ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI GÜVENLİK SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve Güvenlik Sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususları,

b) Uluslararası standartlar temelinde elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerini,

c) Ölçüm yöntemlerini ve ölçüm yapacak kuruluşları,

ç) Ölçüm sonuçlarına göre elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerine uygun olmayan sabit elektronik haberleşme cihazlarının limit değerlere uygun hale getirilmesine ve bunlara uyulmaması halinde işleticiler ve işletmecilere uygulanacak Kanunda belirtilen müeyyidelere ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-17/4/2018-30394)

(1) Bu Yönetmelik; radyo frekans spektrumunda 10 kHz - 94 GHz frekans bandında çalışan, verici ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin ölçülmesine ve denetlenmesine ve ihlallere yönelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Hücresel sistemler hariç olmak üzere;

a) Son kullanıcı terminal cihazları,

b) Uydu uplink ve radyolink cihazları,

c) Çıkış gücü 5 Watt ve altında olan diğer elektronik haberleşme cihazları,

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anten: Bir sistemden aldığı sinyali; ortama elektromanyetik dalga şeklinde yayan ve ortamdaki elektromanyetik dalgaları alıp, sisteme aktarmaya yarayan elemanı,

b) Anten yayın paterni: Antenden yayılan elektromanyetik dalganın yayın huzmesini,

c) Elektrik alan şiddeti (E): Uzayda herhangi bir noktada; bir birimlik pozitif elektrik yüküne etki eden kuvvetin, vektörel büyüklüğünü (V/m),

ç) Elektromanyetik alan: Elektrik ve manyetik alan bileşenleri olan dalgaların oluşturduğu alanı,

d) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

e) Güç akı yoğunluğu: Elektromanyetik dalganın hareket doğrultusuna dik, birim alana düşen güç miktarını (W/m2),

f) Güvenlik mesafesi:  Antenden itibaren ve antenlerin yayın yönü ile cihaz çıkış gücü, anten kazancı, elektrik alan limit değeri dikkate alınarak hesap edilen metre cinsinden değeri,

g) Güvenlik sertifikası:  Her bir sabit elektronik haberleşme cihazının uluslararası kuruluşlarının belirlediği standart değerlerine ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulduğunu göstermek üzere işletici ve işletmeciye verilen belgeyi,

ğ) ICNIRP (International Comission on Non Ionizing Radiation Protection): Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu’nu,

h) IRPA (International Radiation Protection Association): Uluslararası Radyasyondan Koruma Kurulu’nu,

ı) İşletici: İşletmeci tanımı kapsamı dışında kalan ve elektronik haberleşme hizmetlerini yürüten kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişileri,

i) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

j)  Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

k) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

l) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

m) Manyetik alan şiddeti (H): Manyetik akı yoğunluğunun, ortamın geçirgenliğine oranını (A/m),

n) (Mülga:RG-9/10/2015-29497)

o) Ölçüm yetki belgesi: Kurumun bu Yönetmelik kapsamındaki ölçümleri yapmaya yetkili kıldığı kuruluşlara verilen belgeyi,

ö) Sabit elektronik haberleşme cihazı: Hücresel mobil sistemlerinin verici, verici/alıcı cihazları ile Radyo-TV vericileri dahil olmak üzere, (Değişik ibare:RG-14/12/2018-30625) 10 kHz-94 GHz frekans bandında sabit olarak kurulup çalıştırılan verici, verici/alıcı cihazları ile bir mahalde elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil verici, verici/alıcı cihazlarını,

p) Uzak alan: Elektromanyetik dalganın, düzlem dalga özelliği gösterdiği ve antenden 2D2/λ  (D anten boyu) dan daha uzak olduğu mesafeyi,

r) Yakın alan: Yayın yapan kaynağa 2D2/λ kadar olan uzaklığını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sabit Elektronik Haberleşme Cihazlarının Kuruluş Yeri, Montaj Esasları,

Güvenlik Sertifikası Müracaatı ve Ölçüm Bildirimi

Kuruluş yeri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit elektronik haberleşme cihazlarından, Radyo-TV verici cihazları yayıncı kuruluşların Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yapmış olduğu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından belgelenen lisans tipine uygun bölgelerde, diğer cihazlar ise Kurum tarafından verilen sistem kurma izinlerinde belirtilen bölgelerde ve sayıda kurulur.

(2) Kuruluş yeri, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre hesaplanan güvenlik mesafesinin dâhil olduğu bölge ile anten ve cihazlara işletici ve işletmecilerin kontrolü ve personeli dışındaki kişilerin erişmesi önlenecek şekilde belirlenir.

(3) İşletici ve işletmecinin kontrolü ve personeli dışındaki kişilerin erişiminin engellenmediğinin tespit edilmesi halinde, uygunsuzluğun giderilmesi amacı ile yapılan tebliğ tarihinden başlamak üzere İşletici ve İşletmeciye 10 iş günü süre verilir. İşletici ve İşletmecinin kontrolü ve personeli dışındaki erişimin engellendiğine dair alınan önlemler Kuruma bildirilir. Yapılan bildirimin Kurum tarafından uygun bulunması halinde konu cihaz faaliyetine devam eder. Ancak, yapılacak denetimde uygunsuzluğun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde işletici ve işletmecilerin kontrolü ve personeli dışındaki kişilerin erişiminin engellenmesine yönelik gerekli tedbirler alınıncaya kadar 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Ortak Anten Sistem ve Tesisleri kurulması da dâhil, tesis paylaşımı ve ortak yerleşim ile ilgili Kurum tarafından yapılan düzenlemelere de uyulması zorunludur.

Güvenlik mesafesi hesabı

MADDE 6 – (1) Güvenlik mesafesi; antenden itibaren ve antenlerin yayın yönü dikkate alınarak uluslararası IRPA kuruluşunun belirlemiş olduğu, aşağıdaki formülle hesaplanır.

 

   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110421-4_dosyalar/image002.gif

 


 

 

Bu formülde;

P: Cihaz çıkış gücünü (Watt),

G: Anten kazancını (dBi),

E: Elektrik alan limit değerini (Tablo-1 deki tek bir cihaz için limit değeri olacaktır) (Volt/metre),

d: Güvenlik mesafesini (metre),

ifade eder.

(2) (Değişik:RG-9/10/2015-29497) Okul öncesi eğitim ile temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde ve çocuk oyun parklarında güvenlik mesafesi hesabı yapılırken, çocuklar için ayrılmış oyun alanları sınırı ve okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bahçe sınırları dikkate alınır.

(3) (Ek:RG-17/4/2018-30394)(2) Umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınır.

(4) (Ek:RG-17/4/2018-30394)(2) Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunur.

(5) (Ek:RG-17/4/2018-30394)(2) Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı işyeri, alışveriş merkezi ve site gibi binalarda bulunması durumunda o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamaz.

(6) (Ek:RG-17/4/2018-30394)(2) Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde güvenlik mesafesinin sınırı Kurum tarafından yerinde inceleme yapılmak suretiyle belirlenir ve güvenlik sertifikası Kurum Başkanının onayı ile düzenlenir.

(7) (Ek:RG-17/4/2018-30394)(2) Bu maddedeki düzenlemelere aykırı bir durumun olması halinde işletici veya işletmeci tebligat tarihi itibari ile söz konusu cihazın faaliyetini durdurarak ivedi olarak gerekli tedbirleri alır. Bu Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması kaydıyla Kuruma tekrar güvenlik sertifikası başvurusunda bulunulur.

(8) Sağlık kuruluşlarında kurulacak elektronik haberleşme cihazlarının; tıbbi cihazların etkilenmemesi amacıyla ortamda oluşturacağı elektrik alan şiddet değeri, E= 3 V/m’yi geçemez.

Güvenlik sertifikası

MADDE 7 – (1) İşletici ve işletmeci bu Yönetmelik hükümlerine göre sabit elektronik haberleşme cihazı için EK-1’de yer alan Güvenlik Sertifikasını almakla yükümlüdür.

(2) Güvenlik Sertifikası alınmaksızın sabit elektronik haberleşme cihazının kurulması halinde 23 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Montaj esasları

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-9/10/2015-29497) Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit elektronik haberleşme cihazlarının montajının yapılmasında, asgarî olarak 6 ncı maddeye göre hesaplanan güvenlik mesafesi dikkate alınır. Yönlü antenlerde ana huzmeye göre hesaplanan güvenlik mesafesi dikkate alınır.

(2) Güvenlik Sertifikası alınmadan, sabit elektronik haberleşme cihazının kuruluş yeri ile ilgili olarak direk, kule, kulübe, konteynır, anten ve dalga kılavuzu gibi altyapı montajına başlanamaz.

(3) Bina yüzeylerine kurulacak olan antenlerin, arka yüzlerine gelen duvara, en az anten boyutlarında yansıtıcı levhalar monte edilir.

(4) Paratoner, yakalama ucu ve benzeri yıldırım koruma donanımları, topraklama tesisatı ve sivil havacılık kurallarına göre gerekli ışıklandırmanın bu konuda yayımlanan standartlara ve ilgili mevzuatlarındaki kurallara göre tesis edilmesi gerekir.

(5) Cihazların montajını müteakip; bu Yönetmelikte belirtilen özellikteki ölçüm cihazları ile test ve ölçümler yapılır ve kurulan cihazın elektromanyetik alan şiddet değerinin 16 ncı maddede belirtilen limit değerlerini aşmaması sağlanır.

 (6) (Değişik:RG-9/10/2015-29497)  Bu maddede belirtilen montaj esaslarına uyulmadığının tespiti halinde işletmecilere bu durumun tebliğine müteakip gerekli düzeltmeler yapılana kadar sistemin faaliyeti durdurulur.

(7) Kamu güvenliği, acil durum ve afet durumlarında kurulanlar hariç olmak üzere; Güvenlik Sertifikası alan mobil istasyonlar, sistemin faaliyete geçmesini müteakip aynı yerde en fazla 3 ay hizmet verebilir. İşletmeci tarafından aynı yer için süre uzatımının talep edilmesi halinde 3 ay ilave süre verilebilir.

Güvenlik sertifikası müracaatı ve ölçüm bildirimi

MADDE 9 – (1) İşletici ve işletmeci, kurulacak sabit elektronik haberleşme cihazı için EK-2’de yer alan Sabit Elektronik Haberleşme Cihazı Müracaat Değerlendirme Formu ile Kuruma müracaat eder. Kurum tarafından kurulması uygun bulunan sabit elektronik haberleşme cihazına müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Güvenlik Sertifikası düzenlenir. Güvenlik Sertifikası her bir cihaz için ayrı ayrı düzenlenmek suretiyle verilir.

(2) (Değişik :RG-14/12/2018-30625) Güvenlik Sertifikasının düzenlenme tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde sistem işletmeye alınır ve sistemin faaliyete geçmesini müteakip 7 iş günü içerisinde gerekli ölçümler yapılarak asgari olarak EK-3’te yer alan Ölçüm Değerleri Formundaki bilgiler, Kurumun belirlediği süreç, yöntem ve sistemler üzerinden Kuruma teslim edilir. Sabit elektronik haberleşme cihazlarının işletmeye alınmaması nedeni ile EK-3 Ölçüm Değerleri Formundaki bilgilerin süresi içinde gönderilmemesi halinde Güvenlik Sertifikası iptal edilir. Ancak aynı yer için yeniden Güvenlik Sertifikası müracaatı yapılabilir.

(3) Sistemin işletmeye alınmasına rağmen EK-3’de yer alan Ölçüm Değerleri Formunun süresi içinde gönderilmemesi durumunda 23 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) Güvenlik Sertifikası, işleticiler ve işletmeciler tarafından istasyon mahallinde rahatlıkla görülebilecek yerlere asılır ve deforme, silinme gibi çevre şartlarının etkilerine karşı gerekli tedbirler alınır.

(5) Kanuna ekli ücret tarifesinde belirtilen Güvenlik Sertifikası ücreti, Güvenlik Sertifikası düzenleme aşamasında alınır.

(6) Güvenlik Sertifikasının herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, sertifika ücreti kadar yenileme ücreti alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Yetki Belgesi Esasları

Ölçüm yapmaya yetkili kuruluşlar

MADDE 10 – (1) Ölçümler, Kurum veya Kurum tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuatına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişilikleri tarafından yapılır.

(2) Ölçüm yapabilecek özel hukuk tüzel kişiliklerinde ise montaj, bakım ve işletme faaliyetlerinin yapılması hariç olmak üzere, belirlenmiş faaliyet konuları içerisinde ölçüm yapma faaliyetinin de bulunması şartı aranır.

(3) Ölçüm yetki belgesi alacak kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak ve yöneticilerinin, montaj, bakım ve işletme faaliyetleri yapan kuruluşlarla ilişkisi bulunamaz.

(4) (Ek:RG-17/4/2018-30394) Kurum ölçüm yetki belgeli kuruluşların iş süreçlerine ilişkin gerekli gördüğü değişiklikleri yapar.

Ölçüm yetki belgesi frekans aralığı, kullanılacak cihazlar ve teknik özellikleri

MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-12/2/2015-29265)

(1) Ölçüm yetki belgesi, genişband ölçüm cihazı ve spektrum analizör (frekansa bağlı ölçüm yapabilen cihaz) ile bu cihazlara ait anten ve problarının frekans aralıkları dikkate alınarak düzenlenir. Ölçüm yetki belgesi frekans aralığı;

a) Genişband ölçüm cihazı ve probunun kesişen alt ve üst frekans sınırını geçemez.

b) Genişband ölçüm frekans aralığı içinde olmak kaydıyla spektrum analizör ve anten/probunun alt ve üst sınırları içinde düzenlenir.

(2) Bu madde ile belirlenen teknik özelliklere, teknik özelliklerin değiştirilmesine ve ilave teknik özellikler getirilmesine ilişkin Kurum düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen söz konusu cihaz, anten ve problar aşağıdaki asgari teknik özelliklere sahip olmak zorundadır:

a) Kullanılan ölçüm cihazları; ortalama güç yoğunluğunu (W/m2, mW/cm2), ortalama E alanını (V/m), ortalama güç değerini (dBm, dBµV), E alanının karesel ortalamasını, ortalama H alanını (A/m) veya H alanının karesel ortalamasını alma özelliklerinden bir veya birkaçını gösterir.

b) Spektrum analizör cihazı ve geniş band ölçüm cihazlarının zamana göre ortalama alma (averaj modu) özelliği bulunur.

c) Prob ve antenler ideal olarak kararlı frekans tepki eğrisi göstermeli ve frekans sınırı dışındaki frekanslara karşı tepkisi zayıf olmalıdır.

(3) Uzak alan ölçümleri için elektrik alan şiddeti ölçümü yapabilecek, yakın alan ölçümleri için ise hem elektrik alan şiddeti hem de manyetik alan şiddeti ölçümleri yapabilecek kabiliyette ölçüm cihazı kullanılması esastır.

(4) Ölçümlerde kullanılan anten ve probların pasif veya aktif olup olmadığına bakılmaksızın iki yılda bir kalibrasyonları ölçümde kullanılan cihazla birlikte veya ayrı ayrı yaptırılır. Teknik dokümanlarında önerilen kalibrasyon aralıkları iki yıldan daha kısa olan cihaz, anten ve probların, söz konusu dokümanlarda önerilen kalibrasyon aralıklarında kalibrasyonları yaptırılır. Kalibrasyon süresi devam etse dahi; ölçüm yeteneğini kaybetmiş, sağlam ve çalışır durumda olmayan cihaz, anten ve problar ölçümlerde kullanılamaz. Ölçüm yeteneğini kaybetmiş cihaz, anten ve probların Kuruma bildirilmesi gerekir.

(5) Kalibrasyon süresi biten veya kalibrasyon belgesi Kuruma sunulmayan cihaz, anten ve problarla yapılan ölçümler kabul edilmez.

(6) Anten ve probların ölçüm cihazı ile birlikte kalibrasyonunun gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu anten ve problar sadece kalibrasyonlarının birlikte yapıldığı cihazla kullanılır. Aksi halde, bu cihaz ve problarla yapılan ölçümler kabul edilmez.

Ölçüm yapacak personel (Değişik Başlık:RG-14/12/2018-30625)

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-14/12/2018-30625)  Ölçümler, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokulu ile liselerinin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, otomasyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerinden mezun olanlar esas olmak üzere, ihtiyaç halinde dört yıllık lisans mezunları dâhil edilerek usul ve esasları Tebliğ ile düzenlenen ve Kurum tarafından verilen teknik, teorik, mevzuat ve ölçümlere dair eğitimleri tamamladıktan sonra yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı olan kişiler tarafından yapılır.

(2) (Değişik:RG-14/12/2018-30625) Kurum tarafından verilen eğitimlerin sonunda düzenlenen yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlara ölçüm işlemlerine esas olan ölçüm sertifikası düzenlenir. Bu kişilerin taşıması gereken nitelikler, sınav şartları, eğitim içerik ve takvimi ve ölçüm sertifikası verilmesine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile düzenlenir.

(3) Yerinde ölçüm yapılmadan Ölçüm Değerleri Formu düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, bu formu düzenleyen personel,  Yönetmelikte belirtilen ölçüm işlerinde bir daha çalıştırılamaz.

(4) Üçüncü fıkra hükmü haricinde, yetkili kuruluşun ölçümlerinde bu Yönetmeliğe aykırı durum tespit edilmesi durumunda ölçüm yapan personel uyarılır, tekrarı halinde ise bu Yönetmelikte belirtilen ölçüm işlerinde çalıştırılamaz.

Ölçüm yetki belgesi müracaatı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ölçümleri yapmak üzere; ölçüm yetki belgesi almak isteyen kuruluşlar 11 inci maddede belirtilen cihazlara sahip olunduğuna dair belge ve 12 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz personel istihdam edildiğini gösterir belgeler ibraz edilmek ve ölçüm yetkisi talep edilen frekans aralığı belirtilmek suretiyle Kuruma müracaat eder.

(2) Kurum tarafından müracaatlar değerlendirilerek uygun bulunması halinde iki yıl süre ile geçerli olan  EK-4’te yer alan Ölçüm Yetki Belgesi düzenlenir.

(3) Ölçüm yetkisi Kurum tarafından düzenlenen Ölçüm Yetki Belgesinde belirtilen frekans aralığında geçerlidir.

(4) Ölçüm yetki belgesi verilen kuruluşların hangi frekans aralığında yetkilendirilmiş olduğu bilgisi de dâhil ayrıntılı listesi ve listedeki iptal ve değişiklik bilgileri Kurum internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yayımlanır.

(5) Kurum tarafından yetki verilmeyen kişi ya da kuruluşlar tarafından yapılan ölçümler değerlendirmeye alınmaz.

Ölçüm yetki belgesi iptali

MADDE 14 – (1) Kurumun yapmış olduğu ölçüm değerleri ile Kurumdan ölçüm yetki belgesi alan kuruluşların aynı mahalde yapmış oldukları ölçüm değerlerinin birbirlerine yakın olmaması durumunda Kurum, yetkili kuruluş elemanları ile ortaklaşa aynı şartlarda ölçümü yeniler. Yetkili kuruluşun ölçümlerinde bu Yönetmeliğe aykırı durum tespit edilmesi veya ölçüm yetkisi verilen frekans aralığı dışında ölçüm yapılması durumunda kuruluş uyarılır, tekrarı halinde ise ölçüm yetki belgesi bir daha verilmemek üzere iptal edilir ve bu husus Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

(2) Birinci fıkra hükümleri dışında bu Yönetmelikle belirlenen diğer şartları sağlamadığı tespit edilen ölçüm yetki belgesi alan kuruluş önce uyarılır ve eksikliklerin giderilmesi için 30 gün süre verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi veya tekrarı halinde yetkili kuruluşun yetkisi iptal edilerek Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

(3) Ölçüm yetki belgesinin süresi bitmeden en az 15 gün önce, ölçüm yetki belgesi alan kuruluş Kuruma yenileme müracaatı yapmak zorundadır.  Bu sürede müracaat yapmayan kuruluşun ölçüm yetki belgesi iptal edilir ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

(4) Yerinde ölçüm yapılmadan rapor düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, ölçüm raporu düzenleyen kuruluşun Ölçüm Yetki Belgesi bir daha verilmemek üzere iptal edilir ve bu husus Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Ölçüm Yetki Belgesinin bu sebeple iptal edilmesi halinde iptal edilen kuruluşun yaptığı ölçümler Kurumca gerekli görülmesi halinde işletici veya işletmeci tarafından tekrar ölçüm yaptırılarak 6 ay içinde Kuruma gönderilir.

(5) Ölçüm yetki belgesi iptal edilen kuruluşun başka isim altında veya başka şirketlerle ortaklaşa kuracağı şirket ve sahiplerine ölçüm yetki belgesi verilmez. Ölçüm yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortaklarının da başka isim altında veya başka şirketlerle kuracağı şirket ve sahiplerine ölçüm yetki belgesi verilmez.

(6) Ölçüm yetki belgesinin verilmesi ve iptali Kurul tarafından yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Yöntemleri ve Limit Değerler

Ölçüm yöntemleri

MADDE 15 – (1) Yapılacak olan ölçümler; temel olarak elektromanyetik alan şiddeti veya güç akı yoğunluğu ölçümlerinden ibaret olup;

 a) Ölçümler geniş bantlı cihaz ile yapıldığında, yakın alanda elektrik alan ve manyetik alan karmaşık bir yapı gösterdiğinden, elektrik alan ve/veya manyetik alan probları ayrı ayrı kullanılarak ölçüm yapılır. Uzak alanda ise ölçümler sadece elektrik alan probu kullanılarak yapılır.

b) Bir noktada birden fazla verici bulunması halinde, geniş bantta ölçüm yapan bir cihaz ile ortamda bulunan bütün elektrik alan şiddetinin etkin değeri ölçülecektir. Elektromanyetik alan şiddetinin tek bir cihaz için belirlenen limitten fazla çıkması durumunda ortamdaki bütün vericilerin ayrı ayrı elektrik alan şiddetinin tespiti için, spektrum analizör ve yönlü anten kullanılır. Elektrik alan şiddet değerinin düşey ve yatay polarizasyon değerlerinin x, y, z bileşenleri ayrı ayrı ölçülür, bunların karelerinin toplamının karekökleri alınarak hesaplanan etkin bileşke elektrik alan değeri, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110421-4_dosyalar/image004.gifformülü ile hesap edilir.

(2) Bu ölçümde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Ölçüm personeli üzerinde bulundurduğu her türlü elektronik cihazı ölçüm sonuçlarını etkilememesi bakımından kapalı tutar.

b) Cihazın ilk çalıştırılmasından sonra teknik dokümanında belirtilen süre kadar cihaz kararlı duruma geçene kadar beklenir.

c) Her ölçüme başlamadan evvel ölçüm cihazlarının varsa sıfırlama tuşuna basılır.

ç) Ölçümler, ölçüm yapılacak sistemin çalışır durumda olduğu saatlerde yapılır.

d) Ölçümler, verici antenin yayın paterni dikkate alınarak yapılır.

(3)  (Değişik:RG-17/4/2018-30394) Hücresel baz istasyonları ölçümleri için bu maddede açıklanan ölçüm yöntemlerine ek olarak aşağıdaki hususlara da dikkat edilir.

a) Ölçümler; ölçülecek elektronik haberleşme cihazının anten yayın paterni dikkate alınarak antenin baktığı yönde, güvenlik mesafesinin dışında erişilebilen/ulaşılabilen en yakın yerde üç noktadan yapılır.

b) Ölçümlerin asgari süresi anten/sektör başına en az 1 dakikadır.

c) Ölçümlerde ölçüm cihazının anten/probu yerden en az 1,5 metre yükseklikte bulunmalıdır.

ç) Bina içi sistemlerde sadece değişiklik yapılan antenler ve yeni kurulan antenler için ölçüm yapılır.

Elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri

MADDE 16 – (Değişik:RG-17/4/2018-30394)

Elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesinde, insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak uluslararası kuruluşlardan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics Engineering-IEEE) ve Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonunun (ICNIRP)’nin belirlediği limit değerlerin altında bir limit değer ihtiyatlılık ilkesi göz önünde bulundurulur.

(2) Elektrik alan şiddeti;

a) İhtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, hücresel sistemlere ortam için izin verilen değer, ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %70’i hesaplanarak oluşturulan Tablo-1’de yer alan değerleri aşamaz.

b) Ayrıca, hücresel sistemler için ilave koruma olarak; aynı emisyon noktasında kurulu bulunan her bir cihaz için ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %20’si hesaplanarak oluşturulan Tablo-1’de yer alan değerler aşılamaz.

 

Tablo-1: Ortam ve tek cihaz için belirlenen elektrik alan şiddeti limit değerleri

 

Frekans Aralığı

(MHz)

 

E-alan şiddeti (V/m)

Tek Cihaz Limit Değeri

Ortam Limit Değeri

0,010-0,15

19,3

65,25

0,15-1

19,3

65,25

1-10

19,3/f½

65,25/ f½

10-400

6,2

21

400-789

0,305f½

1,03f½

790-2000

0,275f½

0,96f½

2 000-94 000

12,3

42,93

        f= frekans (MHz)

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Denetim, ölçüm talebi ve ölçüm ücreti

MADDE 17 – (1) Ölçüm yetki belgeli kuruluşlar ile sabit elektronik haberleşme cihazının kurulması, işletilmesi ve kullanılması esnasında bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluk Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre denetlenir ya da denetlettirilir.

(2) Üçüncü şahıslar tarafından yapılan ölçüm talepleri Kuruma veya ölçüm yetki belgesi verilen kuruluşlara dilekçe ile yapılır. Ölçüm yetki belgesine sahip kuruluşlarca ölçümün yapılması halinde, EK-3’te yer alan  Ölçüm Değerleri Formu doldurulur ve ölçüm raporları ile verilen Ölçüm Yetki Belgesinin bir sureti Kuruma, bir sureti müracaat sahibine ve bir sureti de işletici ve işletmeciye en geç beş iş günü içerisinde iletilecektir. Ayrıca Kuruma elektronik ortamda da gönderilir.

  (3) Üçüncü şahıslar tarafından Kuruma yapılan ölçüm taleplerinde Kanuna ekli ücret tarifesinde belirtilen ölçüm ücreti müracaat aşamasında alınır.

(4) Ölçüm yetkisi verilen kuruluşlar, Kanun çerçevesinde belirlenen ölçüm ücretini geçmemek üzere, ölçüm ücretini kendileri belirlemekte serbesttir.

(5) Üçüncü şahısların talebi üzerine yapılan ölçüm sonucunda, limit değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, ilgili işletmeci ve işletici ölçüm ücretini, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde müracaat sahibine öder.

(6) Yapılan ölçümler sonucunda limit değerlerin aşılmadığının tespiti halinde, müracaat sahibinin ödediği ölçüm ücreti iade edilmez.

(7) İşletici ve işletmeci tarafından, sabit elektronik haberleşme cihazının kurulmasından sonra, cihazın çevresinde ölçüm yapılmasını gerektiren değişiklikler (sonradan yapılan bina, okul, sağlık merkezi vb.) olması halinde ivedilikle ölçüm yapılır ve ölçüm sonuçları Kurum’a gönderilir. Ölçüm Değerleri Formunun gönderilmemesi durumunda  23 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Ölçüm sonuçlarının Kurum tarafından değerlendirilmesinde, ölçüm cihazının ölçüm belirsizliği de dâhil Tablo-1’de belirtilen limitlerin aşılması halinde 19 uncu maddeye göre işlem yapılır.

(2) Yapılacak işlemlerden sonra müracaat sahibi Kurum tarafından bilgilendirilir.

Limitlerin aşılması halinde uygulanacak işlem

MADDE 19 – (1) Kurum veya Kurumca yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan ölçümlerde; sabit elektronik haberleşme cihazının elektromanyetik alan şiddetinin, 16 ncı maddede yer alan;

a) Tek bir cihaz için izin verilen limit değerin üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde işletici ve işletmeciye söz konusu limit değerleri sağlaması için tebliğ tarihinden başlamak üzere 10 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetim ve ölçümlerde uygunsuzluğun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde ise 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

b) Ortamın toplam limit değerini tek bir cihazın aşması halinde, düzeltme için herhangi bir süre verilmeksizin limit aşımına neden olan sabit elektronik haberleşme cihazı için 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Talep edilmesi halinde söz konusu sabit elektronik haberleşme cihazı ile bağlantılı hizmetlerden faydalananların mağdur edilmemesi için, işletici ve işletmecinin aynı mahalde 16 ncı maddede belirtilen limit değerleri aşmayan yeni bir cihaz kurmasına izin verilebilir.

c) Tek bir cihaz için izin verilen limit değerlerine uygun olduğunun tespit edilmesine rağmen ortamın limit değerinin aşılması halinde, Kurum koordinasyonunda işletici ve işletmeciler tarafından aynı mahalde kurulu tüm cihazlar için ortam normal değerlere gelinceye kadar gerekli teknik düzenleme yapılır. Aksi takdirde en son kurulan cihazdan başlamak üzere, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sabit elektronik haberleşme cihazlarına ilişkin istek ve şikayetler

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-14/12/2018-30625) 10 kHz-94 GHz frekans bandında çalışan sabit elektronik haberleşme cihazların, hücresel mobil sistemlerin verici, verici/alıcı cihazlar ile çıkış gücü 5 Watt’ın üzerinde olan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kurulması, işletilmesi ile ilgili şikayetler Kurum veya ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Hücresel baz istasyonlarına ait dilekçe ve şikayetler ilgili işletici ve işletmeciye de yapılabilir. Şikayet yapılan baz istasyonuna ait Güvenlik Sertifikası ve Ölçüm Değerleri Formu şikayet sahibine gönderilir.       

Ölçüm ücreti tahsili usul ve esasları

MADDE 21 – (1) Ölçümler için tahsil edilecek ücretler ile ücretlerin tahsili için gerekli usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Kullanılacak cihaz standartları

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak her türlü sabit elektronik haberleşme cihaz ve donanımı; Kanun ve ilgili Yönetmelikler gereğince belirlenen standartlara uygun olmak zorundadır.

İdarî yaptırımlar

MADDE 23 – (Mülga:RG-15/2/2014-28914)

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve bu yönetmeliğe yapılan atıflar

MADDE 24 – (1) 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut güvenlik sertifikaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-17/4/2018-30394)

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan elektronik haberleşme cihazlarından, bu Yönetmelik ile belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar en geç 1 yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilmiş olan Güvenlik Sertifikalarından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan Güvenlik Sertifikaları geçerlidir.

Mevcut ölçüm yetki belgeli kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 2– (1) (Değişik:RG-17/2/2012-28207) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen Tebliğ düzenlemesi yapılıp ilk kez ölçüm sertifikaları verilinceye kadar aynı maddede yer alan diğer özellikleri taşıyan personel tarafından ölçüm yapılmaya devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kurumdan Ölçüm Yetki Belgesi alan kuruluşlar; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları 6 ay içerisinde sağlamak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan kuruluşların Ölçüm Yetki Belgesi iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

__________

(1) 17/4/2018 tarihli ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin ‘’Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’’ olan adı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 17/4/2018 tarihli ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin  6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere metne işlenen fıkralar eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

Yönetmelik eklerini görmek için tıklayınız

 

 

                       

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/4/2011

27912

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

17/2/2012

28207

2.  

15/2/2014

28914

3.  

12/2/2015

29265

4.  

9/10/2015

29497

5.

17/4/2018

30394

6.

14/12/2018

30625