YAŞ SINIRI NEDENİYLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN AYRILAN VEYA AYRILACAK OLAN UZMAN ERBAŞLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, MSB ANT BAŞKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADROLARINDA DEVLET MEMURU OLARAK İSTİHDAMINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ya da ayrılacak olan uzman erbaşlardan istekli olanların, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (MSB ANT Başkanlığı) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ya da ayrılacak olan uzman erbaşlardan istekli olanlar ile bunları istihdam edecek olan Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesi ile 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

İstihdam

MADDE 4 – (1) Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak olan uzman erbaşlardan istekli olanlar Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında, emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilir.

Aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ya da ayrılacak olan uzman erbaşlardan Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (6) numaralı alt bendi hariç bu maddede yer alan genel ve özel şartlar aranır.

Müracaat ve müracaatın değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, 45 yaş sınırı nedeniyle ayrılacaklardan, Devlet memurluğuna geçmek için istekli olanlar, sözleşme süresinin sona erdiği tarihten bir yıl önceki takvim yılının mayıs ayına kadar müracaatlarını, en son görev yaptığı Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yaparlar.

(2) Yapılan müracaatlar, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değerlendirilerek, müracaat sahiplerinin hizmet süreleri, nitelikleri, sicilleri gibi hususlar dikkate alınarak atanabilecekleri sınıfları ve branşları ile kadro ve görev yerleri belirlenerek Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

(3) Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılımı ile her yıl haziran ayında yaş sınırı nedeniyle ayrılacak olan ve Devlet memuru olarak istihdam edilecek uzman erbaşlardan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ile MSB ANT Başkanlığı kadrolarında Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin sayıları ve hangi kadroda istihdam edilecekleri tespit edilir. Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından miktar bildirerek istemde bulunulması halinde bu isteğin karşılanmasına öncelik verilir.

(4) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, tespit edilen Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı kadroları ile birlikte kendi kadrolarında istihdam edecekleri personel sayısını belirler. Belirlenen kadrolar, sınıflar, branşlar ve görev yerleri yaş haddine gelmiş müracaat sahibi personele her yılın Ağustos ayında Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İntranet sitesinde yayımlanır. Müracaat sahibi personel, her yılın Eylül ayı içerisinde tercihlerini yaparak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderir. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı müracaatları, personelin tercihleri, hizmet süresi, mesleki gelişimi, görev safahatı, kurs ve öğrenimi ile sicil ve nitelik durumu, emekli olması için gerekli olan süre gibi koşulları dikkate alarak değerlendirir.

(5) Devlet memurluğuna atama işlemleri, atamaya yetkili makamlar tarafından, yaş sınırının dolmasından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar tamamlanır. Devlet memurluğuna geçen personele, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan Devlet memurlarına uygulanan hükümler uygulanır.

Atama

MADDE 7 – (1) Yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ya da ayrılacak olan uzman erbaşlardan müracaat edenlerin atamaları, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın yapılır.

(2) Yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak olan uzman erbaşların atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce yapılır.

(3) Müracaat edenlerin atamaları, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç öncelikleri dikkate alınarak yapılır.

(4) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışına atanacak olan personelin müracaatının değerlendirme neticeleri bu makamlar tarafından atamaya yetkili makamlara gönderilir. Atamaya yetkili makamlar atamaları bu neticelere göre yapar.

(5) Atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır.

(6) (Mülga fıkra:RG-11/3/2016-29650)

(7) Devlet memuru olarak atanan uzman erbaşların yer değiştirme istekleri, 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 13/4/1987 tarihinde İçişleri Bakanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Derece ve kademe

MADDE 8 – (1) Yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ya da ayrılacak olan uzman erbaşlardan Devlet memurluğuna atananların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

İkramiye

MADDE 9 – (1) Yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak olan uzman erbaşlardan Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Devlet memurluğuna atama işlemlerine tabi tutulanlara, Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez.

İstihdam süresi ve emeklilik

MADDE 10 – (1) Yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ya da ayrılacak olan uzman erbaşlardan Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına Devlet memuru olarak atananlar, emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilirler.

(2) Bunlar hakkında, emekli aylığına hak kazandıkları tarih itibarıyla ilgili sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Memuriyet için başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ve emeklilik aylığına hak kazanamamış olan uzman erbaşlar bu Kanunun 26 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden yaş sınırı nedeniyle ayrıldığını gösterir terhis belgesi gibi belgeler ile birlikte Millî Savunma Bakanlığına müracaat eder. Bu personel ile birlikte, 1/1/2011 tarihine kadar yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış olanlar kura çekilmesi yöntemiyle, öncelikli olarak Millî Savunma Bakanlığı ve MSB ANT Başkanlığının kadrolarında, Genelkurmay Başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda ise Genelkurmay Başkanlığı kadroları da kuraya dahil edilmek suretiyle Devlet memuru olarak istihdam edilir.

Yapılacak olan atamalar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden 45 yaş sınırı nedeniyle ayrılacaklardan, Devlet memurluğuna geçmek için istekli olanlar müracaatlarını, görev yaptıkları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yaparlar. Yapılan müracaatlar, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değerlendirilerek, müracaat sahiplerinin tercihleri, hizmet süresi, mesleki gelişimi, görev safahatı, kurs ve öğrenimi ile sicil ve nitelik durumu, emekli olması için gerekli olan süre gibi koşulları dikkate alınarak veya kura çekilmesi yöntemi ile atamaları yapılır.

(2) Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının, 2011 yılında yaş sınırı nedeniyle ayrılacak olan uzman erbaşları Devlet memuru olarak istihdam etmek istemesi durumunda, Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde toplantı icra edilerek, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ile MSB ANT Başkanlığı kadrolarında Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin sayıları ve hangi kadroda istihdam edilecekleri tespit edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/8/2010 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

11/3/2016

29650

2

3