SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında idari birimlerin hizmet amaçlarına göre görevlendirilecek yönetici personelin dağılımı ile kadroların (Ek ibare:RG-7/10/2017-30203) ve pozisyonların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (Değişik:RG-22/10/2020-31282)

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Hizmet Birimi: (Mülga ibare:RG-7/10/2017-30203) (...) sağlık hizmetini sunan birimi,

ç) İdari Birim: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü,

d) Koordinatör: Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ile hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen il müdürlerinden birini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kadrolara Dair Genel Esaslar

 

Kadroların sabitliği

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin azami kadro (Ek ibare:RG-7/10/2017-30203) ve pozisyon standartları gösterilmiştir. Bu standartların üstünde veya dışında personel ataması yapılamaz.

Kadro ve görev unvanları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin bünyesinde istihdam edilecek personelin kadro (Ek ibare:RG-7/10/2017-30203) , pozisyon ve görev unvanları belirtilmiş olup bu unvanları taşımayan personelin ataması yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Acil sağlık hizmeti

MADDE 6 – (1) Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu müdürlükler söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.

Sağlık grup başkanlıkları

MADDE 7 – (Mülga:RG-7/10/2017-30203)

Kadro temini

MADDE 8 – (Değişik:RG-7/10/2017-30203)

(4)    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kadroların ve pozisyonların temini, dağılımı ve diğer kadro işlemleri, (Değişik ibare:RG-22/10/2020-31282) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer genel hükümlere göre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Kadro fazlası personel

MADDE 9 – (Mülga:RG-7/10/2017-30203)

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/1/2012

28163

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

13/1/2012

28172

2.       

20/5/2012

28298

3.

12/2/2015

29265

4.       

7/10/2017

30203

5.

22/10/2020

31282

 

Ek-1

(Değişik:RG-7/10/2017-30203)

 

İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NÜFUSLARA GÖRE POZİSYON STANDARTLARI

 

İl TÜİK nüfusu;

10.000.000’den büyük olan iller İ1,

4.500.000 ile 10.000.000 olan iller İ2,

3.500.000 ile 4.500.000 olan iller İ3,

2.500.000 ile 3.500.000 olan iller İ4,

1.500.000 ile 2.500.000 olan iller İ5,

720.000 ile 1.500.000 olan iller İ6,

500.000 ile 720.000 olan iller İ7,

250.000 ile 500.000 olan iller İ8,

250.000’den küçük olan iller İ9

grubu olarak tanımlanmıştır.

 

     (Değişik:RG-22/10/2020-31282)

POZİSYON

İ1

İ2

İ3

İ4

İ5

İ6

İ7

İ8

İ9

İl Sağlık Müdürü

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Başkan

11

7

7

5

5

4

4

4

2

Başkan Yardımcısı

30

17

13

11

9

8

5

4

3

İlçe Sağlık Müdürü

Nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü kurulur.

 

1) İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hizmet birimlerinin kadro ve pozisyon standardı ile birim adları ve görev tanımları yönerge ile belirlenir.

2) (Değişik:RG-22/10/2020-31282) TÜİK’in her yılın 1 Ocak tarihindeki verileri esas alınarak nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü kurulur. İlçe sağlık müdürlüğü bulunan ve 1 Ocak tarihi itibarıyla nüfusu 30.000’nin altına düşen ilçelerde, ilçe sağlık müdürlüğü kapatılır. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulması ve kapatılması onayları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, toplum sağlığı merkezlerinin kurulması ve kapatılması onayları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce alınır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmayan illerin merkez ilçelerinde ilçe sağlık müdürlüğü kurulmaz. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı ilçelerdeki hizmetler ilçe devlet hastanesi başhekimliği ve/veya toplum sağlığı merkezi başkanları tarafından yerine getirilir. Bu birimlere ayrıca kadro veya pozisyon tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.

            3) (Değişik:RG-22/10/2020-31282) Hizmet sunulan nüfusta veya nüfus yoğunluğunda büyük artışların/azalmaların olması, Bakanlık, üniversite veya özel sağlık tesisi sayısının artması/azalması veya ihtiyaç halinde Bakanlık Makam Onayı ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sözleşmeli Uzman sayısı artırılabilir/azaltılabilir. 

 

SÖZLEŞMELİ UZMAN POZİSYON DAĞILIM CETVELİ

İL

UZMAN SAYISI

 

İL

UZMAN
SAYISI

İSTANBUL

260

 

ÇANAKKALE

11

ANKARA

90

 

ŞIRNAK

10

İZMİR

75

 

GİRESUN

9

BURSA

43

 

ISPARTA

9

ANTALYA

40

 

YOZGAT

9

ADANA

38

 

MUŞ

8

KONYA

37

 

EDİRNE

8

GAZİANTEP

36

 

AKSARAY

8

ŞANLIURFA

34

 

KASTAMONU

8

KOCAELİ (İZMİT)

33

 

DÜZCE

7

MERSİN

32

 

UŞAK

7

DİYARBAKIR

30

 

KIRKLARELİ

7

HATAY

30

 

NİĞDE

7

MANİSA

28

 

BİTLİS

7

KAYSERİ

27

 

RİZE

7

SAMSUN

26

 

AMASYA

7

BALIKESİR

24

 

SİİRT

6

KAHRAMANMARAŞ

22

 

BOLU

6

VAN

22

 

NEVŞEHİR

6

AYDIN

22

 

KARS

6

DENİZLİ

21

 

KIRIKKALE

6

SAKARYA

20

 

BİNGÖL

6

TEKİRDAĞ

20

 

HAKKARİ

5

MUĞLA

20

 

BURDUR

5

ESKİŞEHİR

17

 

KARAMAN

5

MARDİN

16

 

KARABÜK

5

MALATYA

16

 

YALOVA

5

TRABZON

16

 

KIRŞEHİR

5

ERZURUM

15

 

ERZİNCAN

5

ORDU

15

 

BİLECİK

4

AFYONKARAHİSAR

15

 

SİNOP

4

SİVAS

13

 

IĞDIR

4

ADIYAMAN

12

 

BARTIN

4

TOKAT

12

 

ÇANKIRI

4

ZONGULDAK

12

 

GÜMÜŞHANE

4

ELAZIĞ

12

 

ARTVİN

4

BATMAN

12

 

KİLİS

4

KÜTAHYA

12

 

ARDAHAN

4

AĞRI

11

 

BAYBURT

4

ÇORUM

11

 

TUNCELİ

4

OSMANİYE

11