GIda, TarIm ve HayvancIlIk BakanlIğI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (3)(4)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında (Ek ibare:RG-13/3/2012-28232)  inspektör olarak görev yapmakta olanlar hariç, teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant kadrolarında görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Birim: İl müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlüklerini,

ç) Diğer personel: Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki personeli,

d) Doluluk oranı: Norm kadronun doluluk oranı,

e) Genel Müdürlük: (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

g) (Değişik :RG-30/4/2015-29342)  Hakem hastaneler: Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitim ve araştırma hastanelerini veya üniversite hastanelerini,

ğ) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmelik ekinde yer alan hizmet bölgelerini,

h) Hizmet grubu: İllerin/kuruluşların norm kadro doluluk oranlarına göre sıralanarak gösterildiği hizmet grubunu,

ı) Hizmet puanı: Personelin, hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde çalışılan günlere göre hesaplanan ve atamalarda esas alınacak puanı,

i) Hizmet: Bakanlık ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmetleri,

j) İl müdürlüğü: (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il müdürlüklerini,

k) İlçe müdürlüğü: (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilçe müdürlüklerini,

l) (Değişik :RG-30/4/2015-29342)  Kuruluş: Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı birimlerini,

m) Norm kadro: Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre bulunması gerekli azami personel sayısını,

n) Personel: Bu Yönetmelik kapsamındaki personeli,

o) Yönetici personel: İl müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür, müdür yardımcısını,

ö) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

p) (Ek :RG-30/4/2015-29342) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Hizmet Bölgeleri ile Hizmet Puanına İlişkin Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1)  Bu Yönetmelik kapsamındaki atama ve nakillerde aşağıda yer alan hususlar esas alınır:

a) Kadro imkânları, norm kadro durumu ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine ve her unvan bazında illerin doluluk oranları doğrultusunda oluşturulacak hizmet gruplarına göre işlem yapılması,

c) Hizmet puanı, kura veya belirli bir süre çalışma gibi kriterlerin belirleyici olması,

ç) Personelin, hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

d) Uygulamada birlik sağlanması amacıyla personelin bu Yönetmeliğe uygun başvurularının, ilgili (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) il ve doğrudan Bakanlığa bağlı kuruluş müdürlükleri tarafından süresi içinde Genel Müdürlüğe intikalinin sağlanması.

e) (Ek :RG-30/4/2015-29342) İl müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür, müdür yardımcısı kadrolarında asaleten, vekaleten veya görevlendirme ile çalışanlar ile ilgili mevzuat gereğince başka kurumlara görevlendirilenlerin, norm kadroya esas personel hesaplamasında dikkate alınmaması, bu şekilde görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin sona ermesi durumunda asli kadrolarının bulunduğu yerde norm kadro sınırlamasına tabi tutulmaması,

f) (Ek :RG-30/4/2015-29342) (6) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden kuruluşlara atama yapılabilmesi için; atama yapılacak kuruluşun norm kadrosunun uygun olması, atama yapılacak kuruluş müdürlüğünün kendi mevzuatındaki atanma ve çalışma şartlarının taşınması ve kuruluşun görev itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi,

g)(Mülga:RG-25/3/2016-29664)

ğ)(Ek :RG-30/4/2015-29342) Bu Yönetmelikte geçen hizmet sürelerinin hesaplanmasında Genel Yönetmelikte geçen bölge hizmetlerinden sayılacak/sayılmayacak sürelerin dikkate alınması.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler; altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi

MADDE 7 – (1)  Zorunlu çalışma süreleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hizmet Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi(Yıl)

1

4

2

4

3

4

4

3

5

3

6

3

 

(2) (Değişik :RG-30/4/2015-29342) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur.

(3) Her bir ilde/kuruluşta geçen süre aynı İl içerisinde olanlar için bir yıl, diğer yerler için iki yıldan az olmamak kaydıyla zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki iller/kuruluşlar arasında bölünebilir.

(4) Çalışma süresinin hesabında eski görev yerinden ilişiğin kesildiği tarih esas alınır.

(5) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.

Hizmet grupları

MADDE 8 – (Değişik :RG-30/4/2015-29342)

(1) İl müdürlükleri (ilçeler dahil), her bir unvan için norm kadro doluluk oranına göre doluluk oranı en yüksek olandan en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı % 80 ve üzerindeki iller A, % 60 ila % 79 arasındaki iller B, % 40 ila % 59 arasındaki iller C, % 40'ın altında olan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. İl müdürlüklerinin (ilçeler dahil) doluluk oranlarının eşit olması halinde Kalkınma Bakanlığının belirlediği illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı yüksek olan il olarak kabul edilir. Hizmet grupları her yıl ocak, nisan, haziran ve ekim aylarında Genel Müdürlüğün internet adresinde ilan edilir.

Hizmet puanı ve hesaplanması

MADDE 9– (1)  Atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere personelin çalıştığı yerlerin ve bu yerlerde geçen sürelerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Hizmet puanının hesaplanmasında personelin çalıştığı yerin (Değişik ibare :RG-30/4/2015-29342) Kalkınma Bakanlığınca  hazırlanan il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sırası tabloları ve hizmet bölgesi esas alınır. Buna göre Bakanlıkta ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmetleri çalışılan günler itibariyle hesaplanarak personelin hizmet puanı bulunur. Hizmet puanının hesaplanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–1 Hizmet Puanı Hesaplama Tablosu esas alınır.

(2) Gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması kaydıyla hizmet puanları personele internet aracılığıyla duyurulur. Hizmet puanına itirazlar Genel Müdürlük bünyesinde, bir Daire Başkanının Başkanlığında ilgili atama ve bilgi işlem birim sorumlularından oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır.

Hizmet puanı verilmeyecek haller

MADDE 10 – (1)  Aşağıdaki durumlarda personele hizmet puanı verilmez:

a) Aylıksız izinli geçirilen süreler,

b) Memurluktan önce veya memurluktayken askerlikte geçen süreler,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirme ve Atamalara İlişkin Esaslar

Geçici görevlendirmelere ilişkin esaslar

MADDE 11– (1) Bakanlık savaş, deprem, yangın, sel gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında geçici olarak personel görevlendirebilir.

(2) Bakanlık önceden geçici görevlendirme yapacağı yeri duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

(3) Valiliklerce de ihtiyaç halinde ilçelerden il merkezine yapılmamak kaydıyla il merkezindeki birimler arasında ve norm kadro doluluk oranı yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye öncelikle personelin talebi doğrultusunda, talep olmadığı takdirde resen geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

(4) Bitki ve hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele ve kontrol hizmetleri ile benzer çalışmalarda ihtiyaç duyulan nitelik, süre ve sayıda personel il/ilçe/kuruluşlar/birimler arasında personelin talebi halinde veya resen geçici olarak görevlendirilebilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

(5) Bir projenin mahallinde uygulanması veya önemli görülen bir tarımsal uygulamanın acil sonuçlandırılması veya inceleme, tespit ve eğitim amacıyla teknik uzman veya proje koordinatörü gibi görevleri yürüten personel ile gerekli olan diğer teknik ve idari personelin geçici olarak görevlendirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması durumlarında proje/uygulama/inceleme/eğitim/tespit süresi ile sınırlı olmak kaydıyla personelin talebi halinde veya resen görevlendirme yapılabilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

(6) Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde, görevlendirilecek personelin tespitinde çalışılan hizmet bölgesi/il/ilçe/kuruluş/birim; hizmet puanı; doluluk oranı; son üç yılda görevlendirilip görevlendirilmediği gibi kriterler esas alınır.

(7) Bu maddede belirtilen hükümler uyarınca (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846)  Bakanlık merkez teşkilatı birimlerince yapılan geçici görevlendirmeler Genel Müdürlüğe, Valiliklerce yapılan geçici görevlendirilmeler ise Bakanlığa görevlendirmenin yapılmasını takip eden onbeş gün içerisinde bildirilir.

İstifa sonrası yeniden atananların yer değiştirmelerine ilişkin esaslar

MADDE 12 –  (Değişik :RG-30/4/2015-29342)

(1) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken çeşitli nedenlerle görevi sona erenlerden 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Bakanlığa yeniden atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan bu Yönetmelik ile Genel Yönetmelikteki mazeretler dışında atanma talebinde bulunamazlar.

Kurumlar arası naklen atama

MADDE 13 –  (Değişik :RG-30/4/2015-29342)

(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlığa naklen atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan bu Yönetmelik ile Genel Yönetmelikteki mazeretler dışında atanma talebinde bulunamazlar.

Kurum içi yer değiştirmeye ilişkin esaslar (Değişik başlık:RG-25/3/2016-29664)

MADDE 14 – (1) Personelin il içi ve iller arası atanması aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir.

a) (Değişik:RG-25/3/2016-29664) Genel Müdürlük, il/ilçe/kuruluşların kadrolarını norm kadroyu aşmamak kaydıyla, kurum içi atama yapmak üzere her yıl 15 Hazirana kadar Genel Müdürlük internet adresinden ilan eder. Atama yapılacak kadrolar ile atama usul ve esaslarının ilan edilmesinin ardından, haziran ayının sonuna kadar başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, hizmet puanı ve tercihlerine göre temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için 7 nci maddede öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden sonraki iki yıl, mazeret durumları hariç bu bent hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz. (e) ve (f) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.

b) (Değişik:RG-25/3/2016-29664) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla, aynı veya alt hizmet bölgelerine atama talep edenler; müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptıkları ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmış olmaları, atanacakları yerin norm kadrosunun uygun olması kaydıyla, norm kadro doluluk oranı yüksek olandan düşük olana doğru, hizmet puanı ve atama dönemi dikkate alınmaksızın her zaman atanabilirler. Ancak diğer hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama talep edenler, bulundukları yerde en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla norm kadro doluluk oranına bakılmadan her zaman atanabilirler. Kuruluşlardan unvan bazında norm kadro doluluk oranı düşük olan diğer kuruluşlara atama yapılır. Kuruluşların norm kadro doluluk oranlarının eşit olması halinde ise unvan bazında personel sayısı fazla olan kuruluşun norm kadro doluluk oranı yüksek olarak kabul edilir. Ayrıca il müdürlüklerinden kuruluşlara, kuruluşlardan il müdürlüklerine atama yapılabilmesi için, üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine doğru yapılması, doluluk oranına bakılmadan normunun uygun olması şartı aranır. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için atama yapılacak kuruluşun aradığı atanma şartlarının taşınması, ayrılacağı ve atanacağı kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi (6) gerekir. Bu bent hükümlerine göre il müdürlüklerinden atanma talebinde bulunan personelin ayrılacağı il müdürlüğünün norm kadro doluluk oranının  % 50’nin altında olması veya atama sonrasında %50’nin altına düşecek olması halinde hizmetlerin aksamaması için atanma talebi uygun görülmez.(7)(9)

c) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl kesintisiz olarak çalışmış olması, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması, kuruluşlara atanacakların atanma şartlarını taşıması, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapması ve durumunun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–3 Aynı veya Farklı Hizmet Bölgeleri Arası Atamaları Düzenleyen Tabloya uyması kaydıyla belirlenecek usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe ilan edilecek illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) hizmet puanı ve tercihlere göre her yılın nisan ayında personelin ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır. 

ç) (Değişik :RG-30/4/2015-29342) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla bütün hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan veya fiilen 23 yıl ve daha fazla hizmeti bulunan personelin yer değişikliği talebi, norm kadronun uygun olması ve halen çalıştığı birimde en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır. (6)

d) Unvanı itibariyle norm fazlası bulunan ilde/ilçede/kuruluşta/birimde çalışan personelin talebi halinde aynı İl içerisindeki normu uygun olan birim veya ilçelere veya (C) ve (D) hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere/kuruluşlara atamaları dönem ve puanına bakılmaksızın gerçekleştirilir. Bu durumda talepte bulunanların sayısının norm fazlalığını aşması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin talebi öncelikle değerlendirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır. 

e) (Değişik:RG-25/3/2016-29664)  İl içerisindeki ilçeler arası ve ilçelerden il merkezine, il merkezinden ilçelere yapılacak yer değişiklikleri;

1) İhtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Buna göre il içi yer değişiklikleri Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemlerinde ilgili valilikler tarafından ilan edilen norm kadrosu uygun birimlere/ilçelere yapılan başvurular sonucunda, personelin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılır. Valiliklerce her yıl bu yönde karar verilmesi halinde sadece bir dönem için atama gerçekleştirilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilen yerleştirmeler, yerleştirmeyi takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu yerleştirmeler sonucu yapılan atamalar da takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilir. Ancak, il merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel, diğer ilçelere il içi dönem tayininde atanma talebinde bulunamaz. İl içerisindeki ilçelerden il merkezine il içi dönem tayininde atanma talebinde bulunmak için o ilde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır.

2) İl müdürlüğünden ilçelere, il merkezindeki ilçelerden il merkezindeki diğer ilçelere ve il müdürlüğüne, normu uygun olmak kaydı ile ihtiyaç halinde Valiliklerce her zaman atama yapılabilir. Unvan itibariyle norm fazlalığı olan ilçelerde çalışanlar ise normu uygun olmak kaydıyla, il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce atanabilirler. İhtiyaç halinde il müdürlüğündeki şubeler arası yer değişiklikleri ise il müdürlükleri tarafından yapılır.  (7)(9)

3) İlçe müdürlüklerinde gıda, mera, bitki koruma, toprak koruma, arazi kullanımı ve toplulaştırma gibi konularda uzmanlaşmış, eğitim almış ve belli bir tecrübeye sahip personel, ihtiyaç duyulması ve norm kadronun uygun olması kaydıyla il müdürlüğündeki diğer birimlere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce her zaman atanabilir. (7)(9)

4) Bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmak, aynı il içinde olmak, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması ve doluluk oranı aynı veya yüksek olandan düşük olan ilçelere doğru atanmak kaydıyla dönem tayini ve hizmet puanına bağlı olmaksızın her zaman için atama yapılabilir.

5) İl içerisinde çalışanlardan, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden il içi atama talebinde bulunanların başvuruları, ulaşım şartları, uzaklık ve hizmet ihtiyaçları gibi kriterler doğrultusunda il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

6) 20 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile Bakanlık veya Valilik tarafından; her türlü tarım işletmelerinden/üreticilerinden sorumlu personel ile kontrol ve denetim faaliyeti yürüten personelin; sorumlu oldukları veya kontrol ve denetim faaliyeti yürüttükleri aynı ilçede bulunan tarımsal işletmelerdeki/üreticilerindeki görevleri beş yıldan fazla olmamak kaydıyla değiştirilebilir. Bu şekilde çalıştırılacak personelin mezun olduğu bölümler de dikkate alınarak ihtiyaç halinde il müdürlüğünden ilçelere, ilçelerden de diğer ilçelere veya il müdürlüğüne görev yeri değiştirilebilir.

f) Aynı İl içerisinde olmak, norm kadrosu uygun olmak, halen çalıştığı İl/ilçe/birim/kuruluşta en az bir yıl çalışmış olmak, atanacağı kuruluşun şartlarını taşımak, yazılı olarak talep etmek ve kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlık hizmet biriminin uygun görüşü olmak kaydıyla İl/ilçe/birimlerden kuruluşlara, kuruluşlardan (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) il/ilçe/birim/kuruluşlara her zaman için Genel Müdürlükçe personelin ataması yapılabilir. 

g) (Değişik:RG-25/3/2016-29664) (a) bendi gereği atama talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde/kuruluşta unvan bazında personel sayısı norm kadronun % 50’nin altında olması halinde hizmetlerin aksamaması için, personelin bölgeler arasında dağılımının dengeli olması gözetilerek unvan bazında mevcut personelin % 20’sinin talebi hizmet puanı yüksek olandan başlamak kaydıyla değerlendirilir. (7)(9)

ğ) (Mülga:RG-25/3/2016-29664)

Mazerete dayanan atamalar

MADDE 15 – (Mülga :RG-30/4/2015-29342) (5)

Sağlık durumu mazereti nedeniyle atama

MADDE 16 – (Mülga :RG-30/4/2015-29342) (5)

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 17 –  (Başlığı ile birlikte değişik :RG-30/4/2015-29342)  

(1) Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, aile birliğini belgelendirmeleri halinde, aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin değerlendirilmesinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yerde aile birliğinin sağlanması ve bu Yönetmelikteki istisnalar dışında norm kadronun uygun olması esas alınır.

(2) Eşlerden birinin farklı kurumda veya özel sektörde görev yapması halinde, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği işlemlerinde Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır;

a) Yönetici olmayan eş, yönetici eşin bulunduğu yere norm şartı aranmaksızın atanarak aile birliği sağlanır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde her ile belli ve sınırlı sayıda kadro ayrılan unvanlarda görev yapmaları nedeniyle, bulundukları görev yerlerinden ayrılamayan Bakanlık personelinin, bulunduğu yere bu Yönetmeliğe tabi olan eşinin ataması yapılarak aile birliği sağlanır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümleri istisna tutulmak kaydıyla bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda bulunmayan eşin talebi halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda çalışan eşin olduğu yerde aile birliği sağlanabilir.

ç) Eşlerden birinin kuruluşlarda görev yapması halinde; öncelikle kuruluşlarda çalışan eşin olduğu yerde, kuruluşta çalışan eşin talebi halinde ise, kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görüşü de alınarak diğer birimde çalışan eşin olduğu yerde aile birliği sağlanır.

d) (Değişik:RG-25/3/2016-29664) Eşlerden birinin bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda aday memur olarak çalışması halinde, aile birliği aday memurun bulunduğu yerde sağlanır.

e) (Mülga:RG-25/3/2016-29664)

f) (Mülga:RG-25/3/2016-29664)

(4) Yukarıdaki bentlerde zikredilen istisnalar dışında aile birliği;

a) Eşlerin ikisinin de bulundukları hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamış olması halinde, eşlerden herhangi birinin talebiyle diğer eşin bulunduğu yerde,

b) Eşlerden sadece birinin bulunduğu hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamış olması halinde, zorunlu çalışma süresini tamamlayan eşin talebiyle diğer eşin bulunduğu yerde,

c) Eşlerin ikisinin de bulundukları hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olmaları halindeyse; öncelikle daha alt bölgede bulunan eşin olduğu yerde,

ç) Eşlerin ikisinin de aynı hizmet bölgesinde bulunması halinde, doluluk oranı daha düşük olan hizmet alanında çalışan eşin olduğu yerde,

d) Eşlerin aynı hizmet bölgesinin doluluk oranları eşit olan hizmet alanlarında çalışması halinde, eşlerden birinin talebi doğrultusunda diğer eşin bulunduğu yerde,

sağlanır.

(5) Bu madde hükümlerine göre aile birliğinin sağlanamaması durumunda, eşlerin birlikte müracaat etmeleri halinde her iki eşin de zorunlu hizmet süresini tamamlamadığı alt hizmet bölgesi illerinden birinde aile birliği sağlanabilir.

(6) Bu Yönetmeliğin 14, 19 ve 20 nci maddeleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden ataması yapılan personelin, Bakanlıkta bu Yönetmelik kapsamında görev yapan eşi de talebi halinde, bu maddedeki kriterlere bakılmaksızın aynı ildeki uygun bir kadroya atanabilir.

Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

MADDE 18 – (Mülga :RG-30/4/2015-29342) (5)

Unvan değişikliği suretiyle atamalar

MADDE 19 – (1) Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmak isteyen il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve yardımcıları halen çalıştıkları görev yerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla mevcut veya diğer hizmet bölgelerine bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilirler. (Ek cümle:RG-14/2/2011-27846) (Değişik iki cümle:RG-28/6/2012-28337)  Bu görevleri Valilik veya Bakanlık onayı ile bir yıldan fazla yürütenlerin il içindeki birimlere/ilçelere/kuruluşlara, üç yıldan fazla yürütenlerin ise diğer illerdeki birimlere/ilçelere/kuruluşlara atanma talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır. (Mülga cümle :RG-30/4/2015-29342)

 (2) (Ek:RG-14/2/2011-27846) Bir ilde ortaya çıkan ihtiyaca göre, ilgili Valilik veya ana hizmet biriminin teklifi doğrultusunda aynı İldeki il/ilçe/birim/kuruluşta görev yapan bir personel yine o İl/ilçe/ birim/kuruluş müdürü ile il ve kuruluş müdür yardımcılıkları kadrolarına yapılacak vekaleten atama ve görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere atanabilir ve görevlendirilebilir. Bu şekilde atama ve görevlendirmesi yapılanlar, bir yıl geçmeden söz konusu vekaleten atama ve görevlendirmelerinin sona ermesi halinde önceki görev yerlerine atanırlar.

(3)(2) İlgili eğitim-öğretim kurumundan mezun olmaları nedeniyle (Değişik ibare :RG-30/4/2015-29342) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılan sınavlara istinaden bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yerleştirme ve atamalar Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre döneme tabi olmaksızın yapılır.

Hizmet gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik :RG-30/4/2015-29342)  

 (1) Haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen personelden soruşturma sonucunda bulundukları yerde görev yapmalarında sakınca görülenler, görev yaptıkları hizmet biriminin görev yeri değişikliği yönündeki teklifi dikkate alınarak hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlama şartı aranmadan, atama dönemlerine bağlı kalmaksızın yer değişikliğine tabi tutulabilirler.

(2) Hizmet gereği yer değişikliği yapılacak memurun halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki (C) ve (D) hizmet grubu illerinden başlamak üzere başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarında norm kadronun dolu olması halinde, görev yapmadığı diğer hizmet bölgelerindeki (C) ve (D) hizmet grubu illerine ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

(3) Birinci fıkra gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel hakkındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya valilik tarafından il içinde durumuna uygun ilçelere/birimlere/kuruluşlara atanır.

(4) Bu madde gereği ataması yapılanlar, ayrıldıkları illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere atama tarihinden itibaren beş yıl geçmeden yeniden atanamazlar.

(Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) Yeni kurulan il/ilçe ile yeni açılan, birleştirilen, ismi değiştirilen, kapatılan kuruluşların personelinin atama ve görevlendirilmesi

MADDE 21 – (1) (Değişik :RG-30/4/2015-29342)  Hizmete yeni açılan kuruluş ile yeni kurulan ilçenin personel ihtiyacının öncelikle il içinden karşılanması esastır. Ancak, söz konusu ilçe ve kuruluşlara hizmete açılmaları ya da kurulmalarından itibaren üç yıl süreyle il dışından, atama dönemine bağlı kalınmadan, çalışmakta olduğu bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışan personel arasından talepte bulunanların ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşa atama yapılabilmesi için kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

(2) Norm kadrosu belirlenene kadar,  il içerisindeki diğer (Ek ibare:RG-14/2/2011-27846) ilçe/kuruluş/ birimlerden hizmete yeni açılan (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) ilçe veya kuruluşa görevlendirme yapılabilir.

(3) Birleştirilen veya ismi değiştirilen kuruluşların personeli, birleştirilen veya yeni isim verilen kuruluşlara atanır. Bu personelin talepte bulunması ve amirlerinin uygun görmesi kaydıyla (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere atama talepleri Bakanlıkça değerlendirilebilir. Bu kuruluşların normunun düzenlenmesi halinde ortaya çıkan norm kadro fazlası personel, talebi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atamaya tabi tutulurlar. Kapatılan kurum veya kuruluşların personeli ise talepleri doğrultusunda, (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere, talepte bulunmazlarsa resen benzeri kuruluşlara veya il içindeki norm kadrosu uygun diğer ilçe/kuruluş/birimlere atanırlar. Birleştirilen, ismi değiştirilen veya kapatılan kuruluşlardaki personelin diğer kuruluşlara atanabilmesi için, kuruluşlara atanma şartlarının taşınması (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) gerekir.

Norm fazlası personelin ataması

MADDE 22 – (Değişik:RG-25/3/2016-29664)

(1) Norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan illerden/ilçelerden/ kuruluşlardan/birimlerden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde norm kadronun uygun olmaması halinde norm kadrosu uygun olan ilçelere/kuruluşlara, ilçelerde bulunanların ise norm kadrosu uygun olan diğer ilçelere, atama dönemine bağlı kalınmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Bakanlık veya valiliklerce resen ataması yapılabilir. Kuruluşlara bu şekilde atama yapılabilmesi için norm kadrosunun uygun olması ve atanma şartlarının taşınması gerekir.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 23 – (1)  (Değişik :RG-30/4/2015-29342) Aynı norma tabi olan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

(2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri (Ek ibare:RG-28/6/2012-28337) il veya kuruluş müdürlükleri aracılığı ile Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Bu Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükümlere tabi olan personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz.

(4) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden birinin atamasının yapılması ve herhangi bir şekilde görev yerinden ayrılmasından sonra diğer personelin atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

(5) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması (Değişik ibare:RG-14/2/2011-27846) gerekir.

(6) (Değişik :RG-30/4/2015-29342)(8)  Bu madde gereğince atanan personel, sağlık ve can güvenliğinden kaynaklanan mazeretler dışında atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamaz.

(7) (Ek:RG-14/2/2011-27846)  İl içi karşılıklı yer değiştirme talepleri bu maddede sayılan usul ve esaslar çerçevesinde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılır.

Atamalara başvuru esnasında gerçek dışı beyan

MADDE 24 – (1) Atamalara esas olacak beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında yasal işlemler yapılır.

Atama için başvuru şartlarında aranacak özel nitelikler

MADDE 25 – (1) Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, ilin/ilçenin/ kuruluşun/birimin ihtiyaçları doğrultusunda atanacaklarda; belli bir yaşı geçmeme, (Mülga ibare :RG-30/4/2015-29342) (…), disiplin cezası almamış olma, belli bir sertifika, inspektörlük, veteriner hekim uzmanlık belgesi ve diploma almış olma, lisansüstü ve doktora eğitimi tamamlama, belli bir seviyede yabancı dil bilgisi, laboratuvarda çalışmış olma, halen kuruluşlarda çalışana belli bir yılı veya hizmet süresini aşmama, belli bir süre belirtilen kuruluşlarda çalışma, sadece belirtilen kuruluşlarda çalışma, ilgili mevzuat gereği aranması gereken şartlar gibi özel nitelikler arayabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25/A –(Ek :RG-30/4/2015-29342)  

 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 1/12/1999 tarihli ve 23893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte norm kadrosu bulunmayan kuruluşların norm kadrosu, düzenleninceye kadar 1 ve 2 nci hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan mevcut personelin %20 fazlası, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan personelin %25 fazlası, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan personelin %30 fazlası olarak kabul edilir.

 (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte norm kadrosu bulunmayan ilçe müdürlüklerinin norm kadrosu, düzenleninceye kadar, il müdürlüklerinin norm kadrosunun nüfusa göre oranlanarak ilçelere dağıtılması suretiyle bulunacak sayı olarak kabul edilir.

(3) Şube müdürlüklerinin normu ise düzenleninceye kadar yukarıda belirtilen usule göre il merkezi için belirlenen normun aşağıdaki tabloda düzenlenen oranları doğrultusunda kabul edilir.

 

İl Müdürlükleri Bünyesinde

Bulunan Şube Müdürlükleri

İl Merkezi Normu Esas Alınarak Unvanlara Göre

Birimlerde Çalışma Oranları

Veteriner Hekim   

Veteriner Sağlık Teknikeri    

Veteriner Sağlık teknisyeni

Mühendis                                         Tekniker                                                        Teknisyen

Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü

% 20

% 20

Bitki Koruma Şube Müdürlüğü

 

% 20

Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü

% 40

 

Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü

% 5

% 15

Destekleme Şube Müdürlüğü

% 10

% 15

Kontrol Şube Müdürlüğü

% 25

% 30

 

GEÇİCİ MADDE 2  – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum içi naklen atama için yapılan başvurular ile kuruluşlara atanmak ve kuruluşlardan ayrılmak amacıyla yapılan atama başvuruları 26 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve bu tarihte yürürlükte bulunan norm kadro dikkate alınarak 2009 yılı sonuna kadar değerlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 2009 yılı içerisinde yapılması gerekli kurum içi atama işlemleri bu Yönetmelikte ilan edilen takvime göre 2010 yılında gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre 2009 yılı içerisinde Haziran-Ağustos döneminde yapılacak İl içi yer değişiklikleri Valilikler tarafından bu yönde karar alınması halinde, 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilir.

Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında istihdam edilen personel

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-25/3/2016-29664)

 (1) Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında istihdam edilen personelin, bulunduğu il ve ilçelerde norm kadro doluluk oranı, ihtiyaç durumu, yeni çalışma modeline geçilmesi, eş ve mazeret gibi gerekçeler doğrultusunda, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde haklarında yeni bir atama işlemi gerçekleşene kadar; norm kadro aşımına ve çalışma süresine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ilçeye bağlı köy, mahalle ve beldelerde istihdam edilenler, ilçe müdürlüğü emrine, il merkezine bağlı köy, mahalle ve beldelerde istihdam edilenler ise il müdürlüğü emrine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

__________

 

(1) 14/2/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 18 nci maddenin, Onikinci fıkrasından sonra gelmek üzere  iki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

 (2) 14/2/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 19 uncu  maddenin birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve takip eden fıkra teselsül ettirilmiştir. 

 (3) 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin adında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

 (4) Danıştay İkinci Dairesinin Esas No. 2012/9024 sayılı dosyası üzerinden verdiği 8/11/2012 tarihli kararı ile bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Aynı Mahkemenin 24/4/2013 tarihli ve Esas No. 2009/5136, Karar No. 2013/2470 sayılı kararı ile bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri hakkındaki iptal isteminin reddine karar verilmiştir.  

  (5) Danıştay Onaltıncı Dairesinin 21/12/2015 tarihli ve Esas No:2015/20008 sayılı kararı ile bu Yönetmeliğin 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15 inci , 16 ncı ve 18 inci maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 (6) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01/06/2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2016/228 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan  ‘’ kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.’’ İbaresi yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

  (7) Danıştay İkinci Dairesinin 25/10/2016 tarihli ve Esas No:2016/2388 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi ile (g) bendinin , (e) bendinin iki  ve üçüncü alt bentlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 (8) Danıştay İkinci Dairesinin 8/2/2017 tarihli ve Esas No:2016/14763 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(9) Danıştay İkinci Dairesinin 29/03/2018 tarihli ve Esas No:2016/2388 ; Karar No:2018/2116 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘’Bu bent hükümlerine göre il müdürlüklerinden atanma talebinde bulunan personelin ayrılacağı il müdürlüğünün norm kadro doluluk oranının  % 50’nin altında olması veya atama sonrasında %50’nin altına düşecek olması halinde hizmetlerin aksamaması için atanma talebi uygun görülmez’’  ibaresi ile (g) bendi ve (e) bendinin 2 ile 3 üncü alt bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2009

27317

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.  

14/2/2011

27846

2.  

13/3/2012

28232

3.  

28/6/2012

28337

4.

30/4/2015

29342

5.

25/3/2016

29664

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız