TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

(3) Bu Yönetmelik Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortasını ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesine ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik geçen,

a) Büro: 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kurulan ve anılan Yönetmelik çerçevesinde faaliyette bulunan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu,

b) Güvence Hesabı: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan hesabı,

c) Kanun: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunu,

ç) (Değişik:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

d) (Değişik:RG-25/9/2021-31609)(4) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

e)  (Mülga:RG-25/9/2021-31609)(4)

f) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan ilgili yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

g) MEDULA: (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmet sunucuları arasında tedavi bedelleri ödemesine ilişkin oluşturulmuş sistemi,

ğ) (Değişik:RG-25/9/2021-31609)(4)  Zorunlu Trafik Sigortası: 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında motorlu kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,

h) Zorunlu Taşımacılık Sigortası: 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği taşımacılık faaliyetinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,

ı) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: 22/1/2004 tarihli ve 2004/6789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar kapsamındaki sigortayı,

i) Yeşil Kart Sigortası: Motorlu araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca düzenlenen sigortayı,

j) (Ek:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Trafik kazalarından kaynaklanan sağlık giderleri

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-31/12/2016-29935 3.Mükerrer) Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki zorunlu sigortalara ilişkin mevzuat hükümleri dahilinde ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına düşen ödemeler bakımından (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı arasındaki paylaşım bu Yönetmelik hükümleri dahilinde gerçekleştirilir.

Paylaşım

MADDE 5 – (1) (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan sağlık hizmet bedelleri için bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara göre ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna  aktarım yapılır.

(2) Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri, kısa süreliler dahil, yazdıkları sigorta priminin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3 üncü ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarırlar. Bu şirketler Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu Yönetmelik ekinde Zorunlu Trafik Sigortası için yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarı (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenen vadelerde Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ayrıca (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarırlar.

(3) Zorunlu Taşımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri yazdıkları sigorta priminin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3 üncü ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarırlar. Bu şirketler Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu Yönetmelik ekinde Zorunlu Trafik Sigortası için yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarı (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenen vadelerde ayrıca (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarırlar.

(4) Güvence Hesabı, Güvence Hesabına ilişkin mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası için ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiği tüm katılım paylarının yüzde onbeşini tahsilatı izleyen ayın 10 uncu gününe kadar (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarır. Güvence Hesabı Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu fıkranın ilk cümlesi çerçevesinde ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edip (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktaracağı katılım paylarının yüzde yirmisini bu fıkranın ilk cümlesiyle belirlenen vadede ayrıca (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta poliçelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde feshedilmesi halinde bu poliçelere ilişkin olarak iade talepleri izleyen dönem aktarımından mahsup edilir. (Ek cümle:RG-26/4/2022-31821) Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin ilgili sigorta branşlarında ruhsat iptali, ruhsat iadesi veya poliçe tanzim edilmesine engel teşkil eden benzer sebeplerle söz konusu iade taleplerinin mahsup edilememesi halinde, sigorta şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmasını müteakip en geç üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta şirketine iade işlemi gerçekleştirilir.

(6) (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurum bu Yönetmelik ekinde belirlenen aktarım konusu tutarı, Kanun ile belirlenen sınırlar dahilinde, %50 sine kadar artırabilir veya azaltabilir. Söz konusu belirleme ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı yapılabilir.

(7) Bu Yönetmelik uyarınca tespit edilen (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Aktarım tutarının tespiti ve takibi

MADDE 5/A – (Ek:RG-25/9/2021-31609)(4)

(1) Sigorta şirketleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarları, Merkez tarafından poliçe tanzim tarihi esas alınarak, yazılan primlerin tahakkuk ettiği ayı izleyen ayın yirminci gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta şirketlerinin erişimine açılır.

(2) Güvence Hesabı tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince katılım paylarının tahsil edildiği ilgili ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir. Güvence Hesabı tarafından beyan edilen aktarım tutarları Merkez tarafından eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun uygun görüşü üzerine, zaruri hallerde Güvence Hesabına beyan için ek süre ve düzeltme hakkı verebilir.

(3) İkinci fıkra kapsamındaki tutara ilişkin beyan Güvence Hesabını temsil ve ilzama yetkili en az 2 kişi tarafından imzalanır. Güvence Hesabı, aktarım tutarına esas sigorta şirketleri tarafından yazılan primlere ve Güvence Hesabının sigorta şirketlerinden tahsil ettiği katılım paylarına ilişkin Güvence Hesabı nezdinde bulunan açıklayıcı bilgi ve belgeleri talep edilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna iletir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucu beyan edilen tutarın eksik olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutar, ait olduğu aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenecek tutar ile birlikte Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

(4) Yapılan aktarımların takibi için sigorta şirketleri, Güvence Hesabı, Merkez ve Sosyal Güvenlik Kurumu birer asil ve birer yedek olmak üzere en az ikişer irtibat kişisi belirleyerek iletişim bilgileri ile birlikte Merkeze bildirir. Söz konusu kişilerde değişiklik olması durumunda belirlenen yeni kişilerin bilgileri değişikliği takip eden 5 iş günü içerisinde Merkeze bildirilir. Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından belirlenen kişilerin, muhasebe ve finans birimlerinde halihazırda görevli olması, muhasebe ve finans alanlarında en az 5 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip olması zorunludur. Merkez tarafından, belirlenen kişilerin eş zamanlı ve güvenli iletişim kurabileceği sistem oluşturulur.

(5) Sigorta şirketleri tarafından, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ilişkin bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablolar üzerinden hesaplanan aktarım tutarları Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir ve beyan edilen tutarların hesaplanmasında esas alınan bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablo ve dipnotları eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. Hesaplanan aktarım tutarına bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablo dipnotlarında yer verilir. Birinci fıkra kapsamında belirlenen aktarım tutarları ve bu fıkra kapsamında beyan edilen aktarım tutarları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar, ait olduğu yılın ilk aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek, ilk aktarım dönemine ait son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen tutar ile birlikte aynı yılın Temmuz ayının onuncu gününe kadar sigorta şirketi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Sigorta şirketi lehine fark olması durumunda ise söz konusu tutar, bu Yönetmelik çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak müteakip aktarımdan mahsup edilir.

(6) 5684 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kurum tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin gerçekleştirilen denetim sonucu kesinleşmiş mali tablolar ve bunlar üzerinden hesaplanan aktarım tutarlarının yer aldığı dipnotları, denetim raporunun Güvence Hesabına iletilmesini müteakip 2 iş günü içerisinde Güvence Hesabı tarafından Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir ve eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. İkinci fıkra ve bu fıkra kapsamında beyan edilen aktarım tutarları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar, ait olduğu yılın ilk aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek, ilk aktarım dönemine ait son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen tutar ile birlikte bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen beyan işlemini izleyen ayın son gününe kadar,  Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Güvence Hesabı lehine fark olması durumunda ise söz konusu tutar, bu Yönetmelik çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak müteakip aktarımdan mahsup edilir.

(7) Bu madde kapsamında yapılan aktarım tutarlarının tespiti ve takibine dair iş ve işlemler, Merkez tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlere dair Merkez tarafından sağlanan bilgi işlem servisi ile bu servisin kullanımına dair usul ve esaslar, Kurumun uygun görüşü üzerine Merkez tarafından yayımlanan kılavuzda düzenlenir.

(9) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarına esas verilerin Merkeze süresinde ve noksansız bir şekilde bildirilmesinden sigorta şirketleri; Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarının süresi içinde beyan edilmesinden ve bu beyanın tutarlılığından Güvence Hesabı sorumludur. Aktarım tutarlarının süresinde ve noksansız bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılmasından ise Merkez sorumludur.

Yeşil kart sigortası kapsamındaki kazalar

MADDE 6 – (1) Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde yabancı plakalı araç işleteninin sorumluluğuna isabet eden kısım (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bürodan talep edilir. Büro tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilen tutar (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna 3 iş günü içinde aktarılır.

(2) Yurt dışında meydana gelen trafik kazalarında Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde Büro tarafından ödenmesi gereken sağlık hizmet bedelleri hakkında genel hükümler çerçevesinde Büro tarafından ödeme yapılır. Bu bedeller ilgili mevzuat uyarınca (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilmiş ise birinci fıkra çerçevesinde işlem tesis edilir.

Diğer ilgili isteğe bağlı sigortalar

MADDE 7 – (1) Trafik kazaları sebebiyle sağlık hizmeti talebine konu olabilecek isteğe bağlı sigortaları düzenleyen sigorta şirketlerinin anılan poliçeler çerçevesindeki sorumlulukları saklıdır.

Aktarımın sonucu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine karşı sağlık/tedavi giderleri teminatı bakımından sorumlulukları sona erer.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesindeki sağlık hizmet bedelleri için Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde sigortalı olan kişilerden ayrıca talepte bulunulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Veri Transferi, Veri Girişi ve Rücu Hakkı

Veri transferi

MADDE 9 – (1) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından tedavi bedellerinin tahsili için kurulan sistem Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınır. Sistemin işleyişi ile ilgili düzenlemeler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir.

(2) (Değişik:RG-2/12/2011-28130)(1) Sağlık Bakanlığınca trafik kazaları için hazırlanacak ambulans formları değişmez sıra numaralı olarak düzenlenir. Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek personelce, ilgili mevzuat çerçevesinde, bedeni hasarlı trafik kazaları için düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı veya ambulans formu, motorlu araç plaka, kaza tarihi bilgileri ve (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenen diğer bilgilerle birlikte elektronik ortamda Merkeze iletilir.

(4) (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetlerine ilişkin olarak MEDULA sistemine kaydedilmiş olan sağlık hizmet bedeli ve (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca uygun görülen trafik kazasına ilişkin diğer bilgiler (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Merkeze elektronik ortamda iletilir. MEDULA sisteminde trafik kazası nedeniyle yapılan veya devam eden tüm sağlık hizmet bedelleri, ilgili trafik kazası ile bağını devam ettirecek şekilde güncel olarak kayıt altına alınır ve bu veriler Merkeze elektronik ortamda iletilir.

(5) (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları, trafik kazası sebebiyle verdikleri sağlık hizmet bedellerine ilişkin olarak; sağlık hizmet bedelleri ve kazaya ilişkin mağdur, araç işleteni, motorlu araç plaka, kaza tarihi, kaza yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde bedeni hasarlı trafik kazaları için düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı, ambulans formları ile (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenen diğer bilgileri elektronik ortamda Merkeze iletilirler. Bu hizmet sunucuları  (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumundan trafik kazası nedeniyle yapacakları tahsilat başvurularında bu madde çerçevesinde Merkez veri tabanına bilgi aktarımı yaptıkları bilgisini (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmek zorundadırlar.

Veri girişi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde sağlanan sağlık hizmetine yönelik olarak 9 uncu madde kapsamında Merkez nezdinde toplanan bilgiler Merkez tarafından belirlenecek teknik esaslar dahilinde Güvence Hesabının ve ilgili sigorta şirketinin erişimine sunulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sağlık hizmet bedellerine ilişkin sorumluluk tespiti (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Merkez nezdinde ilgili sigorta şirketlerince ve Güvence Hesabınca gerçekleştirilir.

(3) Sağlık hizmet bedelleri ve sorumluluğa ilişkin veriler fiyatlamaya ve (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca bu Yönetmelik kapsamında (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak tutarın tespitine esas olmak üzere Merkez tarafından belirlenecek teknik esaslar dahilinde ilgili sigorta poliçeleriyle eşleştirilerek sağlık kurumu temelinde ayrımlı olarak Merkez veri tabanına kaydedilir.

(4) Bu yönetmelik uyarınca Merkez ve (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu arasında karşılıklı veri iletişimine ilişkin esaslar anılan kurumlarca düzenlenecek protokolle belirlenir.

Rücu hakkı

MADDE 11 – (1) Tespit edilen sorumluluk çerçevesinde sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının ilgili mevzuat çerçevesinde zarar sorumlusuna karşı rücu hakları saklıdır. Rücu hakkı kapsamında yapılan tahsilatlar sigorta şirketlerince ve Güvence Hesabınca ilgili poliçeyle eşleştirilerek Merkez veri tabanına kaydedilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Kanunun yayımı tarihinden önceki trafik kazaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan ve anılan tarih itibariyle ödenmemiş tüm tedavi gideri bedelleri Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Bu tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ilgili sigorta şirketlerinden ve Güvence Hesabından tahsil edilen tutarlar bakımından ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına herhangi bir iade yapılmaz. Bu tutarlar (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna bu Yönetmelik uyarınca aktarılan tutarlardan mahsup edilemez.

Kanunun yayımı tarihinden yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki döneme ilişkin aktarım

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlgili sigorta şirketleri Kanunun yayımı tarihten sonra meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenen vadelerde (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarırlar.

(2) İlgili sigorta şirketleri Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenen vadelerde (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarırlar.

(3) Güvence Hesabı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primleri için tahsil ettiği katılım paylarının yüzde on beşini bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içinde (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarır.

(4) Güvence Hesabı Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları bakımından, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktaracağı tutarın yüzde yirmisini aynı fıkrada belirlenen vadelerde ayrıca (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarır.

2011 yılına ilişkin sektör yükümlülüğünün kesinleştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-10/2/2013-28555)

(1) 2011 yılında düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası poliçeleri bakımından ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüğü aşağıdaki şekilde kesinleştirilir:

a) 2011 yılı bakımından bu Yönetmelik uyarınca hesaplanan sektör yükümlülüğünde esas alınan Ek-1’deki Hesaplama Yönteminde yer alan Tablo 1’in oluşturulmasında 1/1/2013 tarihi itibariyle Merkez nezdinde mevcut veriler esas alınır. Söz konusu hesaplamada hesap yılı iskontosu yapılmaz. Bu şekilde hesaplanacak tutar ile 2011 yılına ilişkin olarak (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca daha önceden yapılan hesaplamaya göre tahakkuk eden sektör yükümlülüğü toplam tutarı arasında (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark bulunması halinde bu fark 1/1/2013 itibariyle 2011 yılında düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası net poliçe adetleri esas alınarak ilgili sigorta şirketlerine dağıtılır. İlgili sigorta şirketleri bu şekilde kendileri için hesaplanan tutarı Kuruma bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren defaten veya 6 ay içinde taksitler halinde aktarır.

b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için sağlık hizmet bedellerine isabet eden tutara yönelik Kurum lehine fark, (a) bendinde yer alan usule göre kesinleştirilen toplam sektör yükümlülüğü esas alınarak belirlenir. Bu fark aynı bentte yer alan vadelerde ilgili sigorta şirketlerince Kuruma aktarılır.

1/1/2012-1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen poliçelere ilişkin sektör yükümlülüğünün tespiti

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-31/12/2016-29935 3.Mükerrer)

(1) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin sektör yükümlülüğünün hesabı, bu hesaba göre ortaya çıkan tutarın ödenmesi veya mahsubu işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerinden, Kanunun yürürlüğünden sonraki dönem için, Kuruma aktarılacak tutarın tespitinde; geçici 3 üncü madde kapsamında 2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011 yılı trafik sigortası toplam prim üretimine göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin, bu Yönetmeliğin Ek 1’inin  Bölüm A’sında yer alan “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmın hükümleri çerçevesinde, 2012 yılında düzenlenen zorunlu trafik sigortası net poliçe adetlerine bölümü esas alınır.

b)  (a) bendi gereğince tespit edilen beher poliçe başına aktarılacak tutar esas alınarak 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçeleri bakımından bu Yönetmeliğin Ek 1’inin Bölüm A’sında yer alan “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmın (ab) bendi kapsamında her bir şirkete isabet eden toplam tutar ile söz konusu dönem için ilgili sigorta şirketlerine bahse konu bendin yürürlüğe girmesinden önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar, Merkez tarafından belirlenerek  (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurum, (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili sigorta şirketine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen birinci ayın sonuna kadar bildirilir. Söz konusu bilgilere, ilgili sigorta şirketleri ve kurumların güvenli ortamda erişimi Merkez tarafından sağlanır.

c) Yukarıdaki şekilde yapılan hesaplama sonucu (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar ilgili sigorta şirketlerince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir.

ç) Yukarıdaki şekilde yapılan hesaplama sonucu ilgili sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacakları aktarımdan mahsup edilir.

d) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerinden Kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce Kuruma aktarılacak tutarın tespitinde; geçici 3 üncü madde kapsamında 2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011 yılı trafik sigortası toplam prim üretimine göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihlerine isabet eden kısmının %20’sinin bu Yönetmeliğin eki Tablo 7’de yer alan geçmiş dönem oranları ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, Merkez tarafından belirlenerek (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurum, (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili sigorta şirketine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen birinci ayın sonuna kadar bildirilir. Söz konusu bilgilere, ilgili sigorta şirketleri ve kurumların güvenli ortamda erişimi Merkez tarafından sağlanır.

e) (d) bendinde belirlenen tutar ile söz konusu dönem için ilgili sigorta şirketlerince konuya ilişkin daha önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar arasında (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar ilgili sigorta şirketlerince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir. (d) bendinde belirtildiği şekilde yapılan hesaplama sonucu ilgili sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacakları aktarımdan mahsup edilir.

f) İlgili mevzuat uyarınca yükümlülükleri Güvence Hesabınca üstlenilen sigorta şirketleri bakımından bu madde kapsamındaki lehe veya aleyhe fark işlemleri, anılan şirketler adına Güvence Hesabı tarafından gerçekleştirilir. Bu çerçevede, (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar Güvence Hesabınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir. Anılan sigorta şirketlerinin lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar Güvence Hesabının bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacağı aktarımdan mahsup edilir.

g) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609)(4) Kurumca belirlenir. Bu madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda maddenin yayımını izleyen aybaşı itibari ile Merkez nezdinde mevcut veriler kullanılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 –  (Değişik:RG-25/9/2021-31609)(4)  

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

______________

(1)     Bu değişiklik 27/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    

(2)       Danıştay Onbeşinci Dairesinin 14/11/2013 tarihli ve E.: 2013/7713 sayılı dosyası üzerinden verdiği karar ile bu fıkrada yer alan “Kurum tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

 (3)  Danıştay Onbeşinci Dairesinin Esas No:2013/7713, Karar No:2016/1779 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci bendinde yer alan ‘’... Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

(4) Bu değişiklik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

2/12/2011

28130

2.

2/5/2012

28280

3.

10/2/2013

28555

4.

31/12/2016

29935 3.Mükerrer

5.

25/9/2021

31609

6.

26/4/2022

31821