ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ SINAV HİZMETLERİNE YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken, gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden, sınav hizmetleriyle sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyduğu aşamalarda; soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik, işgücü hizmet ve mal alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken, sınav hizmetleri ile sınırlı olarak ihtiyaç duyduğu; soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik, işgücü hizmet alımları ile mal alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulünü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdare tarafından yeterli bulunan isteklilerin teklif verebildiği usulü,

c) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde, isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek ihtiyaçların doğrudan temin edilebildiği alım türünü,

d) Harcama birimi: İdare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

e) Hizmet: Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri kapsamında olmak üzere, soru hazırlama, baskı, dağıtım, paketleme, taşıma, yazılım hizmetleri, güvenlik, işgücü hizmetlerini,

f) İdare: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma, ihale usulü ve içeriği belirleme yetki ve sorumluluğuna sahip kişileri ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

h) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalelerine teklif veren adayları,

ı) Mal: Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri ile sınırlı olarak satın alınan donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısını,

i) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

j) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

k) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

m) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

n) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

o) Yerli malı: Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünleri,

ö) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) İdare, Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, İdare menfaatlerinin gözetilmesi ve korunmasını, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ancak sınavlarda güvenlik veya gizlilik gerektiren ihtiyaçların karşılanmasında; güvenlik veya gizliliğin gerektirdiği hususlar da dikkate alınır. (2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımlarının bir arada ihale edilmemesi esastır. Ancak mal ve hizmet alımlarının bir arada yapılmasını gerektiren bir zorunluluk oluştuğu veya bu alımların ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda, ihale yetkilisinin teklifi ve Başkanın uygun görüşü ile bu alımlar bir arada yapılabilir.

(3) Ödeneği olmayan işler için ihaleye çıkılmaması esastır. Tek bütçe yılını aşan hizmet alımlarında, ilk yıl için bütçede, yılsonuna kadar geçecek kısmının, alım yapılan süreye oranı miktarında ödenek bulunması yeterlidir.

(4) Yönetmelik kapsamında alımı yapılacak mal ve hizmetler için ihale yetkilisinin onayını müteakiben İdareden ihale kayıt numarası alınır. İhaleye ilişkin tutulacak tüm tutanaklarda, yasaklılık teyitlerinde ve yapılacak bildirimlerde bu kayıt numarası kullanılır.

Komisyonlara ilişkin genel esaslar

MADDE 6 – (1) İdarenin alım, ihale, muayene ve kabul işleri, ihale yetkilisince oluşturulacak komisyonlar eliyle yürütülür.

(2) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, en az biri ihale konusu işin uzmanı veya ilgilisi olması şartıyla İdare personelinden en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(3) Açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulünde, işin büyüklük ve niteliğinin gerektirdiği haller ile isteklilerin mali ve teknik yeterliliklerinin tespiti için üye sayısı en az beş ve tek sayıda olmak üzere komisyon üyeleri Başkan tarafından belirlenir. Bu mahiyetteki komisyonlarda ihale konusu işin uzmanı iki kişi ve muhasebe yetkilisi veya mali işlerde görevli personel üye olarak görevlendirilir. Bunun dışında diğer birimlerin personeli de komisyonlara üye olarak görevlendirilebilir. Yeterli sayı veya nitelikte personel bulunamaması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından işin uzmanı en fazla iki kişi komisyona üye olarak alınabilir. Komisyona ayrıca asil üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ihale tarihinden en az iki gün önce komisyon üyelerine yazılı veya elektronik ortamda verilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır ve durum bir tutanakla saptanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

İhtiyaçların bildirilmesi

MADDE 7 – (1) İdarenin sınavlarla ilgili mal veya hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaç talepleri Yönetmelikte öngörülen esaslar çerçevesinde ilgili harcama birimine iletilir. Birden fazla birimi ilgilendiren alımların yapılmasıyla ilgili tereddütler Başkanlıkça giderilir.

Soru hazırlama hizmetleri

MADDE 8 – (1) Soru hazırlama ihtiyacının gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı suretiyle karşılanması Yönetmelik esasları uyarınca gerçekleştirilir.

Yaklaşık maliyet

MADDE 9 – (1) Yaklaşık maliyet, ihale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenir, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere yaklaşık maliyet açıklanmaz.

(3) Mal veya hizmetin niteliğine göre yaklaşık maliyet, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkişilerin hesap veya tahminlerine veya piyasa rayiçlerine göre, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve birim fiyatlar göz önünde tutularak hesaplanır ve saptanır.

(4) İdare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinden (ÜFE) yararlanmak suretiyle bu alımlara ilişkin fiyatları güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.

(5) Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

(6) Yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemediği veya yapılan araştırmalara rağmen fiyat tespiti yapılamayan hallerde, özellik ve ivedilik gösteren işlerde, sınavların gizlilik ve güvenliğini sağlamak ve sınavların önceden açıklanmış tarihlerde yapılmasını teminen, ilgili harcama yetkilisinin teklifi ve Başkanın onayında açıklanmış olmak kaydıyla fiyat almak suretiyle alıma çıkılabilir.

(7) Yaklaşık maliyetin tespitinde herhangi bir sıralama gözetilmeksizin yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ve/veya birkaçı birlikte kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 10 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İdare ihalelerine katılamaz.

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu veya hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarede görev yapanlar.

ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrasında belirtilenlerden, İdaredeki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle kendileri veya ortağı olduğu tüzel kişiler.

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale dışı bırakılma durumları

MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme İdaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen.

f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

ğ) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

h) 56 ncı maddede öngörülen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

(2) İhale dokümanında belirtilmesi durumunda İdare, birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sigorta prim borcunu Kamu İhale Kurumunun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak belirlediği kapsam ve tutarı; (ç) bendindeki vergilerin tür ve tutarını da Kamu İhale Kurumunun Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak belirlediği vergi tür ve tutarını esas alabilir.

Ortak girişimler

MADDE 12 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.

(2) İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(3) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir.

(4) İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

(5) İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve sorumluluk alanları ile taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. İhale aşamasında kendi aralarında ihaledeki hak ve sorumluluklarını belirlemek üzere yaptıkları anlaşmayı İdareye verirler.

Alt yükleniciler

MADDE 13 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle İdarece uygun görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) 11 inci maddedeki hükümler alt yükleniciler için de geçerlidir.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

MADDE 14 – (1) Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Dokümanı, İhalenin İlanı ve Süreler

İhale onay belgesi

MADDE 15 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. İhale onay belgeleri ihale yetkilisince imzalanır. Onay belgesinde, ihaleyi yapan birimin adı, belge tarih ve sayısı, ihale konusu işin nevi, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, ilanın şekli ve adedi ve fiyat farkına ilişkin hususlar bulunur. Bedeli belirlenmişse ihale dokümanının satış bedeli ayrıca yer alır.

(2) Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda onay belgesinde, alım konusu işin nevi, niteliği, miktarı, alımın hangi gerekçeyle yapılacağı ve alım yapmakla görevlendirilecek personellerin isimleri ve unvanları bulunur.

İhale dokümanı

MADDE 16 – (1) Sınav hizmetleri ile ilgili mal veya hizmet alımları için ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartname ve ekleri, gerekli projeler, yapılmışsa ilân metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, sözleşme tasarısı, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili diğer bütün belgeler bulunur.

Şartnameler

MADDE 17 – (1) İdari ve teknik şartnamelerin İdare tarafından hazırlanması esastır. Ancak mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdare tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığı hallerde, ihale yetkilisinin onayıyla, teknik şartnameler, hizmet alımı suretiyle hazırlattırılabilir.

(2) Mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine teknik şartnamelerde yer verilir.

(3) Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir.

(4) Teknik şartnamelerde varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılabilir. Ancak doğrudan temin ile yapılan alımlarda teknik şartname veya yerine geçen teknik dokümanlarda bu fıkrada belirtilen şartlar aranmayabilir.

(5) Teknik şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(6) Onay belgesinde ve idari şartnamede muayene ve kabule ilişkin esaslar önceden belirtilmek kaydıyla, teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlar ile alıma çıkılabileceği gibi özelliği nedeniyle onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlarda onay belgesinde belirtilmesi koşuluyla idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.

(7) İdari şartnamelerde, asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

d) Tekliflerin geçerlilik süresi.

e) İhale konusu mal alımlarında kısmi veya alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı, sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

g) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar.

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

ı) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

i) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.

j) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.

k) İşin başlama tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

l) Ödeme yeri ve şartları, verilecekse avans veya fiyat farkına ilişkin bilgiler.

m) Mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

n) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artış oranları ile iş eksilişi halinde karşılıklı yükümlülükler.

o) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

p) İdarenin sınav hizmetleriyle ilgili mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı.

(8) İdarece kamu ihale mevzuatı uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş olan standart formlar ihale sürecinde kullanılabilir.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 18 – (1) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. İhalelere katılmak isteyen isteklilere ihale dokümanı rekabeti engellemeyecek şekilde önceden belirlenmek kaydıyla bir bedel karşılığı verilebileceği gibi bedelsiz de verilebilir.

İhale dokümanında açıklama ve değişiklik yapılması

MADDE 19 – (1) İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

(2) İlân yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ya da isteklilerce ihale tarihinden üç gün öncesine kadar yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi, zeyilname ile on güne kadar ertelenebilir.

(4) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan tüm isteklilere son teklif verme gününden beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeden yazılı olarak gönderilir.

İlan süreleri, kuralları, ilanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 20 – (1) Açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usullerinde ilan yapılması zorunludur. Diğerlerinde zorunlu değildir.

(2) İhale konusu alımlar, işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için on beş günden az olmamak üzere yeterli süre tanımak suretiyle, İdarenin internet sitesinde ilân edilir. Bu ilana ek olarak İdarece:

a) İhale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara yazı ile duyurmak,

b) Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ve ihale tarihinden en az on beş gün önce ilana çıkmak,

suretiyle de duyuru yapılabilir.

(3) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhale/alım konusu mal veya hizmet işinin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ihalesinde ise işin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) İhale/ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve öngörülmüş ise hangi bedelle alınacağı.

f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

ğ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

h) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.

ı) Teklif ve sözleşme türü.

i) Tekliflerin geçerlilik süresi.

j) Kısmi veya alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

k) İdarenin, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu.

l) Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

m) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgeler, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler, ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

(4) İlânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, maddi hatalı hususlar için son teklif verme gününden yedi gün önce düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Düzeltme ilanı metni ayrıca ihale dokümanı alan tüm isteklilerin varsa fakslarına veya elektronik posta adreslerine bildirilir.

(5) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olmayan ilânlar geçersizdir ve ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 21 – (1) İhale dokümanında yer alan belgelerde İdarenin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Uyulması gereken diğer kurallar

MADDE 22 – (1) Yönetmelik kapsamındaki mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelere çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

a) Yıllara yaygın mal veya hizmet alımlarını içeren projelerin plânlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan ihalelere çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılması zorunludur. Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal veya hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati, çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

İKİNCİ KISIM

İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve İstisnalar

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 23 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 24 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 25 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, sınavlarda gizlilik ve güvenliğin sağlanabilmesi nedenleriyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterince süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

Pazarlık usulü

MADDE 26 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda yeterli teklif çıkmaması veya tekliflerin komisyonca fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar açısından yeterli bulunmaması.

b) Ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

d) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21/f bendinde belirtilen limitin on (10) katına kadar olan mal veya hizmet alımları.

(2) Bu usulde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak bu usule göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilir. Sınavın gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasını gerektiren durumlarda en az üç istekli davet edilmeden de daha az sayıda istekli çağrılmak suretiyle ihale yapılabilir.

(3) İhale dokümanı satılması zorunlu değildir. Pazarlık görüşmeleri sözlü olarak teknik şartname esas alınarak fiyat üzerinde olabileceği gibi, teknik konuları ve fiyatı birlikte kesinleştirmek suretiyle de yapılabilir. İstekliler, ilk tekliflerini ve pazarlık sonucunda son tekliflerini yazılı olarak verirler.

(4) Garanti koşulları hariç olmak üzere, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi veya hizmetin ifa edilmesi halinde, kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Doğrudan temin

MADDE 27 – (1) İdare aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın, komisyon kurmaksızın ve teminat almaksızın piyasadan doğrudan temin edebilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için, beş yılı aşmamak üzere ihtiyaç duyulan orijinal yedek parça, ek malzeme veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi.

ç) 4734 sayılı Kanunun 22/d bendinde belirlenen limitin on (10) katını aşmayan sınavlarla sınırlı mal veya hizmet alımları.

d) Doğrudan ithaline gerek  görülen mal, malzeme ve cihazlar ile yurt içinde imali henüz gerçekleşmemiş olan malzeme ve cihazlar, gerekli fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle doğrudan yurt dışından temin edilebilir. Yurtdışından alımlarda; yürürlükteki ithalât ve gümrük mevzuatı, navlun, sigorta maliyetleri için uygun taşıma aracının tespiti gibi hususlar dikkate alınarak toplam maliyet tutarı yönünden değerlendirme yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal veya hizmetler, bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda anlaşma yapılarak temin edilebilir.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurulması, yeterlik kurallarının aranması ve teminat alınması zorunluluğuna uyulmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. Bu alımlar tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle isteklilerden sözlü, elden veya yazı ile teklif istemek suretiyle gerçekleştirilir. Davet edilecek istekli ve/veya istekliler ile İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Alınan bu teklifler görevlendirilen personeller tarafından bir tutanağa bağlanarak onaylanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Tekliflerin dili, türü ve geçerli para birimi

MADDE 28 – (1) Teklifin dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olmalıdır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Yabancı ülkelerden yapılacak mal alımlarında, alınacak belgeler yeminli tercümanlar vasıtasıyla Türkçeye çevrilerek ihale dokümanına konulur.

(2) Teklif türü: Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınır. Ancak şartnamede belirtilmek kaydıyla götürü bedel teklif de alınabilir.

(3) Tekliflerde geçerli para birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi esastır. Ancak ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle yabancı para birimi cinsinden teklif alınabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında kısmi veya alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, kısmi veya alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde, ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre en fazla doksan günü geçmemek üzere yeteri kadar uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlar ve İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

Geçici teminat

MADDE 31 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 32 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk parası veya Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para.

b) Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların İdarenin muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci en uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları muhasebe birimine teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir.

(6) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci en uygun teklifin sahibi istekliye ait teminatlar sözleşme akdini müteakip iade edilir.

(7) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(8) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 33 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi işin süresi ile mütenasip ve İdarece belirlenecek bir süre olabileceği gibi süresiz kesin teminat mektubu da istenebilir. Kesin teminat, idari şartnamede belirtilmiş olmak kaydıyla maktu bir miktar olarak da alınabilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Yeterlik kuralları

MADDE 34 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden gerek görüldüğünde, idari şartnamede belirtilmek kaydıyla, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya İdarece belirlenen benzer işlere ilişkin olarak son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulacağı İdarece belirlenebilir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde, bu durumda olanlar ihale dışı bırakılır, geçici teminatları gelir kaydedilir.

(4) Pazarlık usulü ile yapılacak alımlarda yukarıda yer alan ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerin tümünün veya bir kısmının uygulanması İdarenin takdirindedir.

(5) İdare sınavların gizliliği ve güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirin alınmasıyla ilgili olarak isteklilerden ilave taleplerde bulunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Teklif mektuplarının alınması ve açılması

MADDE 35 – (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ihaleyi yapan birim tarafından görevlendirilen personele elden imza karşılığı verilir veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Alınan teklif zarfları, ihale tarihinde, ihale komisyonu başkanına imzası karşılığında elden teslim edilir.

(2) 29 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar, tutanakla belirlenerek komisyonca değerlendirmeye alınmaz.

(3) İhale tarihinde isteklilerin katılabileceği oturumda değerlendirmeye alınan teklif zarfları açılarak tutanak düzenlenir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 36 – (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin yasaklı olup olmadığı tespit edilir. Yasaklı olmadığı anlaşıldıktan sonra belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, diğer belge veya bilgilerde eksiklik bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden söz konusu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

(2) İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda, istenen belgeleri noksansız ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

(3) İhale komisyonunca, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde fiyat üzerinde görüşme yapılıncaya kadar teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(4) Teklifler, ihale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen esaslar doğrultusunda incelenir. Gerektiğinde mukayese tabloları düzenlenir veya gerekli ekonomik analizler yapılır.

(5) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklif değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminat gelir kaydedilir.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 37 – (1) İhale komisyonu, teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarece tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Komisyonca aşırı düşük teklif sahiplerine yapılacak olan değerlendirmeye esas olmak üzere üç günden az olmayacak şekilde süre verilerek imalat sürecinin, verilen hizmetin sunum yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal veya hizmetlerin temininin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal veya hizmetin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılacak yazılı açıklamaları vermeleri istenir. Değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(2) İdare kamu ihale mevzuatında öngörülen aşırı düşük teklif kriterlerini uygulayabilir.

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler

MADDE 38 – (1) Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda ihale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek belirmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak yaklaşık maliyetin üzerinde teklifte bulunan isteklilerden 39 uncu maddeye göre yeni tekliflerini talep etmek veya teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

(2) Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde İdarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.

İhalenin açık eksiltme ile sonuçlandırılması

MADDE 39 – (1) Teklifler ilk açıldıkları hâli ile geçerlidir. Tekliflerin ihale komisyonu huzurunda açılmasından sonra isteklilerin kendiliğinden yapacakları indirimler dikkate alınmaz.

(2) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde; teklif edilen fiyatların birbirine eşit veya yakın ya da yaklaşık maliyete göre yüksek olması veya üç ve daha az teklif verilmesi hâllerinde, teknik ve idarî şartları tam olarak karşılayan istekliler davet edilerek açık eksiltmeye gidilebilir veya isteklilerin huzurunda açılmak üzere, kapalı zarfla veya sözlü olarak indirimli teklifleri istenebilir.

(3) Açık eksiltmeye gidilmesi durumunda, açık eksiltme oturumunda, komisyon, en düşük fiyat üzerinden en az üç tur olmak üzere belirleyeceği açık eksiltme turu sayısını açık eksiltmeye başlamadan önce isteklilere açıklar.

(4) Açık eksiltmeye davet edilen istekliler, nihaî teklif olduğunu belirttikleri yazılı teklifleri ile de katılabilirler. Yazılı teklifler, ilk oturumda, şifahî teklifler alınmaya başlanılmadan önce okunur ve tutanağa geçirilir.

(5) Açık eksiltme yapılırken, ihaleden çekilen istekli, açık eksiltme tutanağına ihaleden çekildiğini yazıp imzalar ve ihale salonunu terk eder. Komisyon, son açık eksiltme turu sonunda kalan istekliden, yazılı teklifi alır ve ihaleyi sonuçlandırır.

(6) Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin güvenilirliğini bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 40 – (1) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların değer olarak ifade edilmesi zorunludur. Değer olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Yapılan değerlendirme sonunda, iki veya daha çok isteklinin tekliflerinin fiyat ve değerlendirmeye tabi tutulan bütün hususlarda eşitliği halinde, 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale kararı ihale yetkilisi tarafından onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

(5) İhale komisyonlarınca alınan ihale/alım kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren beş iş günü içinde onaylanır veya gerekçesi belirtilerek iptal edilir. İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen ihale/alım kararının bildirilmesi

MADDE 41 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekli de dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine veya elektronik posta ile bildirilir veya İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

(2) Mektubun postaya verilmesini veya internet sitesinde ilan edilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi kabul edilir. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Kesin teminat

MADDE 42 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme imzalanmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır.

(2) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

(3) Sözleşme imzalama süresi içerisinde tamamlanan mal veya hizmet alımlarında, teslim işlemleri tamamlanmış, muayene ve kabul işlemleri yapılmışsa sözleşme imzalanması ve teminat alınması zorunlu değildir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sözleşmenin Yapılması ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Süreci ile İlgili İşlemler

Sözleşmeye davet ve sözleşmenin yapılması

MADDE 43 − (1) Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale kararının kesinleşmesini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise ön mali kontrolün tamamlanmasını izleyen üç gün içinde üzerine ihale kalan istekliye imza karşılığı tebliğ edilir. Bu tebliğ, beş gün içinde kesin teminatın verilmesi suretiyle sözleşmenin imzalanması hususunu da ihtiva eder.

(2) Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından ayrı ayrı imzalanır.

(3) İhale ve alımlar sonucu yapılacak sözleşmelerin onay belgesinde ve idari şartnamesinde aksi belirtilmedikçe noter tasdiki/tescili zorunlu değildir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarından yapılacak alımlarda, bu kuruluşların durumları ve özellikleri dikkate alınarak protokol düzenlenebilir. Bu takdirde sözleşme yapılmaz ve teminat alınmaz.

Sözleşme yapılmasında isteklinin ve İdarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 44 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Varsa ikinci en uygun teklifi veren istekli sözleşme yapmaya çağırılabilir veya ihale iptal edilir. İkinci en uygun teklif sahibinin sözleşme imzalamaya çağrıldığı durumlarda da aynı hükümler uygulanır.

(3) İdarenin sözleşmeyi yapmaması halinde, istekli taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat iade edilir. İstekli başkaca hiçbir masraf, zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz.

(4) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek 56 ncı madde hükümleri uygulanır. Ancak diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 49 uncu madde kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında 56 ncı madde hükümleri uygulanmaz.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 45 – (1) Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, İdarenin adı ve adresi.

b) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

c) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

ç) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları ve miktarı, Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

d) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

e) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

f) Montaj, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

g) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

ğ) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ı) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya gecikme halinde uygulanacak cezalar.

i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,  sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

k) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

l) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

m) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

n) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

o) Anlaşmazlıkların çözüm şekli ve bu konuda Ankara mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağı.

(2) İdarî şartnamede bulunması kaydıyla işin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen hususlara ilave maddeler eklenebilir.

(3) Pazarlık usulüyle yapılacak alımlarda birinci fıkradaki hususların hangilerinin yer alıp almayacağına İdare tarafından karar verilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak iş artışı ve eksilişi

MADDE 46 – (1) İdari şartnamede ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılan mal veya hizmet alımı sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin % 40’ına kadar eksik veya fazla alım işlemi, sözleşmesi gereğince fiyat farkı verilen durumlar hariç ek sözleşme yapılmadan ihale yetkilisinin onayı ile yapılabilir.

Avans verilmesi

MADDE 47 – (1) Şartname ve sözleşmesinde belirtilmek koşuluyla yükleniciye teminat karşılığında sözleşme bedelinin % 30 una kadar avans verilebilir.

(2) Avanslar, avansın verilmesini izleyen ilk hakedişten şartnamede belirlenen oranda kesilerek mahsup edilir ve yetmediği takdirde avans bakiyesi, diğer hak edişlerden oranına bakılmaksızın tümüyle kesilir; yetmediği takdirde avans bakiyesi avans teminat mektubundan mahsup edilir.

Fiyat farkı

MADDE 48 – (1) Şartname ve sözleşmesinde belirtilmek koşuluyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fiyat farkı hesaplanabilir. Fiyat farkı hesaplanması öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin en az % 6 oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapmak suretiyle karşılanabilir. Fiyat farkı kesintisi yapılması gereken hallerde de yürürlükte bulunan Fiyat Farkı Kararnamesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Mücbir sebepler

MADDE 49 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen o gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 50 – (1) Teslim edilen mal veya yapılan hizmetin muayene ve kabul işlemleri, İdarece kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan hizmet yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak özelliğine göre alınan mal veya yapılan hizmet İdareye teslim edilmeden yerinde muayene ve kabul işlemi yapılabilir.

(2) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; mal veya hizmet alımlarında, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, alınan malların ve yapılan hizmetlerin, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetim yapılabilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

Kesin teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 51 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış kesin teminat veya varsa ek kesin teminatların, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildikten sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdare bütçesine gelir kaydedilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir; varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) İşin konusunun yurt içi veya yurt dışı piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 52 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla;

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları,

c) Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, yüklenicinin rıza göstermesi halinde, işin özelliğine göre sözleşme bedeli veya sözleşmenin kısımlarında yer alan birim fiyatların indirilmesi,

hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 53 – (1) Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması ve devralacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması şartıyla bir başkasına devredilebilir. İsim ve statü gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak kabul edilmez. İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında 54 üncü madde hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

MADDE 54 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık üretici fiyatları endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da ikinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 55 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Yüklenicinin, ihale sürecinde Yönetmeliğe göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında, 56 ncı maddeye göre ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezalar, yasaklama, hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar, cezalar ve yasaklamalara ilişkin hususlar ile Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Sürelerin hesabı ve tebligatlar

MADDE 57 – (1) Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Yapılacak tebliğler hakkında Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Başlanmış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler, İdarenin tabi olduğu ihale mevzuatı hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.