SAN-JOSE KABUKLU BİTİ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, san-jose kabuklu bitinin yayılışının tespiti, yayılmasının engellenmesi ve mücadelesinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, san-jose kabuklu bitinin sürveyi, tespit edilmesi, yayılmasının önlenmesi, mücadelesinin yapılması için alınması gereken asgari önlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 7/11/2006 tarihli ve 2006/91/EC sayılı San-Jose Kabuklu Bitinin Kontrolüne İlişkin Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bitkiler: Meyve ve tohumları hariç canlı bitkiler ve bitkilerin canlı kısımlarını,

c) Bulaşık bitki veya meyve: Ölü oldukları teyit edilmedikçe bir veya birden fazla san-jose kabuklu bitlerinin üzerinde bulunan bitki veya meyveyi,

ç) Değerlendirme sürveyi: Faydalı ve zararlı organizmaların var olduğu yerlerde yoğunluklarını belirlemeyi,

d) Enstitü: Bakanlığa bağlı zirai mücadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü, istasyon ve kuruluşları,

e) Fidanlık: İçerisinde nakil, çoğaltma veya dağıtım amaçlı olarak tek tek köklendirilmiş bitkilerin yetiştirildiği plantasyonları,

f) Keşif sürveyi: Herhangi bir faydalı veya zararlı organizmanın bir ülkede veya herhangi bir ülkenin bir yerinde var olup olmadığını tespit etmeyi,

g) Müdürlük: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,

ğ) San-jose kabuklu biti/Quadraspidiotus perniciosus (Comst.): Ağaçların gövde, dal, dalcık, sürgün, meyve, yaprak ve tomurcuklarında özsuyu emmek suretiyle zarar yapan kabuklu bit türünü,

h) Sınırlandırma sürveyi: Bir yerde yeni tespit edilen veya eskiden beri varlığı bilinen faydalı veya zararlı organizmaların yayılış alanını belirlemeyi,

ı) Sürvey: Zirai mücadele ve karantina çalışmalarında yararlanılmak üzere; böcek, akar, nematod, yabancı ot ve parazit bitkiler, fungus, bakteri, virus ve mikoplazma gibi faydalı ve zararlı organizmaların bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını ve yoğunluğunu tespit etmeyi,

i) Zararlı organizma: San-jose kabuklu biti zararlısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sürvey, Sürveylerin Yapılması ve Sonuçlarının Bildirimi

Sürvey

MADDE 5 – (1) Konukçu bitkilerin dikili olduğu alanlarda san-jose kabuklu bitinin tespitine yönelik olarak belirli aralıklarla sürveyler yürütülür.

(2) San-jose kabuklu bitinin ortaya çıkışını tespit etmek amacıyla en az yılda bir kez öncelikle cydonia, juglans, malus, prunus, pyrus, ribes ve vitis gibi meyve fidanları ve ikincil olarak da acer, cotoneaster, crataegus, euonymus, fagus, ligustrum, populus, rosa, salix, sorbus, syringa, tilia ve ulmus gibi konukçu bitkiler ve meyveleri kontrol edilir.

Sürveylerin yapılması ve sonuçlarının bildirimi

MADDE 6 – (1) Sürveylerde alınacak örnek miktarı ve örnek alma zamanı enstitülerce belirlenir. Sürveyler müdürlükler tarafından yapılır.

(2) Bu zararlı organizmanın görüldüğü yerlerde sınırlandırma ve değerlendirme, görülmediği yerlerde keşif sürveyleri yürütülür. Sürvey sonuçları gerekli bilgileri içerecek şekilde her yıl 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirilir. Bunun dışındaki tespitler ya da şüpheli durumlar acilen Bakanlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Önlemler

Bulaşık alanlarda alınacak önlemler

MADDE 7 – (1) Bulaşıklık tespit edilmesi halinde aşağıdaki önlemler alınır.

a) Fidanlıklardaki bütün bulaşık bitkiler imha edilir.

b) Bulaşık veya bulaşık olduğundan şüphelenilen tüm bitkiler ve yaş meyveleri ile bulaşık olan alanlarda halen yetiştirilmekte olan diğer tüm bitkiler ve yaş meyveleri, bulaşık olmayacak şekilde muamele edildikten sonra nakledilir.

c) Bulaşık alanda çoğaltım amacıyla yetiştirilen tüm köklü san-jose kabuklu biti konukçu bitkileri ve bu bitkilerin parçaları, san-jose kabuklu bitinin yok edileceği şekilde işlemden geçirilmiş olmaları halinde bulaşık alan içerisinde tekrar yetiştirilebilir veya nakledilebilir.

(2) Sürveylerde talimata uygun olarak alınan bir örnekte zararlı organizmanın varlığı doğrulandığında, bulaşık alanların sınırları belirlenir ve çevresindeki alanların korunmasını temin edecek şekilde bir güvenlik kuşağı oluşturulur. San-jose kabuklu bitinin varlığını tespit etmek açısından, güvenlik kuşağının içerisindeki konukçu bitkiler gözetim altına alınır ve yılda en az bir kez denetlenir. Bulaşık alanlar ve güvenlik kuşağında konukçu bitkiler, bu zararlı organizmanın kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi açısından uygun biçimde muamele edilir. Bu amaçla; toprakta köklendirilenler hariç bulaşıklığın bulunduğu herhangi bir bitki partisinde ve yaş meyve partisinde, bulaşık bitkiler ve meyveler imha edilir ve partideki diğer bitki ve meyveler, hala mevcut olabilecek san-jose kabuklu bitlerinin yok edileceği şekilde muamele edilir veya işlemden geçirilir.

Önlemlerin kaldırılması

MADDE 8 – (1) San-jose kabuklu biti ile mücadele etmek için alınan önlemler, bu zararlı organizmanın bulunmadığı ortaya konulduktan sonra Bakanlık tarafından kaldırılır.

Bulundurma yasağı

MADDE 9 – (1) San-jose kabuklu biti ile bulaşık bitki ve meyvelerin bulundurulması yasaktır.

Bakanlığın yetkisi

MADDE 10 – (1) Zararlı organizma ile ilgili olarak periyodik denetimlerin yapıldığı, yeterli kontrol önlemlerinin alındığı, uygun mücadele yöntemleri ve koruyucu önlemlerin uygulandığı ve yayılma riskinin olmadığı yerlerde Bakanlık 7 nci maddede belirtilen önlemler istisna olmak kaydıyla, bilimsel ve bitki sağlığı amaçlı testler ve seleksiyon çalışmalarına izin verebilir.

Ek tedbirler

MADDE 11 – (1) San-jose kabuklu bitinin konukçusu olduğu bitkilerin üretim bölgelerinde, zararlı organizmanın yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla gerektiğinde Bakanlıkça ilave önlemler alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 38 inci maddesinin ilgili hükümlerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.