NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, numara taşınabilirliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme şebekelerinde numara taşınabilirliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 12, 31 ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

b) Adres taşınabilirliği: Abonenin numarasını değiştirmeden bulunduğu adresi değiştirebilmesini,

c) Alıcı işletmeci: Verici işletmeciden kendisine numara taşınan veya taşınma sürecinde olunan işletmeciyi,

ç) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

d) Coğrafi numara: Ulusal numaralandırma planında rakamları coğrafi anlam taşıyan ve şebeke sonlanma noktasına çağrının yönlendirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılan numarayı,

e) Coğrafi numara taşınabilirliği: Coğrafi numaralarda gerçekleşen işletmeci numara taşınabilirliğini,

f) Coğrafi olmayan numara: Ulusal numaralandırma planında rakamları coğrafi anlam taşımayan numaraları,

g) Coğrafi olmayan numara taşınabilirliği: Coğrafi olmayan numaralarda gerçekleşen işletmeci numara taşınabilirliğini,

ğ) GMPCS: Küresel mobil kişisel telefon sistemini (Global Mobile Personal Communications by Satellite),

h) Hizmet taşınabilirliği: Abonenin numarasını değiştirmeden aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesini,

ı) İlave iletim maliyeti: Taşınan numaraya yapılan çağrılarda, çağrının kurulumu için gerekli olan ve taşınmamış bir numaraya yapılan çağrı için kullanılanlara ilave olarak kullanılan anahtarlama ve diğer ilgili sistemler ile transmisyon kapasitesi dolayısıyla oluşan numaranın tahsisli olduğu işletmecinin arabağlantı kapsamındaki giderlerini,

i) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

j) İşletmeci numara taşınabilirliği: Abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirebilmesini,

k) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

l) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

o) Mobil numara taşınabilirliği: Mobil numaralarda gerçekleşen işletmeci numara taşınabilirliğini,

ö) Numara: Şebeke ve/veya şebeke sonlanma noktasını tanımlayan, söz konusu noktaya ses, veri ve görüntünün yönlendirilmesini sağlayan, kullanıldığı yere göre abone, işletmeci, elektronik haberleşme şebekesi ve/veya hizmeti ile ilişkilendirilebilen bilgiyi içeren harf, rakamlar dizini veya sembolleri,

p) Numara kullanım hakkı ücreti: Numara türüne göre asgari değeri Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ve birincil tahsiste alınan kullanım hakkı ücretini,

r) Numara taşıma duyuru zamanı: İşletmecilerin şebekelerinde, taşınan numara ile ilişkili düzenlemeleri yapmalarını teminen, taşınmakta olan numara, alıcı şebeke bilgisi ve taşınmanın gerçekleşeceği tarih ve saatin duyurulduğu zamanı,

s) Numara taşınabilirliği: Abonelerin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi veya adresini veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesini,

ş) Numara taşınabilirliği sistemi: Taşınmış numaralar, bu numaralara ilişkin yönlendirme ve işletmeci bilgileri ile diğer ilgili bilgilerin tutulduğu ve numaranın taşınması sırasında işletmeciler arasında bilgi alışverişinde de kullanılabilen ortak referans veri tabanını,

t) Numara taşınabilirliği yönlendirme kodu: Taşınmış bir numara için alıcı şebeke bilgisini gösteren ve Kurum tarafından işletmecilere tahsis edilen yönlendirme kodunu,

u) Numaranın tahsisli olduğu işletmeci: Numara taşınabilirliği kapsamındaki Kurum tarafından numara kullanım hakkının tahsis edildiği işletmeciyi,

ü) Sistem kurulum maliyeti: İşletmecinin, numara taşınabilirliği hizmeti vermek ve/veya taşınmış numaralara çağrı gönderebilmek üzere, şebeke ve sistemlerinde yapacağı yenileme, değişiklik, yazılım ve donanım güncellemeleri ve benzeri giderler ile işletmeciler arasındaki test işlemlerinden kaynaklanan giderleri,

v) Tarife şeffaflığı: Taşınmış bir numarayı arayan tarafın, aradığı numaranın taşındığına ilişkin uyarılması ve/veya bilgilendirilmesini,

y) Taşıma talebi kontrol süresi: Verici işletmecinin alıcı işletmeciden numaranın taşınması talebini alması ile taşınması istenen numaraya ait abonelik bilgilerini kontrol ederek alıcı işletmeciye taleple ilgili cevabını bildirmesi arasında geçen süreyi,

z) Taşıma talebinin iletim süresi: Abonenin numarasının taşınması için alıcı işletmeciye başvurusu ile alıcı işletmecinin bu talebi gerekli bilgilerle birlikte verici işletmeciye iletmesi arasında geçen süreyi,

aa) Taşınan numara başına idari maliyet: Taşınan numara başına verici ve alıcı işletmecinin idari giderleri ile ilgili işletmecilerin söz konusu numara kapsamında yönlendirme bilgileri değişikliklerine ilişkin giderlerini,

bb) Ulusal numaralandırma planı: Numaraların yapısını tanımlayan; yönlendirme, adresleme, ücretlendirme veya hizmet türüne ilişkin bilgi vermek üzere bölümlere ayrılarak tanımlanabilen numaralandırma planını,

cc) Verici işletmeci: Kendisinden alıcı işletmeciye numara taşınan veya taşınma sürecinde olunan işletmeciyi,

çç) (Ek:RG-12/2/2022-31748)  İşlem belgesi: 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte tanımlanan işlem belgesini,

ifade eder.

 (2) (Ek fıkra:RG-28/11/2015-29546) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Numara Taşıma Usul ve Esasları

İlkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gözetilir:

a) Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe niceliksel ve niteliksel devamlılık, adil davranma, ayrım gözetmeme, düzenlilik, verimlilik, nesnellik, orantılılık, şeffaflık ve kaynakların etkin kullanılması,

b) Numara taşınabilirliğine yönelik uygulamaların ülke koşullarına uygun, etkin ve uzun vadeli çözümler olması,

c) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulması,

ç) Kullanıcıların makul koşullarda, kolaylıkla faydalanabilecekleri uygulamaların teşvik edilmesi,

d) Tüketici haklarının korunması.

Numara taşınabilirliğinin kapsamı

MADDE 6 – (1) Ulusal numaralandırma planında yer alan coğrafi numaralar, coğrafi olmayan numaralar ile mobil numaralar numara taşınabilirliği kapsamındadır.

(2) İşletmeci numara taşınabilirliği sabit elektronik haberleşme şebekeleri arasında veya mobil elektronik haberleşme şebekeleri arasında olacak şekilde gerçekleşir.

(3) Coğrafi numara taşınabilirliği, numaranın taşıdığı coğrafi anlam değişmeksizin uygulanır.

(4) Adres taşınabilirliği ve/veya hizmet taşınabilirliğine ilişkin yükümlülükler ile uygulanacak usul ve esaslar Kurum tarafından ayrıca belirlenebilir.

(5) GMPCS hizmeti için kullanılan abone numaraları taşınabilirlik kapsamında değildir.

(6) Numara türlerine özel diğer hususlar Kurumca belirlenebilir.

(7) Aboneye tahsisli numara, numara ile ilişkili abonelik devam ettiği sürece taşınabilirlik kapsamında yer alır.

Numara taşıma talebinin yapılması

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-12/2/2022-31748) Numara taşıma işlemi, abonenin numara taşıma talebi ile birlikte abonesi olmak istediği alıcı işletmeciye yazılı olarak, müşteri hizmetlerini arayarak, internet aracılığı veya Kurumca belirlenecek diğer yollar ile başvurmasıyla başlar. Abonenin bu yönde bir talebi olmaksızın söz konusu abone için numara taşınabilirliği işlemi başlatılamaz. Abone, taşınacak numarayı, kimlik bilgilerini, verici işletmeci bilgisini, irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını doldurulan bir form ile alıcı işletmeciye bildirir ve söz konusu işletmeci ile taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi kurar. Abone, söz konusu başvuru ile numara taşıma işleminin gerektirdiği bilgilerin verilmesine ve bu işlemin kendi adına alıcı işletmeci tarafından yürütülmesine onay vermiş sayılır. Mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesaj ile taşınması talep edilen numaraya iletilir. Alıcı işletmeci, abonenin numarasının taşınmasına ilişkin imzalı talep formunu, kimlik bilgileri ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri alarak, verici işletmeciye gönderilmek üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin suretlerini elektronik ortamda numara taşınabilirliği sistemine ulaştırmakla yükümlüdür. Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilir.

(2) Doldurulacak formda aboneye, numara taşınabilirliği ile elde edeceği haklar ve bu kapsamdaki yükümlülükleri ile abonenin mevcut işletmecisine karşı olan hâlihazırdaki mali yükümlülüklerinin numarasını taşıması ile sona ermediği açıkça belirtilir.

(3) (Değişik:RG-28/11/2015-29546) Abonenin numarasını taşıma talebi, aynı zamanda abone için, verici işletmeci ile olan abonelik sözleşmesini fesih talebi anlamını taşır. Abonenin alıcı işletmeci ile olan abonelik sözleşmesi, numaranın ilgili mevzuata uygun olacak şekilde alıcı işletmecide aktif olması ile yürürlüğe girer ve bu tarih itibarı ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Söz konusu abonenin verici işletmeci ile olan abonelik sözleşmesi de aynı tarih itibarı ile fesholunmuş sayılır. (4)

(4) Alıcı işletmeci, kimlik bilgileri ile birlikte abonenin numara taşıma talebini ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istenen taşıma zamanını, taşıma talebinin iletim süresi içerisinde verici işletmeciye gönderilmek üzere numara taşınabilirliği sistemine iletir.

Talebin alınması ve bilgilerin doğrulanması

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-8/11/2015-29546)(2) Verici işletmeci, numaranın taşınmasına yönelik talebi almasını müteakip, aboneye ait numara ve kimlik bilgilerinin doğruluğunu kendi kayıtlarıyla karşılaştırır ve talep edilen taşıma tarihi ve zamanını kontrol ederek taşıma talebinin kontrol süresi içinde taleple ilgili cevabını numara taşınabilirliği sistemi aracılığı ile alıcı işletmeciye bildirir. Cevap verilmeyen taşıma taleplerinin, ilgili işletmeciye gelen toplam taşıma taleplerine oranı, bir takvim yılı içerisinde yılbaşından itibaren altışar aylık dönemler için yapılan hesaplamada %0.1’i (bindebir) geçemez. Aynı dönem için, işletmeciye gelen toplam taşıma talebi sayısının 10.000’den küçük olduğu durumlarda ise cevap verilmeyen taşıma talebi sayısı 10’u geçemez. Söz konusu doğrulama işlemi başvuru sahibi ile taşınması talep edilen numaranın doğrulanmasına yönelik olup, abone veya alıcı işletmeciden bunun ötesinde işlemi zorlaştırıcı nitelikte bilgi ve belge talep edilemez. Doğrulama sürecinde abonenin kimliği konusunda tereddüt yaratmayan kayıt farklılıkları ret gerekçesi oluşturmaz.

(2) Alınan bilgiler kapsamında talebin reddine ilişkin olarak 10 uncu maddede belirtilen hususlardan biri mevcut ise verici işletmeci, taşıma talebinin kontrol süresi içinde numaranın taşınmasına yönelik talebi reddeder. Alıcı işletmeci, verici işletmeciden gerekçeleri ile birlikte ret kararını almasını müteakip, ret kararının gerekçelerini numarasını taşımak isteyen aboneye bildirir. Söz konusu gerekçede belirtilen eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru yinelenebilir.

(3) İşletmeciler, numara taşınabilirliği işlemleri sırasında elde ettiği abonelere ait kişisel bilgilerin gizliliği konusunda ilgili mevzuata uygun olarak hareket eder. Numara taşınabilirliği kapsamında abonelere ait bilgiler, işletmeciler tarafından münhasıran ilgili numaranın taşınması amaçlarına uygun biçimde kullanılır. İşletmeciler, numara taşıma işlemi sırasında elde ettikleri bilgileri, ilgili abonenin numara taşıma konusundaki talebini geri alması ya da bu talebi ertelemesi amacıyla kullanamaz.

Numara taşıma işleminin gerçekleştirilmesi

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-28/11/2015-29546) Verici işletmeci tarafından yapılan bilgilerin doğrulanması ve taşıma işleminin gerçekleşme zamanının, mümkün olduğu ölçüde abone tercihi de dikkate alınarak belirlenmesini müteakip, belirlenen tarih ve saat alıcı işletmeci tarafından aboneye, numara taşınabilirliği sistemi tarafından da ilgili tüm işletmecilere duyurulur. Numara taşıma duyuru zamanı, numaranın taşınması için belirlenen tarihten asgari bir gün öncesidir. Taşıma işleminin gerçekleşmesine kadar, işletmeciler taşımanın gerçekleşeceği zaman ve yönlendirme bilgilerini alarak taşımanın gerçekleşeceği tarih ve saatte hazır olacak şekilde sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapar. Taşıma işlemi, belirlenen zaman aralığında, abonenin haberleşme kesintisini asgaride tutacak şekilde gerçekleştirilir. (4)

(2) (Değişik:RG-28/11/2015-29546) Taşıma işleminin gerçekleşmesi ile numarası taşınan abone ile alıcı işletmeci arasında abonelik sözleşmesi yürürlüğe girer. Verici işletmeci, son tahakkuk döneminde numaranın ilgili mevzuata uygun olacak şekilde alıcı işletmecide aktif olmasına kadar olan süre için tahakkuk eden borcundan dolayı aboneye fatura gönderir. Söz konusu fatura, abonenin depozito veya avans gibi alacakları düşülerek düzenlenir. (4)

(3) (Ek:RG-28/11/2015-29546) Numaranın alıcı işletmecide aktif olması akabinde, deaktivasyon işlemi gerçekleştirilmemesi nedeniyle, hizmet alımı olsa dahi verici işletmeci, aboneden herhangi bir bedel tahsil edemez. (4)

Numara taşınması talebinin reddine ilişkin kriterler

MADDE 10 – (1) Verici işletmeci, aşağıda sayılan durumlarda, numaranın taşınmasına ilişkin talebi reddeder ve bu durumu gerekçeleri ile birlikte alıcı işletmeciye bildirir:

a) Taşınması talep edilen numaranın başka bir aboneye ait olması,

b) Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinden numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,

c) Numarasını taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek derecede yanlış veya eksik olması,

ç) Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması,

d) (Değişik:RG-12/2/2022-31748) Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinde abonelik sözleşmesinin devrine veya iptaline ilişkin ilgili mevzuata uygun bir talebinin bulunması,

e) (Değişik:RG-12/2/2022-31748) Mobil numara taşınabilirliğinde, devir yoluyla kurulan abonelikler hariç olmak üzere, taşınma talebinde bulunan abonenin numaranın tahsisli olduğu işletmeci ile ilk abonelik sözleşmesini kurduğu tarihten itibaren üç ay geçmemiş olması,

(2) Birinci fıkrada yer alan ret gerekçelerine ilave olarak, Kurum gerekli görülmesi halinde coğrafi numara taşınabilirliği ve/veya coğrafi olmayan numara taşınabilirliğine ilişkin ret gerekçeleri düzenleyebilir.

Abonenin vazgeçme hakkı

MADDE 11 – (1) Abone, taşıma zamanının diğer ilgili işletmecilere duyurulmasından önce olmak kaydıyla, alıcı işletmeciye başvurarak numara taşıma talebinden vazgeçebilir. Bu durumda alıcı işletmeci abonenin numarasını taşımaktan vazgeçtiğini taşıma zamanının diğer ilgili işletmecilere duyurulmasından önce olacak şekilde verici işletmeciye bildirerek taşıma sürecinin sonlanmasını sağlar.

Taşıma süreci kapsamında uygulanacak süreler

MADDE 12 - (1) İşletmeci numara taşınabilirliği kapsamında, işletmecilerin uymakla yükümlü olduğu süreler aşağıdaki şekildedir:

a) Taşıma talebinin iletim süresi azami bir gündür. Bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin kriterler Kurum tarafından belirlenebilir.

b) Taşıma talebi kontrol süresi azami bir gündür. Bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin kriterler Kurum tarafından belirlenebilir.

c) Numara taşıma işleminin gerçekleşme tarihi, verici işletmecinin numaranın taşınması talebine ilişkin cevabını gönderdiği tarihten asgari bir, azami iki gün sonrasıdır. (4)

(2) Kurum, mobil numara taşınabilirliği, coğrafi numara taşınabilirliği ve/veya coğrafi olmayan numara taşınabilirliğine ilişkin sürelerde değişiklik yapabilir. İşletmeci bu değişikliklere uygun olarak sistemlerinde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Numaranın tekrar taşınması

MADDE 13 – (1) Taşınmış bir numaranın tekrar taşınmasında veya numaranın tahsisli olduğu işletmeciye geri taşınmasında bu Yönetmelikte belirtilen taşıma süreci uygulanır.

(2) Kurum gerekli görmesi halinde, abonenin aynı takvim yılı içerisinde bir numara için numara taşınabilirliği hizmetinden yararlanma sayısına sınır getirebilir.

İstisnalar

MADDE 13/A – (Ek:RG-28/11/2015-29546)

 (1) Verici işletmecinin, bir başka işletmecinin altyapısını kullanarak hizmet sunduğu durumlarda (Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Toptan Hat Kiralama Hizmeti, Yalın DSL, YAPA ve benzeri) numara taşıma sürecinin farklılık arz ettiği hususlar, Kurum tarafından ayrıca belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınmış Numaralara İlişkin Koşullar

Kullanım koşulları

MADDE 14 – (1) Taşınmış numaralar aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılır:

a) Taşınmış numaralar, ilgili mevzuat hükümlerine ve bu hükümlerle belirlenmiş numara kategorisine uygun olarak kullanılır.

b) Taşınmış numaralara ilişkin numara kullanım hakkı ücreti, numaranın tahsisli olduğu işletmeci tarafından ödenir.

c) Numaranın tahsisli olduğu işletmeci, kendisinden taşınmış olan numarayı, ilgili abonenin alıcı işletmeci ile aboneliği sona erip söz konusu numara alıcı işletmeci tarafından kendisine iade edilene kadar, bir başka abonesine tahsis edemez.

ç) (Mülga:RG-28/11/2015-29546)(3)

Taşınmış numaranın iadesi

MADDE 15 – (1) Numarasını taşımış bir abone ile alıcı işletmeci arasındaki abonelik sözleşmesinin sona ermesi ve abonenin diğer bir işletmeciye numarasının taşınması talebinde bulunmaması halinde, alıcı işletmeci, en geç otuz gün içerisinde söz konusu numarayı numaranın tahsisli olduğu işletmeciye iade eder. Numarayı iade eden işletmeci, bu durumu otuz gün içerisinde ilgili diğer işletmecilere duyurur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşletmecilerin Yükümlülükleri

Numara taşınabilirliği sağlama yükümlülüğü

MADDE 16 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan numara kaynaklarından herhangi biri tahsis edilen ve bu numaraları abonelerine tahsis eden işletmeciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre işletmeci numara taşınabilirliğini sağlamakla yükümlüdür.

Çağrıların yönlendirilmesi yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği yükümlülüğü olup olmamasına bakılmaksızın, taşınmış bir numaraya doğru başlattıkları veya taşıdıkları çağrıların, alıcı işletmeciye ilgili mevzuat uyarınca doğru bir şekilde yönlendirilmesi ile yükümlüdür. İşletmeciler, bu kapsamdaki çağrıları doğrudan kendileri alıcı işletmeciye gönderebilecekleri gibi ilgili mevzuata uygun olarak başka bir işletmeci üzerinden de dolaylı olarak gönderebilir.

(2) Taşınmış numaralara yapılan tüm çağrılar, uluslararası standartlarla belirlenen çağrı kurulma sürelerine uygun olarak yönlendirilir.

(3) Taşınmış numaraya doğru yurtdışından başlatılan çağrıları yurtiçinde ilgili işletmeciye taşıyan işletmeci, çağrıyı başlatan işletmeci gibi değerlendirilir ve ilgili mevzuat çerçevesinde bu madde hükmünde belirtilen çağrı yönlendirme yükümlülüklerine tabidir.

Tarife şeffaflığına ilişkin yükümlülükler

MADDE 18 – (1)  (Değişik:RG-28/11/2015-29546) İşletmeci, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere tarife şeffaflığına ilişkin Kurum tarafından belirlenen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

a) Mobil numara taşınabilirliğinde arayan aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir. Abonelerden isteyenler, numara taşınabilirliğine ilişkin olarak uyarı tonunu almama hakkına sahiptir.

b) Coğrafi numara taşınabilirliği ve coğrafi olmayan numara taşınabilirliğinde, arayan tüm aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir.

c) Mobil numara taşınabilirliğinde, abonelerin bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca uyarı tonu alma konusundaki tercihlerinin alınması, Kurum tarafından belirlenen usulle yapılır.

(2) Ayrıca, işletmeci abonelerine, şebekesinden veya şebekesine taşınan numaralar ve bu numaralara uygulanan tarifeler ile ilgili olarak telefonla, internet üzerinden duyuru yoluyla veya kısa mesaj gönderilmesi suretiyle de bilgilendirme hizmeti verebilir.

Kuruma bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 19 – (1) İşletmeci, şebekesinden başka bir şebekeye veya başka bir şebekeden kendi şebekesine taşınan numaralara ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri Kurumun talebi halinde Ocak ve Temmuz aylarında Kuruma gönderir:

a) Şebekesinden taşınan numara sayısı,

b) Şebekesine taşınan numara sayısı,

c) Şebekesinden taşıma talebinde bulunan abone sayısı,

ç) Şebekesine taşınma talebinde bulunan abone sayısı,

d) Reddedilen taşıma taleplerinin sayıları ve gerekçeleri,

e) Şebekesinden ve şebekesine doğru gerçekleşen ortalama taşınma süresi,

f) Kurum tarafından talep edilen diğer bilgiler.

Diğer yükümlülükler

MADDE 19/A – (Ek :RG-28/11/2015-29546)

 (1) İşletmeci kaynaklı sebeplerle abonenin talebi olmaksızın numarasının taşındığı durumlarda; abonenin ödemek zorunda kaldığı cayma bedeli, fatura ve benzeri ücretler ilgili işletmeci/işletmeciler tarafından karşılanır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Numara Taşınabilirliği Sistemi

Numara taşınabilirliği sisteminin kurulması ve işletilmesi

MADDE 20 – (1) Numara taşınabilirliği kapsamında numara taşınabilirliği sistemi Kurumca veya talep eden işletmeciler tarafından Kurum düzenlemeleri çerçevesinde kurulur ve/veya işletilir. Söz konusu sistem Kurumun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermekle yükümlü işletmecilerce veya üçüncü bir tarafça da kurulabilir ve/veya işletilebilir. Numara taşınabilirliği sistemi kurulum ve yönetimine yönelik kurallar ile işletmecilerin bu kapsamdaki yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenir. Bu sistemlere ilişkin maliyet paylaşım esasları Kurum tarafından düzenlenebilir. İşletmeciler numara taşınabilirliği sistemi ile bağlantılı ve uyumlu çalışacak şekilde şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Numara taşınabilirliği sistemi, ilgili işletmecilerin sistemleri ile bağlantılı olur ve taşıma taleplerinin girilmesi, kontrol edilmesi, taşınan numaraya ilişkin ilgili bilgilerin diğer işletmecilere duyurulması, taşınmış numaralar ve bu numaralara ait yönlendirme bilgilerinin tutulması ile numara taşınabilirliğine ilişkin olarak işletmeciler arası bilgi alışverişi ve benzeri işlemler amacıyla kullanılır. Numara taşınabilirliği sistemi, işletmecilerce çağrı kurulumu sırasında aranan numaranın sorgulanması amacıyla kullanılmaz.

(3) Numara taşınabilirliği sistemi kurulum maliyetlerinin işletmeciler tarafından karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenebilir.

Numara taşınabilirliği sisteminin kullanılması

MADDE 21 – (1) İşletmeci, numara taşınabilirliği sisteminin kopyasının veya kopyalarının kendi şebekesinde kurulması, düzenli olarak güncellenmesi ve işletilmesinden sorumludur. Sorgulama işlemleri, işletmecinin kendi sisteminde bulunan veri tabanları vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(2) Numara taşınabilirliği sistemi üzerinden sağlanacak diğer hizmetler ve uygulamalar, Kurum tarafından belirlenir.

(3) İşletmeci, numara taşınabilirliği kapsamında kendi sistemlerinde oluşabilecek arıza durumunda, arızanın giderilmesine yönelik gereken tüm tedbirleri almakla yükümlü olup kayıtlarında arıza oluşması halinde, taşınmış numaralara ilişkin bilgileri diğer işletmecilerden veya numara taşınabilirliği sisteminden temin edebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Numara Taşınabilirliğine Yönelik Maliyetlere ve

Uygulanacak Ücretlere İlişkin Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 22 – (1) Numara taşınabilirliğine ilişkin ücretlerde, aşağıdaki ilkelere uygunluk gözetilir:

a) Numara taşınabilirliği kapsamında aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olamaz.

b) Numara taşınabilirliği kapsamında, verici işletmeci, numarasını taşıyan aboneden herhangi bir ad altında bir defalık veya dönemsel olarak ücret talep edemez.

c) Numara taşınabilirliğine ilişkin işletmeciler arası ücretler ilgili mevzuata aykırı olmayacak şekilde işletmeciler arasında karşılıklı müzakere edilerek serbestçe belirlenir.

Numara taşınabilirliği maliyet kalemleri

MADDE 23 – (1) Numara taşınabilirliği maliyet kalemleri; sistem kurulum maliyeti, taşınan numara başına idari maliyet ve ilave iletim maliyetinden oluşur.

Sistem kurulum maliyeti

MADDE 24 – (1) İşletmeci, numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracağı yazılım ve donanım sistemleri ile mevcut sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve sistem testleri dolayısıyla oluşan maliyeti kendisi karşılar.

Taşınan numara başına idari maliyet

MADDE 25 – (1) Verici işletmeci, şebekesinden taşınan her bir numara için oluşan idari maliyetini alıcı işletmeciden alacağı bir defalık ücret ile karşılayabilir. Bu ücret maliyet esaslı belirlenir. Kurumun, ücretlerin maliyet esaslı belirlenmediğine karar vermesi halinde, söz konusu ücret Kurum tarafından belirlenir. Kurum, ücretleri maliyet esaslı belirleyinceye kadar, diğer ülke uygulamalarını ve işletmecilerin maliyet yapılarını uygun olduğu ölçüde dikkate alarak geçici ücret dahil üst sınır koyabilir. Kurumun belirlediği ücretler bağlayıcıdır.

(2) Alıcı işletmeci, şebekesine numarasını taşıyan aboneden, abonenin bu hizmetten yararlanmasını engellemeyecek bir defalık ücret talep edebilir. Kurum, gerekli görmesi halinde aboneden alınacak söz konusu ücretle ilgili düzenleme yapabilir.

(3) İşletmeciler, taşınan numaralara ait yönlendirme bilgilerinde yapacakları değişikliğin maliyetini kendileri karşılar. Abonenin numara taşınabilirliği dışında aboneliğini iptal ettirmesi durumunda oluşan maliyetler verici işletmecinin alıcı işletmeciden karşılayabileceği idari ücret içerisinde yer almaz.

İlave iletim maliyeti

MADDE 26 – (1) Taşınmış bir numaraya çağrı başlatan işletmeci, oluşabilecek ilave iletim maliyetini karşılar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Numara taşınabilirliği yönlendirme kodları

MADDE 27 – (1) Numara taşınabilirliği yönlendirme kodları Kurum tarafından belirlenir ve ilgili işletmecilere tahsis edilir. İşletmeciler tahsis edilen yönlendirme kodlarını şebekelerinde tanımlamak ve çağrıların doğru bir şekilde yönlendirilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Tüketici hakları ve tüketicilerin bilgilendirilmesi

MADDE 28 – (1) İşletmeci; numara taşınabilirliği kapsamında, tüketicilerin menfaatlerinin korunmasını, anılan hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini ve hizmet hakkındaki bilgilere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbiri alır.

(2) İşletmeci, numara taşıma konusundaki başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru esnasında talep edilen bilgi ve belgeler, numara taşıma işleminin gerçekleşme süresi, numara taşıma karşılığında herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve benzeri konularda tüketicileri bilgilendirir ve bu bilgileri asgari olarak internet sitesinde yayımlar.

Hizmet kalitesi

MADDE 29 – (1) Taşınmamış numaralara uygulanan hizmet kalitesi kriterleri, taşınmış numaralar için de uygulanır.

Uzlaştırma

MADDE 30 – (1) Numara taşınabilirliğinin erişim veya arabağlantı ücretleriyle ilişkili uzlaşmazlıklarında 14/6/2007 tarihli ve 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde geçen uzlaşmazlık prosedürü işletilir. Bu Yönetmelikte tanımlanan diğer ücretlere ilişkin uzlaşmazlıklarda; işletmeciler arasında otuz gün içinde uzlaşmaya varılamadığının Kuruma bildirilmesi durumunda; Kurum, ilgili tarafların ücretler konusundaki talepleri ve tekliflerinin gerekçeli bir biçimde onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesini talep eder. Müteakiben Kurul, söz konusu talepler ve teklifler ile uluslararası uygulamalar ve öngörülebilen maliyet unsurlarını göz önünde bulundurarak ücretlerin üst sınırlarını belirler.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 31 – (1) İşletmecinin faaliyetlerinin numara taşınabilirliği koşullarına ve mevzuata aykırı olması durumunda Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca idari para cezası veya diğer yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 1/2/2007 tarihli ve 26421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 33 – (1) İlgili mevzuatta 1/2/2007 tarihli ve 26421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Uygulamanın başlangıç tarihi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeciler, coğrafi numara taşınabilirliği ile coğrafi olmayan numara taşınabilirliğini 10/9/2009 tarihine kadar uygulamaya geçirmekle ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce numara taşınabilirliği uygulamasına geçmiş olan işletmeciler bu Yönetmelikten kaynaklanan değişiklikleri 10/9/2009 tarihine kadar uygulamaya geçirmekle yükümlüdür.

Taşıma talebinin alındığına ilişkin olarak bildirimde bulunulması

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-12/2/2022-31748)

(1) Mobil numara taşınabilirliğinde taşıma talebinin alındığı bilgisinin alıcı işletmeci tarafından kısa mesaj ile taşınması talep edilen numaraya iletilmesine ilişkin 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

___________

(1) Bu değişiklik 16/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

(3) 28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklik yayımından iki ay sonra yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik yayımından dokuz ay sonra yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2009

27276

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/1/2015

29238

2.

28/11/2015 

 29546

3.       

12/2/2022

31748