MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

KUTLAMA YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her yıl kutlanan (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Başkanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları tarafından yapılacak faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Komisyon: (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında kurulan komisyonları,

c) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Merkez Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri

Kutlanacak haftalar

MADDE  5 – (1) Başkanlıkça her yıl (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Rebîu’l-Evvel ayının onikinci günü başlangıç kabul edilerek Mevlid-i Nebi Haftası; 01-07 Ekim tarihleri ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanır.

Başkanlık merkez teşkilatının Mevlid-i Nebi haftası ile camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri

MADDE 6 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-29/11/2017-30255)

(1) Komisyon kararı doğrultusunda bu haftalar münasebetiyle merkez teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:

a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek, 

b) Haftalara ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum, konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,

c) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları  belirlemek.

(2) Merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.

Başkanlık merkez teşkilatının camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri

MADDE 7(Mülga:RG-29/11/2017-30255)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Taşra ve Yurtdışı Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri

Taşra ve yurtdışı teşkilatının (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi haftası ile camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri

MADDE 8  – (1) Komisyon kararı doğrultusunda (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında mahalli şartlar ve mali imkanlar dikkate alınarak Başkanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:

a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler ile camii içi diğer faaliyetleri gerçekleştirmek, 

b) Haftalara ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum, konferans, panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,

c) Camilerin inşa, bakım onarım ve temizlik gibi hizmetlerine katkı sağlayarak yararlı faaliyetleriyle temayüz eden kişi, dernek ve vakıfları tespit ederek teşekkür belgesi vermek,

ç) Camiler ve Din Görevlileri Haftası  boyunca halkın, mahalli vakıf ve derneklerin de katkısıyla camilerin bakım onarım ve temizliği için kampanyalar açmak ve bu kuruluşların hafta ile ilgili çalışmalara iştirakini sağlayıcı tedbirleri almak,

d) Din görevlilerinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, hat, tezhip, ebru ve buna benzer sanat alanlarında becerisi olan görevlilerin çalışmalarını değerlendirmek amacıyla sergi açmak, çeşitli başarılarıyla ön plana çıkmış din görevlilerine teşekkür ve takdir belgesi vermek,

e) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda yarışmalar düzenlemek.

Kutlamalarla ilgili yurtdışı etkinlikleri

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça yurt içinde düzenlenen etkinliklerden mahalli şartlara göre yapılması uygun görülenler, yurt dışında Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerince de yürütülür.

(2) Misyon şeflerinin uygun görmesi halinde ilgili ülke şartlarına göre belirlenecek farklı etkinlikler de kutlama programına alınabilir.

Faaliyetlerin icrasında uyulacak ilkeler

MADDE 10 – (1) (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilmesi planlanan bütün etkinlikler, yer ve zaman belirtilerek yurt içinde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin bilgisi ve onayı ile yürürlüğe konur.

(2) Başkanlık, haftalarda gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin olarak Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Oluşumu ve Görevleri

Komisyonun oluşumu ve çalışması

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-16/8/2011-28027) Başkanlık merkezinde Diyanet İşleri Başkanının veya ilgili başkan yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları Genel Müdürleri, Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyetinden bir üye ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen müteşekkil (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları Diyanet İşleri Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekretarya işlerini Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapar.

(2) Başkanlık taşra teşkilatında, müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, vaiz, müdür, murakıp, uzman, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanlar arasından, müftünün teklifi ve mülkî âmirin onayı ile başkan ve Vakıf şubesinden bir temsilci dâhil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil İl/İlçe Müftülüğü (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları mülki amirin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini müftülük yapar.

(3) Yurt dışında ise Din Hizmetleri Müşaviri/Ataşesinin başkanlığında sürekli veya geçici görevle yurt dışında görev yapan Başkanlık personelinden dört, ilgili sivil toplum kuruluşlarından iki kişi olmak üzere Müşavir/Ataşenin teklifi ve misyon şefinin onayı ile başkan dahil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları misyon şefinin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği yapar.

Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyonun görevleri

MADDE 12 – (1) Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyon, (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilecek  sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu etkinliklerin ilke ve hedeflerini belirler.

(2) Komisyon, belirlenen alanlarda faaliyette bulunmak üzere alt komisyon kurabilir.

Taşra ve yurtdışı  teşkilatında kurulan komisyonların görevleri

MADDE 13 – (1) Taşra ve yurtdışı komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Merkez komisyonunca belirlenen (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında düzenlenecek etkinlikler arasından mahalli imkanlar çerçevesinde yapılabilecekleri tespit ederek planlama yapmak, planlaması yapılan etkinlikler ile ilgili programı Başkanlığa bildirmek ve bu planları uygulamak,

b) Başkanlıkça haftalarla ilgili olarak verilecek diğer hizmetleri yürütmek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu (Değişik ibare:RG-29/11/2017-30255) Bakan yürütür.

 

___________________

(1)                29/11/2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı ‘’Kutlu Doğum Haftası İle Camiler Ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği’’ iken yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/3/2010

27492

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

16/8/2011

28027

2.

29/11/2017

30255