BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU GELİRLERİNİN TARH, TEBLİGAT, TAHAKKUK, TAHSİLÂT USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gelirlerinin tarh, tebligat, tahakkuk ve tahsilâtı ile ilgili usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun gelirlerine ait tarh, tebligat, tahakkuk ve tahsilât işlemlerini kapsar.

(2) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 11 inci maddesine göre Kurumun her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflarına katkı amacıyla işletmecilerin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, işletmecilerden alınacak idarî ücretler.

b) Elektronik Haberleşme Kanununun 46 ncı maddesine göre alınacak ücretler.

c) Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Kurumca sunulacak hizmetler ile Kurum imkan ve yeteneklerinin üçüncü kişilere kullandırılmasından elde edilen gelirler.

ç) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler.

d) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

e) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.

f) Kurum ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından uygulanacak idarî para cezaları.

g) Genel Bütçeden gerektiğinde yapılacak yardımlar.

ğ) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 5 inci maddesi ile Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 11, 46, 61 ve 64 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

b) Diğer ücretler: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 5 inci maddesinin on beşinci fıkrasının b, c, ç, d, e ve h bentlerinde belirtilen gelirler kapsamındaki ücretleri,

c) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

ç) Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,

d) Fesih belgesi: Abonenin, abonelik sözleşmesini feshettiğine dair işletmeci tarafından hazırlanarak aboneye verilen abone kimlik bilgisi, iptali yapılan aboneliğe ait telefon numarası veya cihaz bilgisi ve fesih tarihi gibi bilgileri içeren belgeyi,

e) İdari ücret: Kurumun; pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları, uluslararası işbirliği ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflarına katkı amacıyla işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenecek ücreti,

f) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

g) Kanun: Elektronik Haberleşme Kanununu,

ğ) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ı) Kurum:  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

i) Net satışlar: Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,

j) Tahakkuk: Tarh ve tebligatı yapılan Kurum gelirlerinin ödenmesi gereken safhaya gelmesini,

k) Tahsilât: Kurum gelirlerinin bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda toplanmasını,

l) Tarh: Kurum düzenlemeleri ile Kurum gelirlerine ilişkin ücret tarifesi esas alınarak alacağın miktar olarak tespit edilmesi işlemini,

m) Tebligat: Ücretlendirme ile ilgili her türlü hususun, ilgililerin Kurumca bilinen adreslerine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre bildirilmesini,

n) Ücret tarifesi: Kanuna ekli ücret tarifesini,

o) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Tarh, Tebliğ ve Tahakkuk İşlemlerine İlişkin Esaslar

Ücret tarifesi

MADDE 5 – (1) İşletmeciler ile bu hizmetten yararlanan abonelerin ve telsiz sistemi kurma ve kullanma izni almış olan kullanıcıların Kuruma ödemekle yükümlü oldukları ücretler, Kanuna ekli ücret tarifesine göre hesaplanarak tarh işlemi gerçekleştirilir.

Ruhsatname ve kullanma ücreti

MADDE 6 – (1) Ruhsatname ücreti bir defaya mahsus olmak üzere ücret tarifesinde belirtilen miktar üzerinden tam ve peşin olarak tarh edilir.

(2) Yıllık kullanma ücreti;

a) İşletmeciler ile bu hizmetten yararlanan abonelere ait kullanma ücretleri, ücret tarifesinde belirtilen miktar üzerinden, sistemin kurulduğu ay dâhil olmak üzere yılın geriye kalan ayları dikkate alınarak kıst ve peşin olarak tarh edilir. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.

b) Yetkilendirme kapsamı dışında telsiz sistemi kurma ve kullanma izni çerçevesinde bulunan telsiz sistem ve cihazlarına ait kullanma ücretleri, iznin başladığı ay dahil olmak üzere izin süresinin sonuna kadar olan aylar için peşin olarak tarh edilir. Telsiz sistemi kurma ve kullanma izin süresinin yıl kesirine denk gelmesi halinde yıllık kullanma ücreti, ücret tarifesinde belirtilen miktar üzerinden aylık kıst olarak peşin tarh edilir. 

(3) İşletmeciler ile bu hizmetten yararlanan abonelere ait telsiz sistem ve cihazlarının ruhsatname ve kullanma ücretleri, Kurum ile işletmeci arasında imzalanan sözleşme veya protokollerde belirtilen sürelerde, işletmeci tarafından telsiz sistemi veya cihazının kurulduğunun Kuruma bildirilmesini müteakip tarh edilir.

(4) Yetkilendirme kapsamı dışında telsiz sistemi kurma ve kullanma izni çerçevesinde bulunan telsiz cihaz ve sistemlerine ait telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri, izin başvurusu aşamasında başvurunun uygun görülmesi halinde tarh edilir.

(5) İşletmeciler ile bu hizmetten yararlanan abonelere ait mevcut telsiz sistem ve cihazlarının yıllık kullanma ücretleri, Kurum ile işletmeci arasında imzalanan sözleşme veya protokollerde belirtilen sürelerde her yıl itibariyle peşin tarh edilir.

(6) Yetkilendirme kapsamı dışında telsiz sistemi kurma ve kullanma izni çerçevesinde bulunan telsiz cihaz ve sistemlerine ait telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri, ruhsatlandırma süresine göre peşin olarak tarh edilir. Ayrıca ruhsatlandırma süresine göre peşin olarak tarh edilen ücret, izin alınan yıl için geçerli tarife üzerinden hesaplanır. İşlem yapılan yılı takip eden yıllar itibarıyla geçerli ücret tarifesindeki artışlar için ilave fark ücreti talep edilmez.

İlave izin işlemi

MADDE 7 – (1) Telsiz sistemlerine yapılan ilave cihazlara ve/veya ilave frekanslara uygulanan ücret tarh işlemi, 6 ncı maddede belirtilen şekilde yapılır.

Süre uzatımı

MADDE 8 – (1) Yetkilendirme kapsamı dışında telsiz sistemi kurma ve kullanma izni süre uzatımı talebi için, izin süresinin bitiminden önce Kuruma başvurulması ve iznin uygun görülmesi halinde sadece kullanım ücreti tarh edilir.

Devir

MADDE 9 – (1) Telsiz sisteminin devri halinde, devir alana ücret tarh işlemi, 6 ncı maddede belirtilen şekilde yapılır.

Geçici izin

MADDE 10 – (1) Geçici telsiz kurma ve kullanma izni taleplerinde, ruhsatname ücreti tam, kullanma ücreti ise izin verilen süre göz önüne alınarak tarh edilir. Süre uzatım taleplerinde ise kullanma ücreti uzatılan süre dikkate alınarak  tarh edilir.

(2) Ücret tarifesinin 3a maddesinde belirtilen geçici süre ile verilen telsiz kurma ve kullanma izin ücretleri her izin için ayrı ayrı dikkate alınarak peşin olarak tarh edilir.

(3) Geçici izin kapsamında Kuruma başvurularak izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ve talep edilen sürenin altı aylık sürenin içerisinde olması halinde izin ücreti tarh edilmez.

Telsiz sistem ve cihazlarının Kuruma bildirilmemesi

MADDE 11 – (1) İşletmeciler ile bu hizmetten yararlanan abonelere ait telsiz sistem ve cihazlarının Kuruma bildirilmemesi ve bu hususun Kurumca tespiti halinde, aboneliğin tesis edildiği  tarih olarak, işletmeci ile abonesi arasında yapılan katılım sözleşmesi tarihi esas alınır. Sözleşmenin olmadığı durumlarda işletmeci kayıtlarında yapılan inceleme sonucu tespit edilen bilgiler arasında, belirlenen ilk tarih esas alınır.

(2) Söz konusu tarih itibariyle tarhı gerçekleştirilen telsiz ücretlerine, işletmecilerle yapılan protokol veya sözleşme hükümlerinde düzenlenen usule göre  gecikme faizi uygulanır.

Küsurat işlemi

MADDE 12 – (1) Kurum tarafından yapılan tarh işlemleri sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım kuruş ve üzerindeki değerler 1 kuruşa tamamlanır. Yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. En küçük muhasebe ve tahakkuk değeri 1 kuruş olacaktır.

(2) İşletmeciler ile Kurum arasında yapılan protokol ve sözleşmeler gereği, işletmeciler tarafından Kurum adına abonelerinden tahsil edilen ücretlerde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde işlem yapılır.

Diğer gelirler

MADDE 13 – (1) Tahsili  tarh ve tahakkuka bağlı olmayan gelirler dışındaki Kurumun diğer gelirleri için tarh işlemi gerçekleştirilir.

Tebligat

MADDE 14 – (1) İşletmeci ve kullanıcılar, Kuruma bildirdikleri tebligat adreslerinde ve unvanlarında oluşan değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla Kuruma bildirmek zorundadır.

(2) Belirtilen bildirim zorunluluğuna uyulmaması halinde, Kurum kayıtlarındaki mevcut adres tebligat adresi olarak kabul edilir ve bu adrese yapılan her türlü tebligat, alındı belgesi olmaksızın ilgiliye yapılmış sayılır.

(3) Kurum tarafından yapılacak tebligatlar Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Tahakkuk işlemi

MADDE 15 – (1) Tarh edilen ücretler; Kurum tarafından, işletmeci ve kullanıcılara 14 üncü maddeye göre tebliğ yapılarak tahakkuk ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahsilât İşlemlerine İlişkin Esaslar

İdari ücretler

MADDE 16 – (1) Kurum tarafından belirlenen idari ücret oranı çerçevesinde ve belirlenen tarihte her yıl, işletmeciden bir önceki yıla ait Gelir Tablosunun “Net Satışlar” kaleminde yer alan tutar üzerinden idari ücret tahsil edilir.

(2) İdari ücretlerin ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde Kurumun ilgili banka hesabına doğrudan ödenmesi zorunludur.

(3) İdari ücretin işletmeciler tarafından ödenmemesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.

(4) İdari ücretin süresinde ödenmemesi halinde, Kurumun bildirimi üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilerek Kuruma gelir kaydedilir. 

Kullanım hakkı ücretleri

MADDE 17 – (1) Kullanım hakkı ücretleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(2) Kullanım hakkı ücretlerinin süresinde ödenmemesi halinde, Kurumun bildirimi üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir.

Diğer ücretler

MADDE 18 – (1) Kurum tarafından belirlenen diğer ücretlerin, işletmeci ve kullanıcıya yapılacak tebligatta belirtilecek süre içerisinde Kurumun ilgili banka hesabına doğrudan ödenmesi zorunludur.

(2) Kurum tarafından belirlenen ücretlerin ödenmemesi durumunda son ödeme tarihinden itibaren, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen  kanuni faiz uygulanır.

İdarî para cezalarının uygulanması ve tahsili

MADDE 19 – (1) Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen idarî para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

(2) Tahsil olan idarî para cezalarının tamamı Kurum hesaplarına aktarılır.

Tahsilat şekli

MADDE 20 – (1) Kurumun gelirleri, gelir türlerine göre düzenlenen bildirimde belirtilen süre içerisinde, peşin olarak tahsil edilir.

İtiraz

MADDE 21 – (1) Kurum tarafından belirlenen ücret tutarına veya tebligatta belirtilen süreye yapılabilecek itirazlar ödemeyi durdurmaz. Söz konusu ücretlerin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde 18 inci  maddede belirtilen gecikme faizi uygulanır.

(2) İtirazın haklı olduğunun tespit edilmesi durumunda, haksız tahsil edilen ücretin ilgiliye iadesi, bütçeye gider kaydıyla yapılır. İade edilen ücrete, Kurumca gecikme zammı ödenmez.

Ücret iadesi

MADDE 22 – (1) Yetkilendirme kapsamı dışında kalan telsiz sistemi kullanıcılarının izin başvurusu işlemleri aşamasında ödemesi yapılan ruhsatname ve kullanma ücretleri sistemin kurulmaması veya iptal edilmesi halinde iade edilmez.

(2) İşletmeci, kullanıcı ve abonelerden tahsil edilen ücretlerde azalmayı gerektirecek herhangi bir değişikliğin vuku bulması halinde her ne sebeple olursa olsun, Kurum tarafından ücret iadesi yapılmaz. 

(3) Bir elektronik haberleşme hizmetinin ve/veya şebekesinin veya altyapısının Kurum, işletmeci veya kullanıcı tarafından geçici olarak kapatılması, tamamen kullanımdan kaldırılması veya devri halinde Kurum tarafından ücret iadesi yapılmaz.

Son ödeme tebliği

MADDE 23 – (1) Kurumca gerekli görüldüğü takdirde; işletmeciye ve kullanıcıya tahakkuk ettirilen ücretlerin, tahsilâtının sağlanamaması halinde son ödeme tebliği düzenlenir.

Tahsilatın yapılamaması

MADDE 24 – (1) İşletmeciye ve kullanıcıya tahakkuk ettirilen ücretlerin, verilen süre içerisinde tahsilâtının sağlanamaması halinde, Kurum tarafından yasal yollara başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İşletmecilerin sistemlerine dahil olan abonelere ait ruhsatname ve kullanma ücretlerine ilişkin işlemler

MADDE 25 – (1) İşletmeciler, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin Kanun uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlüdür.

(2) Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin faturalı abonelerinden (ön ödemeli aboneleri hariç olmak üzere) alınan ruhsatname ve kullanma ücretleri, işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle geriye kalan aylar için yıl sonuna kadar eşit taksite bölünerek alınır.

(3) İşletmelerarası geçiş statüsünde abone kayıt işlemi, numara taşınabilirliği kapsamı haricinde abone tarafından beyan edilen Fesih Belgesine istinaden yapılır.

(4) İşletmecinin kendi elektronik haberleşme altyapısı ve abonelerine ait ücretlerin tarh, tahakkuk ve tahsilâtı ile ilgili hususlar protokol, sözleşme ve Kurum düzenlemeleri ile belirlenir.

Yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz kurma ve kullanma izin süresi

MADDE 26 – (1) Yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz kurma ve kullanma izinleri en fazla beş yıl için verilir.

Telsiz ruhsatname ve kullanma ücreti muafiyeti

MADDE 27 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenen yabancı devletlerin temsilciliklerine ait yetkilendirme kapsamı dışında olan her türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanım ücretinden muaftır.

Terkin

MADDE 28 – (1) Kurum adına tahakkuk ettirilen ücretlerden kanuni takip yapılmasının mümkün olmaması, kanuni takip yapılması halinde takibin sonuçsuz kalacak olması, takip sonucu yapılacak masrafın tahsil edilecek alacağa oranla fazla olması gibi nedenlerle kanuni takip yapılmasında Kurum menfaati bulunmayan durumlarda, Kurum tarafından terkin yapılabilir.

Ödeme belgesinin ibrazı

MADDE 29 – (1) Tahsili tarh ve tahakkuka bağlı olmayan idari ücretler, kullanım hakkı ücreti, telsiz ücretleri ile diğer ücretler ilgili banka hesaplarına yatırılarak, ücretin yatırıldığına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde Kuruma ibraz edilir.

Fatura

MADDE 30 – (1) Kurumun 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Atıflar

MADDE 31 – (1) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe yapılan tüm atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Telsiz sistemi kurma ve kullanma izinlerinin değerlendirme sürecinde uygulanacak işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde, yetkilendirme kapsamı dışında telsiz sistemi kurma ve kullanma izinlerinin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde,

(a) Yetkilendirme kapsamı dışında kalan telsiz sistemi kullanıcılarının mevcut telsiz sistemlerine her yıl, o yıl içerisinde tahakkuk ettirilmek üzere, tarifesinde belirtilen kullanma ücretleri tam ve peşin olarak tarh edilir.

(b) Telsiz cihazı veya sisteminin kurulduğu tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde Kuruma bildirilmesi esastır.

(c) Telsiz cihazı veya sisteminin kurulduğunun geç bildirilmesi halinde tarhı gerçekleştirilen telsiz ücretlerine bildirilmeyen aylar itibariyle 18 inci maddede belirtilen gecikme faizi uygulanır.

Kurum masraflarına katkı payı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanunun Geçici 2 nci maddesi çerçevesinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumla imzalanmış olan görev ve imtiyaz sözleşmelerinin süre bitimi, fesih, iptal veya herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettirirler.

(2) Kurum Masraflarına Katkı Payı (KMKP): Görev veya imtiyaz sözleşmesi yoluyla yetkilendirilen işletmecilerin her yıl, sözleşmelerinde belirtilen ilgili matrah üzerinden, sözleşmelerinde belirtilen ilgili oranda ve tarihte ödemekle yükümlü oldukları ücreti, ifade eder. (3) Kurumla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamış olan işletmeciden, her yıl görev veya imtiyaz sözleşmesinde belirlenen ilgili matrah üzerinden ve söz konusu sözleşmede belirtilen oranda ve tarihte Kurum masraflarına katkı payı tahsil edilir.

(4) Kurum masraflarına katkı payının ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde Kurumun ilgili banka hesabına doğrudan ödenmesi zorunludur.

(5) Kurum masraflarına katkı payının işletmeciler tarafından ödenmemesi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.

(6) Kurum masraflarına katkı payının süresinde ödenmemesi halinde, Kurumun bildirimi üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilerek Kuruma gelir kaydedilir. 

(7) Tahsili tarh ve tahakkuka bağlı olmayan Kurum masraflarına katkı payı, ilgili banka hesaplarına yatırılarak, ücretin yatırıldığına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde Kuruma ibraz edilir.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.