DURİN HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tek tırnaklı hayvanlarda durin hastalığına karşı hastalıktan korunma ve hastalıkla mücadele edilmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tek tırnaklı hayvanlarda, durin hastalığından şüphe edilmesi durumunda hastalığın bildirimi, şüphe edilen ve hastalık teyidi yapılan işletmelerde hastalığın kontrolü ve hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Durin hastalığı: Trypanosoma Equiperdum isimli protozoon tarafından oluşturulan, tek tırnaklı hayvanların bulaşıcı hastalığını,

c) Enfeksiyon teyidi: Laboratuvar sonuçlarına dayalı olarak yetkili otorite tarafından hastalık varlığının ilanını,

ç) Gözetim: Herhangi bir hayvancılık işletmesinin, işletmecisinin veya bunların faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde gözlemlenmesini,

d) Hayvan sahibi veya bakıcı: Hayvanların mülkiyetini haiz veya ücret karşılığında veya ücretsiz, muhafaza etmekle görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

e) İl/ilçe müdürlüğü:  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

f) İmha: Öldürülen hayvanların veya hayvansal ürünlerinin çukura gömülerek veya yakma ünitelerinde yakılarak yok edilmesini,

g) İşletme: İçinde hayvanların yetiştirildiği veya muhafaza edildiği herhangi bir kuruluşu,

ğ) Karantina: Bulaşıcı bir hayvan hastalığına yakalanmış hayvanların, hastalığın yayılmasının önlenmesi için geçici olarak diğerlerinden ayrılması biçiminde alınan önlemi,

h) Mihrak işletme: Yetkili otorite tarafından hastalık varlığının doğrulandığı işletmeyi,

ı) Resmî veteriner hekim: Bakanlık adına görev yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

i) Serbest veteriner hekim: 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yeteneğine sahip veteriner hekimi,

j) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

k) Yetkili otorite: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hastalık Bildirimi, Hastalıktan Şüphe Edilmesinde ve Hastalığın Tespitinde Alınacak Önlemler, Epidemiyolojik Araştırma

Hastalığın bildirimi

MADDE 5 – (1) Durin hastalığının varlığı ya da varlığından şüphelenildiğinde hayvan sahibi, bakıcısı veya hastalığı takip eden serbest veteriner hekim tarafından yetkili otoriteye bildirilmesi zorunludur.

Hastalıktan şüphe edilmesi halinde alınacak önlemler

MADDE 6 – (1) Hastalıktan şüpheli tek tırnaklı hayvan cinsi temastan alıkonur ve ayrı bir yerde karantina altına alınır.

(2) Şüpheli hayvanlardan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından alınan numunelerde yapılan incelemeler sonuçlanana kadar yetkili otorite, işletmeyi gözetim altında bulundurur.

(3) Şüpheli hayvanların bulunduğu işletmeye tek tırnaklı hayvan giriş çıkışı yasaklanır.

(4) Şüpheli hayvanların bulunduğu işletmede alınan önlemler durin hastalığının varlığının veya şüpheli durumunun ortadan kalktığının resmi olarak tespit edilmesine kadar devam eder.

Hastalık tespit edilmesi halinde alınacak önlemler

MADDE 7 – (1) Resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından alınan numunelerin Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerince yapılan inceleme sonuçlarına göre durin hastalığı tespit edildiğinde, hastalığı haber alan resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim hastalık çıkış raporunu düzenler.

(2) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekimin raporunu inceleyerek hastalık çıkış kararı alır ve ilan eder.

(3) Enfeksiyonun teyid edildiği mihrak işletme karantina altına alınır.

(4) Durin hastalığına yakalanan aygır ve kısraklarda, hastalık tedavi edilemeyecek derecede ilerlemiş ise bu hayvanlar, hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı ile öldürülür ve imha edilir.

(5) Durin hastalığının tespit edildiği işletmenin bulunduğu yerleşim birimindeki tüm tek tırnaklı hayvanlar resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekimce muayene edilir. Yapılan muayenede hastalıktan şüphe edilen hayvanlardan numune alınarak Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilir.

(6) Durin hastalığına yakalanmış aygırlar kastre edilir, kısrakların tedavi edilmiş olsalar bile damızlıkta kullanılması yasaklanır.

(7) Durin hastalığına yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlar iki haftada bir resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekimce muayene edilir. Bunların bulundukları yerden ayrılmaları yasaklanır.

(8) Hastalığın bulaşmasından şüphe edilen tek tırnaklı hayvanlar bulundukları yerden çıkarılmaz ve yavru almak için çiftleşmede kullanılmaz.

(9) Hasta hayvanların bir yıl içerisinde cinsi temasta bulunduğu aygır veya kısraklar da hastalık yönünden kontrol edilir.

Epidemiyolojik araştırma

MADDE 8 – (1)  Epidemiyolojik araştırma aşağıda belirtilen hususları sağlamalıdır:

a) Hastalığın işletmede farkına varılmadan veya kuşkulanılmadan önce mevcut olabileceği sürenin uzunluğu,

b) İşletmede hastalığın muhtemel kaynağı ve enfekte olmuş veya bulaşmış olabilecek hastalığa duyarlı türden hayvanların bulunduğu diğer işletmelerin belirlenmesi.

Karantinanın kaldırılması

MADDE 9 – (1) Enfeksiyonun teyit edildiği mihrak işletmelerde bir yıl süre ile müşahedeye alınan hayvanlardan, hasta ve hastalıktan şüpheli erkekler kastre edilip, kısraklar öldürüldükten sonra dezenfeksiyon yapılarak karantina tedbirleri kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.