KARANFİL YAPRAK BÜKENLERİ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, karanfil yaprak bükenlerinin varlığının tespiti, yayılmasının engellenmesi ve mücadelesinin yapılması amacıyla alınması gereken asgari önlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 9/12/1974 tarihli ve 74/647/EEC sayılı Karanfil Yaprak Bükenlerinin Kontrolüne İlişkin Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Karanfil yaprak bükenleri: Üzerinde bulundukları bitkilerin gözlerini, çiçeklerini ve yapraklarını yiyerek veya meyvelerini kemirerek zarar oluşturan cacoecimorpha pronubana (Hübner) ve epichoristodes acerbella (Walker) türlerini,

c) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve malzemelerin kontrol altına alınmasını,

ç) Zararlı organizma: Karanfil yaprak bükenlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bitkilerin Sevkiyatı, Bulundurma Yasağı ve Bakanlığın Yetkisi

Bitkilerin sevkiyatı

MADDE 4 – (1) Karanfil yaprak bükeni ile bulaşık olmayan karanfiller (dianthus) bir yerden bir yere nakledilebilir. Karanfil yaprak bükeni ile bulaşık olan karanfil kültürlerinden elde edilen karanfiller bir yerden bir yere nakledileceği zaman bulaşık olmayacak şekilde zararlı organizmaları elimine etmek için budama veya ayıklama gibi mekanik mücadele yöntemleri uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mekanik mücadele yöntemlerine istisna olmak üzere, karanfil yaprak bükeni ile çok az bulaşık olan karanfil kesme çiçekleri her yıl 16 Ekim - 30 Nisan tarihleri arasında dolaşıma girebilir.

Bulundurma yasağı

MADDE 5 – (1) Karanfil yaprak bükeni ile bulaşık karanfil fidesi ve kesme çiçeklerin bulundurulması yasaktır.

Bakanlığın izin verme yetkisi

MADDE 6 – (1) Bakanlık 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen hükümlere istisna olarak, bilimsel amaçlı testler ve seleksiyon çalışmaları için yeterli karantina tedbirlerinin alındığı durumlarda karanfil yaprak bükeni ile çok az bulaşık olan karanfil kesme çiçeklerinin her yıl 1 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında dolaşımına izin verebilir.

Ek tedbirler

MADDE 7 – (1) Karanfil yaprak bükenlerinin konukçusu olduğu bitkilerin üretim bölgelerinde, zararlı organizmanın yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla gerektiğinde Bakanlıkça ilave önlemler alınabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.