ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Bakanlıkça belirlenen tarım politikaları çerçevesinde yapacağı çalışmaları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve görevleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Eğitim: Bakanlıkça belirlenen tarım politikaları çerçevesinde; insan kaynaklarını geliştirmek amacıyla sürdürülen her türlü faaliyeti,

c) Katılım belgesi: Kurs sonunda yapılan sınavlarda başarısız olan kursiyerlere ya da başarı belgesi gerektirmeyen ve sınav yapılmayan eğitimlere katılan kursiyerlere Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ç) Sertifika: Hizmet içi eğitim kursları sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, diğer kursların sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Millî Eğitim Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde verilen belgeyi,

d) UTEM: Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı ve Görevleri

Teşkilat yapısı

MADDE 5 – (1) UTEM, Bakanlığın belirlediği tarım politikaları çerçevesinde, eğitim, yayın ve işletme faaliyetleri yürüten ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatıdır.

UTEM’in görevleri

MADDE 6 – (1) UTEM’in, ulusal ve uluslararası düzeyde, doğal kaynakların etkin kullanılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin, tarımsal alanda bilişim teknolojilerinin, insan kaynaklarının, kırsal kalkınmada yönetim, işletim, destekleme ve idari organizasyonların geliştirilmesi kapsamında yapacağı görevler şunlardır:

a) Bakanlığın her kademedeki çalışanlarının mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirici hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi yapmak ve yaptırmak,

b) Kamu dışı tarım sektörünün gelişen ihtiyaçlarına yönelik talep odaklı tarımsal eğitim yapmak ve yaptırmak,

c) Kamu ve kamu dışı tarım sektörünün eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, verdiği eğitimlerin etkinliğini artırıcı araştırmalar yapmak, rapor düzenlemek ve Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak,

ç) Çalışma konularıyla ilgili, uygulama tesisleri, işletmeleri ve dokümantasyon merkezi kurmak, mevcut olanların devamlılığını sağlamak,

d) Eğitimin niteliğine göre programın sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek,

e) Hizmet içi eğitim programları dışında, sertifikaya götüren eğitim programlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği hâlinde düzenlemek,

f) Çalışma konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı işbirliği çerçevesinde, eğitim çalışmaları yürütmek, tarımsal deneyim ve teknolojilerin aktarımını sağlayacak ortak projeler hazırlamak,

g) Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte teknik araştırma, inceleme, değerlendirme ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak,

ğ) Çalışma konularında ulusal ve uluslararası panel, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplantı ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak,

h) Çalışma konularıyla ilgili öncelikle elektronik ortamda olmak üzere yazılı, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak, hazırlatmak,

ı) Ortak kurum kültürü oluşturmak ve geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak ve yaptırmak,

i) Uluslararası düzeyde ülkemiz tarımını ve Bakanlığı tanıtıcı faaliyetler yapmak,

j) Bakanlığın vermiş olduğu benzer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

UTEM ile ilgili diğer hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Personelin görevleri, nitelikleri ve kursiyerlerle ilgili hükümler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.