6269 SAYILI KANUNUN 6 NCI MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

 

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkındaki 6269 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi hükmü aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

 

Madde 1 - Sorumlu müdür bulundurulması lüzumlu iş yerleri ile sorumlu müdürün tarifi ve niteliği:

a) (Değişik:RG-20/6/1966-12327) Ek cetvelde gösterilen sınai işyerleri <<Sorumlu Müdür>> bulundurmak zorundadırlar.

Bu görev; her zaman müessese veya İşletme Müdürlüğü anlamını kapsamaz.

b) (Değişik:RG-20/6/1966-12327) Sorumlu müdürün Kimya Yüksek Mühendisi, Kimya Mühendisi veya Kimyager olması şarttır. Ancak, ek cetveldeki istisnalar saklıdır.

c) Sorumlu müdür olarak, bu Yönetmeliğin kapsadığı işyerleri, (b) fıkrasında belirtilen nitelikte birini bu unvan ile işe alabileceği gibi, aynı nitelikte olmak üzere halen çalıştırdıkları bir elemanına da bu unvanı verebilirler.

 

Madde 2 - Sorumlu müdürün görevleri:

Sorumlu müdürün görevleri şunlardır:

a) Müessesenin kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulanmasına ilişkin bilumum işlerini, kimya bilimi veya kimya sanayiinin teknik icaplarına uygun olarak yürütmek.

b) Müessesenin, yukarıdaki fıkrada yazılı işlerine ilişkin teknik güvenliği sağlamak,

c) Müessesede imal ve istihsal olunan mamullerin 2 ncı maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından Türk standartlarına veya bu standartlar bulunmuyorsa, mamulün kullanış maksadına uygunluğunu sağlamak,

ç) 2 nci maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından müessesede işçilerin, personelin ve çevrede oturanların hayat ve sağlıklarını koruyucu tedbirleri almak,

Bu görevi ile ilgili olarak sorumlu müdür, gerekli tedbirlerin alınmasını en geç bir ay içinde tespit edecektir. Bunları, yazılı olarak işverene veya vekiline veya kanuni temsilcisine bildirdiği halde sorumluluğu gerektiren bir durumun hasıl olması takdirinde,

sorumluluk işverene düşer.

d) Sorumlu müdür ile işveren arasındaki karşılıklı hak ve vecibeler, tahdit etmeyecek şekilde yapılacak sözleşmelerde belirtilir.

 

Madde 3 - Birden çok işyerinin, bir sorumlu müdür kullanması şartı:

Bu Yönetmeliğin kapsadığı sınai işyerlerinden muharrik kuvvet kullananlarda işçi sayısı beşi, muharrik kuvvet kullanmayanlarda onu aşmayanlar, ortak sorumlu müdür istihdam edebilirler.

Bu takdirde, bir sorumlu müdür uhdesinde en çok iki işyeri bulunabilir.

 

Madde 4 - (Değişik:RG-20/6/1966-12327)

Bu Yönetmelik 19/8/1966 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yürütür.


(Değişik:RG-20/6/1966-12327)

 

CETVEL

 

6269 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin uygulanmasıyla ilgili yönetmeliğe göre Sorumlu Müdür bulunduracak işyerleri cetveli :

 

A - PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER SANAYİİ:

1) Barut, dinamit, nitrogliserin gibi maddeler yapan ve bunları kullanan fişek, taba, kapsül ve buna benzer pirotekni imalâthane ve fabrikaları.

2) Eter, karbonsülfür, benzol, petrolden elde edilen gaz, mazot, benzin, madeni yağlar, gres ve emsali gibi patlayıcı katı, sıvı ve gaz şeklinde maddeler yapan imalâthane ve fabrikalar.

3) İstihsalinde; distilasyon, rafinasyon, hidrojenasyon ve sülfonasyon ameliyelerinden en az birinin icra edildiği her türlü katı ve sıvı yağlarla, yağ asitleri ve bunların türevlerini imal eden fabrika ve atölyelerle imalâthaneler.

(Kapasitesi ve işçi sayısı ne olursa olsun her cins yağ tasirhaneleri hariç.)

 

B - YAKMA (DAĞLAMA) TEHLİKESİ OLAN SANAYİİ:

1) Deterjan imalâthane ve fabrikaları.

 

C - ZEHİRLEME TEHLİKESİ OLAN SANAYİİ:

1) Zehirli gaz (Harb gazı) imalâthane ve fabrikaları.

2) Kalsüyumkarbür (Karpit), diğer karbürler ve müştakları ile bunlardan elde edilen maddeler imalâthane ve fabrikaları. (Trikloretilen, metilasetat, sentetik gomelak, anilinklorhidrin, polietilen, polivinilklorür, etilenbromür ve benzerleri.)

3) Her türlü vernik ve boyar maddeler imalâthane ve fabrikaları. (Sentetik, sellülozik ve her nevi boyalar, cilâlar, laklar, pigmentler, toz boyalar, yağlı boyalar, mensucat boyaları, sikatifler ve benzerleri.)

4) Parazit, haşarat, çekirge, diğer zararlı hayvanlar ile muzir nebatları tahribe yarayan mücadele ilâçları istihsal eden, işleyen ve bunları imalatında iptidai ve yardımcı madde olarak kullanan imalâthane ve fabrikalar. (D.D.T., gammeksan, B.H.C. ve benzerleri.)

5) Sentetik ham kauçuk istihsal eden fabrika ve imalâthaneler ile tabiî ve sentetik kauçuktan mamul maddeler yapan müesseseler. (Otomobil lâstiği, her cins hortum, maske, conta ve benzeri sanayii mamulü yapan fabrika ve imalâthaneler.)

(100 tondan daha az tabiî ve sentetik kauçuk kullanan imalâthane ve fabrikalar hariç.)

6) Kösele, deri, suni deri ve muşamba imalâthane ve fabrikaları ile debagatta kullanılıp, kimyevi yolla elde edilen yardımcı ham maddeler imalâthane ve fabrikaları. (bikromat, zırnık, valeks ve benzerleri.)

(Yılda 300 tondan az kösele veya 1.000.000 desimetre kareden az deri istihsal eden imalâthane ve fabrikalar hariç.)

7) Havagazı, katran, benzol, fenol, naftalin ve benzeri gibi, kömür ve odun distilasyon ürünleri ile su gazı, sınai gaz istihsal eden fabrika, imalâthaneler ve bunları ilkel veya yardımcı madde olarak kullanan fabrika ve imalâthaneler. (Bu maddeleri yakıt olarak kullanan müesseseler hariç.)

8) Kibrit imalâthane ve fabrikaları.

 

D - TEFESSÜH VE İNFEKSİYON TEHLİKESİ OLAN SANAYİİ:

1) Her nevi çocuk maması ve konserve fabrikaları ile imalâthaneleri. (Yılda mamul kapasitesi 250 tondan az olan konserve fabrika ve imalâthaneleri hariç.)