EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branşlaşma işlemlerini hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak; branşlaşma işlemlerinin ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair esasları tespit etmek ve yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branş işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Birim: Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi Başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, İl Emniyet Müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,

ç) (Değişik:RG-3/3/2014-28930) Branş: Emniyet Teşkilatındaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel hizmet alanlarını,

d) Branş Komisyonu: Branşlı daire başkanlıkları bünyesinde oluşturulan komisyonu,

e) (Değişik:RG-28/3/2017-30021)  Branşlı Personel: Genel Müdür onayı ile oluşturulan branş ile ilgili kursu alarak sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personeli,

f) Daire Başkanlığı: Branşlı personele sahip daire başkanlığını,

g) Genel Hizmet Statülü Personel: Branşlı personel kapsamı dışındaki personeli,

ğ) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

h) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Branş İşlemlerine Ait Usul ve Esaslar

 

Branş oluşturulması

MADDE 5 – (1) Polislik hizmetlerinin yürütülmesinde mevcut branşlar dışında özel yetenek, teknik bilgi ve beceri ile mevzuat bilgisi gerektiren yeni bir branşın oluşturulmasına ihtiyaç duyulması hallerinde ilgili daire başkanlığının teklifi, Personel Dairesi Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayıyla yeni bir branş oluşturulur.

(2) Branş oluşturulmasına ilişkin işlemler, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Branşlar elektronik ortamda personel bilgisine sunulur.

Genel hizmet statülü personel

MADDE 6 – (1) Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla koruyucu, önleyici, caydırıcı güvenlik tedbirlerini alma, suça el koyma, suç araştırması yapma, delilleri tespit etme, failleri yakalama ve adli mercilere sevk işlemlerini yürütme ile kendisine verilen diğer adli ve idari görevleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikte, herhangi bir branşta bulunmayan personeli kapsar.

Branş kursları ve sertifika verilmesi

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-28/3/2017-30021) Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi için ilgili branş kursunun görülmesi ve başarı ile bitirilmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya esas teşkil edeceği branş yönergelerinde belirlenir ve kurum intranet sayfasında yayımlanır. İlgili Daire Başkanlığınca kendi branş yönergesinde sayılan nitelikleri taşıyan personelden; genel hizmet statülü olanlar ya da başka bir branşa sahip olup da bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenler branş kursuna çağırılabilir.

(2) (Değişik:RG-28/3/2017-30021)  Branşlı olduğu halde başka branş kursu gören personel, fiilen kurs gördüğü branş birimlerinde çalışması halinde talebi aranmaksızın çalıştığı branşlı Daire Başkanlığı tarafından eski branşından çıkartılması için ilgili Daire Başkanlığına talepte bulunulabilir.

(3) Kurs bitimi yapılan sınavda başarılı olan personele sertifika verilir. Kursa katılan fakat kursa sağlık nedenleriyle devam edemeyeceği sağlık raporu ile sabit olanlar veya idarece kabul edilebilecek bir mazereti nedeniyle devam edemeyenler açılacak ilk kursa çağırılır. Bu süre zarfında başka bir kursa katılarak branşlı personel sıfatını kazanırsa tamamlayamadığı kursla ilgili hak talebi düşer; ancak bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklıdır. 

Görevlendirme

MADDE 8 – (Mülga:RG-3/3/2014-28930)

Branşa aktarma

MADDE 9 – (1) Branşa aktarılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

b) Personelin kendisinin belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olduğu en az iki amirinin; liyakat, mesleki ehliyet, başarı ve işe uygunluk yönünden yazılı veya elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak,

c) (Mülga:RG-28/3/2017-30021)

ç) İlgili branşlı daire başkanlığınca gerekli görülmesi halinde branşın gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve motivasyonu ölçmeye yönelik yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılacak sınavlardan başarılı olmak,

d) Aktarılacak branşla ilgili kursu başarı ile bitirmek.

(2)  (Değişik:RG-28/3/2017-30021) Branş kursunu başarıyla bitirenler ile 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre tekrar branşa aktarılacaklar arasından ilgili branş komisyonunca belirlenen ve branştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Genel Müdüre doğrudan bağlı branşlı daire başkanlıkları için branşa aktarma işlemi ilgili daire başkanının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.

(3) Branşla ilgili kurs bitiminde başarılı olan personel, branş komisyonunda değerlendirmeye alınmadan önce ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanacak branş yönergelerinde belirtilecek süre kadar branşla ilgili birimlerde belirli süre istihdam edilebilir. Bu süreçte personelin branşa aktarılmasına esas olmak üzere; işe uygunluğu ve adaptasyonu hakkında tavsiye niteliğinde değerlendirme raporu hazırlanabilir.

(4) (Değişik:RG-28/3/2017-30021)  Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşaaktarılmaz. Ancak özel harekat branşında görevlendirilecek personel için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Bir personel aynı anda iki branşlı olamaz.

(6) Havacılık, özel harekat, bomba uzmanı ve trafik branşları için birinci fıkrada belirtilen şartlardan hangisi veya hangilerinin aranmayacağı Personel Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alınarak ilgili daire başkanlıklarının branş yönergelerinde düzenlenir.

Branştan çıkarma

MADDE 10 – (1) Personelin branştan çıkarılmasına ilişkin ilgili birim amirince branş komisyonuna gerekçeli teklifte bulunulur. Hakkında branştan çıkarma talebinde bulunulan personelin durumu branş komisyonunca değerlendirilir.

(2) Branş komisyonu kararıyla branştan çıkarılması uygun görülenler, birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branştan çıkarılır. Genel Müdüre doğrudan bağlı daire başkanlıklarında ise bu işlemler, ilgili daire başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yerine getirilir.

(3) Personelin branştan çıkarılmasında aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı aranır;

a) İlgili branş yönergesinde belirlenen branşa aktarmaya esas şartlardan herhangi birini yitirenler,

b) Personelin çalıştığı hizmette verimli olamayacağı veya hizmeti olumsuz etkilediği bilgi ve belgelerle anlaşılanlar,

c) Adli ve/veya idari bir suçtan dolayı ceza almış olanlardan çalıştığı branşta verimli olamayacağı anlaşılanlar,

ç) Birinci yazılı ikazı aldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde ikinci kez yazılı ikaz edilenler,

d) Polis-halk ilişkilerinde olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği bilgi ve belgelerle anlaşılanlar,

e) İlgili branş yönergelerinde belirlenen süre kadar branşı dışında çalışanlar,

f) Personelin başarısının periyodik olarak ölçülmesi neticesinde başarısı düşük olduğu tespit edilenler.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen durumlarda personele, ilk ikazı aldıktan sonra en az bir ay kendisini düzeltme süresi verilir.

(5) Branşa esas yönergelerde belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla branş komisyonu kararı aranmaksızın;

a) Kesintisiz olarak üç yıl boyunca branşı dışında görevlendirilenler,

b) Başvuru tarihi itibariyle polislik mesleğinden ayrılması nedeniyle en az iki yıl süreyle ayrı kalanlardan mesleğe geri dönecek olanlar,

ilgili branşlı daire başkanlıklarının Personel Daire Başkanlığına her yıl Şubat ayına kadar yapacakları bildirimle veya Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan doğrudan değerlendirme ile durumları tespit edilenler Personel Dairesi Başkanlığınca re’sen branştan çıkarılır.

(6) (Değişik:RG-28/3/2017-30021) Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen süreler bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.

(7) İdari ve asayişle ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması halinde personelin branştan çıkarma işlemi yukarıdaki şartlar aranmaksızın Genel Müdür tarafından re’sen yapılabilir.

(8) Branştan çıkarılan personelin branştan çıkarma onayının bir sureti onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Başarı değerlendirme ölçütlerinin kullanılması

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlükçe, yürütülmekte olan hizmetlerin özellikleri göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, değerlendirme ölçütleri ve sistemi oluşturulduğunda, branş yönergelerinde belirtilmek suretiyle branşa alma ve branştan çıkarma işlemlerinde, bu sistem sonucu oluşan değerlendirme notu kullanılabilir.

Branştan ayrılma

MADDE 12 – (1) Bulunduğu branştan ayrılmak isteyen personel, ilgili branş komisyonunun kararı ve birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısının onayı, Genel Müdüre doğrudan bağlı daire başkanlıklarında ise Genel Müdürün onayıyla branştan ayrılabilir. Branştan ayrılan personelin branştan ayrılma onayının bir sureti onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Branştan ayrılan veya branştan çıkarılan personelin durumu

MADDE 13 – (Değişik:RG-28/3/2017-30021)

(1) Branştan ayrılan ya da çıkarılan personel genel hizmet statüsünde istihdam edilir. 10 uncu madde gereğince branştan çıkarılanlar bir daha aynı branşa aktarılamaz. Ancak bu hüküm, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan çıkarılanlar hakkında uygulanmaz.

(2) 12 nci madde, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan ayrılanlar ise bir defaya mahsus olmak üzere eski branşına aktarılmak isteyebilir. Bu durumda olan personelden fiilen branşlı birimlerde görevli olanlar, talebi aranmaksızın branş komisyonunca branşa aktarılabilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki personelde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlardan sadece (a) bendi aranır ve personelin değerlendirilmesi ilgili branş komisyonlarınca yapılır. Talebi branşkomisyonunca uygun görülen personel 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre branşa aktarılır.

Branş komisyonları

MADDE 14 – (1) Branş komisyonu; ilgili daire başkanının başkanlığında, personel işlerinden sorumlu daire başkan yardımcısı, personel işlerini yürüten şube müdürü ile daire başkanının uygun göreceği diğer rütbeli personelin katılımıyla en az beş kişiden oluşur. Birden fazla branşı bulunan daire başkanlıklarında her branş için ayrı komisyon oluşturulabilir. Branş komisyonunun başkan ve üyeleri; kendileri ve eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (dahil) kayın hısımlarının katıldıkları komisyonlarda oy kullanamazlar. Bu durumda olan üyelerin kullandıkları oylar geçersizdir.

(2) Bando, trafik, havacılık ve kurbağa adam branşlarının bağlı olduğu birimlerde komisyonların kimlerden oluşacağı çıkartılan branş yönergelerinde belirlenir.

(3) Komisyon, başkanın isteği üzerine üye salt çoğunluğuyla her zaman toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Branş komisyonları bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri ve ilgili branş yönergesince verilen diğer görevleri yerine getirir.

Branşlı personel planlaması

MADDE 15 – (1) Personel politikasının tespiti ve branşlı personel planlama uygulamaları ile atama işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda belirlenecek ölçütler çerçevesinde yürütülür. Her branş için branşlı personel sayısı her yıl Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir. Genel atama döneminde branşlı personelin ön planlamasını Personel Dairesi Başkanlığının koordinesinde ilgili daire başkanlıkları; atamasını ise Personel Dairesi Başkanlığı yapar.

Hizmet öncesi branş eğitimleri

MADDE 15/A – (Ek:RG-22/10/2015-29510)

(1) Hizmet öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya esas özel alan eğitimi verilmesi halinde, eğitimi başarıyla bitiren ve eğitim sonu sınavda başarılı olup aday polis memuru olarak Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan eğitimlerine uygun branşlara aktarılır.

 (2) (Değişik:RG-26/5/2021-31492) (Danıştay İkinci Dairesinin 23/2/2022 tarihli ve E.:2021/18223 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan fıkra; Birinci fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar. Ancak bu şekilde çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl süreyle çalışan personel 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılır.) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Üst rütbelerde branşlaşmanın esasları

MADDE 16 – (1) Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü dâhil olmak üzere, bu rütbeye kadar branşlaşma esastır.

Yönergeler

MADDE 17 – (1) Yeni branş oluşturulduğunda, onayın alındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde, bu branşa sahip daire başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığının uygun görüşünü alarak branş yönergesini çıkarır.

(2) Yönergelerde, branşlı personelin sahip olacağı nitelikler, branşlı personelin hangi hallerde branştan çıkarılacağı, sınav ve branş kursları, branşlı personelin başarı kriterleri ve ölçüm zamanları, branş komisyonlarının çalışma şartları ile bu Yönetmelikle kendilerine verilen diğer görevlerin uygulaması belirtilir. Ayrıca, yönergelerde branşların özelliğine göre branşta çalışma alt ve/veya üst süresi belirlenebilir.

Kazanılmış haklar ve geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulamaya geçirilmiş veya onayı alınmış branşlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın oluşturulmuş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aktarıldığı branşta görev yapmakta olan personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın görev yapmakta olduğu branşa aktarılmış sayılır.

(3) Geçici 2 nci maddede öngörülen branş yönergeleri yürürlüğe girinceye kadar yürürlükteki yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sonuçlandırılmış iş ve işlemler geçerliliğini korur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sonuçlandırılmamış iş ve işlemler bu Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.

Alt düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce branşlı personele sahip olan daire başkanlıklarının kuruluş, görev ve çalışma Yönetmeliklerinde ve branş yönergelerinde branşla ilgili yer alan hükümler, bu Yönetmeliğin onaylandığı tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2011

28036

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

3/3/2014

28930

2.       

 22/10/2015

29510 

3.       

28/3/2017 

30021 

4.

26/5/2021

31492