MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUMLARINDA SÖZLEŞMELİ VEYA EK DERS GÖREVİ İLE

GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Madde 1 - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesine göre Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Deyimler

Madde 2 - Bu yönetmelikte aksi belirtilmedikçe Bakanlık sözünden Millî Eğitim Bakanlığı anlaşılır.

 

BÖLÜM I

Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar ve Bunların Seçimi

A - Uzmanlar

Madde 3 - Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilatı ve kurumlarında hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında görevlendirilecek uzmanlarda aranacak şartlar:

a - Genel Şartlar:

1 - Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile görevlendirilebilirler.)

2 - 18 yaşından küçük olmamak.

3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.)

4 - Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise bu şart aranmayabilir.

b - Özel Şartlar:

1 - Uzmanlık alanı ile ilgili bir yüksek okuldan mezun olması.

2 - Uzmanlık alanında en az 5 yıl başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri.

3 - Eğitim ve öğretim görevini başarı ile yapabilmesini sağlayacak eğitim formasyonu kazandırmak amacı ile programı Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir kursu başarı ile bitirmiş olmaları, (Öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmiş veya eğitim kurumlarından en az iki yıl öğretmenlik yapmış olanlar ile süresi en fazla üç ay olan eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerde bu şart aranmaz.)

(Bu formasyon sözleşme yapıldıktan sonra da Millî Eğitim Bakanlığınca verilebilir.)

(Ek ders görevi verilmek suretiyle görevlendirileceklerde bu bentte belirtilen şart aranmaz.)

4 - Hizmet göreceği alan ile ilgili olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek özel nitelikleri de taşımaları gerekir.

B - Usta Öğreticiler

Madde 4 - Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde görevlendirilecek usta öğreticilerde aranacak şartlar:

a - Genel Şartlar:

3 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartları taşımaları.

b - Özel Şartlar:

1 - En az ilkokul mezunu olması,

2 - İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir.

3 - 3 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) ve (4) bentlerindeki şartları yerine getirmeleri gerekir.

4 - Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

5 - (Ek : RG-20/10/2000-24206) Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilecek olanlarda;

- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre okul öncesi öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanabilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

- Okul öncesi ön lisans programlarından mezun olmaları,

- (Mülga:RG-29/8/2009-27334) (.....)

koşulu aranır.

 

BÖLÜM II

Uzman ve Usta Öğreticilerin Görevlendirilmeleri

Madde 5 - Uzman ve Usta Öğreticiler aşağıdaki şekillerde görevlendirilirler.

1 - Geçici personel olarak:

Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler ile yapılacak sözleşme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15/05/1975 gün ve 1897 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesine göre Bakanlıkça hazırlanır.

2 - (Değişik: RG-29/8/2009-27334) Ek ders görevi verilmesi yoluyla:

4 üncü maddede belirtilen esaslara göre ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen miktarda ek ders görevi verilebilir.

Madde 6 - Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak sözleşmenin süresi, bir mali yıl içinde kalmak şartıyla, en fazla 12 ay kadardır.

Madde 7 - Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin çalıştırılmalarına, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilir. Sözleşme Millî Eğitim Bakanlığınca imzalanır.

Madde 8 - Geçici sözleşmeli olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

Madde 9 - Uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. Kurum Müdürü, Cumartesi, Pazar günleri de dahil olmak üzere, uzman ve usta öğreticilere günün 8.00-23.00 saatleri arasında görev verebilir.

Sözleşmeli Uzman ve Usta Öğreticilere Verilecek Aylık Ücret

Madde 10 - Bu Yönetmeliğe göre geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticeler genel bütçeye bu ihtiyaç için konan ödenekten usulüne uygun şekilde aylık ödenir. Aylık ücret miktarı bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılacak sözleşmede belirtilir.

 

BÖLÜM III

Uzman ve Usta Öğreticilerin Görev ve Sorumlulukları

A - Uzman

Madde 11 - Uzmanlar kendilerine verilen eğitim ve öğretim görevlerinde kurumun öğretmenlerinin yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

Ayrıca, kurum Müdürü ve üstleri tarafından verilecek eğitim ve öğretim ile ilgili bakım ve onarım, öğretim aracı hazırlama gibi görevleri de yaparlar.

Hizmetiçi kurs, seminer ve konferanslarında görevlendirilen uzmanlar, kurumu tarafından yazılı olarak verilen görevleri bu yazıda belirtilen yetki ve sorumluluk içinde yaparlar.

B - Usta Öğreticiler

Madde 12 - (Değişik :RG-29/8/2009-27334) Yüksek öğretim kurumlarının okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilebilir. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapacak usta öğreticiler ise; beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilirler. Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir.

 

BÖLÜM IV

Uzman ve Usta Öğreticilerin Çalıştırılması ile İlgili Çeşitli Hükümler

Madde 13 - Çeşitli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet Memurları ile öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler uzman ve usta öğreticiler için de suç sayılır.

Ancak, uzman ve usta öğreticiler kurumlarındaki görevlerini aksatmamak şartıyla diğer kurumlarda veya serbest çalışabilirler. Bu konuda özel sözleşmede Millî Eğitim Bakanlığınca sınırlama yapılabilir.

Madde 14 - Uzman ve usta öğreticilerden 3 üncü maddede belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları ve görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenlerin, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 15 - 2287 sayılı Kanununun 9 uncu ve 1739 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince çıkarılan bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.