TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan istisna kapsamında yürütülecek ve desteklenecek projeler için yapılacak mal veya hizmet alımları ile ilgili ihale süreçlerinde geçerli olacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı ile bağlı Merkez, enstitü ve diğer birimleri tarafından yürütülen ve/veya desteklenen tüm araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

b) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Ar-Ge Projeleri: TÜBİTAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeleri; Bilim Kurulu tarafından kabul edilen projeleri, toplumda bilimin yaygınlaştırılmasını amaçlayan projeleri ve bütçe ile ödenek tahsis edilen diğer Ar-Ge projelerini,

ç) Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanını,

d) Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını,

e) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

f) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

g) Bilim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu'nu,

ğ) Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

h) Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,

ı) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından isteklilerle teknik şartların ve/veya fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

i) Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri,

j) Elektronik Kamu Alımları Platformu: İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından yönetilen elektronik ortamı,

k) Enstitü: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı'na doğrudan bağlı olarak, belirlenmiş alanlarda araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini yürüten ve/veya araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini destekleyici/kolaylaştırıcı hizmet veren birimleri,

l) Hizmet: TÜBİTAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen araştırma geliştirme (AR-GE) projeleri kapsamında satın alınan hizmetleri,

m) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

n) İdare: İhaleyi yapan bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

o) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması veya işe başlama bildirimi ile tamamlanan işlemleri,

ö) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

p) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

r) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

s) Mal: TÜBİTAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen araştırma geliştirme (AR-GE) projeleri kapsamında satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

ş) Merkez: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı'na bağlı Marmara Araştırma Merkezi (MAM)'ni,

t) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

u) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

ü) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

v) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

y) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

z) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

aa) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ile hizmet alımı bir arada ihale edilemez. Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

İhale komisyonlarının oluşumu

MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde diğer kamu kurum veya kuruluşlardan komisyona üye alınabilir.

(3) Komisyon başkanlığı ile ihale yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez.

İhale komisyonlarının çalışma şekli

MADDE 7 – (1) İhale komisyonları eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, kararlarda çekimser kalınamaz. İdarece uygun görülen bir mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin yerine, yedek üye katılır. İhale komisyonu üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği ilan veya daveti izleyen üç gün içinde komisyon üyelerine gönderilir.

Gizlilik gerektiren alımlar

MADDE 8 – (1) Milli savunma ve milli güvenlikle ilgili işler gibi gizlilik gerektiren projelerde ihale işlemlerinin nasıl yürütüleceği Bilim Kurulunca belirlenir.

Onay belgesi

MADDE 9 – (1) Onay belgesinde, işin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin mevcut olduğu, uygulanacak usul ile açık veya belli istekliler arasında ihale usulü uygulanacak ise ilanın şekli ve sayısı belirtilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 10 – (1) İhalesi yapılacak her iş için İdare tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, yaklaşık maliyeti, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık maliyet

MADDE 11 – (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan ihaleye çıkılabilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 12 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar,

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından tespit edilenler,

f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar,

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler,

ğ) 13 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar,

h) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

(4) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği idare tarafından belirlenir. Ancak ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu ihale tarihi itibariyle tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler açısından yukarıdaki bentlerde sayılan belgeler yerine yazılı beyanları dikkate alınabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri,

ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler ihalelere katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak girişimler

MADDE 14 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.

(2) İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(3) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir.

(4) İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma veya beyanname istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir.

(5) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

(6) İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt yükleniciler

MADDE 15 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 16 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere, ilan yapılan ihalelerde ilan edilerek, davet yapılan ihalelerde ise yazı ile hemen duyurulur. İlan yapılan ihalelerde bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 17 – (1) İhalelerde aşağıdaki fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek,

d) 13 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun dördüncü kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 18 – (1) İdarece mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 19 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usule göre yapılan ihalelerde isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az yedi gün süre tanınarak ilan yapılır.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 20 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliği nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

(2) Bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için İdarece en az yedi gün süre tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır.

(3) İdare tarafından ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen başvuru belgeleri bir zarfa konulur. Zarfın üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvuru belgesinin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri aday tarafından imzalanır ve mühürlenir. 12 nci maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerleme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı İdarece en az yedi gün süre verilerek teklif vermeye davet edilebilir.

(4) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 36 ncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısı ile teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 

(5) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 21 – (1) Pazarlık usulü, aşağıda belirtilen hallerde kullanılabilen ve idarenin ihale edilen işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.

a) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda yeterli sayıda teklif çıkmaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması veya dayanıklılığı bulunmayan işler ile gerektiğinde gümrükleme ve malzeme taşımaları,

c) Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araştırma projeleri ile projeleri sipariş eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin belirlediği mühimmat, silah, malzeme, teçhizat, yazılım ve sistem üretimi ile ilgili mal veya hizmet alımları,

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden tedariki ihale yetkilisince uygun görülen mal ve hizmet alımları,

e) Her yıl Bilim Kurulunca tespit edilen eşik değerleri aşmayan mal veya hizmet alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp, İdarece en az üç istekli davet edilir.

(3) İşin nitelik ve gereğine göre davet edilecek istekli sayısının üçten az olması halinde bu durum gerekçeli olarak ihale onayında açıklanır. Birinci fıkranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde isteklilerin yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak ihalelerde ise, ihale aşamasında isteklilerle yapılacak görüşmeler sonunda ihale dokümanında netleştirilen mali ve teknik özellikler ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

(4) Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir.

(5) Birinci fıkranın (d) bendine göre yurtdışından yapılacak ihaleler için idari şartname düzenlenmesi, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir.

(6) Bu usule göre yapılacak ihalelerde birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere idare tarafından davet edilen isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az beş gün süre tanınır.

Doğrudan temin

MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar doğrudan temin usulü ile alınabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

ç) İdarenin her yıl Bilim Kurulunca tespit edilecek eşik değerleri aşmayan ihtiyaçları,

d) İhtiyacın üniversiteler ve kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması,

e) İhtiyaca uygun taşınmaz alımı veya kiralanması,

f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test, tetkik ve analiz sarf malzemesi alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 12 nci maddede sayılan hususları arama ile teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendinin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarında düzenlenecek piyasa fiyat araştırma tutanağına, ihtiyacın neden gerçek veya tüzel tek kişiden sağlandığının gerekçeleri belirtilerek buna ilişkin kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

İhale veya ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 23 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

(2) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı,

c) Mal alım ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri,

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle satın alınacağı,

ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

ı) Teklif ve sözleşme türü,

i) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

j) Tekliflerin geçerlik süresi,

k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

(3) Ön yeterlik ilanlarında aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur.

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri,

d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

g) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

ğ) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,

h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

(4) Bu maddedeki hükümlere uygun olmayan ihale ve ön yeterlik ilanları geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddeye uygun bir şekilde yenilenmedikçe veya hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmadıkça ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ile idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 24 – (1) İhale dokümanında; sorumlularınca hazırlanan ve imzalanan idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre genel olarak aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

ç) İsteklilere talimatlar,

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

f) Tekliflerin geçerlilik süresi,

g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

j) Teklif ve sözleşme türü,

k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,

o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

s) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

MADDE 25 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, İdarenin isteği halinde bu dokümanı satın almaları zorunludur. İdarece gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla ihale dokümanı, compact disc (CD), taşınabilir bellek (flash disk) ve benzeri araçlarla elektronik ortamında verilebilir. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdarece tespit edilir. İdare tarafından uygun görülmesi halinde masrafları istekliye ait olmak üzere ihale dokümanı posta veya kargo yolu ile gönderilebilir.

(2) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, ihale dokümanı ve davet mektubu istekliye elektronik ortamda ve/veya faks ile gönderilmesinin ardından resmi posta ile ulaştırılabilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 26 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya eksikliklerin istekliler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 27 – (1) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belge dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belge zarfa konulur. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise idarece istenen yeterlik belgeleri ile teklif mektubu ve istenmiş ise geçici teminata ilişkin belge bir zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, istekliler 12 nci maddede belirtilen hususlar aranmaksızın elektronik ortamda veya faks ile de teklif verebilirler.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 28 – (1) İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve isteniyor ise teklif mektubu ile geçici teminata ilişkin belgelerin usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Açık ve belli istekliler arasında ihale usullerinde bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise ihaleye katılan isteklilerden ilk sundukları fiyat tekliflerine bağlı kalarak, en son fiyat tekliflerini, ihale komisyonunun belirlediği süre içinde sunmaları istenir. İsteklilerin sunduğu ikinci fiyat teklifleri açıklanarak bir tutanak ile tespit edilir. Oturumda hazır bulunmayan isteklilerin sundukları fiyat teklifi son teklif kabul edilir.

(3) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, istekliler son fiyat tekliflerini elektronik posta veya faks yolu ile de gönderebilir ve bu yollarla gönderilen son fiyat teklifleri değerlendirmeye alınır.

(4) Pazarlık usulü ile yapılan ve ihale dokümanında teknik görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde, ihale komisyonunca yeterliği tespit edilen isteklilerle işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri üzerine görüşme yapılır. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine, bu şartları karşılayabilecek isteklilerin teklif mektupları açılarak, fiyat teklifleri açıklanır ve bir tutanak ile tespit edilir. Son aşamada bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yöntem uygulanır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine İdare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(4) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu veya eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 30 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 29 uncu maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal veya hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal veya hizmet işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(3) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla belirlenen sınır değer veya sorgulama kriterlerini kullanabilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 31 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek üzere uzatılabilir. Bu süre en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 32 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) Pazarlık usulüyle ve/veya yurtdışından yapılan alımlarda ihale onay belgesinde belirtilmek kaydıyla geçici teminat alınmayabilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 33 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 34 – (1) İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler

MADDE 35 – (1) Yaklaşık maliyeti Bilim Kurulunun her yıl belirlediği eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak İdare tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında İdarece ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 36 – (1) 29 ve 30 uncu maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) 35 inci maddeye göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale yetkilisince onaylanmayan ihale kararları ve yeniden yapılacak işlem yazılı olarak açıklanabilir.

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek buna ilişkin belgeler ihale kararına eklenir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 37 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 38 – (1) 37 nci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminat ile 12 nci maddede sayılan belgeleri vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(2) Her yıl Bilim Kurulunca belirlenen eşik değerlerin altındaki taahhütlerde sözleşme yapma zorunluluğu yoktur.

Kesin teminat

MADDE 39 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak, 30 gün içinde yerine getirilecek taahhütlerde ve yurtdışından yapılması zorunlu olan alımlarda ihale yetkilisinin onayı ile kesin teminat alınmayabilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 40 – (1) 38 ve 39 uncu maddelerdeki hükümler de dikkate alınarak İdarenin gerekli gördüğü ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe göre sözleşme imzalanmasını gerektiren işlerde, ihale üzerinde kalan istekli 38 ve 39 uncu maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalayabilir veya uygun göreceği bir usulle yeniden ihale yapabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 38 inci maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ikinci teklif sahibi istekliye 38 inci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumlulukları

MADDE 42 – (1) İdare, 38 ve 41 inci maddelerde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

Avans verilmesi

MADDE 43 – (1) İdari şartnamede ve sözleşmede kayıtlı olmak şartıyla isteklilere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler karşılığında avans verilebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi

İnceleme talebinde bulunulması

MADDE 44 – (1) İdare ve ihale komisyonları, ihalenin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak yürütülmesinden tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıdaki aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

İdare tarafından inceleme

MADDE 45 – (1) İhalelere ilişkin olarak tedarikçi veya hizmet sunucusu öncelikle İdareye şikayette bulunabilir.

(2) Bu şikayetler:

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Tedarikçi veya hizmet sunucusu şikayete yol açan durumun farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen beş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.

(3) İdare, şikayetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday ve isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

(4) Şikayetle ilgili nihai karar alınmadan sözleşme imzalanmaz veya sözleşme imzalanmasını gerektirmeyen durumlarda işe başlama bildirimi yapılmaz.

Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan mal veya hizmet alımı ihalelerindeki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Kamu İhale Kuruluna başvurulamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerle İlgili Esaslar

Sözleşme ilkeleri

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilmez, belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan kamu sözleşmesinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemez.

Sözleşme tasarıları

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak mal veya hizmet alımları ihalelerinde kullanılacak sözleşme tasarıları 49 uncu maddede belirtilen hükümler dahilinde hazırlanır. İhale kapsamında kullanılacak standart formlar idarece hazırlanabileceği gibi, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen standart formlar da bu Yönetmelik hükümlerine uyarlanarak kullanılabilir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlardan gerekli olanlarının belirtilmesi zorunludur.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı ve adresi,

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi,

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

k) Gecikme halinde alınacak cezalar,

l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, birim fiyat sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

ö) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

r) Anlaşmazlıkların çözümü,

s) Diğer hususlar.

Mücbir sebepler

MADDE 50 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilebilmesi halinde bu belgelerin ibrazı zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 51 – (1) İdare tarafından teslim alınan mal veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından belirlenen bir Başkan ve en az iki üyeden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(2) Taahhüdün tamamlanması ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

Ek kesin teminat

MADDE 52 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

Kesin teminat ve ek kesin teminatların verilmesi

MADDE 53 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) İşin konusunun piyasadan hazır halde satılan mal alımı olması ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

İade edilmeyen teminatlar

MADDE 54 – (1) 53 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdareye gelir kaydedilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 55 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devreden veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 22/2/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi

MADDE 56 – (1) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

Yasaklar ve sorumluluklar

MADDE 57 – (1) İhalelere katılmaktan yasaklama, isteklilerin ceza sorumluluğu ve görevlilerin ceza sorumluluğu hususlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmenin uygulanmasına ait yasaklar ve sorumluluklarla ilgili hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Sözleşme çeşitleri ve uygulanması

MADDE 58 – (1) Sözleşme çeşitleri ve uygulanmasına ilişkin hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6, 8, 9, 35 ve 36 ncı maddeleri uygulanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bildirim ve Tebligat ile Çeşitli Hükümler

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 59 – (1) Aday, istekliler ve ihale dokümanı alanlara yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki yöntemlerin kullanılması zorunludur:

a) İmza karşılığı elden.

b) İadeli taahhütlü mektupla.

c) Elektronik ortamda.

ç) Faksla.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin veya idarece görevlendirilen kişinin elektronik posta adresinin kullanılması halinde geçerlidir. Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

(4) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler

MADDE 60 – (1) Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulacak Yönetmeliklerle belirlenecek dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşma hükümlerine göre bu Yönetmelik kapsamında mal ve hizmet alınabilir.

Mevcut ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilmiş olan ihaleler hakkında 2/4/2004 tarihli ve 2004/7113 sayılı Kararname eki Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.