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

ı) Memur, (Değişik ibare:RG-8/9/2022-31947) ambar memuru, santral memuru, veznedar ve mutemet kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

i) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,

j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

(2) Bu maddede geçen hizmet sürelerinin hesabında, aynı bent içinde yer alan unvanlarda geçirilen sürelerin toplamı esas alınır.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947)

(1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerden hizmetine ihtiyaç duyulan unvanlar için yazılı ve sözlü olarak açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartı aranır.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, matematikçi, (Mülga ibare:RG-13/11/2019-30947) (…) ekonomist, kimyager ve (Mülga ibare:RG-13/11/2019-30947) (…)  kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker ve laborant kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Fen memuru, teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Bakanlıkça belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

d) Tercüman, mütercim ve rehber kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS’ dan) en az (C) seviyesinde veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı almış olmak,

e) Veteriner hekim, diyetisyen, biolog, psikolog, (Ek ibare:RG-13/11/2019-30947) sosyolog, sağlık teknikeri, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

f) Hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (1)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

 

Duyuru

MADDE 11 –  (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, adedi, birimi ile niteliklerine göre başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınav tarihlerinden en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde merkez ve taşra teşkilatı personeline duyurulur.

Başvuru

MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığı ile başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) Personel Genel Müdürlüğünce incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar için yapılacak sınavlara, sadece Bakanlığın kendi personeli başvuruda bulunabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

MADDE 13 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Aday memur statüsünde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilenler ile diğer kurumların personeli bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (Değişik:RG-8/9/2022-31947)

(1) Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dâhil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Yazılı sınavda başarılı olanlar, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Görevde yükselme sınavı başarı sıralaması

MADDE 16 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) (Değişik:RG-31/5/2018-30437)  Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) (Değişik:RG-31/5/2018-30437)  Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

ç) (Mülga:RG-8/9/2022-31947)

d) (Mülga:RG-8/9/2022-31947)

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) (Değişik:RG-13/11/2019-30947) Sınav Kurulu atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği en az Genel Müdür düzeyinde bir yöneticinin başkanlığında, Personel Genel Müdürü ve atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerin yer aldığı beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir.

(2) (Değişik:RG-8/9/2022-31947) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(6) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.

(7) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması ve ertelenmesi

MADDE 19 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler hallerinde sınavlar ertelenebilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 –(Değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanların belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle (Değişik ibare:RG-13/11/2019-30947) Personel Genel Müdürlüğünde saklanır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 21 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

(6) (Ek:RG-13/11/2019-30947) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan sınavda başarılı olan personel altmış saatten az olmamak üzere yönetici yetkinliklerinin arttırılması ile bilgisayar ve otomasyon projelerini daha etkin kullanmasına yönelik olarak göreve hazırlama eğitimine tabi tutulabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler (2)

 

Unvan değişikliği sınavı başarı sıralaması

MADDE 22 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

(Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 23 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

 (3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 22 nci maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Unvan değişikliği sınavında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar görevde yükselme sınavına katılmaksızın, atanılacak görev için 7 ve 8 inci maddelerde aranan nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilir.

(4) (Mülga:RG-31/5/2018-30437) (Yeniden düzenleme:RG-13/11/2019-30947) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24/A – (Ek:RG-21/5/2014-29006)

(1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 24/B – (Ek:RG-21/5/2014-29006)

(1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 25 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/5/2014-29006)

(1) Herhangi bir sebeple görevlerinden ayrıldıktan sonra tekrar memuriyete dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması durumunda, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) (Değişik ibare:RG-26/1/2013-28540) 11/2/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlıkta geçen hizmet süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlıkta belli bir süre hizmeti bulunma koşulunda; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,  Çevre ve Orman Bakanlığı ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından Bakanlığa devredilen personelin ilgili kurumlarda geçen hizmet süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.

(2) (Ek:RG-13/11/2019-30947) 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı ve mülga Maliye Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin bu kurumlarda geçen hizmet süreleri, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri gereğince Bakanlıkta geçmiş sayılır.

(3) (Ek:RG-8/9/2022-31947) 85 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin bu Kurumda geçen hizmet süreleri, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri gereğince Bakanlıkta geçmiş sayılır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (Değişik:RG-8/9/2022-31947)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

__________

(1) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 8 inci maddeden sonra yer alan “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM” ve “Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar” ibareleri yürürlükten kaldırılarak 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere eklenmiştir.

(2) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Beşinci Bölümünün başlığı “Çeşitli ve Son Hükümler” olarak değiştirilmiştir.

(3) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 13 üncü maddeden sonra gelen “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM” ve “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(4) 8/9/2022 tarihli ve 31947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı ‘‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2012

28180

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

26/1/2013

28540

2.

21/5/2014

29006

3.

31/5/2018

30437

4.

13/11/2019

30947

5.

15/7/2021

31542

6.

8/9/2022

31947