TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme  Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  ile 17/3/2008  tarihli ve 2008/13451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Başkan, Kurumda görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki Kurum personeli hakkında doğrudan kullanabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri, ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 17/3/2008 tarihli ve 2008/13451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Cetveller için tıklayınız.