KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, amatör telsizcilik sınavına ve amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 43 üncü maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,

b) Aday: Amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için, amatör telsizcilik sınav başvuruları kabul edilen gerçek kişileri,

c) Amatör belge sınıfı: Amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerine işaret eden belgelendirme düzeyini,

ç) Afet ve acil durum haberleşme operatörü: Afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizcileri,

d) Amatör telsiz haberleşmesi: Amatör telsizcilerin kişisel, maddi veya siyasi çıkar gözetmeksizin, teknik gelişim ya da hobi amacı ile amatör radyo bant planına uygun olarak aralarında yaptıkları, ulusal ve uluslararası boyuttaki telsiz haberleşmesini,

e) Amatör telsiz istasyonu: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin, Kurum tarafından 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı telsiz haberleşmesi için gerekli,  tüm eklentileri ile birlikte seyyar veya sabit bir konumdaki bir ya da daha fazla alıcıdan veya vericiden yada bunların birleşiminden oluşan sistemi,

f) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,

g) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen, kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren belgeyi,

ğ) Amatör radyo bant planı: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nde amatör telsiz haberleşmelerine izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösterir bant planını,

h) Bölge numarası: Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ve istasyonun bulunduğu adresin dâhil olduğu bölgelere ait numaraları,

ı) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini,

i) Çağrı işareti: Amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis edilmiş, özgün harf–rakam grubunu,

j) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan yayın veya elektronik etkiyi,

k) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Geçici amatör telsizcilik belgesi: Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere bu Yönetmelikte belirtilen amatör telsizcilik belgelerine karşılık gelen ve bir yıla kadar verilen belgeyi,

l) Haberleşme kayıt defteri (log book): Amatör telsiz haberleşme kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan defteri,

m) IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,

n) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

o)  Kanun: Elektronik Haberleşme Kanununu,

ö)  KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

r) Organizasyon: A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerini,

s) QSL kartı: Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme kayıtlarının, haberleşmenin kanıtı olmak üzere, karşılıklı olarak iletilmesinde kullanılan posta kartını,

ş) SWL: 3-30 MHz frekans bandı arasında ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonları dinleyen kısa dalga dinleyicisini,

t) Sorumlu operatör: Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciyi,

u) Telsiz: Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemleri,

ü) TİM: Telsiz İşletme Müdürlüğünü,

v) Yönetim Kurulu: KEGM Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri

Çağrı işareti verilmesi

MADDE 5 – (1) Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile organizasyonlara çağrı işareti tahsis edilir. Kurulan her istasyon için ayrı çağrı işareti verilir.

Çağrı işaretlerinin yapısı

MADDE 6 – (1) Çağrı işaretleri; ön ek, bölge numarası ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

(2) Ön ek; TA, TB, TC veya YM harf grubundan;

a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TA, 

b) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TB,

c) Amatör telsizciler veya organizasyonlar tarafından; yarışma, özel günler, kutlama ve anma günleri için geçici olarak kurulan istasyonlara TC,

ç) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Organizasyonlara ve organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcılar ile röle istasyonlarına YM,

ön eki ile başlayan çağrı işareti tahsis edilir.

(3) Bölge numarası; çağrı işaretinin üçüncü karakteri olup ek-1 deki listeye göre verilir.

(4) Son ek; bölge numarasından sonra gelen en az bir, en çok üç harften oluşan  harf grubudur.

a) Amatör telsiz derneklerine, ilk harfi K olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

b) Eğitim ve öğretim kurumlarına, ilk harfi X olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

c) Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara, ilk harfi E olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

ç) İzcilik kuruluşlarına, ilk harfi S olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

d) Araştırma kurumlarına, ilk harfi R olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

e) Bu fıkranın a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılanlar dışında kalan organizasyonlara ilk harfi V olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

f) (Ek:RG-20/2/2011-27852) C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur.

(5) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç aydan az süre için Türkiye’ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına;

a) A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini,

b) Bulundukları bölge numarasını,

c) “/” (ayırma) işaretini

ilave ettikten sonra oluşan çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler.

(6) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen ve telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir.

(7)  SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz.

(8) KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir.

(9) Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.

Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı işareti tahsis işlemleri

MADDE 7 – (1) Çağrı işaretlerinin;

a)  Amatör telsizcilik belgesinin süresi sonunda yenilenmemesi,

b) Organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi,

c) Bölge değişikliği,

ç) KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali,

d) Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi

gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.

(2) Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, aynı bölgede ikamet eden ve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.

Özel etkinlikler için geçici çağrı işareti tahsisi

MADDE 8 – (1) Amatör telsizcilik topluluğu ya da daha büyük bir kitleyi ilgilendiren özel gün ve durumlarda KEGM tarafından uygun görülmesi halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu durumda özel günlere ilişkin olmak üzere ön ekten sonra rakam grubu verilebilir ve son ekte kısıtlama aranmaz.

(2) Talepler özel etkinlik tarihinden en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır.

(3) Özel etkinlikler için 60 güne kadar çağrı işareti tahsis edilebilir. Bu süre en çok 60 gün uzatılabilir.

Son ek tahsisi

MADDE 9 – (1) Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır.

(2) Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir. 

Adres ve çağrı işareti değişiklikleri

MADDE 10 – (1) İkamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini üç ay içinde KEGM’ne bildirmek zorundadır.

(2) Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ikamet adresi farklı bir bölge içinde kalacak şekilde değişen amatör telsizciler/organizasyonlar ile faaliyet konusu değişen organizasyonlar amatör telsizcilik faaliyetlerine devam edebilmek için üç ay içerisinde müracaat ederek yeni çağrı işareti tahsisi ve belge yenilenmesi talebinde bulunmak zorundadır. Ancak mevcut çağrı işaretlerini değiştirmek istememeleri halinde ise; KEGM’ne bildirilmek kaydıyla,  değişen bölge rakamını (/) işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretini kullanabilirler.

(3) Çağrı işaret değişikliği talepleri, bu madde ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri gözetilerek karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınav ilanı

MADDE 11 – (1) Amatör telsizcilik sınavları KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır.

(2) Sınav yer ve zamanı sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM’nin web sayfasında yayınlanır.  

Sınav başvurusu ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.

(2) Sınav başvuruları sınav tarihinden (Değişik ibare:RG-20/2/2011-27852) on iş günü öncesine kadar kabul edilir. Müracaatçılar A/ B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.

(3) Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla yapabilir.

(4) KEGM’e başvuru formunun teslim edildiği ya da ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir.  Posta veya dernekler aracılığıyla yapılan müracaatlarda yaşanan gecikmeler kabul edilmez.

(5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak başvuru formunda belirtilen bölgelerden birini tercih ederler.

(6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Sınav komisyonu

MADDE 13 – (1) Sınav, KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca oluşturulacak sınav komisyonları tarafından yapılır.

Sınav konuları

MADDE 14 – (1)  Sınav müfredatının genel özellikleri şunlardır:

a) A ve B sınıfı: Bütün ilgili amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve  Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

b) C Sınıfı: Pratik ve temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

Sınav başvuru ücreti

MADDE 15 – (1) Adaylardan Yönetim Kurulunca belirlenen sınav giriş ücreti alınır.

(2) (Ek:RG-20/2/2011-27852) Sınav giriş ücretinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.

(3) (Ek:RG-20/2/2011-27852) Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.

Sınav yönetimi

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.

(2) Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz.

(3) Adaylar, aday listesi üzerinden kimlik kontrolü yapılarak sınava alınır.

(4) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Sınav süresi bir saattir. Sınav süresinin başlangıcı, bitimi, sınav süresince kopya çekilmesi gibi durumlar tutanakla belgelendirilir.

(5) Sürenin sona ermesine rağmen sınav kâğıdını vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz.

(6) Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez.

(7) Sınav kâğıtları veya elektronik ortamda yapılan sınav verileri iki yıl saklanır.

(8) Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.

(9) Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.

(10) Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyuru

MADDE 17 – (1)  Sınav, sınav komisyonunca on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar KEGM web sayfasında ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi ve Ücretler

Amatör telsizcilik belge sınıfları

MADDE 18 – (1) A sınıfı belgesi:  Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.

(2) B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.

(3) C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.

Amatör telsizcilik belgesinin düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) Sınavda başarılı olanlar ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış, Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak yabancılara ve mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belge verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır.

a) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

3) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,

4) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru,

ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

b) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış ve Türkiye’de üç aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar;

1) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuru,

2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,

3) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Oturma belgesi,

5) Pasaport fotokopisi,

6) Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanları,

7) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’ce geçici amatör telsizcilik belgesi verilir. Talep halinde belge süresi mütekabiliyet koşulları çerçevesinde uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.

c) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.

(2) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ile Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 152 nci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır.

(4) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.

Amatör telsizcilik belgesinin yenilenmesi

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;

a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

b) Süresi dolan belgenin aslı,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi,

ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.

(2) (Değişik:RG-20/2/2011-27852) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesi için;

a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı ve belgenin kaybı halinde kayıp beyanını içeren yazılı başvuru,

b) Tahrip olan belgenin aslı,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi,

ile başvurulur.

(3) Süresi dolan belge sahipleri yenileme işlemi yapılıncaya kadar amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunamazlar.

(4) Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar, geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre müracaatta bulunurlar.

(5) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre müracaatta bulunurlar.

Amatör telsizcilik belgesini düzenleme ve yenileme ücreti

MADDE 21 – (1) Belge almak ya da yenilemek isteyenlerden Yönetim Kurulunca belirlenen belge düzenleme veya yenileme ücreti alınır.

(2) (Ek:RG-20/2/2011-27852) Belge düzenleme ve yenileme ücretlerinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.

(3) (Ek:RG-20/2/2011-27852) Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları belge düzenleme ve yenileme ücretlerinden muaftır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)

SWL belgesi düzenleme ve çağrı işareti tahsisi

MADDE 22 – (1)  Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcılarının teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’e başvururlar.

(2) Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti:

a) TA ön eki,

b) Bulunduğu bölge numarası,

c) Bulunduğu ilin trafik kod numarası,

ç) Üç rakamlı sıra numarası,

olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.

(3) Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.

ALTINCI BÖLÜM

Amatör Telsizcilik Haberleşmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yasaklanan uygulamalar

MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen uygulamaların yapılması yasaktır.

a) Amatör telsiz istasyonunun, herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması,

b) Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması,

c) Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde, amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

ç) Üçüncü şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,

d) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,

e) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,

f) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü şahıslara kullandırılması,

g) Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

ğ) Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,

h) Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,

ı) Afet ve acil durum haberleşmesinde ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme haricinde; amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması.

(2) Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler amatör radyo band planında belirtilen ve izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekans bantlarında çalışmak zorundadırlar.

Amatör telsizcilik belgesinin iptali

MADDE 24 – (1) Amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti;

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yasaklamalara aykırı davranışların tespiti,

b) Amatör telsizcinin bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı eylemleri nedeniyle hüküm giydiğinin tespiti,

halinde iptal edilir.

(2) Bu madde hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen organizasyonların çağrı işareti ve sorumlu operatöre verilen amatör telsizcilik belgesi iptal edilir.

(3) Organizasyonların feshi veya tasfiyesi halinde belgeleri ve çağrı işaretleri iptal edilir.

(4) Akredite derneklerce uygunsuz davranışları saptanan amatör telsizcilerin isimleri, delilleri ile birlikte dernek yönetim kurulunun kararı üzerine KEGM’ne bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası uygulamalar

MADDE 25 – (1) Amatör telsizcilik ile ilgili olarak uluslararası organizasyonlar olan ITU, CEPT ve bunun gibi kuruluşlar bünyesinde yapılan toplantılar sonucunda amatör telsizcilik belge ve sınavlarına ilişkin alınan kararlar KEGM tarafından uygun görüldüğü takdirde uygulanır.

Eski belgelerin geçerlilik süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan amatör telsizcilik belgeleri, süresi sonuna kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi dolduğu halde yenilenmeyen amatör telsizcilik belgelerinin, (Değişik ibare:RG-20/2/2011-27852) 1/3/2012 tarihine kadar yenilenmesi zorunludur.

Uygun olmayan çağrı işaretleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce tahsis edilmiş ve Yönetmelik kapsamındaki düzenlemelere uygun olmayan çağrı işaretlerinin (Değişik ibare:RG-20/2/2011-27852) 1/3/2012 tarihine kadar KEGM’ne müracaat ile Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur.

Süresinde yapılmayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-20/2/2011-27852) (Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11/2/2019 tarih ve Esas No: 2015/63; Karar No: 2019/314 sayılı kararı ile iptal; Danıştay İDDK’nın 2/3/2020 tarihli ve Esas No: 2019/2339; Karar No: 2020/551 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2010

27482

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

20/2/2011

27852

2.  

 

 

3.  

 

 

 

EK -1

 

AMATÖR TELSİZCİ ÇAĞRI İŞARETLERİNDE YER ALAN

BÖLGE NUMARALARININ KAPSADIĞI İLLERİN LİSTESİ

 

BÖLGE NO : 1

ÇANAKKALE   AVRUPA

EDİRNE

İSTANBUL AVRUPA

KIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

BÖLGE NO : 5

ADANA

AKSARAY

HATAY

KARAMAN

KONYA

MERSİN

NEVŞEHİR

NİĞDE

OSMANİYE

 

BÖLGE NO : 9

AĞRI

ARDAHAN

ARTVİN

BATMAN

BİTLİS

ERZURUM

HAKKARİ

IĞDIR

KARS

MUŞ

RİZE

SİİRT

VAN

BÖLGE NO : 2

ANKARA

BARTIN

BİLECİK

BOLU

DÜZCE

ESKİŞEHİR

İSTANBUL ASYA

KARABÜK

KIRIKKALE

KOCAELİ

SAKARYA

YALOVA

ZONGULDAK

BÖLGE NO : 6

AMASYA

ÇANKIRI

ÇORUM

KASTAMONU

KIRŞEHİR

SAMSUN

SİNOP

TOKAT

YOZGAT

 

 

BÖLGE NO :  0

TÜM ADALAR

 

 

BÖLGE NO : 3

BALIKESİR

BURSA

ÇANAKKALE ASYA

İZMİR

MANİSA

 

BÖLGE NO : 7

BAYBURT

ERZİNCAN

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

KAYSERİ

ORDU

SİVAS

TRABZON

TUNCELİ

 

BÖLGE NO : 4

AFYON

ANTALYA

AYDIN

BURDUR

DENİZLİ

İSPARTA

KÜTAHYA

MUĞLA

UŞAK

 

BÖLGE NO : 8

ADIYAMAN

BİNGÖL

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

KİLİS

MALATYA

MARDİN

ŞANLIURFA

ŞIRNAK

 

 

 


EK -2

 

SINAV KONULARININ LİSTESİ

 

I- A VE B SINIFI İÇİN;

a) TEKNİK İÇERİK

1. ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ

1.1. İletkenlik

1.2. Elektrik kaynakları

1.3. Elektrik alan

1.4. Manyetik alan

1.5. Elektromanyetik alan

1.6. Sinüzoidal sinyaller

1.7. Sinüzoidal olmayan sinyaller

1.8. Modüle edilmiş sinyaller

1.9 Güç ve enerji

1.10. Dijital sinyal işleme (DSP)

 

2. BİLEŞENLER

2.1. Direnç

2.2. Kapasitör

2.3. Bobin

2.4. Transformatör uygulama ve kullanımları

2.5. Diyot

2.6. Transistör

2.7. Muhtelif bilgiler

 

3. DEVRELER

3.1. Bileşenlerin kombinasyonu

3.2. Filtre

3.3. Güç kaynağı

3.4. Amplifikatör

3.5. Dedektör

3.6. Osilatör

3.7. Faz kenetleme devresi (PPL)

3.8. Farklı zamanlı sinyaller ve ( DSP) sistemler 

 

4. ALICILAR

4.1. Alıcı çeşitleri

4.2. Blok diyagramlar

4.3. Uygulama ve fonksiyonları

4.4. Alıcı özellikleri

 

5. VERİCİLER

5.1. Çeşitleri

5.2. Blok diyagramlar

5.3. Operasyon ve fonksiyonları

5.4. Verici özellikleri

 

6. ANTENLER VE İLETİM (TRANSMİSYON) HATLARI

6.1. Anten çeşitleri

6.2. Anten özellikleri

6.3. İletim hatları

 

7. YAYILIM

7.1. Dalga yayılımı

7.2. Aralık

7.3. İyonosfer

7.4. Yayılımda günlük değişiklikler

 

8. ÖLÇÜLER

8.1. Ölçü oluşturma

8.2. Ölçüm aletleri

 

9. ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM (ENTERFERANS) VE ÖNLEMLER

9.1. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim

9.2. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim nedenleri

9.3. Elektromanyetik girişime karşı alınacak önlemler

 

10. GÜVENLİK

10.1. İnsan vücudu

10.2. Ana güç kaynağı

10.3. Yüksek voltaj

10.4. Şimşek

 

b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE

PROSEDÜRLER

1. Fonetik alfabe

2. Q-Kodu

3. Mors kodları

4. Operasyonel kısaltmalar

5. Uluslararası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet haberleşmesi

6. Çağrı işaretleri

7. IARU bant planları

8. Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri

9. QSL kartları

 

c) AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ 

 ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

1. ITU Radyo düzenlemeleri

2. CEPT düzenlemeleri

3. Ulusal düzenlemeler

 

II- C SINIFI İÇİN;

a) TEKNİK İÇERİK

1)  TEMEL KONULAR

1.1. Birimler ve semboller

1.2. Elektrik devreleri

1.3. Güç ve direnç

1.4. OHM Kanunu

1.5. Alternatif akım ve voltajlar

1.6. Frekans ve dalga boyu

 

2) VERİCİLER

2.1. Basit bir vericinin blok diyagramı

2.2. Modülasyon çeşitleri

 

3) ALICILAR

3.1. Basit alıcının blok diyagramı ve dedektör

 

4) BESLEME HATTI VE ANTENLER

4.1. Besleme hatları,

4.2. Anten çeşitleri,

4.3. Anten eşleştirmesi

4.4. Anten ayarı

4.5. Duran dalgalar ve SWR metreler, yayın gücü

4.6. Suni yükler (dummy load)

 

5) YAYILIM

5.1. Dalga yayılımı

5.2. Aralık

5.3. İyonosfer

5.4. Yayılımda günlük değişiklikler

 

b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE  

PROSEDÜRLER

1. Fonetik alfabe

2. Q‑kodu

3. Operasyonel kısaltmalar

4. Çağrı işaretleri

 

c) AMATÖR RADYO VE AMATÖR RADYO UYDU HİZMETİ      

İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

1. ITU Radyo düzenlemeleri

2. CEPT düzenlemeleri

3. Ulusal düzenlemeler