TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı işletme müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sözleşmeli statüde görev yapan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

             Disiplin ve üst disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin 44 üncü maddesi çerçevesinde Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

EK–1

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

                       

                                                                                                                                                                           

A. MERKEZ TEŞKİLATI

 

PERSONELİN UNVANI

DİSİPLİN

AMİRİ

ÜST DİSİPLİN

AMİRİ

1

Teftiş Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personeli

Başmüfettiş (En Kıdemli)

Teftiş Kurulu Başkanı

2

Hukuk Müşavirliği Sözleşmeli Personeli

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

3

Diğer Sözleşmeli Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

                                                                                                                                                                           

B. DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ

 

PERSONELİN UNVANI

DİSİPLİN

AMİRİ

ÜST DİSİPLİN

AMİRİ

1

Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

2

Diğer Sözleşmeli Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü