ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapılarına ilişkin yetkilendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 8, 9, 10, 11,12 ve 60 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (2)  – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

b) Acil yardım çağrı hizmetleri: Yangın, sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlara ilişkin bilgilerin itfaiye, polis, jandarma, sağlık kuruluşları gibi ilgili kuruluşlara en hızlı ve en uygun şekilde iletilmesini,

c) Arabağlantı: Bir işletmecinin kullanıcılarının aynı veya diğer bir işletmecinin kullanıcılarıyla irtibatının veya başka bir işletmeci tarafından sunulan hizmetlere erişiminin sağlanmasını teminen, aynı veya farklı bir işletmeci tarafından kullanılan elektronik haberleşme şebekelerinin birbirlerine fiziksel ve mantıksal olarak bağlantısını,

ç) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Bölgesel alan: Türkiye coğrafi bölgeleri dâhilinde kalan ya da Kurumun belirleyeceği sınırları belirli alanı,

e) Brüt satışlar: İşletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosunda “60. Brüt Satışlar” hesabında kaydedilmiş olan tutarları,

f) (Ek:RG-9/6/2011-27959) CLI: Arayan hat bilgisini,

g) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

ğ) Elektronik haberleşme altyapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici parçalarını,

h) Elektronik haberleşme altyapısı işletimi: İlgili altyapıya ilişkin gerekli elektronik haberleşme tesislerinin kurulması, kurdurulması, kiralanması veya herhangi bir surette temin edilmesiyle bu tesisin diğer işletmecilerin veya talep eden gerçek veya tüzel kişilerin kullanımına sunulmasını,

ı) Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,

i) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dâhil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

j) Elektronik haberleşme sektörü: Elektronik haberleşme hizmeti verilmesi, elektronik haberleşme şebekesi sağlanması, elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine yönelik üretim, ithal, satış ve bakım - onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili sektörü,

k) Elektronik haberleşme şebekesi sağlanması: Elektronik haberleşme şebekesi kurulması, işletilmesi, kullanıma sunulması ve kontrolünü,

l) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

m) Erişim: Kanunda belirtilen koşullarla, elektronik haberleşme şebekesi, altyapısı ve/veya hizmetlerinin, diğer işletmecilere sunulmasını,

n) İdari ücret: Kurumun; pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenecek ücreti,

o) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,

ö) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

p) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri: İçeriği, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka surette işlem yaparak aboneye/kullanıcıya ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir ses veya veri ileten ya da eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme, cinsel içerik veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan elektronik haberleşme hizmetlerini,

r) Kontrol unsuru: Ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken bir teşebbüs ve/veya işletmeci üzerinde belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları,

s) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ş) Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için verilen hakkı,

t) Kullanım hakkı ücreti: Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen asgari değerden az olmamak üzere, kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasına gerek olmayan hallerde Kurumca belirlenen, sayının sınırlandırılması gereken hallerde ise, yapılacak ihale neticesinde oluşacak ücreti, 

u) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ü) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

v) Net satışlar: Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,

y) Rehber hizmeti: Abonelerine numara tahsis eden işletmecilerin rehberde yer almayı kabul eden abonelerine ilişkin Kurum tarafından belirlenen bilgilerinin basılı, elektronik veya teknolojik açıdan mümkün olan diğer yöntemlerle yayımlaması ile telefon dahil tüm yöntemlerle sunulan sorgulama hizmetini,

z) Satış indirimleri: Net satış hâsılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimleri,

aa) Telefon hizmeti: Elektronik Haberleşme şebekelerindeki bir noktadan başlayan ve/veya bu şebekelerdeki bir noktada sonlanan ve kamuya ticarî olarak sunulan ses hizmetlerini,

bb) Yerel alan: En fazla bir ilin coğrafi alanının tamamını kapsayan alanı,

cc) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,

çç) Yetkilendirme alanı: İşletmecilerin yetkilendirildikleri ulusal, bölgesel ya da yerel alanı,

dd)Yetkilendirme ücreti: İdarî ücretler ve/veya kullanım hakkı ücretlerini

ee) (Ek:RG-11/6/2016-29739) IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adresi,

ff) (Ek:RG-11/6/2016-29739) Kullanıcı bilgisi: Kullanıcının internet ortamına bağlandığı IP adresi, port aralığı, kullanıcı kimlik bilgisi, kullanım için oluşturulan hesap adı,  oturuma ilişkin başlama ve bitiş zamanını,

ifade eder.

(2) (Ek:RG-11/6/2016-29739) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ KISIM

Yetkilendirmenin Usul ve Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Bakanlığın strateji ve politikaları da dikkate alınarak Kurumca yapılacak yetkilendirmeyi müteakip işletmeci tarafından, elektronik haberleşme hizmeti sunulabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurulup işletilebilir.

(2) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Yetkilendirme, bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılır.

(3) Şirketler, sunmak istedikleri elektronik haberleşme hizmeti ve/veya kurup işletmek istedikleri elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı için numara, frekans, uydu pozisyonu gibi kaynak tahsisine ihtiyaç duymuyorlar ise bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun bildirim ile; kaynak tahsisine ihtiyaç duyuyorlar ise, bildirimi müteakip Kurumdan kullanım hakkı alınması kaydıyla yetkilendirilirler.

(4) İşletmeci, yetkilendirildiği kapsamda elektronik haberleşme hizmeti sunabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup işletebilir.

(5) Hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılması, sürdürülebilir bir rekabet ortamının tesisi ile herkesin, makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması ve yatırımların teşvik edilmesi amacıyla yetkilendirme yapılabilir.

(6) Kurum yetkilendirmelerde Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan ilkeleri göz önüne alır.

(7) (Ek:RG-11/6/2016-29739) Kurum, yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak ilgili Kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, genel sağlık ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle, söz konusu yetkilendirme taleplerini reddedebilir.

(8) (Ek:RG-11/6/2016-29739) Kurum, yetkilendirme başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler haricinde başvuru kapsamında bildirilen bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespiti amacıyla ilgili şirketleri denetleyebilir.

Yetkilendirmeye tabi olmayan elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapıları

MADDE 6 – (1) İhtiyaç duyulan elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısının öncelikle Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır. Ancak,

a) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmayan, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmeyen ve kamu kullanımına açık olarak sunulmayan,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları,

elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısı yetkilendirmeye tabi değildir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartları taşımayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için, üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamak, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç gütmemek ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamak kaydıyla, yetkilendirmeye tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan elektronik haberleşme hizmetinin karşılanmasına ve/veya şebekesi veya altyapısının kurulup kullanılmasına imkan tanıyacak şekilde kaynak tahsisi talebinde bulunmak üzere başvurması halinde öncelikle hizmet talep edilen faaliyet alanında, talep edilen hizmete ilişkin Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecinin olup olmadığı Kurum kayıtlarından kontrol edilir.  Yapılan kontrol sonucunda;

a) Söz konusu hizmet ihtiyacı, talep edilen alanda Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmeci tarafından sunuluyor ise talep sahibi bu işletmeciye yönlendirilir.

b) Söz konusu hizmet talep edilen alanda, talep edilmiş hizmete ilişkin Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecinin bulunmaması veya işletmeci olmakla birlikte bu işletmeciler tarafından talep edilen hizmetin sunulmaması veya bu ihtiyacın ilgili işletmeciler tarafından karşılanamayacağının Kurumca tespit edilmesi halinde, talep sahibine Kurum tarafından gerekli kaynak tahsisi yapılmak suretiyle talebe göre en fazla iki yıl süreli, izin verilebilir. Söz konusu süre içerisinde izin verilen alanda bir işletmecinin talep edilen hizmeti sunmaya başlaması halinde bile söz konusu izin, süresi sonuna kadar devam eder.

(3) Kurum bu şebeke veya altyapıların bu maddedeki esaslara ve kullanılan teçhizatın ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu denetlemeye, uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

Yetkilendirme başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmek için Kuruma başvuru yapan şirkette aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim veya limited şirket statüsünde kurulmuş olması,

b) Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya şebekesi veya altyapısı kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği elektronik haberleşme faaliyetine yer verilmiş olması,

c) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması,

ç) (Ek:RG-30/12/2014-29221) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Ödenmiş sermayesinin en az, Kurum tarafından belirlenen asgari tutar kadar olması,

d) (Ek:RG-11/6/2016-29739)  Kurum tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda istenen bilgi ve belgeleri Kuruma göndermesi,

gerekmektedir.

(2) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkına ilişkin yetkilendirmelerde, birinci fıkranın (a) bendi hariç olmak üzere diğer başvuru şartları aranır. Ayrıca;

a) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, başvuru sahibi şirketin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yalnızca yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş ya da ilgili ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde kurulacak olması,

b) Anonim şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

c) İlgili mevzuat ve/veya ihale şartnamesinde öngörülen koşulları sağlaması,

gerekmektedir.

(3) (Değişik:RG-23/9/2011-28063)  Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartları sağlamayan ve/veya noter onaylı imza sirkülerine uygun yapılmayan başvurular geçersiz kabul edilir.

(4) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) İşletmecinin yetkilendirme süresi boyunca Kurum düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartları sağlaması zorunlu olup; bu şartları kaybetmesi veya söz konusu şartları sağlamadığının daha sonra tespit edilmesi halinde, kendisine Kurum tarafından durumun niteliğine göre uygun bir süre verilerek, gerekli şartların yerine getirilmesi bildirilir. Süre sonunda durumun düzeltilmemesi halinde yetkilendirme iptal edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirim ve Kullanım Hakkı

Bildirim

MADDE 8 – (1) Elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen ve 7 nci maddedeki koşulları sağlayan şirket, faaliyete başlamadan önce, Kurum tarafından belirlenen bildirim formunu doldurmak suretiyle Kuruma bildirimde bulunur. Bildirim yazılı olarak veya elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılır.

(2) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Kaynak tahsisi gerektirmeyen elektronik haberleşme hizmetini sunmak, şebekesini veya altyapısını kurup işletmek için bildirimde bulunan şirket, yetkilendirme şartlarını sağlamış olduğunun Kurum tarafından kendilerine bildirildiği tarih itibariyle yetkilendirilmiş sayılarak işletmeci statüsü kazanır ve Kurum tarafından belirlenen ve Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerindeki Bildirim Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçermeyen Hizmetler bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir. Kurum resmi internet sitesinde güncel olarak yayımlanan işletmeci listesinde söz konusu işletmeciye ilişkin gerekli bilgileri yayımlamak suretiyle kayıtlama işlemini gerçekleştirir. Kayıtlama işletmecinin Kuruma kayıtlı olduğu süre boyunca geçerlidir.

(3) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Kurum, bildirimin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığını teyit eden ve işletmecinin hak ve yükümlülüklerini içeren bir yazıyı işletmeciye gönderir.

 (4) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Kurum kayıtlarına giren bildirim başvuru formunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilen işletmeciye, söz konusu eksiklik/uygunsuzlukları gidermesi hususu bildirim başvuru formunun Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

(5) Eksiklik/uygunsuzluğun, işletmeci tarafından tebellüğ edilmesini müteakip bir ay içinde giderilerek Kuruma bildirilmemesi halinde, Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca idari para cezası veya diğer yaptırımlar uygulanır.

(6) Başvurunun ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan işletmeci sorumludur.

(7) (Mülga:RG-11/6/2016-29739)  

(8) Milli Frekans Planı kapsamında serbest kullanıma yönelik olarak ayrılan frekans bantları kullanılmak suretiyle sunulacak olan elektronik haberleşme hizmeti veya kurulup işletilecek olan şebeke ve altyapıları bildirim ile yetkilendirilir.

(9) Sabit ve mobil uyduya çıkış (up–link) cihazının yayıncı kuruluşları ve haber ajansları tarafından kendi faaliyetleri dışında, üçüncü şahıslara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılması ve/veya ticari amaç güdülmesi halinde yetkilendirmeye tabi olur.

Kullanım hakkı

MADDE 9 – (1) Kurum, kullanım hakkı verilmesinin gerektiği elektronik haberleşme hizmetlerini ve bu hizmetlere ilişkin kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasını tespit eder.

Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılması gereken haller

MADDE 10 – (1) Kullanım hakkı sayısı, ancak kaynakların sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesinin gerektiği durumlarda ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen sınırlandırılabilir. Kurum, bu kapsamda sektördeki muhtemel işletmeci sayısını belirlemek için kullanıcılar ve tüketiciler dahil ilgililerin görüşlerini temin etmek amacıyla uluslararası uygulamaları ve sektöre yönelik koşulları da göz önünde bulundurarak kamuoyu görüşü alır. Bu tespite istinaden Kurum, ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirme alanlarında tahsis edilecek frekans aralıklarını, numara bloklarını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirler. Kurum, kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasına ilişkin kararını gerekçeleriyle resmi internet sitesinde yayımlar. Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılması halinde;

a) Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını içeren ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası, hizmetin başlama zamanı, yetkilendirme süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı gibi kıstaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın Kanunda belirtilen görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirme Kurum tarafından yapılır.

b) (a) bendinde belirtilen hususların dışında kalan ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından verilecek olan elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasına ve/veya elektronik haberleşme şebeke ve altyapısının kurulması ve işletilmesine ilişkin gerekli işlemler Kurum tarafından yürütülür.

(2) Kurum, kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlığın görüşüne başvurarak gerekli tedbirleri alır ve yapılacak ihaleye ilişkin usul ve esasları belirler. Kurum ve birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen hallerde Bakanlık, kullanım hakkı ile ilgili olan ihalelerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Kurumun yapacağı ihalelerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Kurum, bir hizmete ilişkin olarak sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı vermesini müteakip sektör koşullarını dikkate alarak yeniden aynı hizmete yönelik sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı verebilir.

Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılması gerekmeyen haller

MADDE 11 – (1) Kurum tarafından kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen elektronik haberleşme hizmeti sunmak, şebekesi ve/veya altyapısını kurup işletmek isteyen ve 7 nci maddede yer alan şartları haiz işletmeci adayları, Kurum tarafından belirlenen bildirimi de içeren kullanım hakkı başvuru formunu eksiksiz doldurmak suretiyle Kuruma başvurur.

(2) Kullanım hakkı başvurusu, elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve/veya altyapısına yönelik olarak ayrı ayrı yapılır.

(3) Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen elektronik haberleşme hizmeti, şebekesi ve/veya altyapısı için, bu tespitten sonraki bir tarihte yapılacak ikinci bir tespitte kullanım hakkı sayısının sınırlandırılması gerektiği sonucu ortaya çıkarsa, Kurum bu tespite istinaden sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı verebilir. 

Kullanım hakkına yönelik başvuruların incelenmesi

MADDE 12 – (1) Kurum, kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği haller için yapılan kullanım hakkı başvurusunu değerlendirir, belgelerinde eksiklik bulunan başvuru sahibine bu eksiklikleri gidermesi gerektiği yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin, Kurum tarafından başvuru sahibine tebliğ edilmesini müteakip üç ay içinde tamamlanmaması halinde, başvuru işlemden kaldırılır. Anılan belgelerde eksiklik bulunan şirketin Kullanım hakkı ücretini ödemiş olması, kullanım hakkı kazandığı anlamına gelmez.

(2) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) İlgili mevzuatta ve 7 nci maddede belirtilen şartları taşıyan ve Kurum tarafından belirlenen belgeleri eksiksiz olarak sağlayan başvuru sahibinin başvurusu, Kurum tarafından Ulusal Numaralandırma Plânı, Millî Frekans Plânı ve ilgili mevzuat çerçevesinde kaynakların tahsisinin uygun görülmesi halinde kabul edilir. Aksi takdirde başvuru sahibine, kendisine kullanım hakkı verilemeyeceği bildirilerek başvurusu reddedilir.

(3) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Kurum tarafından başvurusu kabul edilen şirkete, muhtemel ödeme tarihleri esas alınarak şirketin başvurduğu yılın sonuna kadar kıst olarak hesaplanan ilgili kullanım hakkı ücretini Hazineye gelir kaydedilmek üzere muhasebe biriminin veznesine veya ilgili banka hesabına yatırması bildirilir. Kurum tarafından kullanım hakkı ücretinin ödenmesine ilişkin başvuru sahibinin bilgilendirildiği Kurum yazısı tarihinden itibaren iki ay içinde ödemenin yerine getirilmemesi halinde, başvuru işlemden kaldırılır.

(4) Kurum, kullanım hakkı verilmesi taleplerini, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri, tahsis edilmesi gereken kaynakların yetersizliği ve ihale aşamasında belirlenen yeterlik şartlarının sağlanmaması sebepleriyle reddedebilir.

Kullanım hakkının verilmesi

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve/veya altyapıları için kullanım hakkı ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmasını müteakip başvuru sahibine Kurum tarafından belirlenen ve üzerinde ve/veya Ek’inde tahsis edilen kaynakların yer aldığı kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir. Usulüne uygun başvuru, 12 nci madde hükümlerine uygun olarak eksiksiz başvuru yapılmış ve kullanım hakkı ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmuş olmasını kapsar. Başvurular usulüne uygun başvuru kapsamındaki bilgi ve belgelerin tamamlandığı ve bu kapsamdaki en son bilgi ve belgenin Kurum evrakına girdiği tarih sırasına göre öncelik sırası alır. Kendisine kullanım hakkı kapsamında yetki belgesi düzenlenen işletmeci kullanım hakkı yetki belgesi tarihi itibariyle Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerindeki Sayısı Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçeren Hizmetler” bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir.

(2) Başvuru sahipleri, yetkilendirmeye tâbi olan elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısına yönelik olarak ayrı ayrı kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenmek suretiyle yetkilendirilirler.

(3) Kullanım hakkı kapsamında verilen frekans, numara ve uydu pozisyonu gibi kaynaklara ilişkin olarak tahsis, tescil, ulusal ve uluslararası koordinasyon, iade, iptal, geri alım gibi konularda ilgili Kurum düzenlemeleri uyarınca işlem yapılır.

(4) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Sayısı sınırlandırılan kullanım hakkı, Kurum veya Bakanlık tarafından yapılacak ihalenin üzerinde bırakıldığı ve ihale şartnamesindeki yükümlülükleri yerine getiren şirkete/şirketlere verilir. Bu kapsamda yetkilendirmeye ilişkin süreç, bildirim formunu içeren kullanım hakkı başvuru formu, ekinde işletmecilerin hak ve yükümlülüklerinin yer aldığı hizmete özel olarak hazırlanacak sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı yetki belgesi ile yetkilendirme için Kuruma sunulacak diğer bilgi ve belgeler, ilgili ihale şartnamesinde düzenlenir.

Kullanım hakkı süresi

MADDE 14 – (1) Kullanım hakkı süresi, aksi Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerinde belirtilmediği sürece şebeke ve hizmetin niteliği ile başvuru sahibinin talebi de dikkate alınmak suretiyle belirli aralıklarla gözden geçirilmeye tabi tutularak, yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere Kurum tarafından belirlenir.

(2) Sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkını yenilemek isteyen işletmeci, kullanım hakkı süresinin bitiminden oniki ve altı ay önceki tarihler arasında, Kurum tarafından belirlenen bildirim formu ve kullanım hakkı başvuru formunda yer alan bilgi ve belgeler ile kullanım hakkının yenilenmesi için Kuruma başvurabilir. Kurum, yenileme talebini değerlendirerek kullanım hakkını yenileyebilir.

(3) Sayısı sınırlandırılan kullanım hakkının yenilenmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili ihale şartnamesinde düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme Ücreti

Yetkilendirme ücreti

MADDE 15 – (1) Yetkilendirme ücreti, idarî ve kullanım hakkı ücretlerinden oluşur.

İdari ücret

MADDE 16 – (Değişik:RG-11/6/2016-29739)

(1) İşletmeci, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Bu ücrete esas olan matrah, işletmecinin yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır.

(2) Kurum, pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak, işletmecilerden alınacak anılan idarî ücret oranını işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

(3) İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına yatırılır.

(4) İdari ücrete konu yıl içinde ilk defa yetkilendirme almış olan işletmecilerin, yetkilendirilmeye sahip oldukları döneme ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermeleri gerekir. Bununla birlikte, söz konusu işletmecilerin anılan belgeleri yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermemeleri halinde; işletmecinin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları esas alınarak idari ücret hesaplanır. İşletmeci, idari ücret ödemesini hesaplanan bu tutar üzerinden yapar.

(5) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeciler, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemede bulunmamışlar ise, bir önceki yılın net satışları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran esas alınmak suretiyle idari ücret öder.

(6) Beşinci fıkrada anılan işletmeciler, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablosu, Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tablolar ile yapılan ödemeye ilişkin makbuzu iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma göndermekle yükümlü olup anılan belgelerin iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde, işletmecinin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları esas alınarak idari ücret hesaplanır.  İşletmeci, idari ücret ödemesini hesaplanan bu tutar üzerinden yapar.

(7) Üçüncü ve beşinci fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.

(8) İşletmecilerden, haziran ayı sonu itibari ile uygulanacak söz konusu faiz ile birlikte alınacak idari ücreti eylül ayının son gününe kadar kısmen veya tamamen ödemeyenlerin yetkilendirmesi herhangi bir işleme gerek kalmaksızın eylül ayı sonu itibari ile iptal olmuş kabul edilir. İdari ücretin eksik yatırıldığının daha sonra Kurumca tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksik miktarı, Kurum tarafından bildirilmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde faizi ile birlikte ödemeyen işletmecilerin yetkilendirmesi, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş kabul edilir. Ancak Kurum, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirmelerin bu fıkrada yer alan gerekçelerle iptali hakkında Bakanlığın görüşünü alarak karar verir.

(9) Beşinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen sürelerde kısmen veya tamamen ödenmeyen idari ücret tutarları,  Kurumun bildirimi üzerine, faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir.

(10) Aksi ilgili ihale şartnamesinde belirtilmedikçe, sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı ile yetkilendirilen işletmeciler, idari ücret bakımından bu maddedeki yükümlülüklere tabidir.

(11) Kurumla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak Kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlüsü olan işletmeci ayrıca idari ücret ödemez.

Kullanım hakkı ücreti

MADDE 17 – (1) Kullanım hakkı verilmesine ve söz konusu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının teminine yönelik olarak kullanım hakkı ücreti alınır.

(2) Kullanım hakkı ücretlerinin asgari değerleri, Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenir.

a) Sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı ücretleri, asgari değerlerden az olmamak kaydıyla Kurul tarafından belirlenen ücretlerdir. Kurulun, gerekli gördüğü hallerde, bu ücreti yeniden değerlendirme ve belirleme hakkı saklıdır. Kullanım hakkı ücretinin tarafsız, şeffaf ve orantılı olması esastır.

b) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı ücretleri ise yapılacak ihale sonucunda oluşan ve Kurul tarafından onaylanan ücretlerdir.

(3) Kullanım hakkı ücretleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Zamanında ödenmeyen kullanım hakkı ücretleri, Kurumun bildirimi üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, ilgili vergi dairesince tahsil olunur.

(4) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Kullanım hakkı kapsamında tahsis edilen kaynakların bir kısmının veya tamamının Kuruma iade edilmesi veya Kurumca geri alınması ya da kullanım hakkının herhangi bir nedenle iptali/feshi veya sona ermesi durumunda tahsil edilmiş kullanım hakkı ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.

Kullanım hakkı ücretinin ödenmesi

MADDE 18 – (1) Sayısı sınırlandırılan kullanım hakkı ücretleri, ilgili ihale şartnamesinde belirtilen şekilde ödenir.

(2) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı ücretlerine yönelik olarak işletmeci, Kurumca belirlenmiş kullanım hakkı ücretini (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere), en geç her yılın Ocak ayı sonuna kadar Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırmakla ve dekontun aslını veya Banka onaylı suretini Kuruma göndermekle yükümlüdür.

(3) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalamış işletmeciler kendilerine yapılan numara ve frekans tahsislerinden doğan kullanım hakkı ücretlerini (Katma Değer Vergisi dahil olmak üzere) her yılın Ocak ayı sonuna kadar Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırmakla ve dekontu Kuruma göndermekle yükümlüdür.

(4) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) İşletmeci yıllık kullanım hakkı ücretini her yıl Ocak ayının sonuna kadar öder. Ocak ayının bitimini takip eden iki aylık sürenin sonuna kadar kullanım hakkı ücretini (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte yatırmaması durumunda kullanım hakkı, söz konusu iki aylık sürenin sonu itibariyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş kabul edilir. Bununla birlikte;

a) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) İşletmecinin, kullanım hakkının devam ettiği her yıl Ocak ayının bitimini takip eden iki aylık süre içinde kullanım haklarını kısmen veya tamamen Kuruma iade etmesi halinde, iade edilen söz konusu kaynaklara ilişkin olarak mevcut mevzuat hükümleri uyarınca kıst ücret ve 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar gecikme faizi alınır.

b) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) İşletmecinin söz konusu iki aylık süre içerisinde kullanım hakkı ücretlerini ödememesi neticesinde kendisine tahsisli tüm kullanım haklarını yitirmesi halinde, anılan sürenin sonuna kadar işletmecinin Kuruma ilettiği talebi üzerine ve ilgili hizmet bildirim kapsamında sunulabiliyor ise sadece bildirim kapsamında kaydı devam eder, talebin olmaması halinde ilgili yetkilendirmesi iptal olmuş sayılır.

c) İşletmecinin, söz konusu iki aylık süre içerisinde kullanım hakkı ücretini eksik ödemesi durumunda, sadece ödemediği kullanım hakkı ücretine karşılık gelen frekans ve/veya numara kullanım hakları iptal edilir.

ç) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) İşletmecinin, söz konusu iki aylık süre içinde eksik ödeme yapması durumunda, hangi frekans ve/veya numara kaynağına ilişkin ödeme yapıldığının belirsiz olması ve bu durumun işletmeci ile yapılan yazışmalar neticesinde de açıklığa kavuşturulamaması halinde, ödemesi eksik yapılan frekans ve/veya numara kullanım haklarının tamamına ilişkin kullanım hakkı ücreti ödenmemiş kabul edilerek söz konusu frekans ve/veya numara kaynaklarının tamamının kullanım hakları iptal edilir. Bu durumda anılan sürenin sonuna kadar işletmecinin Kuruma ilettiği talebi üzerine ve ilgili hizmet bildirim kapsamında sunulabiliyor ise sadece bildirim kapsamında kaydı devam eder, talebin olmaması halinde ilgili yetkilendirmesi iptal olmuş sayılır.

(5) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) İptal edilen kullanım hakkına ilişkin olarak Ocak ayı başından itibaren üç aylık dönem için hesaplanacak kullanım hakkı ücreti (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere), bu ücretin 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince tahsil olunur. 

(6) Yıllık kullanım hakkı ücretini ödemiş olan işletmeciden, kullanım hakkının verildiği tarihten itibaren her bir yıllık süre içinde bu ücretlerin Kurul tarafından yeniden tespiti halinde, söz konusu bir yıllık dönemlerde meydana gelebilecek kullanım hakkı ücreti değişikliklerine ilişkin ek bir ücret talep edilmez.

(7) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Yıl içerisinde yapılan kaynak tahsisine ilişkin kullanım hakkı ücreti, kıst olarak tahsil edilir.

(8) (Ek:RG-23/9/2011-28063) Yetkilendirmenin sona erdiği yıla ait kullanım hakkı ücreti, kıst olarak ödenir.

(9) (Ek:RG-23/9/2011-28063) Kıst uygulamalarında ay hesabı dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) İşletmeciler; Kurum düzenlemeleri, ilgili mevzuat ve Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerinde öngörülen şartlara ve aşağıda yer alan kayıt, kural ve yükümlülüklere uygun olarak elektronik haberleşme hizmetini sunma hakkına sahiptir.

a) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Kuruma bilgi ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi kapsamında istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür. İşletmeci, yetkilendirme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerden;

1) Ticaret sicil gazetesinde yer alan ana faaliyet alanındaki değişiklikleri,

2) İşletmecinin unvanı, resmi yazışma adresi, elektronik tebligat yapmaya elverişli kayıtlı elektronik posta adresi, ücretsiz aranabilen tüketici çağrı merkezi numarası, vergi dairesi ve numarasındaki değişiklikleri,

3) İşletmeciyi Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kişilerde meydana gelen değişiklikleri,

4) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu ortakların ve temsile yetkili kişilerin değişmesi halinde yeni ortakların ve temsile yetkili kişilerin adli sicil belgeleri,

5) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu ortakların değişmesi halinde yeni ortakların adli sicil belgeleri,

ve değişiklikleri tevsik eden belgelerin asıllarını ya da noter onaylı örneklerini; resmi yazışma adresi ve elektronik tebligat yapmaya elverişli kayıtlı elektronik posta adresindeki değişikliklerin yapılmasını müteakip bir hafta içerisinde, diğer değişikliklerin yapılmasını müteakip bir ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum nezdinde şirketi idare ve temsili yetkili kişilerde değişiklik olması halinde güncel imza sirküleri veya noter onaylı imza beyannameleri ile birlikte söz konusu kişilerin yetkilerini belirtir gerekli belgelerin Kuruma iletilmesi gerekir. Ayrıca, işletmeci, bildirim veya sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı başvuru formunda yer alan bilgileri her yıl Mayıs ayı sonuna kadar; söz konusu formların ekinde yer alan belgeleri ise 2020 yılında başlamak üzere her beş yılda bir, ilgili yılın Mayıs ayı içerisinde Kuruma tekraren göndermekle yükümlüdür.

b) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Yetkilendirmenin devri: İşletmeci, yetkilendirmesini devretmek istemesi halinde, ekinde yetkilendirmeyi devralacak olan ve 7 nci maddede öngörülen şartları taşıyan şirketin dolduracağı, Kurum tarafından belirlenen bildirim formunun ve gerektiği hallerde kullanım hakkı başvuru formunun yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte yetkilendirmenin devir izni için Kuruma başvurur. Yetkilendirmeyi devralacak şirketin işletmeci olması durumunda ise bildirim formuna veya kullanım hakkı başvuru formuna gerek bulunmamaktadır. Kurumun yetkilendirme devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde, bu izni müteakip bir ay içerisinde yetkilendirmenin devredileceği şirket adına yetkilendirme türüne göre kullanım hakkı belgesi düzenlenir veya ilgili şirket bildirim kapsamında kayıtlanır. Kurum yetkilendirme devirlerine ilişkin incelemelerinde, yetkilendirmesi devredilen işletmecinin faaliyette olduğu pazar koşullarını, rekabet şartlarını, işletmecinin pazar payını ve diğer ilgili hususları dikkate alır. Yetkilendirmenin devri halinde, yetkilendirme tarihi olarak, eski tarihli yetkilendirilmiş olan işletmecinin yetkilendirme tarihi esas alınır.

c) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Hisselerin devri: İşletmeciler, yüzde on ve üzeri hisse devir, edinim ve hareketleri işlemlerinden önce Kurumdan izin almak zorundadır. Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen işletmeci, yüzde ona kadar olan hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu en geç iki ay içerisinde bilgilendirir.

1) Bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş işletmecilerin hisselerine sahip olan şirketlerde hisse sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin sahibi bulunduğu hisselerin devri ile ilgili hususlarda Kuruma bilgi verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

2) Hisselerin devredildiği gerçek kişilerin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen şartları taşıması esastır.

3) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkına sahip işletmecinin şirket hisselerinin sermaye piyasasına ilişkin mevzuata göre halka arzı durumunda 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü aranmaz.

ç) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Birleşme ve devralma: İşletmecinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde başka bir şirketle birleşmesi ya da başka bir şirkete devrolmak istemesi halinde; bünyesinde birleşilecek veya devir olunacak şirketin 7 nci maddede belirtilen şartları taşıması esas olup, birleşme veya devralma işlemi Kurum iznine tabidir. Birleşme veya devralma işlemi işletmeci haricinde bir başka şirket bünyesinde gerçekleşecek ise, Kurum tarafından belirlenen bildirim formu ve gerektiği hallerde kullanım hakkı başvuru formu ile, birleşme veya devralma işletmeci bünyesinde gerçekleşecek ise, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte ilgili işletmeci, şirket devrine veya birleşmesine ilişkin izin verilmesi için Kuruma başvurur. Kurum şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin incelemelerinde, birleşen veya devir olunan işletmecinin faaliyette olduğu pazar koşullarını, rekabet şartlarını, işletmecinin pazar payını ve diğer ilgili hususları dikkate alır.

1) Kurum tarafından birleşmeye veya devralmaya izin verilmesi halinde, söz konusu izin bir ay içerisinde ilgililere bildirilir. Birleşme veya devralma işlemi, işletmeci haricinde bir başka şirket bünyesinde gerçekleşmiş ise, şirket birleşme veya devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma bildirilir. Bu bildirimi takip eden bir ay içerisinde, yeni şirket adına kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir veya yeni şirket bildirim kapsamında kayıtlanır.

2) Bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın işletmecinin başka bir şirkete devrolması veya başka bir şirketle birleşmesi halinde; Kurumun idari para cezası ve diğer idari müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, devralan veya bünyesinde birleşilen şirketin, ilgili mevzuatta yer alan şartları Kurumca belirlenen süre içerisinde sağlaması halinde yeni şirket adına kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir veya yeni şirket bildirim kapsamında kayıtlanır, aksi halde söz konusu yetkilendirme iptal edilir.

3) Birleşme ve devralmaya izin verilmesi halinde, ilgili hizmet türüne ilişkin yetkilendirme tarihi olarak, birleşen veya devrolan/devralan işletmecilerden eski tarihli yetkilendirilmiş olan işletmecinin yetkilendirme tarihi esas alınır.

d) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi: İşletmeciler, afet halleri dahil kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri ve/veya şebekeleri arasındaki zararlı elektromanyetik girişimin önlenmesi ve acil yardım çağrı hizmet numaralarına ilgili mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak ulaşılabilmesi başta olmak üzere, elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Kurum tarafından acil yardım çağrı hizmet numaralarına erişim zorunluluğu getirilen işletmeciler, söz konusu hizmeti kullanıcılarına para, jeton, ön ödemeli kart ve benzeri araç gerekmeksizin ücretsiz olarak sağlamakla ve bu hizmetin verilebilmesi için gereken teçhizat ve sistemleri kurmakla yükümlüdür.

e) Gerekli izinlerin alınması: İşletmeci, yetkilendirme kapsamında faaliyet yürütmek için gerekli olan diğer izinleri ilgili kurumlardan almakla, ilgili mevzuata uymakla ve gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

f) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Trafik bilgilerinin muhafaza edilmesi: Erişim sağlayıcı olan veya telefon hizmeti sunan işletmeci, taraflara ilişkin IP adresi, port aralığı, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait trafik bilgilerini iki yıl süreyle; kullanıcı bilgilerini ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza etmekle yükümlüdür.

g) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Hizmetin devamlılığı: İşletmeci, yetkilendirildiği kapsamda sunduğu elektronik haberleşme hizmetini ve/veya kurduğu şebeke ve altyapısının işletimini durdurmadan veya hizmeti sunmakla yükümlü olduğu yetkilendirme alanından geri çekmeden önce abonelik sözleşmelerindeki yükümlülüklerini ifa ettiğini ve hizmetin durdurulması veya sunulan alandan geri çekilmesine ilişkin objektif nedenleri Kuruma bilgi ve belgeleriyle bildirir. Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi ve belge istenebilir ve/veya yerinde tespit yapılabilir. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

ğ) Telsiz ücretleri: İşletmeci, kendi sistemine dâhil her türlü abonenin Kanun uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ücretlerini abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurumun hesaplarına aktarmakla yükümlüdür. Ayrıca İşletmeci, elektronik haberleşme hizmet, şebeke veya altyapısı için kurduğu telsiz cihaz ve sistemleri ile ilgili ücretleri Kuruma öder.

h) Abonelik ilişkisi: İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sistemine abone kaydetmekte serbesttir.

ı) İdari ücret: İşletmeci, 16 ncı maddede öngörülen idari ücreti ödemekle yükümlüdür.

i) Muhasebe kayıtlarının ayrımı: İşletmeci, her bir hizmet türü için sahip olduğu yetkilendirme kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin muhasebe kayıtlarını ayrı tutar. Sabit ve mobil hizmetleri tek bir yetkilendirme altında sunan İşletmeci, sabit ve mobil hizmetlere ilişkin muhasebe kayıtlarını ayrı ayrı tutmakla yükümlüdür.

j) Evrensel hizmet: İşletmeci, evrensel hizmetler ile ilgili olarak 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

k) Terminal cihazlarının sisteme bağlanması: İşletmeci, ilgili teknik düzenlemelere uygun olan terminal cihazlarını kendi sistemine bağlamak veya bağlanmasına izin vermekle yükümlüdür.

l) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Yetkilendirmenin feshi veya iptali: Kurum tarafından yetkilendirilen işletmeci, iptal ettirmek için talepte bulunduğu yetkilendirme kapsamında halihazırda elektronik haberleşme altyapısı işletmediğini, hiçbir aboneye sahip olmadığını veya aboneleriyle ilişkisini kestiğini ve abonelerine geçmişte hizmet sunduğu tarih aralığını beyan ederek yetkilendirmenin iptal edilmesi için Kuruma yazılı talepte bulunabilir. Bu talepten sonra Kurum tarafından işletmeciden abonelerine hizmet sunduğu son beş yıllık döneme ilişkin kayıtları, abone kütük bilgilerini ve hizmet sunumuna ait donanımı (harddisk ve benzeri) Kurumun belirlediği şekilde gönderir. Ayrıca, Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi ve belge istenebilir ve/veya yerinde tespit yapılabilir. Kurum, uygun görmesi halinde söz konusu yetkilendirmeyi iptal edebilir. İşletmecinin herhangi bir mevzuata uymaması sonucu yetkilendirmesinin iptali halinde, işletmeci Kurumun abone mağduriyetini gidermek için aldığı tedbirlere uymakla yükümlüdür. Söz konusu iptal hallerinde, Kurum, abonelere hizmet sunulan son beş yıllık döneme ilişkin kayıtları, abone kütük bilgilerini ve hizmet sunumuna ait donanımı yetkilendirmesi iptal edilen işletmeciden talep eder. Kurum, bu Yönetmelikte yer alan hallerin yanı sıra, sayısı sınırlandırılmış yetki belgesinde iptale ilişkin yer alan durumlarda da işletmecinin yetki belgesini iptal edebilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın iletim yetkisi iptal edilen işletmecilerin ilgili yetkilendirmeleri Kurum tarafından iptal edilebilir.

m) Altyapı kurma: İşletmeci, yetkilendirildiği hizmet kapsamında gereken yazılım ve cihazları kendisi kurabilir. Bunların dışında kalan tüm altyapıyı aksi Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süresinde belirtilmedikçe ilgili mevzuata uygun olarak diğer işletmecilerden temin edebilir ve/veya ilgili yetkilendirmeyi alıp kendi altyapısını kurabilir. Ayrıca işletmeci altyapılarını, gelişen teknolojilere göre geliştirmek ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer işletmecilere kullandırmak hakkına sahiptir.

n) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Uydu kullanımı: İşletmeci, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinde frekans bandlarının kullanımına yönelik Kurum tarafından belirlenebilecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi uydu kapasite ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir. Elektronik haberleşme hizmetinin sunumunda uydu istasyonu kullanan işletmeci, kurulacak her uydu yer istasyonu için ayrı ayrı doldurulmuş ilgili formu ve sistemde kullanılacak uydu yer istasyonuna ilişkin bilgileri Kuruma vermekle yükümlüdür. Ayrıca,

1) İşletmeci, Türkiye Cumhuriyetine kayıtlı hava taşıtlarında, ilgili yetkilendirmeleri kapsamındaki hizmetlerin sunulması amacıyla ihtiyaç duyulan elektronik haberleşme altyapısını, yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerden temin edebilir.

2) Uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile irtibatlı gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlü işletmeciler, kullanıcılarına ait trafiği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden geçirmekle yükümlüdür.

o) Faturalandırma: İşletmeci ilgili mevzuat uyarınca aboneye fatura göndermekle yükümlü olup, söz konusu mevzuat kapsamında diğer işletmecilerle faturalama hizmeti sağlama hususunda anlaşma yapabilir.

ö) Acentelik ve diğer iş modelleri: İşletmeci, yetkilendirildiği hizmete ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere yaygın ve verimli pazarlamaya yönelik olarak acentelik, bayilik, tek satıcılık verebileceği gibi, servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, servis dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetleri de alabilir. Bununla birlikte İşletmeci, sunduğu elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi edinilecek şekilde veremez. İşletmecinin acenteleri aracılığıyla sunduğu elektronik haberleşme hizmetlerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

1) İşletmeci, elektronik haberleşme sunulmasına yönelik kendi ad ve hesabına faaliyette bulunmak üzere üçüncü kişilere acentelik verebilir. Ancak söz konusu kapsamdaki acenteler alt acentelik veremez.

2) Elektronik haberleşme sunulması için gerekli olan altyapı ihtiyaçları, ilgili altyapı işletmecilerinden İşletmeci veya İşletmeci ad ve hesabına olmak üzere acenteleri tarafından talep edilmek zorundadır.

3) İşletmeci, acentelerinin faaliyetlerinin yetkilendirme kapsamında bulunmasını sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede acentelerin yetkilendirmeye ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmeleri durumunda, söz konusu ihlalden İşletmeciler sorumludur.

4) İşletmeci, tüketici mağduriyetlerinin yaşanmaması amacıyla, acentelerin ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmeleri için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

5) İşletmeci, uygulayacağı iş modellerinde, vergilendirme ve faturalama gibi hususlarda ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermek durumundadır.

p) Güvenlik ve müdahalelerin önlenmesi: İşletmeciler, haberleşme mahremiyeti ve güvenliği ile şebeke güvenliğinin sağlanması ve korunması için, her türlü tedbiri almakla, altyapı ve sistemlerinde teknolojik uyumu sağlamakla, elektronik haberleşmeye ilişkin bilgi, belge ve verilerin gerek korunmasında, gerekse iletilmesinde gizlilik hükümlerine uymak ve kanunla yetkilendirilmiş merci dışında başkasının bu bilgileri elde etmesini önlemekle yükümlüdür. İşletmeci, vereceği elektronik haberleşme hizmeti, şebeke ve altyapısında kullanılacak cihazlara, yetkisiz kişilerin erişimini ve bozucu/değiştirici müdahalelerini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

r) Yetkisiz girişimin önlenmesi: İşletmeci, kullanıcılarının internet üzerindeki yetkisiz ve rahatsız edici girişimlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

s) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Erişim sağlayıcılığı: İSS, GSM, GMPCS, IMT–2000/UMTS, IMT, SMŞH, HT-GSM 1800 MTH işletmecisi ile uydu ve kablo hizmetlerine ilişkin görev sözleşmesi sahibi işletmeciler gibi erişim sağlayıcı olan işletmeci, yetkilendirildiği hizmet kapsamındaki faaliyetlerini yürütürken 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan erişim sağlayıcılığı ile ilgili hükümlere uymakla yükümlüdür.

ş) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Arama kartları: Yalnızca yurtiçinde sunulacak elektronik haberleşme hizmetlerinde kullanılacak arama kartlarının üzerinde hizmeti sunan işletmecinin ticaret unvanı, müşteri hizmetleri numarası, İnternet adresi, kartın geçerli son kullanma tarihi, TL-Kr tutarı, kartın kullanım talimatı ile seri numarası bilgilerinin açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunludur. Ayrıca, işletmeciler internet sitelerinde, arama yapılacak işletmeciye ve  ülkeye göre belirlenmiş dakika bilgisini ücretsiz olarak kullanıcının bilgisine sunmakla yükümlü olup, söz konusu bilginin işletmecinin internet adresinde yer aldığı hususunun arama kartı üzerinde belirtilmesi zorunludur. Yurtiçi ile birlikte, birden fazla ülkede kullanılmak üzere hazırlanmış olan arama kartlarında yukarıda belirtilen bilgilerde değişiklik yapılması hususu Kurumun iznine tabidir.

t) Mücbir sebepler: Mücbir sebepler; doğal afetler, kanuni grev ve lokavt, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir. Belirlenen mücbir sebeplerin yetkilendirme alanındaki hizmetlerin bütününü veya çok sayıda kullanıcıyı etkileyecek nitelikte olması, işletmecinin kusuru ve ihmalinden kaynaklanmamış olması, işletmecinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde işletmecinin bu durumu Kuruma yazılı olarak bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi esastır.

u) (Değişik:RG-30/12/2014-29221) 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen yükümlülükler: İşletmeciler, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle, 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik altyapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurumca belirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm harcamaları kendine ait olmak üzere kurmak ve güncellemekle yükümlüdür. Halen elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler de; söz konusu teknik altyapıyı, Kurum tarafından belirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmak ve güncellemekle yükümlüdürler. Söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen işletmeciler; abonelere ve diğer işletmecilere hizmet sunamaz; diğer işletmeciler de söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen işletmecilere hizmet sunamaz. İşletmeciler, 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili olarak, tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere; ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi, belge ve veriyi Kurum tarafından belirlenecek usul, esas ve standartlarda eksiksiz ve zamanında kanunen yetkili mercie teslim etmekle, her türlü sistemin işletilmesi bakımından, altyapı kullanımının sağlanması ile söz konusu sistemlerin çalışır vaziyette tutulması için gerekli donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbiri almakla ve bunları etkileyen donanım, yazılım, altyapı ve şebekeye ilişkin değişiklikleri Kurum onayını alarak yapmakla yükümlüdürler.

ü) Değişen şartlar: İşletmeci, yetkilendirildiği tarihte öngörülemeyen ancak daha sonra ortaya çıkan şartlar çerçevesinde Kurum tarafından belirlenecek düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

v) (Mülga:RG-23/9/2011-28063)

y) (Ek:RG-9/6/2011-27959) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) CLI’a ilişkin yükümlülükler:

1) CLI, boş, eksik ve başta acil yardım çağrı hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine tahsisli kısa numaralardan oluşacak şekilde veya bir başka aboneye tahsisli numaraların kullanılmasında olduğu üzere yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulamaz. Yurtdışından gelen çağrılarda CLI bilgisi olarak acil yardım çağrı hizmetlerine ait numara kullanılamaz.

2) CLI’ı boş ve eksik oluşturulmuş yurt içi kaynaklı çağrılar taşınamaz ve sonlandırılamaz. CLI’ı boş olan, alfanümerik karakter içeren veya ulusal numaralandırma planında yer alan numaralardan (acil yardım çağrı hizmetlerine ait numaralar dahil) oluşan yurtdışı kaynaklı çağrılar taşınamaz ve sonlandırılamaz. Ancak, yurtdışından gelen ve CLI’ı dolaşımdaki mobil numaralardan oluşan çağrılar istisnadır.

3) Kurum bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile hizmete özel durumları belirleyebilir.

             (2) Ayrıca işletmeciler;

             a) Yetkilendirmeye konu hizmetin birbiriyle uyumlu çalışabilmesini ve bu kapsamda söz konusu hizmetler için şebekelerarası arabağlantıyı tam ve gereği gibi sağlamakla,

             b) Son kullanıcılara ulusal numaralandırma planındaki numaralardan erişim sağlamakla,

             c) Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı ile ilgili düzenlemelere uymakla,

             ç) Kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin düzenlemelere uymakla,

             d) Hizmet kalitesi ve tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemelere uymakla,

             e) Kanunlarla yetkili kılınan ulusal kurumlarca yasal dinleme ve müdahalenin yapılmasına teknik olanak sağlamakla,

             f) Afet durumlarındaki haberleşmenin kesintisiz devam edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla,

             g) Elektronik haberleşme şebekelerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara kamu sağlığını tehdit edecek şekilde maruz kalınmasının engellenmesi ile ilgili önlemleri Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde almakla,

             ğ) Erişimle ilgili düzenlemelere uymakla,

             h) (Mülga:RG-23/9/2011-28063)  

             ı) İlgili ulusal ve uluslararası teknik ve güvenlik standartlara ve spesifikasyonlarına uyumluluk sağlamakla,

             i) Geçiş hakkına ilişkin düzenlemelere uymakla,

             j) İlgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından istenen hizmetleri yerine getirmekle,

             yükümlüdür.

Kullanım hakkı sahibi işletmecilerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Kullanım hakkı sahibi işletmeciler, 19 uncu maddede belirtilen hak ve yükümlülüklere ilave olarak,

a) Frekans kullanım hakkının verildiği hizmet ya da şebeke türü ile numara kullanım hakkının verildiği hizmetin kapsamı çerçevesinde hizmet sunmakla,

b) Frekans ve numaraları etkin ve verimli kullanmakla,

c) Zararlı elektromanyetik girişimi önlemekle,

ç) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Numaralandırma ve numara taşınabilirliğine ilişkin düzenlemelere uymakla,

d) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Abonelerine numara tahsis eden işletmeciler, abonelerinin kayıtlı olduğu bilinmeyen numaralar danışma sistemini kurmak suretiyle rehber hizmeti sunma hakkına sahip olup, rehber veritabanlarını kurmakla ve rehberlik hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla söz konusu veritabanlarını rehberlik hizmeti işletmecileri ile ücreti mukabilinde paylaşmakla,

e) Yetkilendirme süresine uymakla,

f) Hak ve yükümlülüklerin devrine ilişkin hükümlere uymakla,

g) Kullanım hakkı ücretlerini eksiksiz ve zamanında ödemekle,

ğ) İhale sürecinde üstlenilen taahhütleri yerine getirmekle,

h) Frekans ve numara kullanımları ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki hükümlere uymakla,

yükümlüdür.

(2) Bağlantı sağlama hakkı: Frekans kullanım hakkı sahibi olan ve birden fazla coğrafi bölgede yetkilendirme almış işletmeci, yetkilendirildiği farklı coğrafi bölgeler arasında bağlantı sağlama hakkına sahiptir. Kurum, işletmecinin bağlantı sağlamaya yönelik frekans tahsis talebini, Milli Frekans Planı ve diğer düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmek suretiyle izin verebilir. Ancak birbirine sınır komşusu olmayan coğrafi bölgeler arasında bağlantı sağlarken, söz konusu bağlantıyı varsa o bölgede yetkilendirilmiş işletmecilerden temin eder.

(3) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) Kullanım Hakkı çerçevesinde hak ve yükümlülük devri: İşletmecinin sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsamında kullandığı frekansın ve numaranın tamamını devretmek istemesi halinde, ekinde söz konusu kaynakları devralacak olan ve 7 nci maddede öngörülen şartları taşıyan şirketin dolduracağı, Kurum tarafından belirlenen kullanım hakkı başvuru formunun yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte devir izni için Kuruma başvurur. Frekans ve numaraların tamamını devralacak şirketin işletmeci olması durumunda ise kullanım hakkı başvuru formuna gerek bulunmamaktadır. Kurumun kaynakların devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde, bu izni müteakip bir ay içerisinde devir alacak şirket adına kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir. Kurum söz konusu devirlere ilişkin incelemelerinde, ilgili pazar koşullarını, rekabet şartlarını, işletmecinin pazar payını ve diğer ilgili hususları dikkate alır. İşletmecinin sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsamında kullandığı frekansın bir kısmını spektrum ticareti çerçevesinde devretmek istemesi halinde, devralacak olan şirketin aynı hizmete yönelik Kurumca yetkilendirilmiş işletmeci olması durumunda her iki işletmecinin birlikte Kuruma yapacakları başvurunun Kurumca onaylanmasını müteakip devir işlemi gerçekleştirilir. Devralacak olan şirketin işletmeci olmaması halinde ise 7 nci maddede öngörülen şartları taşıması ve bu şirketin dolduracağı, Kurum tarafından belirlenen kullanım hakkı başvuru formunun yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte frekansın devir izni için Kuruma başvurması gerekir. Kurumun devri uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde, bu izni müteakip bir ay içerisinde frekansın devredileceği şirket adına kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir. Kullanım hakkının devri halinde, yetkilendirme tarihi olarak, eski tarihli yetkilendirilmiş olan işletmecinin yetkilendirme tarihi esas alınır. Numara kaynağının bir kısmının devir edilmek istenmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(4) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri sadece söz konusu hizmetleri sunmaya yetkili işletmecilerce Kurum tarafından bu hizmetlerin sunulması için belirlenmiş numaralar üzerinden sunulur.

(5) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı sahibi işletmeci, bu Yönetmelikte yer alan hak ve yükümlülüklere ek olarak araştırma–geliştirme, kapsama alanı yükümlülüğü gibi ilgili ihale şartnamesinde ve sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı yetki belgesinde yer alan koşulları sağlamakla ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

(6) (Mülga:RG-23/9/2011-28063)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hizmet Sunumu ve Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hizmet Sunumuna İlişkin Hükümler

Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması (Değişik başlık:RG-11/6/2016-29739)

MADDE 21 – (1) Kurum, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti halinde, şirketlerin elektronik haberleşme alanında faaliyete geçmelerini veya elektronik haberleşme sağlamalarını gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de alarak engelleyebilir.

(2) (Ek:RG-11/6/2016-29739) Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresinin sonuna eklenir.

Yetkisiz hizmet sunumu

MADDE 22 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1) Kurumun idari yaptırım ve tedbirlere yönelik olarak Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen diğer yetkileri saklı kalmak kaydıyla, elektronik haberleşme hizmeti, şebekesi ve/veya altyapısı için Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde Kurum tarafından verilen deneme izinleri hariç olmak üzere, Kurum tarafından yetkilendirilmeksizin, elektronik haberleşme tesisi kuran, işleten veya elektronik haberleşme hizmeti verenlerin tesisleri Kurumun talebi üzerine ilgili mülki idare amirlerince kapatılarak faaliyetlerine son verilir.

Deneme izni

MADDE 23 – (1) Kurum, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş sermaye şirketleri, araştırma–geliştirme kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının, test ve/veya deneme ve/veya gösterim amaçlı olarak kurmak ve kullanmak istedikleri elektronik haberleşme altyapı ve hizmetlerine geçici süre ile izin verebilir.

Geçici süreli kullanımlar

MADDE 24 – (1) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç olmak üzere; geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, araştırma, geliştirme ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cihaz ve sistem izinleri ilgili mevzuat uyarınca verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 25 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1) İşletmeci faaliyetlerinin yetkilendirme kapsamındaki yükümlülüklere ve ilgili mevzuata aykırı olması durumunda, işletmeciye Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca idari para cezası veya diğer yaptırımlar ile tedbirler uygulanır.

İşletmecilerin ilan edilmesi

MADDE 26 – (1) Kurum, işletmecilerin gerekli bilgilerini içeren listeyi resmi internet sitesinde güncel olarak ilan eder.

İlgili metinler

MADDE 27 – (1) Bildirim Formu, Kullanım Hakkı Başvuru Formu, Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri, Sayısı Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi örneği ile ilgili diğer metinler Kurul kararı ile belirlenir.

Hak iddiasında bulunulamayacağı

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yetkilendirme, Kurumca tahsis edilen frekans, numara ve uydu pozisyonu üzerinde işletmeciye yetkilendirme kapsamı dışında bir hak doğurmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) İlgili mevzuatta Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile yetkilendirilmiş olan işletmeciler, bu Yönetmelik uyarınca Kuruma bildirimde bulunmuş veya gerekli olduğu durumlarda yetkilendirmelerindeki süre ile sınırlı olarak kullanım hakkı almış sayılırlar.

(2) Bu kapsamda, Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmetine ilişkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan işletmeciler, Altyapı İşletmeciliği Hizmetine yönelik olarak Kuruma bildirimde bulunmuş sayılırlar. İşletmecinin aynı zamanda Altyapı İşletmeciliği Hizmeti yetkilendirmesinin olması halinde, Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmeti yetkilendirmesi kendiliğinden iptal olmuş sayılır.

(3) Kablo Platform Hizmetine ilişkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan işletmeciler, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı ve Kablolu Yayın hizmeti için Kuruma bildirimde bulunmuş sayılırlar. Telefon hizmeti sunmak isteyen Kablo Platform Hizmeti işletmecilerinin ise, Sabit Telefon Hizmetine yönelik olarak Kuruma bildirimde bulunmaları ya da Kullanım Hakkı için ayrıca başvuruda bulunmaları gerekir.

(4) Uzak Mesafe Telefon Hizmetine ilişkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan işletmeciler, numara tahsis durumlarına göre Sabit Telefon Hizmetine yönelik Kuruma bildirimde bulunmuş ya da Kurumdan kullanım hakkı almış sayılırlar.

(5) Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılığı kapsamında Kurumdan genel izin almak suretiyle kayıtlanmış olan işletmeciler, İnternet Servis Sağlayıcılığı için Kuruma bildirimde bulunmuş sayılırlar.

 (6) Uydu Telekomünikasyon Hizmetine ilişkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan işletmeciler Uydu Haberleşme Hizmeti; Uydu Platform Hizmetine ilişkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan işletmeciler ise Uydu Platform Hizmetine yönelik Kuruma bildirimde bulunmuş sayılırlar. 

 (7) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti ve Rehberlik Hizmetine ilişkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan işletmeciler, aynı hizmetlere yönelik Kurumdan kullanım hakkı almış sayılırlar. Aynı yetkilendirme alanında analog ve sayısal olarak birden fazla Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti yetkilendirmesine sahip olan işletmecilere, yetkilendirme süresi en uzun olan dikkate alınarak teknolojiden bağımsız olarak tek bir kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir.

 (8) Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve GMPCS Mobil Telefon Hizmetine ilişkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan işletmeciler, numara ve frekans kullanma durumlarına göre aynı hizmetlere yönelik Kuruma bildirimde bulunmuş ya da Kurumdan kullanım hakkı almış sayılırlar.  

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmecilerden 2010 yılında tahsil edilecek 2009 yılına ait idari ücretlerin hesaplanmasında, yetkilendirme süresi esas alınmak kaydıyla, 1/1/2009–31/12/2009 dönemindeki, İnternet Servis Sağlayıcısı olan işletmecilerin ise 10/5/2009–31/12/2009 dönemindeki net satışları dikkate alınır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalamış işletmeciler ile Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sunan işletmeciler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar kendilerine yapılmış olan numara,  Radyolink (R/L) ve frekans tahsislerinden doğan ve yetkilendirme yıldönümlerine kadar geçecek süre için kıst olarak hesaplanacak 2009 yılı kullanım hakkı ücretlerini, kullanım hakkı ücretlerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip 10 Mayıs 2009 tarihinden itibaren yetkilendirme yıldönümlerine kadar olan kıst ücretlerini işletmeciye tebliğini takip eden en geç bir ay içerisinde ödemekle yükümlüdürler. İmtiyaz sözleşmesi sahibi işletmeciler için yetkilendirme yıldönümü olarak her yılın 1 Ocak tarihi esas alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş ve bu maddenin birinci fıkrasında zikredilenler dışında kalan işletmeciler, yetkilendirme tarihlerine tekabül eden tarihe kadar 2009 yılı kullanım hakkı ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

(3) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş işletmecilerin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bitimini takip eden iki aylık sürenin sonuna kadar kullanım hakkı ücretini (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte yatırmaması durumunda kullanım hakkı/ek kaynak tahsisi, söz konusu iki aylık sürenin sonu itibariyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş kabul edilir. İptal edilen kullanım hakkına/ek kaynak tahsisine ilişkin söz konusu iki aylık dönem için hesaplanacak kullanım hakkı ücreti (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere) ve bu ücretin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiz Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince tahsil olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Görev ve İmtiyaz Sözleşmesi sahibi işletmeciler, sözleşmelerindeki hükümler yanında 19 uncu ve 20 nci maddelerdeki hak ve yükümlülüklere tabidirler. Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi işletmecilerin bunlara ek olarak tabi olduğu özel hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Yetkilendirmeye ilişkin kısıtlama: İmtiyaz ve görev sözleşmesi ile yetkilendirilmiş işletmeciler, ilave bir yetkilendirme alamaz. Ancak, bu işletmecilerin, sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı kapsamındaki hizmet ve altyapılara ilişkin ihalelere girip giremeyecekleri ilgili mevzuat ve ihale şartnamesinde belirtilir. Söz konusu belirleme yapılırken, ihale konusu hizmet ve altyapının, imtiyaz veya görev sözleşmesi sahibi işletmecinin ilgili imtiyaz veya görev sözleşmesi kapsamında yetkilendirildiği hizmetin devamı ve gelişmişi niteliğinde olup olmadığı dikkate alınır.

1) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) GSM İmtiyaz Sözleşmesinin süresi sonunda yenilenmemesi halinde İmtiyaz Sözleşmesinin “işletmenin devri” başlıklı hükmü uyarınca Kuruma devri gereken tesislerden, IMT–2000/UMTS ve IMT hizmetinin verilmesi için gerekli olanların kullanılmasına, Kurumun belirleyeceği bedel ve şartlarda Kurum tarafından izin verilebilir.

2) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) İşletmecinin GSM hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Kurum tarafından tarafı olduğu IMT–2000/UMTS hizmetine dair imtiyaz sözleşmesi feshedilebilir, IMT hizmetine ilişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi iptal edilebilir.”

b) İmtiyaz sözleşmesinin devri: Kurumla İmtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeci, imtiyaz sözleşmesini devretmek istemesi durumunda, imtiyaz sözleşmesini devralacak şirketin 7 nci maddede yer alan şartları taşıdığına dair bilgi ve belgelerin yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma devir izni için başvurur. İmtiyaz sözleşmeleri; Kurumun imtiyaz sözleşmesinin devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde, Danıştay görüşünün alınmasını müteakip bir ay içerisinde imtiyaz sözleşmesini devralacak şirketle yenilenir. İmtiyaz sözleşmesi ile yetkilendirilen işletmeci, bu yetkilendirmeyi Türkiye’de aynı hizmet ve altyapıya ilişkin yetkilendirme almış olan şirketlere, bu şirketlerin ortaklarına veya bu şirketlerin ortaklarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde hisse sahibi oldukları ya da başka yollarla kontrolleri altında bulundurdukları şirketlere ve iştiraklerine ve bunların tamamının yöneticileri ile birinci ve ikinci dereceden kan ve kayın hısımlarına hangi surette olursa olsun devredemez.

c) Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi işletmecilerin hisse devri: Kurumla Görev ve İmtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciye ait hisseler, ilgili mevzuat ve imtiyaz sözleşmesi hükümleri çerçevesinde devredilebilir. Hisseleri alacak kişilerin, 7 nci maddede belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Görev ve İmtiyaz sözleşmesi sahibi işletmeci, her türlü hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu en geç bir ay içerisinde bilgilendirir. Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi işletmeciler bakımından kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, edinim ve hareketleri, Kurumun yazılı izni ile gerçekleştirilir. Hisselerin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın devredilmesi veya edinilmesi halinde; Kurumun idari para cezası ve diğer idari müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, anılan devrin Kurumca uygun bulunmaması ve Kurumca belirlenen süre içerisinde uygun hale getirilmemesi halinde söz konusu yetkilendirme Kurum tarafından iptal edilir. Hisseleri borsaya arz edilen İşletmecilerin, borsada gerçekleşen hisse devirleri bu hükmün dışındadır.

ç) Ek kaynak tahsisi: İşletmecilerin münhasıran imtiyaz ve görev sözleşmeleri konusu hizmetlerin verilmesi amacıyla yetkilendirmesi kapsamında bulunan kaynaklar dışında ek kaynak tahsisine ihtiyaç duymaları halinde o kaynağa karşılık gelen kullanım hakkı ücretini ödemek suretiyle ilgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından kaynak tahsisi yapılabilir. Sözleşme sahibi işletmeciler, imtiyaz ve görev sözleşmelerinin ilk imza tarihinden sonra kendilerine yapılan numara ve frekans tahsisleri için bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren kullanım hakkı ücreti ödemekle yükümlüdür.

d) Kaynağın geri alınması ve değişiklik yapılması: Görev ve imtiyaz sözleşmeleri bakımından, tahsis edilen frekans ve numara kaynağının geri alınması ve değişiklik yapılması konularında, ilgili ihale şartnamesi ve/veya sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde işlem yapılır.

(2) (Değişik:RG-26/4/2013-28629) Kurumla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamış olan işletmeci, her yıl görev veya imtiyaz sözleşmesinde belirtilen ilgili matrah üzerinden ve söz konusu sözleşmede belirtilen oranda ve tarihte Kurum masraflarına katkı payı öder. Söz konusu işletmeciler, Kurum masraflarına katkı payı ödenmesine esas döneme ait vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablosu, Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tablolar ile yapılan ödemeye ilişkin makbuzu en geç her yılın Mayıs ayının son gününe kadar, imtiyaz veya görev sözleşmelerinin iptal/devrolması halinde ise iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Kuruma göndermekle yükümlüdür. Kurum masraflarına katkı payının süresi içerisinde ödenmemesi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.

(3) Kurum ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılan Görev Sözleşmesindeki hizmetler ile Kanunla Telsiz İşletme Müdürlüğüne verilen görevler herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmaksızın yürütülmeye devam eder.

(4) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Kurumla imzalanmış olan imtiyaz sözleşmeleri ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile imzalanmış olan görev sözleşmesi; süre bitimi, fesih, iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettirirler. 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan tanımlar ilgili olduğu sözleşmenin konusu itibariyle bu fıkra uygulamasında geçerliliklerini sürdürürler.

(5) Kurumla imtiyaz sözleşmesi imzalamış olan GSM ve IMT–2000/UMTS hizmeti sunan işletmeciler, imtiyaz sözleşmelerine ek olarak, sunmakta oldukları hizmete ilişkin Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerinin, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Kapsamında Kaynak Tahsisi İçeren Hizmetler bölümünde yer alan hak ve yükümlülüklere tabidirler.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-8/6/2011-27958) (Değişik:RG-18/11/2011-28116)

(1) CLI olarak numara kullanılması gereken hizmetleri sunacak Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri, 9/12/2011 tarihine kadar Sabit Telefon Hizmetine ilişkin numara almak için gerekli yükümlülükleri yerine getirir. Söz konusu işletmeciler numara almak istememeleri halinde, aynı süre zarfında yetkilendirmelerini devretmek ve abone mağduriyetini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Belirtilen süre sonunda numara almak için gerekli yükümlülükleri yerine getirmemiş veya yetkilendirmesini devretmemiş olan Sabit Telefon Hizmeti işletmecilerinin yetkilendirmeleri, Kurum tarafından iptal edilir. Konuya ilişkin olarak doğabilecek her türlü abone mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirler işletmeci tarafından alınır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-23/9/2011-28063)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yıllık kullanım hakkı ücretini ödemiş olan işletmeciler, maddenin yayımlandığı yılı takip eden yılın yetkilendirme yıl dönümünden o yılın sonuna kadar olan kullanım hakkı ücretini, yetkilendirme yıl dönümünden itibaren bir ay içinde kıst olarak öder.

(2) Yetkilendirme yıl dönümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraya rastlayan işletmeciler, yetkilendirme yıl dönümlerinden maddenin yürürlüğe girdiği yılın sonuna kadar olan kullanım hakkı ücretini, yetkilendirme yıl dönümlerinden itibaren bir ay içinde kıst olarak öder.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen kullanım hakkı ücretlerinin ödenmesine ilişkin sürelerin bitimini takip eden iki aylık sürenin sonuna kadar olan kıst kullanım hakkı ücretinin (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte ödenmemesi durumunda kullanım hakkı, söz konusu iki aylık sürenin sonu itibariyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş kabul edilir. İptal edilen kullanım hakkına ilişkin söz konusu iki aylık dönem için hesaplanacak kullanım hakkı ücreti (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere), bu ücretin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince tahsil olunur.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-30/12/2014-29221)

(1) Hâlihazırda Sabit Telefon Hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen sermaye şartını sağladıklarını gösterir belgelerle birlikte bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde Kuruma başvurmaları gerekmektedir. Anılan tarihe kadar sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin yetkilendirmeleri kendiliğinden iptal olmuş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde belirtilen teknik altyapıyı kurmayan Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine sahip işletmecilere, bu yetkilendirme kapsamında hizmet sunan diğer işletmecilerin, bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içerisinde hizmet sunumlarına son vermeleri gerekmektedir.

Başvuru şartlarına ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-11/6/2016-29739)

(1) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecileri haricindeki bildirim veya bildirimle birlikte sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmiş hâlihazırdaki tüm işletmecilerin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları sağladıklarını gösterir belgelerin yanı sıra 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde istenilen ve işletmeciye ilişkin Kurum kayıtlarında bulunmayan bilgi ve belgelerle birlikte bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde Kuruma başvurmaları gerekir.

(2) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerinin, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 30/12/2016 tarihine kadar Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içerisinde istenilen bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmayan işletmecilerin yetkilendirmeleri kendiliğinden iptal olmuş sayılır.

Arayan numara bilgisi ve uydu hizmetlerine ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-11/6/2016-29739)

(1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (n) bendinin (2) numaralı alt bendi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra, aynı fıkranın (y) bendinin (2) numaralı alt bendi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 10/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere (3) yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 _________

(1) 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği;  

a) sadece kontörlü kart kullanılan ankesörlü telefon uygulamaları bakımından 1/1/2011 tarihinde, b) diğer kontör uygulamaları bakımından ise 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

 (2)  9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 (3) Danıştay Onüçüncü Dairesinin Esas No:2009/5212 , Karar No: 2015/3361 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan ‘’...10/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere...’’ ibaresinin iptaline karar verilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 11/4/2018 tarihli ve Esas No:2016/1664; Karar No:2018/1650 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan ‘’...10/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere...’’ ibaresinin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2009

27241

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

5/3/2010

27512

2.       

9/6/2011

27959

3.       

23/9/2011

28063

4.       

18/11/2011

28116

5.       

14/7/2012

28353

6.       

26/4/2013

28629

7.

30/12/2014

29221

8.       

11/6/2016

29739