TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu vermeye yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerini düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı işletme müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sözleşmeli statüde görev yapan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

EK-1

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

                                   

 

A. MERKEZ TEŞKİLATI

 

SİCİLİ VERİLECEK PERSONELİN UNVANI

I. SİCİL

AMİRİ

II. SİCİL

AMİRİ

1

Teftiş Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personeli

Başmüfettiş (En Kıdemli)

Teftiş Kurulu Başkanı

2

Hukuk Müşavirliği Sözleşmeli

Personeli

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

3

Diğer Sözleşmeli Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

B. DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ

 

SİCİLİ VERİLECEK PERSONELİN UNVANI

I. SİCİL

AMİRİ

II. SİCİL

AMİRİ

1

Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

2

Diğer Sözleşmeli Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü