4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE EL KONULARAK

MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN SAİR EŞYALARLA İLGİLİ

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi kapsamında el konulan eşyaların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar muhafazasına; mülkiyeti Çevre ve Orman Bakanlığına geçenlerin değerlendirilmesine ve imha edilmelerine ilişkin iş ve işlemlerin belirlenmesidir.

             Kapsam   

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kara Avcılığı Kanununda yasaklanan fiillerden ve aykırılıklardan dolayı el konulan, kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen av ve yaban hayvanlarıyla bunlardan elde edilen türevler ile kabahatin konusunu oluşturan araç, gereç, yivli ve yivsiz av tüfekleri ve motorlu vasıtaları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kara Avcılığı Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Döner sermaye işletmesi: 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında kurulan döner sermaye işletmelerini,

             b) El koyma: Kabahatin konusunu oluşturan ve kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen sair eşyalar üzerinde rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemini,

             c) İhale Komisyonu: 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine göre orman idaresince kurulan komisyonları,

             ç) Kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen sair eşya: Kara Avcılığı Kanununda yasaklanan ve kabahat sayılan aykırılık ve fiillerle elde edilen canlı, cansız av ve yaban hayvanları, bunların tahnit, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları veya türevleri ile yaban hayvanlarının et ve yumurtalarını,

             d) Kabahatin konusunu oluşturan sair eşya: Kara Avcılığı Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında avda kullanılması yasaklanan haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfeklerini; havalı tüfek ve tabancalar ile özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenen avda kullanılması yasaklanan her türlü yüzer araçlar, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç, gereç ve motorlu vasıtalar, canlı mühre, tuzak, kapan, diğer benzeri araç ve gereçleri ve bunlardan avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olanları,

             e) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi: Kara Avcılığı Kanununda yasaklanan ve kabahat nevinden sayılan fiillerden dolayı orman idaresi memurlarınca veya diğer görevlilerce el konulan, kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen sair eşyalar ile kabahatin konusunu oluşturan sair eşyaların mahalli mülki amir tarafından orman idaresine mal edilmesine karar verilmesini,

             f) Orman idaresi: İl çevre ve orman müdürlükleri ile Orman Genel Müdürlüğünün il ve ilçelerdeki müdürlük, mühendislik ve orman işletme şefliklerini,

             g) Rayiç bedel: İhale komisyonunca kabahatin konusunu oluşturan veya kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen sair eşyaların, satışları sırasında peşin para ile satılabilecekleri piyasa değerini,

             ğ) Tahnit: Cansız av ve yaban hayvanlarının post ve derilerinin doldurulmuş halini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Av ve Yaban Hayvanları ve Bunlardan Elde Edilen Ürünler Hakkında

Yapılacak İşlemler

             Av ve yaban hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünlerin muhafaza ve teslimi

             MADDE 5 – (1) Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi ve 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilecek Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 85 inci maddesi kapsamında, görevliler tarafından el konulan ve aynı Kanunda yasaklanan kabahat fiillerinin işlenmesi suretiyle elde edilen sair eşyalar, muhafaza edilmek üzere orman idaresine teslim edilir.

             (2) El konulan sair eşyaların orman idarelerine nakil ve teslim imkânı yoksa;

             a) Kabahat işlenen yer, köy hudutları içinde olması halinde ise, o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine,

             b) Kabahat işlenen yer, belediye hudutları içinde ise, o yer belediyesine yediemin senedi karşılığında,

             teslim edilir.

             (3) El konulan sair eşyalar orman idarelerine veya kabahatin işlendiği mahal itibariyle köy yetkililerine veya belediyelere tesliminin hiçbir şekilde mümkün olamaması durumunda, sanığa ya da itimat edilebilecek diğer şahıslara rızalarıyla ve ücretsiz olmak kaydıyla yediemin senedi ile teslim edilir.

             (4) Köy yetkililerine, belediyeye veya imkânsızlık sebebiyle itimat edilebilir diğer şahıslara teslim edilen sair eşyalar, en kısa zamanda orman idarelerine idarece nakledilir. Orman idarelerinin kendi görevlilerine teslimi bir tutanakla yapılır.

             Canlı av ve yaban hayvanlarının doğaya salınması

             MADDE 6 – (1) Kara Avcılığı Kanunu ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan yönetmelikler, Merkez Av Komisyonu kararları, 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kısa adı CITES olan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile taraf olunan diğer uluslararası sözleşmelerin hükümlerine aykırı olarak elde edilen, bulundurulan, sergilenen, üretilen ve ticarete konu olan, el konulan canlı hayvan ve ürünlerle ilgili olarak, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır.

             (2) Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’de yaşayan türlerden olan ve canlı olarak el konulan, özel bakım ve tedaviye muhtaç olmadığı tespit edilen av ve yaban hayvanları, orman idaresi yetkilileri tarafından başka bir şekilde değerlendirilmesine karar verilmediği takdirde doğal yaşama ortamlarına serbest bırakılır. Av ve yaban hayvanlarından yaralı olanlar tedavileri yapıldıktan ve doğal yaşamlarını devam ettirebilecekleri tespit edildikten sonra yaşama ortamlarına, mümkün olduğunda yakalandıkları yaşama alanlarına serbest bırakılır. Bunlardan doğal yaşamlarını devam ettiremeyecek şekilde yaralı olanlar, sakat ve özürlü kalanlara il çevre ve orman müdürlüklerince Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda Av ve Yaban Hayvanı ve Ürün Bulundurma Belgesi düzenlenerek kurtarma merkezlerine veya bu işle ilgili olarak protokol imzalanan hayvanat bahçelerine teslim edilir.

             (3) Canlı av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlere el koyma sonucunda oluşan nakliye, depolama, bakım ve muhafaza masrafları ile canlı hayvana el konulduğu süre içerisinde yapılan tüm masraflar, Kara Avcılığı Kanunu ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere aykırı hareket edenlerden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

             Cansız av ve yaban hayvanlarının etlerinin imhası, satışı ve satış bedellerinin iadesi

             MADDE 7 – (1) El konulan ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alınan cansız av hayvanlarının etinin satış öncesi insan gıdası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin olarak varsa il çevre ve orman müdürlüğü veteriner hekiminden, yoksa belediye, sağlık kuruluşu ve tarım il müdürlüğü veteriner hekimlerinden rapor alınır. İnsan gıdası olarak değerlendirilemeyecek olan av ve yaban hayvanlarının etleri imha edilip, hazırlanan imha tutanağı işlem dosyasına konur.

             (2) İnsan gıdası olarak değerlendirilebilecek av ve yaban hayvanlarının etleri, bekletilmeksizin orman idaresince Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre satılır.

             (3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı kesinleşmeden satılan av hayvanlarının etlerinin satış bedelleri, tüm masraflar düşüldükten sonra döner sermaye işletmesinin emanet hesabına alınır. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin kararın orman idaresi lehine kesinleşmesi halinde emanet hesaptaki satış bedeli gelir hesaplarına alınır.

             (4) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına sanık tarafından itiraz edilmesi ve yetkili mahkemece mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin kararın kaldırılması ve bu kararın kesinleşmesi halinde emanet hesaba alınan satış bedeli ilgiliye iade edilir.

             Cansız av ve yaban hayvanlarının türevlerinin muhafazası, satışı ve satış bedellerinin iadesi

             MADDE 8 – (1) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı alınan ve kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen av ve yaban hayvanlarının yumurta, deri, post, boynuz, tahnit ve benzeri parçaları ile bunların türevleri, karar kesinleşinceye kadar orman idaresi depolarında muhafaza edilir. Ancak, bunlardan ticareti serbest olanların muhafazası zor ve bozulacak olanları satılır. Bunların satışları ve satış bedellerinin döner sermaye işletmesi emanet hesaplarına alınması ile ilgili bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır.

             (2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına itiraz edilmesi ve yetkili mahkemece bu kararın kaldırılması ve kararın kesinleşmesi halinde mevcut olanlar aynen; satılmış olanların döner sermaye işletmesi emanet hesaplarda bekletilen satış bedelleri sahiplerine iade edilir.

             (3) Ticareti yasak olan veya ülkemizde kullanım alanı bulunmayan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararının orman idaresi lehinde kesinleşmesi halinde bunların değerlendirilme şekli Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

             (4) Satışı yapılanlara il çevre ve orman müdürlüklerince Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi düzenlenir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

El Konulan Araç ve Gereçler Hakkında Yapılacak İşlemler

             Araç ve gereçlerin muhafaza ve teslimi

             MADDE 9 – (1) Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi kapsamında görevliler tarafından el konulan, bu Kanunda kabahatin konusunu oluşturan veya aynı Kanun ve Merkez Av Komisyonu kararıyla avlanmada kullanılması; avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan araç ve gereçler muhafaza edilmek üzere orman idaresine teslim edilir.

             (2) El konulan araç ve gereçlerin muhafazası ve orman idaresine teslimine ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümleri kıyasen uygulanır.

             Araç ve gereçlerin sahiplerine iadesi

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ve orman idaresine teslim edilen ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar alınan araç ve gereçler, yasa dışı avcılıkta kullanılmaması için karar kesinleşinceye kadar sahiplerine iade edilmez. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararının yetkili Sulh Ceza Mahkemesince kaldırılması ve bu kararın kesinleşmesi halinde, el konulan bu araç ve gereçler sahiplerine iade edilir.

             (2) Ancak, avcılık dışında da kullanılan araç ve gereçler; mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı kesinleşinceye kadar, bu sair eşyalara el konulabileceği gibi, kişilerin muhafazasında da bırakılabilir.

             (3) Araç ve gereçlerin sahiplerine iadesinde Ek-1’deki örneğe uygun şekilde;

             a) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre takdir edilen bedel karşılığında kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil gösterilmesi,

             b) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararının orman idaresi lehinde kesinleşmesi halinde aynen iade edileceğinin peşinen kabul edilmesi,

             c) Aynen teslimi imkânsız hale gelmiş sair eşya için takdir olunan toplam bedelin idareye ödenmemesi durumunda, söz konusu alacağın takibinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edileceği,

             hususlarını içeren taahhütname alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

El Konulan Yivli ve Yivsiz Av Silahları Hakkında Yapılacak İşlemler

             Silahların muhafaza ve teslimi ve Cumhuriyet Başsavcılığına intikali

             MADDE 11 – (1) Kara Avcılığı Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, avda kullanımının yasaklanması nedeniyle kabahat fiillerinin konusunu oluşturan ve aynı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında görevlilerce el konulan, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfekler, muhafaza edilmek üzere orman idaresine teslim edilir.

             (2) Bunların muhafazası ve orman idaresine teslimine ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkralarının hükümleri kıyasen uygulanır.

             (3) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında taşınması ve bulundurulması ruhsata tabi olan her nevi ateşli yivli av silahlarını ruhsatsız olarak avda kullananların tüfek ve silahlarına el konulur. El konulan her nevi ateşli yivli av silahları soruşturma evrakı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir.

             Silahların iadesinin yapılmaması

             MADDE 12 – (1) Kabahat fiillerinin konusunu oluşturan haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfeklerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı kesinleşinceye kadar sahiplerine iadesi yapılmaz.

             TS 870 standardında olan yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfeklerin satışı

             MADDE 13 – (1) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfeklerinden, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen TS 870 Tüfekler - Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin standardına uygun olanlar ile havalı tüfekler, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre orman idaresince satılır. Satış bedelleri, tüm masraflar düşüldükten sonra döner sermaye işletmesinin gelir hesabına alınır.

             (2) Satışlarda, 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi ve 10/3/1982 tarihli ve 17629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında, alıcıdan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi, yoksa mahallin en büyük mülki amirinden alınacak Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi aranır. Havalı tüfeklerin satışlarında bu belge aranmaz.

             (3) Alıcılara orman idaresince satılan tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaralarının belirtildiği fatura düzenlenerek verilir.

             (4)  Havalı tüfekler hariç, yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresinin, alıcılar tarafından ibraz edilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi veya Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesinin tarih ve numarasının belirtildiği Ek-2 listesi, satış sonrası bir ay içinde mahallin en büyük mülki amirliğine gönderilir.

             TS 870 standardına uygun olmayan yivsiz av tüfekleri ile yivli av tüfekleri hakkında yapılacak işlemler

             MADDE 14 – (1) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı kesinleşen TS 870 standardına uygun olmayan yivsiz av tüfekleri, adli bir suçta kullanılıp kullanılmadığına ilişkin il/ilçe emniyet müdürlüğü veya il/ilçe jandarma komutanlığından alınacak yazı ve her biri için alınmış mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin kesinleşmiş idari yaptırım kararlarıyla birlikte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesine hurda olarak teslim edilir. Teslim edilen tüfeklerin teslim tutanağı ve yazılar işlem dosyalarında muhafaza edilir.

             (2) Bulundurulması suç oluşturanlar ile av suçunun işlenmesinde kullanılanlar ve kabahatin konusunu oluşturması nedeniyle mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı verilen yivli av tüfekleri, soruşturma evrakı veya kesinleşmiş idari yaptırım kararlarıyla birlikte 15/2/1984 tarih ve 18313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik hükümleri ile aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir. Teslime ilişkin tutanak ve yazılar işlem dosyalarında muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

El Konulan Motorlu Vasıtalar Hakkında Yapılacak İşlemler

             Motorlu vasıtaların muhafaza ve teslimi

             MADDE 15 – (1) Kara Avcılığı Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında avlanmada kullanılması nedeniyle kabahatin konusunu oluşturan ve aynı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında görevlilerce el konulan motorlu vasıtalar orman idaresine teslim edilir.

             (2) Bu motorlu vasıtalar zaruret olmadıkça yediemine teslim edilmez. Ancak orman idaresine teslimin imkânsız olduğu hallerde, durumu ve nitelikleri ayrıntılı olarak belirtmek suretiyle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır. Bu şekilde yediemine teslim edilen motorlu vasıtalar hakkında ayrıca bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre hareket edilir.

             Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar motorlu vasıtaların sahiplerine iadesi

             MADDE 16 – (1) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı kesinleşinceye kadar motorlu vasıtaların trafik kaydında belirtilen sahipleri, vasıtalarının iadesini istemeleri halinde kişilerin muhafazasında da bırakılabilir.

             (2) Motorlu vasıtanın trafik kaydında belirtilen sahibine iadesinde bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.

             (3) İade işlemi, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre trafik kaydına şerh koydurulduktan ve 18 inci maddesi hükümleri yerine getirildikten sonra yapılır.

             (4) İadesi istenen motorlu vasıta trafiğe kayıtlı değilse trafik kaydının yapılması; trafik kaydı yaptırıldıktan sonra da 4915 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında av kabahatinden dolayı el konulduğu hususunda trafik kaydına şerh konulması trafik bürosundan yazı ile istenir. Trafik kayıt ve şerh işlemi yapıldıktan sonra motorlu vasıta sahibine iade edilir. Bu işlemleri yaptırmayan vasıta sahipleri iade talebinden vazgeçmiş sayılır.

             Trafiğe şerh verilmesi

             MADDE 17 – (1) El konulan motorlu vasıtalarının kayıtlı olduğu trafik bürosuna durum derhal bildirilerek trafik siciline ve ruhsatnamesine av kabahatinden dolayı el konulduğu hususunda şerh konulması sağlanır.

             (2) Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu şerhi taşıyan motorlu vasıtayı satın alan üçüncü şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz.

             (3) Aynı motorlu vasıtayla birden fazla av kabahatinin işlenmesi ve bu motorlu vasıtanın kabahatin konusunu oluşturması halinde, her defasında işlenilen yeni kabahat için trafiğe şerh koydurulması zorunludur.

             Vergi borcu ve borç takyidinin sorulması

             MADDE 18 – (1) Motorlu vasıtanın bulunduğu yer vergi dairesine yazı yazılarak plaka ve evsafı belirtilen aracın vergi borcu olup olmadığı var ise bu yazının ihbar kabul edilerek mükelleften tahsil edilmesi istenir ve av kabahati nedeniyle araca el konulduğu bildirilir.

             (2) Motorlu araç sahibinin aracını orman idaresinden kefaletle geri almak istemesi halinde, geçmiş yıllara ait vergi borcunun bulunması durumunda bu borcun ödenmesi istenir.

             (3) Aynı zamanda aracın kayıtlı olduğu trafik şubesine yazı yazılarak araç üzerinde borç takyidinin bulunup bulunmadığı varsa mahiyeti sorulur, bir borcun varlığı halinde araç sahibince geri istendiğinde ya borcun kaldırılması ya da bu borç için ayrı bir teminat vermesi istenir. Aksi takdirde araç kefaletle sahibine iade edilmez.

             (4) Vergi borcu ve borç takyitleri sahibince kaldırılmamış ve mülkiyeti kamuya geçirilme kararı kesinleşmiş halde orman idaresinde bulunan araçlar için, 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 73 üncü maddesi gereğince aracın trafik kaydının silinmesi istenir. Kayıt silindikten sonra durum vergi dairesine bildirilir ve araç satışa çıkarılır.

             Bedel takdiri

             MADDE 19 – (1) El konulan motorlu vasıtaların rayiç bedel takdiri; vasıtasının motor ve şasi numarası, kaporta, kasa, dingil ve lastiklerinin durumunun ayrıntılı belirtilmesi ve ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

             Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşmeden yeniden av kabahati işlenmesi

             MADDE 20 – (1) El konulan motorlu vasıtasının sahibine iadesinden sonra ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararının henüz kesinleşmediği hallerde, aynı vasıtayla yeniden av kabahati işlenmesi durumunda, yeni kabahat için vasıtanın o günkü rayiç değeri bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmüne göre yeniden takdir edilir. Motorlu vasıtanın sahibine iadesinde, takdir edilen bedel karşılığında nakit, Devlet tahvili veya limit dâhili süresiz banka teminat mektubu alınır.

             Kaçırılma veya çalınma

             MADDE 21 – (1) Av kabahati sebebiyle görevlilerce el konulduktan sonra kaçırılan veya çalınan vasıtanın plaka numarası, modeli, rengi, cinsi, motor ve şasi numarası ile kolayca teşhisini sağlayacak özeliklerinden tespit edilebilenleri bir yazıyla mahalli polis, jandarma, belediye ve trafik teşkilatına bildirilir.

             (2) Yakalanan vasıtalar için bu bölümdeki madde hükümleri aynen uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Kesinleşen Araç ve Gereçler ile Motorlu

Vasıtalar Hakkında Yapılacak İşlemler

             Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleştikten sonra satış ve iade

             MADDE 22 – (1) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararının orman idaresi lehinde kesinleşmesinden sonra, orman idaresi deposunda veya garajında bekletilen, sahiplerine iade edilmeyen araç ve gereçlerden avda kullanılması yasak olmayanlar ile motorlu vasıtalar, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre orman idaresince satılır. Satış bedeli her türlü masraflar düşüldükten sonra döner sermaye işletmesinin ilgili gelir hesabına alınır.

             (2) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sahiplerine iade edilen araç ve gereçler ile motorlu vasıtalardan idari yaptırım kararı orman idaresi lehinde kesinleşenler ise bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre sahiplerinden geri alınarak aynı usul ve esaslarla satılır.

             (3) Avda kullanılması yasaklanan ses, manyetik dalga ve ışık yayan araç ve gereçler; tuzak ve kapanlar ile diğer benzeri araç, gereçlerden orman idaresinde kullanım yeri ve imkânı olmayanlar ve eğitim amaçlı olarak kullanılacakların haricindekiler imha edilir. İmha orman idaresi yetkililerince oluşturulan komisyon marifetiyle gerçekleştirilir ve tutanağa bağlanarak muhafaza edilir.

             (4) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına, yetkili Sulh Ceza Mahkemelerine itiraz edilmiş, mahkemece idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmiş ve bu karara karşı orman idaresince yetkili mahkemeye yapılan itirazın da kabahatli lehinde kesinleşmiş olması durumunda, el konulan araç ve gereçler ile motorlu vasıtalar sahiplerine iade edilmemiş ve mevcut ise aynen; bu Yönetmelik hükümlerine göre sahiplerine iade edilmişse verdikleri teminat veya kefalet senetleri iade edilir.

             Geri alma, yakalama

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sahiplerine iade edilen ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı orman idaresi lehinde kesinleşen araç ve gereçler ile motorlu vasıtalar sahiplerinden geri alınır. İdarenin talebine rağmen sahiplerince teslim edilmeyenlerin yakalanmaları veya sahiplerinden geri alınmaları için mahalli polis, jandarma, belediye veya trafik teşkilatına bildirilir ve orman idaresine teslim edilmesi istenir.

             (2) Motorlu vasıtaların yanmış olması, hurda haline gelmesi veya başka bir sebeple tesliminin veya değerlendirilmesinin imkânsızlığı hallerinde, bu durumlar belgelendirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla, iadeleri esnasında tayin ve tespit edilmiş bedelleri tahsil edilir.

             Bir mülkiyetin kamuya geçirilmesine dair karar varken motorlu vasıtanın tekrar yakalanması

             MADDE 24 – (1) Araç hakkında daha önceden verilmiş bir mülkiyeti kamuya geçirme kararı varsa, bu kararın kesinleşme sürecinde araç şahsa iade edilmiş ve karar kesinleşmeden aynı araç ikinci defa av kabahatinde kullanılmışsa; ilk işlenen fiilden dolayı verilen mülkiyeti kamuya geçirme kararının kesinleşmesine kadar ikinci kararın bekletilmesi mülki amirden talep edilir. İlk fiilden dolayı mülkiyetin kamuya geçirilme kararının itiraz üzerine mahkemece kaldırılmasına karar verildiği takdirde, ikinci fiilden dolayı mülkiyetin kamuya geçirilmesi mülki amirden istenir. Ancak ilk fiilden dolayı verilen mülkiyeti kamuya geçirme kararı kesinleşmişse bu durumda ikinci fiilden dolayı Kabahatler Kanununun 18 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, mülki amirden talep edilir.

             Satışın mümkün olmaması halinde gelir kaydetme

             MADDE 25 – (1) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararı kesinleşen motorlu vasıta hakkında başka bir suçundan veya kabahatten ötürü daha önce verilmiş müsadere kararı veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı sebebiyle satışın mümkün olamaması halinde, alınmış teminat orman idaresince gelir kaydedilir veya el koyma sırasında tespit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden, tahsil edilir.

             (2) Kabahatler Kanunu kapsamında bu Yönetmelikte adı geçen alacakların takip ve tahsili, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili birimlerce yapılır.

             Yabancı plakalı araçlara el konulması ve satılması

             MADDE 26 – (1) Kara Avcılığı Kanununa göre kabahatin konusunu oluşturan yabancı plakalı vasıtalara ilgili mevzuatına göre el konulur.

             (2) İlgili idareler nezdinde girişimde bulunularak, aracın Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı el konulduğu, mülkiyetinin kamuya geçirildiği, kararın kesinleştiği ve satılması gerektiği belirtilip, vasıtanın plakası, motor ve şasi numarası, yaşı, markası belirtilerek vasıtanın satılabilmesi için gerekli izinler alınır. Bu iznin alınmasından sonra motorlu vasıtanın satışında bu Yönetmeliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

             Plakasız vasıtalara el konulması ve satılması

             MADDE 27 – (1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 28 inci maddesine göre motorlu araçların yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirilmesi ve tescil belgesi alması zorunlu kılındığından, el konulan plakasız vasıtaların araç sahibi tarafından geri alınmasının istenmesi durumunda, öncelikle sahiplerince vasıtanın trafiğe tescil işlemlerinin ikmal ettirilmesi sağlanır. Trafik tescilinin yapılmasından sonra araçların sahiplerine iadesinde bu Yönetmeliğin üçüncü ve altıncı bölümünün ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

             (2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen motorlu vasıtalar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümleri kıyasen uygulanıp satılır. Satışa ilişkin vasıtanın motor ve şasi numarası, yaşı, markası belirtilerek fatura düzenlenir. Satış sonrası Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri alıcı tarafından yerine getirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

Ek–1

 

El Konulan Araç ve Gereçler ile Motorlu Vasıtaların Sahiplerine İadesinde Alınacak Taahhüt ve Kefaletname Örneği

            

             4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten kabahatin konusunu oluşturması nedeniyle el konulan ve idarece ............................... TL fiyat takdiri yapılan .................................................... evsaftaki ........................................ adına kayıtlı ..............................araç/………………..……… için takdir edilen fiyatı aynen kabul ediyoruz.

             Kabahatin konusunu oluşturduğu iddiasıyla el konulan ......................... nın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararının kesinleşmesi halinde;

             Yukarıda tespit olunduğu şekilde ...........................................İl müdürlüğü veya bağlı birimine aynen teslim etmeyi,

             Herhangi bir sebeple aynen teslimi imkansız hale gelmiş ise takdir olunan toplam .................................. TL bedelini hiçbir ihtara ve hükme gerek kalmaksızın borçlu ve müşterek müteselsil kefil sıfatıyla nakden ve bir defada ......................................Müdürlüğüne ödemeyi,

             Gecikme halinde yasal faiziyle ödemeyi, tebligatın aşağıda bildireceğim adresime yapılmasını, adres değişikliğini bildirmediğim takdirde bu senette yazılı adresime yapılmasını, adres tebligatın geçerli olacağını, ihtilaf halinde ......................İcra Daireleri ve Mahkemelerin yetkili olduğunu borçlu ve müşterek müteselsil kefil sıfatıyla kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

Ek--2

YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIŞ BİLDİRİM CETVELİ

Sıra No

Alıcının

Av Tüfeğinin

İbraz Edilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No.

Adresi

Cinsi

Markası

Çapı

Seri Nosu

Tarihi

Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…../…./200..

İl Çevre ve Orman Müdürü