TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında meslek personeli hariç olmak üzere, ücret ve mali haklar dışında Devlet Memurları Kanununa tabi personelden müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

 (2) (Ek fıkra:RG-1/2/2016-29611) Kurumda avukat olarak görev yapanların hukuk müşavirliği kadrolarına atanmaları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanunu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

ç) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

d) Görevde yükselme: Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) (Mülga:RG-1/2/2016-29611)

f) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

h) (Mülga:RG-29/7/2017-30138)

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, (Mülga ibare:RG-1/2/2016-29611) (...) yapılan (Mülga ibare:RG-29/7/2017-30138) (...) sınavı,

i) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5(Değişik:RG-1/2/2016-29611)

(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Müdür,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

2) Şoför.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Mühendis, avukat, laborant, hemşire, programcı, teknisyen, tercüman.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6(Mülga:RG-1/2/2016-29611)

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 7(Değişik:RG-1/2/2016-29611)

(1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Müdür olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılı Kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı veya teknisyen kadrolarında olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,

b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık belgesine sahip olmak,

3) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılı Kurumda olmak üzere altı yıl, daha alt kadrolarda kamu hizmeti bulunmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek ve en az iki programlama ve bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

3) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Başvuru tarihinin son günü itibariyle iki yılı Kurumda programcı olarak çalışmış olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,

ç) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az fakülte, iki yıllık ön lisans veya yüksekokullardan ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş okullardan mezun olmak,

2) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılı Kurumda olmak üzere en az üç yıl, daha alt kadrolarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,

d) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mühendis olarak atanabilmek için; mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Avukat olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık belgesine sahip olmak.

c) (Mülga:RG-1/2/2016-29611)

ç) Programcı olarak atanabilmek için; en az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, en az iki programlama dili bilmek.

d) Hemşire olarak atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

e) Laborant olarak atanabilmek için; yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.

f) Teknisyen olarak atanabilmek için; meslekî veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerden mezun olmak.

g) (Ek:RG-1/2/2016-29611) Tercüman olarak atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ve son başvuru tarihi itibariyle süresi dolmamış ve sınav duyurusunda belirtilen diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya  dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 9(Mülga:RG-1/2/2016-29611)

Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 10(Mülga:RG-1/2/2016-29611)

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 11(Mülga:RG-1/2/2016-29611)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 12 – (Değişik:RG-29/7/2017-30138)  

(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 13 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-1/2/2016-29611)

(1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Kurum İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenir ve ilgili kadrolar için aranan şartları taşıyanlar Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınavın yapılışı

MADDE 13/A –  (Ek:RG-1/2/2016-29611) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-29/7/2017-30138)

(1) Görevde yükselme yazılı sınavı Kurumca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ve yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 13/B – (Ek:RG-1/2/2016-29611)

(1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Kurumca belirlenecek konularda yapılır.

(2) (Değişik:RG-29/7/2017-30138) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 13/C – (Ek:RG-1/2/2016-29611)

(1) (Değişik ibare:RG-29/7/2017-30138) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13/Ç – (Ek:RG-1/2/2016-29611)

(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Değişik cümle:RG-29/7/2017-30138) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. 

 (3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, (Değişik ibare:RG-29/7/2017-30138) Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 13/D – (Ek:RG-1/2/2016-29611)

(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13/Ç maddesi uyarınca Kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14(Değişik:RG-1/2/2016-29611)

(1) Kurumca yapılacak ya da yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanları itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 15 – (1) (Değişik fıkra:RG-1/2/2016-29611) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, sınav sonuçlarına karşı sonuçların bildiriminden itibaren beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-1/2/2016-29611)

(1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hizmet grupları arasında ve aynı gruplar arasında geçişler

MADDE 17 − (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet gruplarındaki alt görev gruplarında yer alan unvanlı kadrolarda görev yapanların, aynı alt görev grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, atanılacak kadro için aranan şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme (Mülga ibare:RG-1/2/2016-29611) (...) sınavı şartı aranmaz.

b) Hizmet grupları arasındaki unvanlı kadrolara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadrolara geçişlerde görevde yükselme (Mülga ibare:RG-1/2/2016-29611) (...) sınavı şartı aranır.

Naklen atama

MADDE 18 − (1) Kurum aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Unvan değişikliğine ilişkin hususlar

MADDE 19 − (1) (Değişik fıkra:RG-1/2/2016-29611) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, (Mülga ibare:RG-29/7/2017-30138) (...) bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) (Değişik cümle:RG-29/7/2017-30138) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

(3) (Mülga:RG-29/7/2017-30138)

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) (Ek fıkra:RG-1/2/2016-29611) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 − (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 21 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2011

27918

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

1/2/2016

29611

2

29/7/2017

30138

3