TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ile stratejik bilim ve teknoloji alanlarında veya Türkiye’nin rekabet gücünü arttırabilecek nitelikte teknolojilerin geliştirilmesine temel oluşturacak öncelikli bilim ve teknoloji alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve/veya AR-GE faaliyetlerini destekleyici/kolaylaştırıcı hizmet vermek üzere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına doğrudan bağlı olarak faaliyette bulunacak merkezlerin kuruluş ve işletmesine ilişkin genel ilkeler düzenlenmektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 3 üncü ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı’nı,

b) Bilim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu’nu,

c) Enstitü: Merkez bünyesindeki enstitüleri,

ç) Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu (TÜBİTAK),

d) Merkez: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanlığına doğrudan bağlı olarak, belirlenmiş alanlarda AR-GE faaliyetlerini yürüten ve/veya AR-GE faaliyetlerini destekleyici/kolaylaştırıcı hizmet veren enstitü ve birimlerden oluşan merkezi,

e) Merkez Yönetim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanlığına doğrudan bağlı merkezlerin yönetim kurullarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezlerin Kuruluşu, Amaç ve Görevleri, Merkez Teşkilatı, Kurullar ve Merkez

Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Programı

Merkezlerin kuruluşu

MADDE 4 – (1) Merkezler Bilim Kurulu kararıyla kurulur.

Merkezin amaç ve görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezlerin amaç ve görevleri, 1 inci maddede belirtilen amaçla uyumlu olmak kaydıyla, her merkezin faaliyet alanının özelliğine göre Bilim Kurulunca belirlenir.

Merkez teşkilatı

MADDE 6 – (1) Merkezlerin ana teşkilat yapısı; Merkez Yönetim Kurulu, Kurullar, Merkez Başkanı ve merkezlerin faaliyet alanlarının özelliklerine göre belirlenecek enstitü ve birimlerinden oluşur. Merkez Başkanı tarafından önerilip, Yönetim Kurulunca onaylanan merkez teşkilatı Bilim Kurulunda görüşülerek son şeklini alır. Teşkilattaki değişiklikler aynı yöntemle gerçekleştirilir.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 7 – (1) Merkezlerin faaliyet alanlarının özelliklerine göre Yönetim Kurulunun hangi kurum ve kuruluş temsilcilerinden ve/veya kimlerden oluşacağı ve üye sayısı Bilim Kurulunca karara bağlanır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurumun araştırma politikası çerçevesinde Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarının yapılmasını sağlamak,

b) Merkez bütçe taslağı (personel ihtiyacı dahil) ve yıllık performans programının oluşturulmasını sağlamak ve onaylanmak üzere Bilim Kuruluna sunmak,

c) Merkezin mali, idari, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,

ç) Gerektiğinde yönetmelik hazırlayarak veya değişiklik yaparak Bilim Kurulunun onayına sunmak,

d) Bilim Kurulu ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve kendisine devredilen yetkiler uyarınca karar almak.

Merkez başkanının nitelikleri ve atanması

MADDE 9 – (1) Merkez Başkanı, bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırmaları ve yöneticilik tecrübesiyle tanınmış kişiler arasından, Başkanın önerisi üzerine Bilim Kurulu tarafından dört yıllık süre için atanır. Süre bitiminde tekrar dört yıllık süre için atama mümkündür. Gerektiğinde, süre bitmeden önce aynı usulle görevden alınır.

Merkez başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Merkez Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Kurumun araştırma politikası çerçevesinde, Merkezin stratejik planı ile performans programlarını hazırlamak; bunları, süresi içinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Merkez bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını belirleyerek Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin stratejik planını, performans programı ve bütçesini uygulamak,

d) Merkez çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme raporlarını hazırlamak, bu raporları öngörülen zamanda Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkez Kurulu tarafından Merkez stratejisine uygunluğu değerlendirilmesi yapılmış iç ve dış projelerin açılmasına karar vermek,

f) Merkez ve bağlı enstitü personelinin terfi ve diğer özlük işlerini yürütmek,

g) Merkez Başkan Yardımcıları ile Merkeze bağlı Enstitü Müdür ve yardımcılarının atanmaları ve gerektiğinde görevden alınmaları için Başkana öneride bulunmak,

ğ) Merkeze bağlı enstitülerin kurulması, gerektiğinde birleştirilmeleri veya kapatılmaları hususlarında Merkez Yönetim Kurulunun uygun görüşüyle Bilim Kuruluna sunulmak üzere Başkana önerilerde bulunmak,

h) Merkezin çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli mümkün olan her türlü tedbirleri almak ve uygulamak,

ı) Royalti, lisans, know-how ve benzeri anlaşmaları Başkanın verdiği yetkiler içinde Merkez adına imzalamak,

i) Başkanın verdiği yetki çerçevesinde gerekli gördüğü personeli Merkezin değişik birimlerine (değişik illerdeki birimler dahil) nakletmek,

j) Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez Başkanı, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, Merkez personelinden gerekli gördüğü geçici ve sürekli komisyonlar kurup danışmanlar görevlendirebileceği gibi, tüm giderleri Kurum dışından veya proje bütçesinden karşılanan projelerde çalışanları, Merkez içinde (değişik illerdeki birimler dahil) asli göreviyle ilgili başka bir görevle veya ek bir görevle de görevlendirebilir.

(3) Merkez Başkanı, gerektiğinde merkez başkan yardımcıları, enstitü müdürleri veya enstitü müdür yardımcılarından birini vekil bırakabilir. İki aydan daha uzun süreli vekalet bahis konusu olduğunda Başkanın onayı gereklidir.

(4) Merkez Başkanı bu maddede belirtilen yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla yardımcılarına veya enstitü müdürlerine devredebilir.

Merkez kurulu

MADDE 11 – (1) Merkez Kurulunun temel işlevi Merkezde bilgi iletişimini, danışma ve koordinasyonu sağlayarak Merkezin bir bütünlük ve tutarlılık içinde işlemesini gerçekleştirmektir. Merkez Kurulu, Merkez Başkanının başkanlığında, toplanır.

(2) Merkez Kurulu, Merkez Başkanı, merkez başkan yardımcıları, enstitü müdürleri, enstitü müdür yardımcıları ve Merkez Başkanının katılmasını gerekli gördüğü diğer görevlilerden oluşur.

Merkez kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Merkezin ileriye yönelik bilimsel ve teknik stratejileri ile idari ve mali konularda Merkez Başkanına önerilerde bulunmak,

b) Merkezin araştırma politikasının kapsamını oluşturmak,

c) Merkezin verimli çalışması için öneriler hazırlamak,

ç) Yeni iç ve dış proje önerilerinin Merkez stratejilerine uygunluğu konusunda ön değerlendirme yapmak,

d) Birden fazla enstitünün katılımının gerektiği proje önerilerinde, yönetimde eşgüdümü sağlamak,

e) Bilim Kurulu ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez başkan yardımcıları

MADDE 13 – (1) Merkez Başkan yardımcıları, kendileri için belirlenen sorumluluk alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından Merkez Başkanının önerisi ile Başkan tarafından atanır. Merkez Başkanına karşı sorumlu olarak, kendilerine bağlı birimleri geliştirici öneriler oluşturur, bu birimlerdeki hizmet ve eğitim çalışmalarını koordine eder ve bunların Merkez programlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar; kendilerine bağlı birimlerde çalışan personelin özlük işleri konusunda Merkez Başkanına öneride bulunur; Merkez Başkanınca kendilerine verilen diğer görevleri yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitüler ve Enstitü Teşkilatlanması’nı Oluşturan Organ ve Birimlerin Görev,

Yetki ve Sorumlulukları

Enstitüler

MADDE 14 – (1) Merkeze bağlı enstitüler, Merkezin görevleri arasında birden fazla bilim dalını kapsayan veya belirli bir bilim dalı kapsamı içinde yürütülemeyecek alanlardaki araştırma, uygulama ve/veya eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere, Merkez Başkanının önerisi, Merkez Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Bilim Kurulu kararıyla kurulur.

(2) Enstitülerin amaç ve ilkeleri ile ana görevi Merkez Başkanının önerisi, Merkez Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Bilim Kurulu kararıyla saptanır, ayrıntılı görevleri ise Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Enstitü teşkilatı

MADDE 15 – (1) Enstitü Teşkilatı, enstitü müdürü, enstitü kurulu, enstitü müdür yardımcıları, araştırma bölümleri, proje ve destek birimlerinden oluşur. Enstitü Müdür yardımcılarının sayısı ve görev alanları, Enstitünün araştırma, proje ve destek birimlerinin nelerden ibaret olacağı ile bunların görev tanımları, Enstitü Müdürünün önerisi ve Merkez başkanının uygun görüşü üzerine Merkez Yönetim Kurulunca saptanır. Bu birimler arasındaki ilişkiler Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmış çalışma programı çerçevesinde Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir. Enstitülerin idari ve mali işleri Merkezin ilgili birimlerince yerine getirilir.

Enstitü kurulu

MADDE 16 – (1) Enstitü Kurulunun temel işlevi Enstitüde bilgi iletişimini, dayanışmayı, eşgüdümü sağlayarak Enstitünün bir bütünlük ve tutarlılık içinde işlemesini gerçekleştirmektir. Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürünün başkanlığında, saptadığı gündemi görüşmek üzere toplanır. Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürü, müdür yardımcıları ve Enstitü Müdürünün iki yıl için atayacağı iki araştırıcı ve Enstitü personeli tarafından iki yıl süre için seçilecek iki üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilir.

Danışma kurulu

MADDE 17 – (1) Danışma Kurulu üyeleri Enstitüler ile ilgili alanlardaki çalışmaları ile tanınan, Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu kişiler arasından Enstitü Kurulunun önerisi ve Merkez Başkanının onayı ile belirlenir. Enstitülerde ele alınacak konuların belirlenmesi konusunda fikir alma, yapılan çalışmaların ihtiyaçlara cevap verme derecesini kontrol etme bakımından Danışma Kurulu üyelerinin bilgi ve deneyiminden yararlanılır. Danışma Kurulu Merkez Başkanının onayı ile, danışma kurulunun bilgi ve deneyiminden yararlanılmasına gerek görüldüğü zamanlarda, toplu (Merkez) veya kısmi (Enstitü) olarak Merkez Başkanının daveti ile toplanır.

Enstitü müdürünün nitelikleri ve atanması

MADDE 18(Değişik:RG-20/12/2016-29924)

(1) Enstitü müdürleri, Enstitünün görev alanlarında ulusal/uluslararası düzeyde araştırmaları ve/veya sanayi ve yöneticilik deneyimiyle tanınmış kişiler arasından Merkez Başkanının teklifi üzerine, Başkan tarafından tam zamanlı olarak atanır. Enstitü Müdürü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilmiş ise haftada en az dört gün çalışacak şekilde atanır, gerektiğinde aynı usulle görevden alınır. Enstitü Müdürü, Merkez Başkanına bilgi vermek suretiyle, gerektiğinde, müdür yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. İki aydan daha uzun süreli vekalet söz konusu olduğunda, Merkez Başkanının onayı gereklidir.

Enstitü müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Enstitü Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Enstitüyü temsil etmek,

b) Kurumun araştırma politikası çerçevesinde, Enstitünün uzun vadeli çalışma hedefleri ve planları ile yıllık çalışma programlarını hazırlamak; bunları süresi içinde Merkez Başkanına sunmak,

c) Enstitü bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını Merkez Başkanına sunmak,

ç) Enstitünün bilimsel, teknik ve idari faaliyetini planlamak, düzenlemek ve yürütmek; bu amaçla ve Enstitü’nün çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli bütün önlemleri almak, uyarlamak, buna uygun olarak çalışmaları yürütmek,

d) Enstitü çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme raporlarını hazırlamak, bu raporları öngörülen zamanda Merkez Başkanına sunmak,

e) Enstitü personelinin terfi ve diğer özlük hakları hakkında Merkez Başkanına öneride bulunmak,

f) Enstitü Kurulu üyelerini ve proje yöneticilerini görevlendirmek, görevden almak,

g) Merkez Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Enstitü Müdürü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, Enstitü personelinden gerekli gördüğü geçici ve sürekli komisyonlar kurabileceği gibi, Enstitü personelini geçici olarak Enstitü içinde, asıl göreviyle ilgili başka bir görevle veya ek bir görevle de görevlendirebilir.

(3) Enstitü Müdürü, bu maddede belirtilen yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla yardımcılarına devredebilir.

Enstitü müdür yardımcıları

MADDE 20 – (1) Müdür yardımcıları; kendileri için belirlenen sorumluluk alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından Enstitü Müdürünün önerisiyle Başkan tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınırlar. Enstitü Müdürüne karşı sorumlu olarak, organizasyonda kendilerine bağlı birimleri geliştirici öneriler oluştururlar, bu birimlerdeki araştırmalar ile hizmet ve eğitim çalışmalarını koordine ederler ve bunların Enstitü programına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Enstitü Müdürünce kendilerine verilen diğer görevleri yaparlar.

Bölümler

MADDE 21 – (1) Bölümler, Enstitüde görevlerini belirli bir konu veya bilim dalı kapsamı içerisinde gerçekleştiren birimlerden oluşur ve Bölüm Başkanı tarafından yönetilir.

Bölüm başkanı

MADDE 22 – (1) Bölüm Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Bölüm çalışma planı ve programına ilişkin öneri ve çalışmaları hazırlamak,

b) Kesinleşen çalışma programında yer alan bölümü ile ilgili araştırma, endüstriyel hizmet, eğitim ve destek çalışmalarını yürütmek,

c) Enstitü Müdürü ve Enstitü müdür yardımcılarınca kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.

Proje birimi

MADDE 23 – (1) Enstitüde araştırma ve geliştirme çalışmaları proje birimleri tarafından yürütülür. Proje birimi, Enstitü Müdürlüğünce görevlendirilen bir proje yöneticisi ve araştırıcılardan oluşur. Proje birimlerinde görevli eleman sayısı, ihtiyaç ve imkanlara uygun olarak proje süresince değişebileceği gibi, bir eleman birden fazla projede görevlendirilebilir.

Proje yöneticisi

MADDE 24 – (1) Proje yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Proje çalışma programını hazırlamak, bu programa uygun olarak planlanan süre ve tanımlanan faaliyetler doğrultusunda projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Atölye ve ilgili diğer proje birimleri ile doğrudan temasa geçerek proje için gerekli hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) Projede uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulan danışmanlarla temas kurarak destek sağlamak,

ç) Proje için gerekli malzeme ve teçhizatın temini ile özel sektör işçiliklerinin yaptırılması için gereken harcamaları saptayarak Enstitü Müdürü’nün onayına sunmak,

d) Proje ile ilgili tüm yurtiçi ve yurtdışı temasları yapmak,

e) Enstitü Müdürlüğü’nce belirlenen dönemler sonunda projenin durumu ile ilgili gelişme raporları hazırlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurum dışı kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 25 – (1) Merkez Başkanı, Bilim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, kurum dışı kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

(2) (Değişik:RG-20/12/2016-29924) Bu tür projelerde çalışacak Merkez personelinin görevlendirilmeleri ve gerektiğinde görevlendirilmelerinin sona erdirilmesi Merkez Başkanınca yapılır. Projede çalışmak üzere belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek proje personelinin atamaları ve gerektiğinde iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi TÜBİTAK Başkanınca yapılır. Başkan bu yetkisini kısmen veya tamamen devredebilir.

(3) Bu tür projelerde çalışmak üzere belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek geçici personele ödenecek ücretler, proje bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla, Merkez Başkanınca takdir olunur. Bu şekilde çalışacak sözleşmeli personelin, çalışma süresine göre gerekiyorsa (bir yıl veya daha fazla süreler için) kıdem tazminatları da hesaplanıp proje sözleşmesinin personel giderleri faslına konulur.

(4) Kurum dışı kuruluşlarca desteklenen projelerde görevlendirilen Merkez personeline, Kurumdan aldıkları ücret dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca Kurum Dışı’na Verilen Hizmetlerin Ücretlerinin Tespiti, Yürütülmesi, Sonuçlandırılması ve Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ödemeler, Merkez Başkanınca takdir olunur.

Personel işleri

MADDE 26 – (1) Merkez personelinin özlük işleri, 10/7/2007 tarihli ve 26578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Merkez Başkanınca yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 11/2/2001 tarihli ve 24315 sayılı Resmî Gazete’de Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Alt düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanması gereken alt düzenleyici işlemler yürürlüğe girene kadar mevcut alt düzenleyici işlemlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Atıflar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlgili mevzuatta, Bilim Kurulu kararlarında ve Başkanlık onaylarında, Marmara Araştırma Merkezine yapılan atıflardan, bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlığa doğrudan bağlı Merkezler anlaşılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2010

27651

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

20/12/2016

29924