TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA YÜRÜTÜLEN BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN ÖDENEĞİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Suriye ile yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yer alan ve Uygulama Rehberlerinde belirtilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelikte gösterilen öncelikler kapsamındaki projelerinin desteklenmesine ve Suriye ile yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programının yürütülmesine ilişkin diğer harcamaları karşılamak için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesine konulan ödeneğin dağıtılması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Suriye ile yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yer alan; Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin illerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelikte öngörülen öncelikler kapsamındaki projelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi, 26/1/2006 tarihli ve 5451 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşbirliği programı: Suriye ile yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programını,

b) Kalkınma ajansları: Dicle Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansını,

c) Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

ç) Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi: Suriye ve Türkiye tarafından, Program Uygulama Rehberinde belirtilen üyelerin katılımıyla oluşan ve işbirliği programı kapsamında en üst düzeyde karar alma yetkisine sahip komiteyi,

d) Ödenek: İşbirliği programı kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Müsteşarlık bütçesinde yer alan ve program kapsamındaki kalkınma ajanslarına aktarılacak yardımlar ödeneğini,

e) Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesi: Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden oluşan ve işbirliği programını ulusal düzeyde izlemek ve yönlendirmekle sorumlu komiteyi,

f) Uygulama rehberi: İşbirliği programının uygulanmasına ilişkin yöntem ve prosedürlere ilişkin olarak Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde hazırlanan ve Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanan rehber kitapçığı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Desteklere İlişkin Genel Esaslar

Mali desteklere ilişkin mevzuat

MADDE 5 – (1) İşbirliği programı kapsamında yapılacak mali destekler için bu Yönetmelik ile uygulama rehberinde yer alan hükümler uygulanır.

Mali destek için başvuru

MADDE 6 – (1) Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten, işbirliği programı kapsamında yer alan illerdeki, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişilere, işbirliği programı çerçevesinde olmak şartıyla, destek sağlanabilir.

(2) Mali destek için başvuruda bulunabileceklerin kapsamı, Müsteşarlık tarafından hizmetin gerektirdiği hal ve belirli teklif çağrıları için il ve kuruluş bazında sınırlandırılabilir.

Desteklenecek projeler

MADDE 7 – (1) Mali destekler sağlanırken, Türkiye ile Suriye arasında bölgelerarası işbirliğinin geliştirilmesi birincil amaç olmak üzere sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi, istihdamın artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, teknik işbirliği ve yerel kapasitenin geliştirilmesi, araştırma-geliştirme, kültür ve turizm alanlarındaki projelere öncelik verilir.

(2) Desteklenecek projeler için öngörülen öncelikli alanlar, Müsteşarlık tarafından hizmetin gerektirdiği hal ve belirli teklif çağrıları için sınırlandırılabilir.

Projelerin seçimi ve desteğin ödenmesi

MADDE 8 – (1) Kalkınma ajanslarının ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülen projeler, asil ve yedek liste olmak üzere ilgili kalkınma ajansı yönetim kurulu tarafından onaylanır ve değerlendirme raporu ile birlikte Müsteşarlığa gönderilir.

(2) Müsteşarlık, ilgili kalkınma ajansı yönetim kurulunun onayladığı projeleri görüşmek üzere Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesini toplantıya çağırır.

(3) Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından uygun görülen proje teklifleri, Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından görüşülerek karşılıklı olarak onaylanır. Onaylanan projelerin uygulamaları, proje sahipleri ile ilgili kalkınma ajansı arasında sözleşme yapılarak başlatılır.

Ödeneğin kalkınma ajanslarına gönderilmesi

MADDE 9 – (1) Müsteşarlık, işbirliği programının yürütülmesinden sorumlu her bir kalkınma ajansı için yılı ödeneğini teklif çağrılarının zamanlaması ile uyumlu olarak gönderir.

(2) Her bir kalkınma ajansı için gönderilecek ödenek, Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanan proje tekliflerine göre Müsteşarlıkça belirlenir.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına dair projelerin hazırlanması, seçimi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esnasında oluşabilecek tereddütleri ve anlaşmazlıkları gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Yardım tutarlarının takibi ve denetimine ilişkin hususlar ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde kalkınma ajanslarına ilişkin mevzuat ile uygulama rehberi hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 18/10/2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden projeler

GEÇİÇİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle, Gaziantep ve Kilis illeri için 1., 2. ve 3. Proje Teklif Çağrıları kapsamında finansman desteği verilmek üzere kabul edilmiş veya 4. Proje Teklif Çağrısı kapsamında finansman desteği talebiyle sunulmuş olan projelerin; yürütülmesine, izlenmesine, değerlendirilmesine, sonuçlandırılmasına, projelere tahsis edilmiş ödeneklerin kullanılmasına ve proje banka hesaplarına aktarılmış finansman desteklerinin kullanımına ilişkin olarak Gaziantep Valiliği tarafından İşbirliği Programı kapsamında yürütülmekte olan tüm iş ve işlemler 31/12/2010 tarihinden itibaren İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülür.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle, İşbirliği Programı kapsamında devam eden projeler için Müsteşarlık tarafından Gaziantep Valiliği emrine gönderilmiş olan yardım tutarları ile yardım tutarlarının bulunduğu banka hesaplarının bakiyeleri, Gaziantep Valiliğince 31/12/2010 tarihinden itibaren İpekyolu Kalkınma Ajansına aktarılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri Gaziantep ve Kilis illerinde 4. Proje Teklif Çağrısı kapsamında sunulan projeler için 31/12/2010 tarihinden itibaren,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.