Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici eski hükümlü (Ek ibare:RG-6/12/2012-28489) veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına,

b) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlar ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlara,

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine,

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

sürekli veya geçici eski hükümlü (Ek ibare:RG-6/12/2012-28489) veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri iş kanunlarındaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,

b) Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri,

c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları,

için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) (Değişik:RG-31/3/2018-30377) Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,

b) Geçici işçi: Kamu kurum ve kuruluşlarının mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir malî yılda altı aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak eski hükümlü (Ek ibare:RG-6/12/2012-28489) veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kişiyi,

c) İşçi: Kamu kurum ve kuruluşlarında bir iş sözleşmesine dayanarak, sürekli ya da geçici çalışan eski hükümlü kişiyi,

ç) Kamu kurum ve kuruluşu: 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarını,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Kurum: Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını,

f) Öncelik hakkına sahip olanlar: 29/6/2009 tarih ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenleri,

g) Sürekli işçi: Kamu kurum ve kuruluşlarında belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan eski hükümlü (Ek ibare:RG-6/12/2012-28489) veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kişiyi,

 ğ) (Ek:RG-6/12/2012-28489) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirenleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumdan İşçi Talebi

İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edileceklerde;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü (Ek ibare:RG-6/12/2012-28489) veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,

d) Ortaöğretim ve üstü eğitim düzeyindeki işçi talepleri için KPSS sınavına girmiş olmak

şartları aranır.

Kurumdan işçi talebinde bulunma

MADDE 6 – (Değişik:RG-18/7/2017-30127)

(1) Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda Kurumdan talep etmek ve Kurum tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

(2) Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler, kamu kurum ve kuruluşuna iade edilerek düzeltildikten sonra ilan edilir.

(3) (Değişik:RG-9/11/2018-30590)  İşçi taleplerinin hangi düzeyde karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

(4) (Değişik:RG-9/11/2018-30590)  Kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir. Ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verirler.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…) işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…) işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…) işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde il veya bölge düzeyinde ya da ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…) işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde bölge düzeyinde veya ulusal düzeyde; bölge düzeyinde verilen (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…) işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.

İşçi talebinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 7 – (1) İşçi talep eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından, işçinin alınacağı mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirlenebilir. Bu şartlar belirlenirken;

a) Sınava tabi taleplerin; (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…) önlisans ve lisans düzeylerinden yalnızca birinden yapılması,

b) Eğitim durumlarının, belirli bir eğitim kurumu ismi ifade edilmeksizin, sadece mesleğe uygun bölümlerin belirtilmesi,

c)(Değişik:RG-11/4/2015-29323) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla cinsiyet ayrımına yer verilmemesi,

ç) İşçinin istihdam edileceği meslek ile işçide aranan şartlar ve istenen belgeler arasında tutarlılık bulunması,

d) Kamu güvenliğine ilişkin hizmetlere yönelik olarak ilgili mevzuatlarda yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, suç tasnifine göre eski hükümlüler arasında ayrım yapılmaması

hususlarına dikkat edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşçi Taleplerinin Kurum Tarafından Karşılanması

İşçi talebinin ilanı ve iş başvurusu

MADDE 8 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurum internet sayfasında ilan edilir. Söz konusu talepler Kurum tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilir.

(2) Talebin ilanından itibaren, adaylara (Mülga ibare:RG-18/7/2017-30127) (...)(Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle:RG-11/4/2015-29323) (Değişik cümle:RG-18/7/2017-30127) İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…)  işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi hâlinde, kuraya tabi işgücü taleplerine, eğitim düzeyi kısıtlaması yapılmaksızın talep koşullarını taşıyanların tamamı başvurabilir.

(4) (Ek:RG-3/4/2012-28253) İş başvurularında; adayın T.C. kimlik numarası beyanı, adli sicil kaydına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin aslı veya aslını görmek kaydıyla Kurumca onaylı suretleri tasdik edilerek işleme alınır. Gerekli hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşu, adayın T.C. kimlik numarasıyla ilgili beyanının teyidi amacıyla, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanının aslını göstermesini talep edebilir.

Taleplerin Kurum tarafından karşılanma esasları

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-9/11/2018-30590)  Kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

(2) (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590)  Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine başvurabilmesi için KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir; bunlar için herhangi bir puan barajı aranmaz.

(3) KPSS’ye girmiş veya öncelikli gönderme hakkına sahip olmak, işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri hâlinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmez.

(5) (Değişik:RG-18/7/2017-30127) Kamu kurum ve kuruluşlarının (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…)  işçi taleplerine, talep edilen açık iş sayısından daha az aday gönderilmesi hâlinde, açık işlerin karşılanamayan kısmı, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasındaki esaslar doğrultusunda karşılanır.

(6) (Ek:RG-18/7/2017-30127) Ulusal düzeyde yayımlanan KPSS kapsamındaki işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, KPSS şartı aranmaksızın ulusal düzeyde yeniden ilana çıkılır. Talebe başvuru yapan adaylardan Kuruma kayıt tarihi esas alınarak açık iş sayısının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) dört katına kadar aday başvuru süresinin sonunda kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(7) (Ek:RG-18/7/2017-30127) Kurum tarafından yapılan çalışmalara rağmen karşılanamayan talepler için, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu ile görüşülerek, talep şartları değiştirilmek suretiyle yeniden talepte bulunulması sağlanır.

KPSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) KPSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listeleri belirlenirken;

a) (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) dört katı,

b) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) dört katı

ayrı listeler hâlinde kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dahil edilir.

(2) Birinci fıkraya göre oluşturulan listelere, açık iş sayısı oranlarına bakılmaksızın en son adayın KPSS’de almış olduğu puanla aynı puana sahip olan adaylar ile öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belge tarihi ile aynı tarihli belgeye sahip olan başvuru sahipleri de eklenir.

Kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi

MADDE 11 – (1) (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi;

a) Kurumun gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) dört katı,

b) Öncelik hakkına sahip olarak Kurum tarafından gönderilenler arasından, açık iş sayısının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) dört katı

olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, açık iş sayısının üç katı oranında da yedek liste oluşturulur. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dahil edilir.

(3)(Ek:RG-11/4/2015-29323)  Ancak (Ek:RG-9/11/2018-30590) temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir.

Listelerin kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmesi

MADDE 12 – (1) Kurum tarafından 10 uncu ve 11 inci maddelerdeki esaslar doğrultusunda oluşturulan listeler, son başvuru tarihini izleyen günden itibaren (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) iki iş günü içinde, sınav (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590 yapmak ve/veya kura çekmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

Ek liste gönderme

MADDE 13 – (1) Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, (Ek:RG-9/11/2018-30590)  KPSS kapsamındaki taleplerde Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce inceler; başvuru sahiplerine ilişkin ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu kurum ve kuruluşları, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma ileterek, aynı sayıda ve aynı listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak üzere ek liste gönderilmesi talebinde bulunabilir.

 (2) Kamu kurum veya kuruluşlarının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) yaptığı sınava, Kurum tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması hâlinde, (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590)  (…) kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı hâlde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, Kurum tarafından (Ek:RG-9/11/2018-30590)  kalan açık iş sayısının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) dört katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilir.

İkinci liste gönderme yasağı

MADDE 14 – (1) Durumu talepte belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, Kurum tarafından en az açık iş sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde yeniden Kurumdan işçi talebinde bulunulamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler

Duyuru

MADDE 15 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/11/2018-30590)

(1) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınav ve işe alım süreci

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/11/2018-30590)

 (1) Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak; temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.

(2) İşe alım sürecinin; kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır.

(3) Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esaslar bu Yönetmelikte düzenlenen genel çerçeveye aykırı olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar; adayların daveti, sınavın yöntemi ve sonuçların değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi, yedeklerden yerleştirme yapılması ile adaylara sonuçlarının duyurulması hususlarını da kapsar.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (Mülga:RG-9/11/2018-30590)

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 18 – (Mülga:RG-9/11/2018-30590)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 –(Mülga:RG-9/11/2018-30590)

Yedek listeden işçi alımı

MADDE 20 – (Mülga:RG-9/11/2018-30590)

Sınav sonuçlarının ve yerleştirmelerin Kuruma bildirilmesi

MADDE 21 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanları ve varsa sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) beş gün içinde liste hâlinde Kuruma bildirir.

(2) Asıl ve yedek listeden işe yerleştirilenler, yerleştirmeyi takip eden (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) beş gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 22/4/2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-31/3/2018-30377)

(1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir.

Yayımda olan işçi alımları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından ilanı yayımlanan işçi alımlarında, ilanın yayım tarihinde yürürlükte bulunan hükümler, henüz ilanı yayımlanmayan işçi alımlarında ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (Değişik:RG-6/12/2012-28489)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2009

27354

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/10/2009

27388

2.

3/4/2012

28253

3.

6/12/2012

28489

4.       

6/8/2014

29080

5.

11/4/2015

29323

6.

18/7/2017

30127

7.

31/3/2018

30377

8.       

9/11/2018

30590

 

 _________

(1)  Bu yönetmeliğin adı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.