SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyon başkanlarının seçimi, göreve başlatılmaları, görevden alınmaları ile seçimde oy kullanacaklara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonların başkanlık seçimine katılacaklardan aranılacak şartları, seçimde oy kullanacak kişi, kurum ve kuruluşlar ile seçimle ilgili esas ve usulleri kapsar.

(2) (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) Bağımsız spor federasyonları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-25/12/2012-28508)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) Federasyon: Genel Müdürlüğün ana hizmet birimi olarak faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

d) Kurul: 3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi ile 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Federasyon başkanı adaylarında aranılacak şartlar

MADDE 5 – (1) Federasyon başkanı adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

ç) (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) Kurulca düzenlenecek rapor sonucu görevine son verilmemiş olmak,

d) Vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

e) Bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

f) (Değişik:RG-25/12/2012-28508) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Olimpiyat veya dünya şampiyonalarında şampiyon olanlarda (b) bendi hükmü aranmaz.

(3) (Müga:RG-25/12/2012-28508)

(4) Adaylık ile ilgili diğer usul ve esaslarla, adaylardan alınacak seçim giderlerine katılma payı Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

Seçim tarihi

MADDE 6 – (1) Seçimler, yeni kurulmuş olan federasyonlarda kurulma işleminin tamamlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde yapılır.

(2) İkinci ve daha sonraki seçimleri ise yaz veya kış sporlarına göre ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

Seçimle ilgili duyurular

MADDE 7 – (1) Seçimin yapılacağı yer ve tarih, son müracaat tarihi belirtilmek kaydıyla seçim tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Bu ilan metinlerinde, federasyon başkanlarında aranacak şartlara ve adaylık için son müracaat tarihlerine de yer verilir.

Seçimde oy kullanacaklar

MADDE 8 – (1) Federasyon başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak üye sayısı, ilgili spor dalında faaliyet gösteren kulüp ve sporcu sayısına göre tespit edilir. Seçimlerde oy kullanacak üye sayısı 100 üyeden fazla olamaz.

(2) Federasyon başkanlığı seçimlerinde

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri, kurul ve daire başkanları, Spor Toto Teşkilat Başkanı,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Olimpik branşlarda oy kullanmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Bünyesinde engelliler spor federasyonları ile paralimpik komitesince benimsenen spor dallarının bulunduğu federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere, Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) Branşlarında oy kullanmak üzere, bağlı oldukları uluslararası federasyonların dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu veya hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Kulüp Temsilcileri

oy kullanır.

(3) Kulüp temsilcilerinin belirlenmesinde;

a) Uluslar arası, ulusal veya bölgesel faaliyetlere katılma yoğunluğu,

b) Müsabakaya katılan sporcu sayısı,

c) Ulusal veya uluslar arası faaliyetlere ilişkin başarılar

esas alınır.

(4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Seçimlerde vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar başkanlık seçimlerinde üye olarak oy kullanamazlar.

(5) Seçim Kurulunca; seçimi yapılacak federasyon için ne kadar oy kullanılacağı Genel Müdürlük Makamından alınacak onayla belirlenir.

Federasyon başkanları seçim kurulu

MADDE 9 – (1) Federasyon başkanları seçim kurulu, Genel Müdürün onayı ile ilgili daire başkanının başkanlığında, bir hukukçu, bir başmüfettiş ve en az şube müdürü seviyesinde iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Federasyon başkanları seçim Kurulu oy çokluğu ile kararlarını alır ve aldığı kararlar kesindir.

(2) Federasyon başkanları seçim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Federasyon başkanı seçimi ile ilgili seçim takvimini belirlemek, ilanları hazırlamak ve ilan etmek,

b) Federasyon başkanı aday adaylarının belirlenen niteliklere uygun olup olmadığını tespit etmek ve Internet sitesinde duyurmak,

c) Seçimlerde oy kullanacak olan üyeleri tespit etmek, duyurmak ve üye listelerine ve diğer işlemler hakkındaki itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

ç) Seçimle ilgili oy pusulalarını bastırmak ve seçimle ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek,

d) Seçim sonuçlarını Genel Müdüre sunmak.

Federasyon başkanlarının göreve başlatılması

MADDE 10 – (1) Yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan aday, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile federasyon başkanı olarak göreve başlatılır. Oyların eşitliği halinde Genel Müdür ve eşit oy alan adayların huzurunda, oluşturulan kurul tarafından çekilecek kur'a sonucu kazanan aday federasyon başkanlığına aynı usulle göreve başlatılır.

(2) Başkan adayı çıkmayan ve yeni kurulan federasyon başkanlıkları için; Genel Müdür, Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Genel Müdür yardımcıları, kurul başkanları, I.Hukuk Müşaviri, daire başkanları ile Spor Toto Teşkilat Başkanından oluşan üyeler tarafından 5 inci maddedeki şartları taşıyanlar arasından en geç bir ay içinde başkan seçilir.

Federasyon başkanlarının ayrılmaları veya görevden alınmaları

MADDE 11 – (1) Federasyon başkanı kendi isteğiyle görevden ayrılabileceği gibi seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda görevde kalmasında sakınca görülmesi halinde veya (Değişik ibare:RG-25/12/2012-28508) Kurulca tarafından sportif olarak başarısız olmasının tespiti veya yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirememesi durumunda, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile görevden alınır.

(2) Federasyon başkanlığı görevinin her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde tüm kurulları görevinden ayrılmış sayılır. Kalan sürenin tamamlanması için 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler tarafından 5 inci maddedeki şartları taşıyanlar arasından federasyon başkanı seçilir. Ancak; yeni başkan seçilinceye kadar mevcut kurullar görevlerine devam ederler.

Federasyon kurullarının oluşturulması

MADDE 12 – (1) Federasyon kurulları, Federasyon Başkanının göreve başlamasını müteakip, 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulur.

Sportif değerlendirme kurulu

MADDE 13 – (Mülga:RG-25/12/2012-28508)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özerklik işlemlerini tamamlayamamış federasyonlar

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte özerklik işlemlerini tamamlayamamış olan federasyonların üç ay içerisinde özerklik işlemleri bitmediği takdirde bu Yönetmelik hükümlerine göre bir ay içerisinde federasyon başkanlığı seçimleri yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (Değişik:RG-25/12/2012-28508)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

___________________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği” iken 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2009

27179

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

25/12/2012

28508

2.