ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5488 sayılı Tarım Kanununda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; hububat üreticileri ile hububat bitkilerinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ile hububatla ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliğe haiz bir Ulusal Hububat Konseyi kurmalarını sağlamak ve konseyin kuruluş, işleyiş, yönetim, görev, yetki, denetim ve gelirleri kapsamında yer alan çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve Danışma Kurulu: Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile araştırma ve meslek kuruluşları üyelerinden oluşan kurulu,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Denetleme Kurulu: Araştırma ve meslek kuruluşları, tarım, ticaret ve sanayi gruplarının üyeleri arasından seçilen üyeler ile Bakanlığın atayacağı üyeden oluşan kurulu,

ç) Genel Kurul: Konsey üyesi kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan kurulu,

d) Kanun: 5488 sayılı Tarım Kanununu,

e) Konsey: "Ulusal Hububat Konseyi"ni (UHK),

f) Kurucular Kurulu: Konsey kurulması için müracaat eden ve konseyin kuruluşunu oluşturan kişileri,

g) Kuruluş dilekçesi: Konseyin kurulması talebini içeren dilekçeyi,

ğ) Sanayici: Hububat bitkilerinden elde edilen her türlü asıl ve yan ürünleri işleyerek yarı mamul ve mamul ürünlere veya enerjiye dönüştüren ve bunları pazarlayan, Sanayi Odaları ile Ticaret Odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunların üye olduğu birlik, dernek, kuruluş temsilcilerini,

h) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Kanununun 16 ncı maddesi ile kurulan kurulu,

ı) Tüccar: Hububat bitkisinden elde edilen her türlü asıl ve yan ürünlerin alım-satımı, ihracat-ithalatını yapan ve Ticaret Odası veya Ticaret Borsalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunların üye olduğu birlik, dernek kuruluş temsilcilerini,

i) Üretici: Hububat ürünü yetiştiren, Ziraat Odalarına ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler ile üye ve ortak olduğu kooperatif, birlik ve dernek temsilcilerini, hububat tohumu üretimi yapan özel kuruluşları,

j) Ürün: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik ve bunlar gibi hububat ile bunların yan ürünleri,

k) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından, 6 ncı maddede belirtilen grup üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Kuruluşu, Görevleri ve Üyelik

Konseyin kuruluşu ve kurucular kurulu

MADDE 4 – (1) Konsey, Yönetmelikte belirtilen tarım alt grubu, ticaret alt grubu, sanayici alt grubu ve üretici tüccar ve sanayici alt gruplarından en az iki üye olmak üzere, toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla kurulur ve tüzel kişilik kazanır.

(2) Konseyin adı Ulusal Hububat Konseyi olup, merkezi Ankara'dadır.

(3) Kuruluş müracaatının eksiksiz ve tam olarak Bakanlık kayıtlarına girmesi ilk müracaat olarak kabul edilir. Kuruluş dilekçesinde, müracaat edenlerin T.C. kimlik numaralarının belirtilmesi ile temsil ettikleri kurumdan alınmış yetki belgesinin eklenmesi gerekir.

(4) Kuruluş dilekçesinde adı geçen üyeler, kurucular kurulunu oluşturur. Kurucu üyeler ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar aidat ödemezler.

Kurucular kurulunun görevleri, yetkileri ve görev süresi

MADDE 5 – (1) Kurucular Kurulu;

a) Konseye üye kaydeder,

b) Kuruluşu takip eden altı ay içerisinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirir,

c) Yönetmelikte belirtilen her türlü iş ve işlemleri yapar,

ç) Genel Kurul toplantısına kadar konseyi temsil eder.

(2) Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun yetkilerine haiz olup, görev süresi ilk olağan genel kurul toplantısına kadar devam eder.

Konseyin alt grupları

MADDE 6 – (1) Konsey üyesi kuruluşlar, çalışma alanları itibariyle aşağıdaki gruplardan oluşur:

a) Tarım alt grubu üyeleri: Hububat üretilen bölgelerdeki ziraat odaları ile çiftçi dernekleri; hububat tarım satış kooperatifleri ve birlikleri; Türkiye Ziraat Odaları Birliği; faaliyet konusu hububat olan tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikleri; faaliyet konusu hububat olan tarım kredi kooperatifleri; hububat tohumu üretimi yapan özel kuruluşlar; hububatla ilgili diğer üretici kuruluşlar ve tarımsal üretici birlikleri.

b) Ticaret alt grubu üyeleri: Hububat asıl ve yan ürünlerinin ticaretinin olduğu bölgelerdeki ticaret odaları, ticaret borsaları; faaliyet konusu hububat olan lisanslı depo işletmeleri; hububat, un ve mamulleri ihracatçı birlikleri.

c) Sanayi alt grubu üyeleri: Hububat asıl ve yan ürünleri sanayisinin olduğu bölgelerdeki sanayi odaları, hububat ve unlu mamuller, hububat yan ürünleri, un değirmenleri, unlu mamul işleyen imalathaneler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

ç) Araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri: Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), hububat asıl ve yan ürünleri ile hububat ve unlu mamuller konularında araştırma ve öğretim yapan kuruluşlar, üniversite, enstitü ve araştırma merkezleri ile benzeri özel sektör kuruluşları, doğrudan hububatla ilgili diğer dernek, sivil toplum örgütleri ve ilgili mühendis odaları.

d) Üretici, tüccar ve sanayici grubu üyeleri.

Konseyin faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Konsey aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Ürünle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna, rapor halinde sunar.

b) Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturur, uygular veya uygulanmasına yardımcı olur.

c) Sektörle ilgili verileri toplar, hububat konusunda ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde ortak bir strateji belirler.

ç) Hububat ve ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapar/yaptırır ve bunları Konsey üyeleri ile ilgili kişi ve kurumlara aktarır.

d) Hazırlanacak düzenli raporlarla hububat ve ilgili sektörlere yönelik kararlar alan ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasını sağlar.

e) Hububat üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

f) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar.

g) Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak gerektiğinde iç ve dış temsilcilikler açar.

ğ) Hububat ile ilgili sektörlere ilişkin konjonktüre göre acil fonksiyonel tedbirleri alır ve sonuçlarını izler.

h) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenler, hububat asıl ve yan ürünlerinin tanıtımını yapar ve tüm bu faaliyetlere katılımı sağlamak için çalışına grupları oluşturur.

ı) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunur.

i) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretim planlaması ve üretimin çeşitlendirilmesi dahil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

j) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

k) Ürünün tanıtılması ve tüketiminin teşvik edilmesi için kampanyalar düzenler ve fuarlara katılım dâhil gerekli çalışmaları yapar.

1) Sektörde sınai mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olur ve markalaşmayı teşvik eder.

m) Avrupa Birliğine uyum ve Topluluk müktesebatının uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

n) Hububat, hububat mamul ve yan ürünler ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.

o) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek üzere hakemlik ve bilirkişilik yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirler, sektörel uzlaşma ve dayanışmayı sağlar.

ö) Sektörle ilgili eğitim, yayım, danışmanlık hizmetlerini yürütür.

p) Sektörle ilgili kamuya yararlı diğer faaliyetleri yapar.

r) Hububat üreticilerinin ve tüketicilerinin organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi; üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi çalışmalarını yapar.

s) Hububat üretiminin arz talep dengesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, yurt içinde ve yurt dışında rekabet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin iyileştirilmesini, pazara standartlara uygun ürün sevk edilmesini, hububat ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün arttırılmasını, hububat sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini, tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve ulusal politikaların belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunur.

ş) Sektörle ilgili diğer faaliyetlerde bulunur.

Konseye üyelik şartları, üyeliğe kabul

MADDE 8 – (1) Kuruluşu takiben, üyelik şartlarına haiz 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler konseye üye olabilir.

Üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 9 – (1) Konseyin amaçlarına uygun davranmayan üyeler ile Yönetim Kurulunca, arka arkaya yapılan iki yazılı ihtara rağmen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri Araştırma ve Danışma Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulunca en az bir, en çok üç ay arasında askıya alınır. Tebliğden itibaren yedi gün içerisinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilinir. Yönetim Kurulu, itirazı takip eden yedi gün içerisinde karar verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Askı süresince, hakkında askı kararı alınan Konsey üyeleri Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve oy kullanamazlar.

(2) Konsey üyesi kuruluşların;

a) Kendi istekleri ile ayrılması,

b) Ürünle ilgili alandaki faaliyetin terk edilmesi veya sona ermesi,

c) İlgili mevzuatlar çerçevesinde kurumsal etkinliklerinin kalmaması,

ç) Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin, üyeliğin askıya alınma süresi içerisinde yerine getirilmemesi,

d) Konseyin belirlediği kurallara aykırı davranılması,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olunması, hallerinde üyelikleri sona erer.

 (3) Konseye üye alt gruplarda belirtilen üyelikleri temsilen görev alan gerçek kişiler hakkında da Yönetim Kurulu üyeliğinin düşürülmesi ile ilgili hükümler uygulanır.

 (4) Konsey üyeliğinin sona ermesi kararı, Araştırma ve Danışma Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilir. Üye tebliğden itibaren yedi gün içerisinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında konu görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Organları

Konseyin organları

MADDE 10 – (1) Konsey aşağıda yazılı organlardan oluşur:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

ç) Araştırma ve Danışma Kurulu.

Genel Kurulun oluşumu ve toplantıları

MADDE 11 – (1) Konsey Genel Kurulu, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilmiş olan Konseyin alt gruplarındaki, grup üyelerinin kendi aralarından seçecekleri en yaşlı üyenin başkanlığında ön seçim ile belirleyeceği üçer temsilcinin katılımı ile teşekkül eder.

(2) Konsey Genel Kurulu, olağan toplantılarını Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda bir defa yapmak zorundadır. Konsey Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun ya da üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine de olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bakanlık, kamu yararı ve düzenini gözetme sorumluluğundan hareketle gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Denetleme ve Araştırma ve Danışma Kurullarının asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Toplantıda alınacak kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Genel Kurul Divanı, başkan ve iki kâtip üyeden teşekkül eder. Divan başkanı gizli oyla, diğer üyeler işaret oyu ile seçilir. Divan başkanı ve üyelerinin seçiminden sonra Genel Kurul toplantısına geçilerek gündem gereği yerine getirilir.

(4) İlgili Bakanlıklar ve üniversiteler giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemezler.

(5) Kamu kurum ve kuruluşları dışında, giriş ve yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamazlar.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Konsey Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek,

b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

c) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu görüşmek,

ç) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hesaplarının ibrası ile ilgili karar vermek,

d) Bütçeyi görüşüp karara bağlamak,

e) Konseyin gelirleri ve giderleri ile bilânçosunu karara bağlamak,

f) Giriş ve yıllık aidatları belirlemek,

g) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar vermek,

ğ) Üyelere ödenecek harcırah miktar ve esaslarını karara bağlamak,

h) Araştırma ve Danışma Kurulunun beş üyesini atamak,

ı) Menkul ve gayrimenkul mal alımı için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) Kanunla yetki verilen diğer konular hakkında karar vermek,

j) Personel işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki vermek,

k) Talepler doğrultusunda Konseyin alt grupları ile ilgili kararlar vermek.

Genel Kurul toplantısına çağrı

MADDE 13 – (1) Genel Kurul toplantıdan en az otuz gün önce günü, saati, yeri ve gündemi, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede ilan edilmek ve üyelere yazılı olarak bildirmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Genel Kurulda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çağrı yapılır. Sürenin hesabında duyuru ve toplantı günleri dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulunun oluşumu ve görev süresi

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bendinde belirtilen alt grupların her birinin kendi üyeleri arasından seçilen ikişer asıl ikişer yedek üye ile (d) bendinde belirtilen grup üyeleri arasından seçilen bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere dokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde kendi grubundan seçilen yedek üye, seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir. Üyelikleri düşenler izleyen dönemde görev alamazlar.

(2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasında görev bölümü yaparak bir başkan, başkanın temsil ettiği grubun dışından bir başkan vekili ve bir muhasebe yetkilisi seçer. Başkan ve başkan vekilinin görev süresi art arda en fazla iki dönemle sınırlıdır. Aradan bir dönem geçmedikçe tekrar başkan ve başkan vekili olarak seçilemezler.

Yönetim Kurulu toplantıları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu toplantıları; başkanın, başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa asgari yedi üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, bir sektörün ekonomik mağduriyetine neden olacak kararlar alamaz. Yönetim Kurulunun, sektörle ilgili kararlarına karşı itiraz, yazılı olarak yedi gün içinde bu kurula yapılır. İtiraz edilen karar, Araştırma ve Danışma Kurulu tarafından otuz günlük süre içerisinde incelenir ve rapora bağlanır. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. Verilen kararlara katılmayanlar, kararın altına katılmama şerhi düşmek ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır.

(3) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere, yapılacak olağan toplantılara ait gündemi toplantıdan en az üç gün önceden belirleyerek katılacaklara bildirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve temsilini sağlamak,

b) Ayda en az bir kez toplanarak Konsey amaçları doğrultusunda hububat ve ilgili sektörlerde ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirmek ve uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, alınan kararları uygulamak, sonuçlarını izlemek,

c) Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

ç) Personel alımı ve görevlendirilmesini yapmak, çalışanların mali haklarını belirlemek,

d) Bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Giriş aidatı ve yıllık aidatın tahsilini ve takibini yapmak,

f) Genel Kurulca verilen yetki dâhilinde menkul ve gayrimenkul alımına karar vermek,

g) Yılda en az bir kez, ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunmak,

ğ) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koymak ve sonuçlarını izlemek,

ı) Konseyin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yönetmek,

i) Üyeliğe ilişkin tüm kararları almak,

j) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,

k) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirlemek,

l) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek harcırahlar ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunmak,

m) Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesinde Genel Kurula yardımcı olmak üzere, sekretaryayı ve teknik işleri yürütecek kadroları tesis etmek,

n) Araştırma ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Araştırma ve Danışma Kurulunun düzenlediği raporları karara bağlamak ve gerektiğinde bilgi ve görüşlerine başvurmak,

o) İstenildiğinde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa, bunlarla ilgili defter ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak, Denetleme Kurulu üyeleri ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesince görevlendirilen denetleme elemanlarına göstermek ve gerekli yardımda bulunmak,

ö) Üyeliğe yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması ile ilgili konularda Araştırma ve Danışma Kuruluna görev vermek.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen harcırah ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Denetleme Kurulunun oluşumu ve görev süresi

MADDE 18 – (1) Denetleme Kurulu; Genel Kurulca seçilecek denetleme konusunda belirli bir mesleki bilgiye sahip araştırma ve meslek kuruluşları grubu üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek, tarım, ticaret, sanayi gruplarının aralarından bir asıl ve bir yedek üye ile Bakanlığın görevlendireceği bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

a) Yönetim Kurulunun faaliyet ve harcamalarını denetlemek,

b) Genel Kurula denetleme raporu sunmak,

c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Denetleme Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 20 – (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen harcırah ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Araştırma ve Danışma Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu; Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının doğrudan ürün ile ilgili birimlerinden görevlendireceği hububat ürününün üretimi, ticareti, sanayi ve dış ticareti konularında uzman birer üye ile araştırma ve meslek kuruluşları üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklere aynı usulle yenileri getirilir. Yeni görevlendirilen üyeler kalan süreyi tamamlarlar. Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin görev süresi art arda en fazla iki dönemle sınırlıdır. Aradan bir dönem geçmedikçe tekrar seçilemezler.

(2) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır ve Konseyin ilgili alanlarında görüş belirterek Yönetim Kuruluna bilgi verir.

(3) Araştırma ve Danışma Kurulu, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması hususlarında rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 22 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen harcırah ödenir. Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Kurullarda üyeliği düşüren haller

MADDE 23 – (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Araştırma ve Danışma Kurullarında üyeliği düşüren haller;

a) Ölüm,

b) İstifa,

c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmama veya mazeretin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi,

ç) Temsil ettiği kuruluşta görevlerinin sona ermesi,

d) Temsilcileri oldukları kuruluşların Konsey üyeliğinden çıkması veya çıkarılması,

e) Üyesi seçildiği kuruluşun faaliyetinin sona ermesi,

f) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olunması,

g) Konseyin amacına aykırı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmiş olması,

ğ) Medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Konseyin gelirleri

MADDE 24 – (1) Konseyin gelirleri şunlardır:

a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,

b) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,

c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan, bağış ve fon gelirleri,

ç) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

d) Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri,

e) Diğer gelirler.

Konseyin giderleri

MADDE 25 – (1) Konseyin giderleri şunlardır:

a) Personel giderleri,

b) Eğitim, reklâm, tanıtım ve yayın giderleri,

c) Harcırah ödemeleri,

d) Büro giderleri,

e) Diğer giderler.

(2) Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

Konseyin tutmak zorunda olduğu defterler

MADDE 26 – (1) Konsey aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır:

a) Gelir-gider defteri,

b) Demirbaş kayıt defteri,

c) Üye kayıt defteri,

ç) Denetim defteri,

d) Karar defteri,

e) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

(2) Defterler, kuruluşu takip eden yedi gün içerisinde Noter tarafından tasdik edilir ve bu tasdik işlemi her mali yılın ilk haftasında yenilenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetleme

MADDE 27 – (1) Bakanlık, Konseyin hesaplarını, defter tasdiklerinin süresinde yapılıp yapılmadığını, Konseyin diğer iş ve/veya işlemlerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Konseyin denetimi Bakanlığın görevlendireceği denetleme elemanları aracılığı ile yapılır. Denetleme sonucu düzenlenen raporlarda yer alan tenkit ve tavsiyelere uyulur.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.