ŞANS OYUNLARI LİSANSININ VERİLMESİ, LİSANSA KONU FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; planlama, tertip ve çekiliş düzenleme hakkı İdareye ait olan şans oyunlarının lisansının verilmesine, lisansa konu faaliyetlerin düzenlenmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, lisansa konu şans oyunları faaliyetleri ile bu faaliyetleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 (2) 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ile 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: İnteraktif ortam üzerinden şans oyunlarına iştirak etmek üzere lisans sahibi ve/veya yetki verdiği tüzel kişiler ile abonelik sözleşmesi imzalayan iştirakçileri,

b) Abonelik sözleşmesi: Lisans sahibi ve/veya yetki verdiği tüzel kişi ile abone arasında yapılan sözleşmeyi,  

c) Alternatif dağıtım kanalı: Satış birimleri dışında, interaktif ortam, otomatik satış terminalleri ve makineleri ile benzeri platformlar üzerinden veya posta abonmanlığı gibi yollarla iştirakçilerin şans oyunlarına katılabilmelerini sağlayan dağıtım kanallarını,

ç) Anında kazandıran oyunlar: Belirli ikramiyeleri ihtiva eden biletlerin üzeri kapalı kısımlarının kazınması veya açılması suretiyle oynanan ve belirli sayıdaki aynı rakam, harf ve/veya simge grubunun bulunması durumunda anında ikramiye kazandıran çekiliş tabanlı olmayan hemen kazan ve benzeri şans oyunlarını,

d) Bakan: Maliye Bakanını,

e) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

f) Benzer iş: Lisansa konu şans oyunları faaliyetleri ile nitelikleri itibarıyla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, makine, teçhizat ve diğer donanım ile mali güç, ihtisas, personel ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis faaliyetlerini,

g) Bilet: Bu Yönetmelik kapsamındaki şans oyunlarına iştiraki kanıtlayan kayıt ya da belgeyi,

ğ) Çekiliş: İkramiyeleri kazanacak rakam, harf ve/veya simge grubunun belirlendiği kura işlemini ve benzeri yöntemleri,

h) Çevrimdışı oyunlar: Aktivasyon, ikramiye kontrol, onaylama ve/veya ödeme işlemleri dışında çevrimiçi imkânların kullanılmadığı, şans oyunları sistemi dışında önceden bastırılan biletlerle oynatılan şans oyunlarını,

ı) Çevrimiçi oyunlar: İştirakçilerin oyuna dâhil olma şanslarını temsil eden rakam, harf ya da diğer simgeler arasından bizzat veya şans oyunları sistemi ve/veya terminal vasıtasıyla seçim yapmak suretiyle oyuna iştirak edebildikleri ve bilet satışına ilişkin bilgilerin iştirakçinin bileti aldığı anda şans oyunları sistemine aktarıldığı şans oyunlarını,

i) Destek hizmetleri: Teknik, bakım, onarım, yazılım ve benzeri konularda şans oyunları faaliyetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde alınan hizmetleri,  

j) Diğer gelirler: Satış geliri dışında her ne ad altında olursa olsun elde edilen gelirleri,

k) Elektronik Bilet: Abonelerin interaktif ortam üzerinden şans oyunlarına iştiraklerini kanıtlayan ve şans oyunları sistemi üzerinden abonelere iletilen onay numarasını,

l) Faaliyete geçiş tarihi: Lisans sözleşmesinde belirlenen tarihi geçmemek üzere, şans oyunları sisteminin kurulumu ve kabulünün yapılmasını müteakip, şans oyunlarının satışlarına başlaması için İdare tarafından lisans sahibine yazılı olarak bildirilecek tarihi,

m) Hasılat: Satış gelirinden, Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

n) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

o) İhale: Bu Yönetmelikte ve ihale dokümanında yazılı usul ve şartlarla lisansın teklif sahipleri arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayını müteakip lisans sözleşmesinin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ö) İhale dokümanı: İhale konusu işle ilgili idari ve teknik şartnameler ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

p) İkramiye: Bu Yönetmelik kapsamındaki şans oyunlarında oyun planları ile talihlilere dağıtılması taahhüt edilen nakit değerleri,

r) İnteraktif ortam: Abonelerin internet, telefon, interaktif televizyon ve benzeri platformlar üzerinden şans oyunlarına iştirak edebildikleri elektronik ortamı,

s) İştirakçi: Satış birimleri veya alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla herhangi bir şans oyununa ait bilet alan kişiyi,

ş) Kamu payı: Lisansı verilen şans oyunlarından elde edilen net hasılat ile her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamından, İdare ve lisans sahibinin payları düşüldükten sonra kalan tutarı,

t) Katılımcı: Gizlilik anlaşması imzalamak suretiyle ihale ve tanıtım dokümanı satın alan tüzel kişiyi veya ortak girişim grubunu,

u) Komisyon: Değerleme ve ihale işlemlerini yürütmek üzere 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen Komisyonu,

ü) (Ek:RG-1/4/2016-29671)(1) Kontrol: Lisans sözleşmesi imzalanan anonim şirketin sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,

v) Kurulum süresi: Şans oyunları sisteminin kurulumu için lisans sahibine verilen ve lisans sözleşmesinin imzalandığı tarih ile faaliyete geçiş tarihi arasında geçecek olan süreyi,

y) Lisans: Şans oyunlarını planlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere İdare tarafından verilen izni,

z) Lisans sahibi: Kendisi ile lisans sözleşmesi imzalanan anonim şirketi,

aa) Lisans sözleşmesi: Şans oyunlarını planlamak, tertip etmek ve çekiliş düzenlemek üzere lisans verilmesine ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve İdare ile üzerine ihale yapılan  teklif sahibinin kurduğu anonim şirket arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

bb) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Lisans süresi: Faaliyete geçiş tarihinden başlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen, şartnameler ve lisans sözleşmesinde yer alan süreyi,

cc) Mükerrer ikramiye: Piyango oyununda bir bilete birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde ödenmeyecek olan miktarca küçük ikramiyeleri,

çç) Net hasılat: Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,

dd) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Operatör: Şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi ve/veya benzer işler konusundaki operasyonları ve/veya bu operasyonların üzerinden gerçekleştirildiği şans oyunları sisteminin kurulumu ve/veya kurdurulması, işletimi ve/veya işlettirilmesi faaliyetlerini yürüten ve yöneten tüzel kişileri veya bu tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, bu tüzel kişilerin kontrol ettiği ve/veya bu tüzel kişilerle birlikte kontrol edilen diğer tüzel kişileri,

ee) Operatörlük hizmetleri: Lisans sahibinin ortaklarının lisansa konu şans oyunlarının ve/veya benzer işlerin operatörlüğü konusunda gerekli mesleki ve teknik yeterlik şartlarını haiz olmadığı durumlarda, lisans sahibinin bu şartları sağlayan tüzel kişilerle yapacağı sözleşmeler çerçevesinde aldığı hizmetleri,

ff) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Ortak girişim grubu: İhaleye katılmak üzere içlerinde en az bir tüzel kişinin bulunmak zorunda olduğu birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi ve/veya yatırım fonlarının aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığını,

gg) Oyun planı: Her bir şans oyununa ait satış ve/veya ikramiye bilgileri ile belirleyici diğer hususları içeren planı,

ğğ) Piyango: Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları oyun planları ile önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunlarını,

hh) Satış birimi: Lisans sahibi ile yapmış oldukları sözleşmeler çerçevesinde, biletlerin satışı ve/veya ikramiyelerin ödenmesi konusunda bayi, başbayi ve benzeri adlar altında yerleşik ya da gezici olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri,

ıı) Satış geliri: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutarı,

ii) Sayısal oyunlar: Belirli bir rakam, harf ve/veya simge grubu içinden çekilecek kura sonunda saptanan adetlerde rakam, harf ve/veya simgenin bilinmesi ve/veya hiç birinin bilinmemesi hâlinde ikramiye verilmesi esasına dayanılarak tertiplenen sayısal loto, süper loto, şans topu, on numara ve benzeri şans oyunlarını,

jj) Şans oyunları: 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen piyango, sayısal oyunlar, anında kazandıran ve benzeri oyunları,

kk) Şans oyunları sistemi: Satış, ikramiye kontrol, onaylama ve ödeme, dağıtım kanalları ve stok yönetimi, pazarlama desteği, kontrol, denetleme, şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, raporlama da dâhil ve belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere bütün şans oyunları işlevlerini gerçekleştiren merkezi oyun sistemi, iletişim ağı,  terminaller, yazılımlar, gerekli diğer donanımlar ve çevre birimlerinden oluşan entegre yapıyı,

ll) Teklif sahibi: Komisyon tarafından ön yeterlik kriterlerine sahip olduğuna karar verilen ve ihaleye teklif veren katılımcıyı,

mm) Terminal: Çevrimiçi şans oyunlarına ait biletlerin basımı ile çevrimdışı şans oyunları da dahil olmak üzere tüm şans oyunlarına ait biletlerin ikramiye kontrol ve ödemelerinin ve şartnamelerde belirtilen diğer işlevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla satış birimlerinin kullanımına verilen, merkezi oyun sistemine bağlı olarak çalışan sabit veya mobil çevre birimini,

nn) Yönetim Kurulu: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu

ifade eder. (1)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansa ve İhaleye İlişkin Hükümler

Lisans verilmesi ve süresi

MADDE 5 – (1) Lisans, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya (Değişik ibare: RG-25/10/2013-28802) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebilir.

(2) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Lisans süresi, Bakanlar Kurulu Kararında yer alan süredir.

(3) Lisans süresi faaliyete geçiş tarihinden itibaren başlar.

Lisans sözleşmesinin kapsamı

MADDE 6 – (1) Lisans sahibinin şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesine ilişkin operasyonları ve bu operasyonların üzerinden gerçekleştirileceği şans oyunları sisteminin kurulumu ve işletimi faaliyetleri lisans sözleşmesi ile yürütülür.

(2) (Değişik:RG-1/4/2016-29671) Lisansa konu şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi lisans süresince münhasıran lisans sahibine aittir. Lisans sahibi lisansı kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Ancak, lisans sahibi tarafından operatörlük ve destek hizmetlerinin alınması ile lisans sahibinin ortaklık yapısında bu Yönetmelik ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak meydana gelecek değişiklikler lisansın devri olarak değerlendirilmez.

(3) (Değişik:RG-1/4/2016-29671) Lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

(4) (Ek:RG-1/4/2016-29671) İdare, lisans süresince lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez.

Lisans verilecek tüzel kişilikler ve lisans sahibine ilişkin hükümler

MADDE 7 – (1) Lisans verilecek tüzel kişiliğin;

a) (Değişik ibare: RG-25/10/2013-28802)  6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket olması, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) (Değişik cümle:RG-1/4/2016-29671)  Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin;

1) 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

2) (Değişik ibare: RG-25/10/2013-28802) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmaması,

3) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) İhale tarihinden önceki son beş yıl içinde lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanmış veya kısıtlanmış olmaması ya da yasaklanmış veya kısıtlanmış kuruluşlarda yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ya da bu kuruluşlarda yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yönetici olarak görev yapmamış olması, çalışan olarak lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanması veya kısıtlanmasına neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

c) Ödenmiş sermayesinin beş milyon Türk Lirasından az olmaması,

ç) (Değişik:RG-1/4/2016-29671) Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

d) Türkiye’de veya yurt dışında ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması,

e) Ana sözleşmesinin lisans sözleşmesinde belirlenen faaliyetlerle sınırlı olması,

f) İdarenin etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması,

şarttır.

(Ek cümleler:RG-1/4/2016-29671) Söz konusu şartların haiz olunduğuna dair tevsik edici mahiyetteki belgelerin lisans sözleşmesi imzalanmadan önce ibraz edilmesi esastır. Ancak, (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi ile (d) bendinde sayılan durumlarda olunmadığının tevsikine ilişkin belgeler, yurtdışı faaliyetleri ile ilgili olarak taahhüt verilmesi kaydıyla, Türkiye ve kendi ülkesi için verilir.

(2) Üzerine ihale yapılan teklif sahibinin, (Değişik ibare: RG-25/10/2013-28802)  6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket olmaması veya anonim şirket olmasına karşın birinci fıkranın (c), (ç), (e) bentleri hükümlerinde sayılan koşulları taşımaması hâlinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca lisans sözleşmesi imzalanması için verilecek süre içinde,  anonim şirkete dönüşmesi veya ana sözleşmesini, sermaye ve hisse yapısını birinci fıkranın (c), (ç), (e)  bendi hükümlerine uygun hâle getirmesi ya da bu şartları haiz yeni bir anonim şirket kurması zorunludur.

(3) (Değişik: RG-4/11/2008-27044) Lisans verilebilecek tüzel kişiliğin en az %10 hissesine sahip ortaklarından birinin, ihale ilan tarihinden önceki son yedi yıl içinde, şartnamelerde belirlenen sayıda terminalden oluşan satış ağına sahip şans oyunları sistemi üzerinden lisansa konu şans oyunlarının ve/veya benzer işlerin asgari iki yıl süre ile tek sözleşmeye dayalı ve kesintisiz olarak operatörlüğünü yapmış, bu kapsamda, şartnamelerde belirlenen sayıda çevrimdışı ve/veya çevrimiçi oyunu tertip etmiş ve şartnamelerde belirlenen tutarda yıllık hâsılatı gerçekleştirmiş olması ve bu hususları şartnamelerin ilgili hükümlerine göre belgelendirmesi esastır.

(4) Lisans verilecek tüzel kişiliğin ortaklarının üçüncü fıkrada belirlenen şartları haiz olmadığı durumlarda, bu şartları haiz tüzel kişilerden operatörlük hizmeti alımı yolu ile istenilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin şartlar sağlanabilir. Bu durumdaki katılımcılar,  yapmış oldukları operatörlük hizmeti alımı sözleşmeleri ile söz konusu hizmeti verecek olan tüzel kişiliğin bu maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen şartları haiz olduğuna dair şartnamelerle istenilen belgeleri teklifleri ile birlikte sunarlar.

(5) (Değişik:RG-1/4/2016-29671) Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince İdarenin izni olmaksızın ortaklık yapısını değiştiremez. Lisans sözleşmesi hükümleri uyarınca rehin sonucu gerçekleşenler de dâhil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerindeki pay edinimleri ve devirleri ile söz konusu oranın altında kalsa bile toplamda bu oranın aşılması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay edinimleri ve devirlerinde, devralacak ortağın birinci fıkranın (b) bendinde sayılan nitelikleri taşıması şarttır. İdareden izin alınmadan yapılan pay edinimleri ile devirleri pay defterine kaydolunmaz. İzin sonrasında yapılacak tespitler de dâhil olmak üzere, bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

(6) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Faaliyete geçiş tarihinden itibaren asgari iki yıl süreyle üçüncü fıkrada belirlenen şartları haiz ortağın anonim şirketteki hisse oranının muhafaza edilmesi zorunlu olup belirtilen süre içinde bu ortağın payının devri ancak aynı şartları haiz yeni bir ortağın İdare tarafından onaylanması halinde mümkündür.

(7) Lisans sahibinin ana sözleşmesinin değiştirilmesinde İdarenin uygun görüşü aranır. İdarece uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz. Şirket ana sözleşmesine bu yönde hüküm konulması zorunludur.

Değerleme ve ihale işlemleri

MADDE 8 – (1) (Değişik birinci cümle: RG-25/10/2013-28802) Lisans sahibi elde ettiği hasılattan ve diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden, Bakanlar Kurulunun lisans süresi için belirlediği oranlarda pay alır. Lisans sahibi hiçbir surette başka pay alamaz. Lisans sahibinin, lisansa konu faaliyetleri gerçekleştirmek için yapacağı her türlü işletme, yatırım ve finansman giderleri, satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarına ödeyeceği komisyon ve ikramiye primleri bu oranlara dâhildir. Diğer gelirlerin elde edilmesi sırasında yapılan her türlü gider ile ödenen vergi ve benzeri yükümlülükler 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yatırım ve işletme gideri olduğundan bunlar lisans sahibi tarafından karşılanır.

(2) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Lisans değeri, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen paylar için günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak suretiyle Komisyon tarafından belirlenir ve bu değer Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

(3) (Ek: RG-25/10/2013-28802) İhale, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda yer alan pazarlık usulü ile yapılır.

(4) (Değişik:RG-4/11/2008-27044)  İhalenin sonucunda 4046 sayılı Kanun çerçevesinde Komisyonun vermiş olduğu nihai karar, Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunulur.

(5) Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararından önce 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince Rekabet Kurulundan izin alınır.

(6) İhale, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ihale sonuçları Resmî Gazete’de yayımlanır. İhale sonuçlarının onaylanmasından sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından süre belirtilmek suretiyle lisans sözleşmesi imzalanması hususunda ihale üzerinde kalan teklif sahibine yazılı bildirimde bulunulur.

(7) (Değişik:RG-1/4/2016-29671) Lisans sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İdare ve ihale üzerinde kalan şirket arasında imzalanarak yürürlüğe girer.

(8) Üzerine ihale yapılan teklif sahibinin lisans bedelini, idari şartname ve lisans sözleşmesi hükümlerine göre Özelleştirme Fonu hesabına yatırması zorunludur.

(9) Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen süre içinde ihale üzerinde kalan teklif sahibi tarafından istenilen kesin teminatların verilmemesi, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya lisans sözleşmesinin imzalanmaması durumunda, alınan geçici teminatlar Özelleştirme Fonuna gelir kaydedilir ve kararda yer alması halinde diğer teklif sahiplerine sırasıyla aynı usul uygulanır.

(10) Lisans sözleşmesinin feshi hâlinde, Özelleştirme Fonu hesabına yatırılan lisans bedeli lisans sahibine iade edilmez.

İdare ve kamu payları ile vergilerin yatırılması

MADDE 9 – (1) İdare,  satış geliri ve diğer gelirlerin; doğru, eksiksiz, zamanında toplanması, nemalandırılması ve dağıtımı ile ilgili her türlü tedbiri almaya ve düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Satış geliri ve diğer gelirler, şartnameler veya lisans sözleşmesi hükümlerine göre belirlenen ve Yönetim Kurulunca uygun görülen bankalar nezdinde açılacak hesaplarda toplanır.

(2) Lisans sahibi tarafından, şans oyunlarından elde edilen satış geliri ile diğer gelirler şartnameler veya lisans sözleşmesi ile belirlenen hesap dönemlerini izleyen en geç üçüncü iş günü mesai saati bitimine kadar İdareye yazılı olarak bildirilir ve yine bu süre içinde belirlenen bankalar nezdindeki ilgili hesaplara aktarılır.

(3) Lisans sözleşmesi süresince elde edilecek aylık hasılatın % 3’ü İdare payı olarak lisans sahibi tarafından en geç izleyen ayın 15 inci günü mesai saati bitimine kadar İdareye yazılı olarak bildirilir ve bildirilen bu tutarlar yine aynı süre içinde İdarenin banka hesabına yatırılır. Şartnameler veya lisans sözleşmesi ile daha kısa süreler içinde olmak kaydıyla hasılat dönemine ve İdare payının aktarım süresine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabilir. 

(4) Katma Değer Vergisi 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, Şans Oyunları Vergisi 5602 sayılı Kanunda belirlenen süreler içinde lisans sahibi tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır.

(5) Kamu payı 5602 sayılı Kanunda belirlenen süreler içinde lisans sahibi tarafından Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır ve mutabakat işlemleri anılan Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Lisans sahibi, yükümlü olduğu vergiler ile kamu paylarının, tam ve süresi içinde ödenmesinden sorumludur. Süresi içinde ödenmeyen vergiler ile kamu payları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

(7) İdarece, lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespit edilmesi hâlinde, gizlenen tutar iki kat olarak ve söz konusu tutarların bildirilmesi gereken son gün ile ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen yüzde 5’lik üst sınır ile bağlı kalınmaksızın lisans sahibinden ilgili vergi daireleri aracılığıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Lisans sahibi gizlenen tutar üzerinden pay alamaz. (Ek cümle:RG-1/4/2016-29671) Bu fıkrada belirtilen gizleme fiilinin, lisans süresince üçüncü kez tekrarında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın lisans sözleşmesi feshedilerek lisans iptal edilir.

(8) Süresinde bildirilmeyen veya eksik bildirilen İdare payları, ödenmesi gereken tarihten ödeninceye kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile; süresinde bildirildiği halde süresi içinde ödenmeyen veya eksik ödenen idare payları ise ödenmesi gereken tarihten ödeninceye kadar geçen süre için gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi daireleri aracılığıyla takip ve tahsil edilir.

(9) Vergi daireleri tarafından tahsil edilen tutarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar İdare hesaplarına aktarılır. Gizlenen satış gelirinden hesaplanan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra elde edilen hasılat üzerinden; hesaplanan Şans Oyunları Vergisi, varsa ödenecek ikramiye tutarı ile hesaplanan İdare payı ve faiz düşüldükten sonra kalan tutar kamu payı olarak dikkate alınır. Vergiler ve kamu payı tutarı, İdarenin hesaplarına aktarıldığı ayı izleyen ay içinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 5602 sayılı Kanunda yer alan sürelerde ödenir.

(10) Lisans sahibinin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hâsılat ile diğer gelirlerden alacağı paylara ilişkin esas ve usuller, şartnameler veya lisans sözleşmesi ile belirlenir.

İhaleye katılıma ilişkin genel hükümler

MADDE 10 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlardaki teklif sahipleri ihale dışı bırakılır.

(2) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılanlar ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan veya bu suçlara iştirakten kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanların doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortağı, yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticisi olduğu tüzel kişiler, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde, Türkiye’de veya yurt dışında lisansa konu şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış tüzel kişilerin ortakları ile yönetim kurulu üyelerinin ortağı veya yönetim kurulu üyesi olduğu tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

(3) Teklif sahipleri ihalede 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

(4) Teklif sahipleri, birinci ve ikinci fıkra hükümlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair taahhütnamelerini idari şartnamede istenilen diğer belgelerle birlikte verirler. (Ek cümle:RG-1/4/2016-29671) Taahhüt altına alınan durumların belge ile tevsiki şartı Türkiye ve kendi ülkesi için aranır. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan teklif sahibi tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin lisans sözleşmesi imzalanmadan önce verilmemesi veya üçüncü fıkrada belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması halinde, bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Özelleştirme Fonuna gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılan ve lisans sözleşmesi imzalanan teklif sahibinin, İdare ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiği kesin teminat ve varsa ek kesin teminatları İdare ve Özelleştirme Fonuna gelir kaydedilerek lisans sözleşmesi feshedilir. Ayrıca, üçüncü fıkra hükmüne aykırı davranışı tespit edilen teklif sahipleri hakkında 4734 sayılı Kanunun dördüncü kısmında belirtilen yasaklar ve cezalar uygulanır.

Ortak girişim grubu

MADDE 11 – (1) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi ve/veya yatırım fonları ortak girişim grubu oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Ortak girişim grubu ortaklarından en az birisinin tüzel kişi olması zorunlu olup, Ortak girişim grubu ortaklarının tamamı gerçek kişilerden ve/veya yatırım fonlarından oluşamaz.

(2) Ortak girişim grubu olarak ihaleye teklif verecek katılımcılar, iş ortaklığı yaptıklarına dair idari şartname ekinde örneği verilen ortak girişim grubu beyannamesini teklifleriyle beraber sunarlar.

(3) Ortak girişim grubu, ihalenin üzerinde kalması hâlinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca lisans sözleşmesi imzalanması için verilecek süre içinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen şartları sağlayacak şekilde anonim şirket kuracağına ilişkin idari şartname ekinde örneği verilen ortak girişim grubunun bütün ortakları tarafından imzalanmış yazılı taahhütnameyi teklifi ile birlikte sunmak kaydıyla ihaleye teklif verebilir.

(4) Ortak girişim grubunu oluşturan ortakların bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen şartları haiz olmaması nedeniyle aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre operatörlük hizmeti alımı yoluna başvurması halinde, ortak girişim grubu ile hizmeti verecek tüzel kişilik arasında yapılan operatörlük hizmeti alımı sözleşmesinin ortak girişim grubunun bütün ortakları tarafından imzalanmış olması şartı aranır.

(5) Ortak girişim grubunu oluşturan ortaklardan birinin veya birkaçının ortak girişimden ayrılması ve/veya hisse oranlarında değişiklik yapılması hâlinde, ortak girişim grubu beyannamesinde taahhüt edilen yükümlülükler ortak girişim grubunun diğer ortakları için müştereken ve müteselsilen devam eder.

Operatörlük ve destek hizmetleri

MADDE 12 – (1) Lisans sahibi, lisansa konu şans oyunlarının operatörlüğünü yürütmek için operatörlük hizmeti, teknik hizmetler de dâhil olmak üzere bakım, onarım, yazılım ve benzeri konularda şans oyunları faaliyetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde destek hizmeti alabilir. Lisans sahibi tarafından operatörlük hizmeti alınacak tüzel kişiliğin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları haiz olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada yer alan konularda hizmetlerden yararlanılması, lisans sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(3) Destek hizmetleri operatörlük hizmeti sağlayanlar tarafından üçüncü kişilere yaptırılabilir. Lisans sahibi, yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, düzenlemelere uymasını ve etkin denetimini engelleyecek veya zaafiyete uğratacak nitelikteki operatörlük ve destek hizmetlerini alamaz. 

(4) Lisansa konu şans oyunları operasyonlarının yürütülmesi ve yönetilmesi için, bu Yönetmelik kapsamında lisans sahibine operatörlük hizmeti ile şans oyunları sisteminin işletimi konularında teknik hizmet sağlayacak tüzel kişiliklerin; 

a) (Değişik ibare: RG-25/10/2013-28802) 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket olması, ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,

b) Hizmetleri istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde yönetim yapısına,  teknik donanıma, mali güce, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kaynağı ile belge ve kayıt düzenine sahip olması,

c) Türkiye’de veya yurt dışında ihale tarihinden önceki son yedi yıl içinde lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması,

ç) 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

d) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirlenen nitelikleri haiz olması,

gerekir. (Ek cümleler:RG-1/4/2016-29671) Bu fıkrada aranılan niteliklerin haiz olunduğuna dair tevsik edici mahiyetteki belgeler ihale dokümanı ile belirlenen süre içinde ibraz edilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile bu fıkranın (c) bendinde sayılan durumlarda olunmadığının tevsikine ilişkin belgeler, yurtdışı faaliyetleri ile ilgili olarak taahhüt verilmesi kaydıyla, Türkiye ve kendi ülkesi için verilir.

(5) Lisans sahibi, operatörlük ve destek hizmetlerinin herhangi bir surette kesintiye uğraması ihtimaline karşı, şans oyunları faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır.

(6) Operatörlük ve/veya destek hizmeti alınması, lisans sahibinin şans oyunları ile ilgili olarak tüm hesap ve kayıtları ile her türlü işlemlerine ilişkin bilgilerin kendi bünyesinde tutulması ve saklanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Hizmetin verilmesi sırasında oluşacak tüm hesap, kayıt ve işlemlere ait her türlü bilgi ve belge ile bu bilgilerin tutulduğu kartuş, disk, disket, manyetik teyp, mikrofilm, mikrofiş ve benzeri her türlü ortamın mülkiyeti, yazılıma ilişkin fikri mülkiyet hakları saklı olmak üzere İdareye aittir.

(7) Operatörlük ve destek hizmeti sağlayanlarca İdareye, lisans sahibine ve iştirakçilere ait bilgilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, hizmeti alan lisans sahibinin sorumluluğundadır.

(8) Lisans sahibi ile operatörlük hizmetini sağlayan şirket arasında imzalanacak sözleşmelerde;

a) Operatörlük hizmetinin konusu, kapsamı ve süresi ile tarafların sorumlulukları gibi hususların açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi,

b) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Operatörlük hizmetlerinin lisans sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla verilmeye başlanacağı koşulunun yer alması ve sözleşme süresinin kurulum süresini de kapsayacak ve faaliyete geçiş tarihinden itibaren iki yıldan az olmayacak şekilde belirlenmesi,

c) Planlama, bütçe, maliyet kontrolü, operasyonel ve teknik yönetim, şans oyunları sisteminin kurulumu ve işletimi,  güvenlik ve risk yönetimi, pazarlama ve satış, insan kaynakları ve eğitim konularının operatörlük hizmeti kapsamında ayrıntılı olarak düzenlenmesi,

ç) Operatörlük hizmetini veren şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak İdarenin denetimine tabi olduğu, İdarece talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle,  bunlara ilişkin her türlü mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtları ile bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlü olduğu hususlarının belirtilmesi,

d) Operatörlük hizmetini veren şirket tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen İdareye ve/veya iştirakçilere ait bilgi ve belgelerin, sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasının ve üçüncü kişilere açıklanmasının yasak olduğu, hizmeti veren şirketin söz konusu bilgi ve belgelerin korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlü bulunduğu ve bunlara aykırılık halinde lisans sahibi tarafından sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği hususlarının belirtilmesi,

e) Operatörlük hizmeti alımına ilişkin sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde, alınan hizmetin lisans sahibi veya operatörlük hizmeti verecek başka bir tüzel kişilik tarafından sağlanmasına imkân verecek bir müddetle operatörlük hizmetini veren şirket tarafından sağlanmasına devam olunmasına ilişkin hüküm konulması, 

zorunludur.

(9) Lisans sahibi, yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, düzenlemelere uymasını, denetimini engelleyici veya risk doğurucu hususların varlığının tespit edilmesi halinde sözleşme süresi sona ermeden operatörlük ve destek hizmet alımını sona erdirmekle ve bu kararın alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde İdareye bilgi vermekle yükümlüdür.

(10) Operatörlük ve destek hizmeti verenlerin, bu Yönetmelik, şartnameler veya lisans sözleşmesi hükümlerine aykırı nitelikte işlem ve uygulamalarda bulunduğunun veya dördüncü fıkrada belirlenen şartları sözleşmenin yürürlüğü sırasında kaybettiğinin ya da bu şartların baştan mevcut olmadığının tespit edilmesi hâllerinde, İdare, lisans sahibinden sözleşmenin derhal veya uygun görülecek bir süre içinde feshedilmesini istemeye yetkili olup, lisans sahibi İdarenin bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür.      

(11) Lisans sözleşmesinin feshedilmesi ve İdarenin talebi halinde, operatörlük ve destek hizmeti veren tüzel kişiler, lisans sözleşmesinin sonuna veya yeni lisans sahibinin faaliyete geçiş tarihine kadar İdareye hizmet vermeye devam etmekle yükümlüdürler. Lisans sahibi ile ilgili tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmelere bu yönde hüküm konulması zorunludur. 

(12) Lisans süresi içinde, lisans sahibi ile operatörlük veya şans oyunları sisteminin kurulumu ve/veya işletimi konusunda teknik hizmet veren tüzel kişiler arasında imzalanan sözleşmelerin herhangi bir nedenle feshi halinde bu durum en geç yedi gün içinde İdareye bildirilir ve yenileri ile sözleşme yapılmadan önce İdarenin onayı alınır.

Teminatlar ve teminat olarak kabul edilebilecek değerler              

MADDE 13 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) T.C. Merkez Bankası tarafından konvertibl olarak kabul edilen yabancı paralar.

c) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

ç) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan bankaların kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektubu verilmesi hâlinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin idari şartnamede belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(5) Geçici teminat mektupları ile lisans bedelinin vadeye bağlanması halinde verilmesi gereken kesin teminat mektupları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından teslim alınır. Teminat mektupları dışındaki geçici teminatların Özelleştirme İdaresi Başkanlığının idari şartnamede belirlenen banka hesaplarına yatırılması ve makbuzlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

(6) Katılımcılardan, idari şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat alınır.

(7) Miktarı idari şartnamede belirlenen kesin teminatların lisans sözleşmesinin imzalanmasından önce, üzerine ihale yapılan teklif sahibinden alınması zorunludur. İdare lisans süresince ek kesin teminat talep etme hakkını saklı tutar.

(8) Teminat olarak kabul edilebilecek bu değerlerden hangisinin veya hangilerinin talep edileceği idari şartnamede belirtilir. İdare ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı risk temerküzünden kaçınmak amacıyla verilmiş olan teminat mektuplarının başka banka ve/veya bankalardan getirilmesini isteme hakkını saklı tutar.

(9) (Ek: RG-25/10/2013-28802) Alınan teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Hasılat taahhüdü

MADDE 14 – (1) Lisans sahibi, lisans süresince her takvim yılında gerçekleştireceği hasılatın, idari şartnamede belirlenen tutarın altına düşmeyeceğini taahhüt etmekle yükümlüdür. Lisans süresince her takvim yılı için taahhüt edilmesi gereken hasılat tutarı, bir önceki takvim yılı için taahhüt edilen hasılatın 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanır.

(2) Faaliyete geçiş tarihinin takvim yılının başlangıç tarihine, lisansın sona erdiği tarihin ise takvim yılının bitiş tarihine rastlamaması hâllerinde, bu takvim yıllarına ilişkin taahhüde konu hasılat tutarları lisans sahibinin faaliyette bulunduğu süre göz önüne alınmak suretiyle kıst-el-yevm esası uygulanarak hesaplanır.

(3) Lisans süresince herhangi bir takvim yılında gerçekleşen hasılatın taahhüt edilen hasılatın altında kalması durumunda, lisans sahibinin o yıl için alması gereken pay tutarı, gerçekleşen hasılat ile taahhüt edilen hasılat arasındaki farkın taahhüt edilen hasılata oranı kadar noksan olarak hesaplanır.

(4) Lisans sahibi, ilgili takvim yılında aldığı pay tutarından üçüncü fıkra kapsamında alması gereken pay tutarını mahsup ederek aradaki farkı kamu payına dâhil eder ve 5602 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü çerçevesinde mutabakat işlemlerini yaparak Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırır. Tam ve süresi içinde yatırılmayan tutarlar şartnameler veya lisans sözleşmesi hükümlerine göre tahsil edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Cezai Sorumluluk ve Lisans İptali

Denetim

MADDE 15 – (1) Gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik ve lisans sözleşmesi kapsamındaki faaliyetleri İdarenin denetimine tabidir. Denetim, şartnameler ve lisans sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirilir.

Sözleşmenin uygulanmasında yasak fiil ve davranışlar

MADDE 16 – (1) Lisans sahibi; şans oyunları faaliyetlerinin kesintisiz, güvenli, kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden, taahhüdünün bu Yönetmelik ile ihale dokümanı ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden sorumlu olup, lisansa konu faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunamaz:

a) Lisansı kısmen veya tamamen başkasına devretmek.  

b) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

c) Hileli işlem yapmak, hileli oyun sistemleri, yazılım, donanım veya usuller kullanmak.

ç) Sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak veya gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

e) Lisansa konu faaliyetlerini yürütürken ve taahhütlerini yerine getirirken İdareye zarar vermek.

f) Reklam ve tanıtım faaliyetleri ile bilet, kupon, çekiliş listesi ve benzeri materyaller üzerinde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici veya kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretleri kullanmak.

g) Halkı aldatacak, yanıltacak veya on sekiz yaşından küçüklere yönelik olacak şekilde reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Kamuoyunda İdareye ve/veya şans oyunlarına duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmak.

h) Kamu yararına aykırı, haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde veya tüketici haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunmak.

ı) On sekiz yaşından küçüklerin şans oyunlarına iştirakine izin vermek, bunlara ikramiye ödemek veya ödenmesine izin vermek.

i) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla İdarenin itibarını sarsacak, İdareyi taahhüt altına sokacak veya zarara uğratacak şekilde asılsız haber yaymak.

j) Yasa dışı oyunların reklâm veya tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bunlara aracılık etmek.

k) Hasılat veya diğer  gelirleri gizlemek veya buna teşebbüs etmek.

l) Şans oyunlarına ait biletleri yetkisiz kişilere sattırmak.

m) İkramiyeli biletleri suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama amacıyla veya sair hukuka aykırı amaçlarla kullanmak.

n) Video oyun terminallerinde veya oyun salonlarında şans oyunu tertip etmek.

(2) Birinci fıkrada sayılan yasak fiil ve davranışlar, lisans sahibinin bilet satışı veya ikramiye ödemesi konusunda yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler ile lisans sahibine operatörlük ve destek hizmeti sağlayan tüzel kişileri de kapsar.

İdari para cezaları ve uygulama usulü

MADDE 17 – (1) Lisans sahibinin ilgili mevzuat ile lisans sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil eden fiillerine, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın %5’ine kadar idari para cezası uygulanır.  Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezalarını uygulamaya Yönetim Kurulu yetkili olup, idari para cezası uygulanacak fiiller ile oranları aşağıda belirtilmiştir.

a) Aşağıda belirtilen hallerin tespit edilmesi durumunda lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın aylık ortalamasının %0,1’ine (binde bir) kadar idari para cezası uygulanır:

1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması.

2) Lisans kapsamındaki oyunlarla ilgili biletlerin dağıtım, pazarlama, satış ve ikramiye ödeme işlemlerinin yetkisiz kişilere yaptırılması.

3) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Alternatif dağıtım kanallarının kredi kartıyla ya da kredili hesaptan bilet satışında bulunmasına izin verilmesi.

4) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarının nakdi teminat vermeye mecbur tutulması.

5) Yönetim Kurulunun onayı alınmadan bilet ve kuponlar üzerinde reklamlara yer verilmesi.

6) Bilet veya kolon fiyatlarının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan değiştirilmesi.

b) Aşağıda belirtilen hallerin tespit edilmesi durumunda lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın aylık ortalamasının %0,5’ine (binde beş) kadar idari para cezası uygulanır:

1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) veya (h) bentlerinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması veya 37 nci maddesi hükümlerine uyulmaması.

2) Tip sözleşmeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan veya onaylanmış tip sözleşmelerin dışına çıkılmak suretiyle aboneler,  satış birimleri ve alternatif dağıtım kanalları ile  sözleşme yapılması.

3) Lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinde kullanılan tesis, sistem, donanım ve terminaller ile diğer varlıkların özelliklerine göre bütün risklere karşı lisans sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde sigorta yaptırılmaması.

4) İdare tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin tespit edilmesi veya hiç bilgi verilmemesi hâllerinde,  İdarenin onbeş gün içinde bilgi veya belgelerin tam ve doğru olarak verilmesi yönündeki yazılı ihtarına rağmen aykırı durumun devam etmesi.

5) Lisans sahibinin çalışanlarının, operatörlük ve destek hizmeti sağlayanlar ile bunların çalışanlarının mevzuata ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun davranışta bulunması için gerekli önlemlerin alınmaması veya işin düzenli yürümesinin sağlanmaması.

c) Aşağıda belirtilen hallerin tespit edilmesi durumunda lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın aylık ortalamasının %1’ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır:

1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (ğ), (i) veya (j) bentlerinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması.

2) İdareye hasılat üzerinden ödenmesi gereken payların tam ve süresi içinde ödenmemesi.

3) (Değişik:RG-1/4/2016-29671) Lisans süresinin sonunda veya lisans sözleşmesinin bu Yönetmelik veya lisans sözleşmesinde sayılan bir nedenle feshi durumunda, lisansa konu faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi konusunda İdare veya yeni lisans sahibine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

4) Çekiliş sonuçlarının ilan edilmemesi ya da İdarenin yazılı onayı alınmadan çekiliş tarihinin değiştirilmesi, çekilişin iptal edilmesi, çekilişe ve ilana ilişkin usul ve esaslara uyulmaması.

5) Talihlileri tarafından talep edilen ikramiyelerin ödenmemesi veya eksik ödeme yapılması, ikramiye ödemelerinin engellenmesi.

6) İdarenin denetimle görevlendirdiği personeli ve/veya yetkilendirdiği kişilere yerinde inceleme ve denetleme imkânı sağlanmaması, inceleme ve denetimin engellenmesi.

ç) Aşağıda belirtilen hallerin tespit edilmesi durumunda lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın aylık ortalamasının %2’sine (yüzde iki) kadar idari para cezası uygulanır:

1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirlenen yasak fiil ve davranışta bulunulması.

2) Oyun planları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan veya onaylanmış planların dışına çıkılarak şans oyunlarının düzenlenmesi.

3) Ana sözleşme kapsamı dışında faaliyetlerde bulunulması, İdarenin onayı alınmadan ana sözleşmenin değiştirilmesi veya İdarece uygun görülmeyen değişikliklerin genel kurulda karara bağlanması.

4) Lisans sözleşmesinin imzalanmasından sonra İdarenin izni olmaksızın ortaklık yapısının değiştirilmesi.

5) Satış birimlerine şartnameler veya lisans sözleşmesi ile belirlenen asgari oranın altında satış komisyonu veya ikramiye primi ödenmesi.

6) (Mülga:RG-1/4/2016-29671)  

7) Eksilen teminat tutarlarının lisans sözleşmesinde belirlenen süreler içinde tamamlanmaması.

8) Şans oyunları sisteminin sözleşme süresinin sonuna kadar iyi ve çalışır durumda bulundurulmaması.

d) Aşağıda belirtilen hallerin tespit edilmesi durumunda lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın % 5’ine (yüzde beş ) kadar idari para cezası uygulanır:

1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) veya (n) bentlerinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması.

2) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırılması.

3) Sahte belge veya teminat düzenlenilmesi veya bunların kullanılması.

4) Hasılat veya diğer gelirlerin gizlenmesi.

5) Lisans verilmesine esas olan şartların lisans sözleşmesinin yürürlüğü sırasında ortadan kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının tespit edilmesi.

6) Mücbir sebepler dışında, şans oyunları sisteminin kurulumuna ilişkin taahhüdün ihale dokümanı ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi veya lisans sözleşmesinde belirlenen tarihte faaliyete geçilmemesi.

(2) İlk yıl için idari para cezalarının uygulanmasında, İdarenin, lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihten önceki takvim yılına ait hasılatı esas alınır.

(3) Lisans sahibi tarafından gizlenen hasılat veya diğer gelirler hakkında bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmünün uygulanmış olması,  birinci fıkranın (d) bendinde belirlenen idari para cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Bu Yönetmelikteki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması ve aralarında irtibat bulunması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası, irtibat bulunmaması halinde ise her bir fiilin cezası ayrı ayrı uygulanır.

(5) İdari para cezası uygulanması, bu Yönetmelik, ilgili mevzuat, şartnameler ve lisans sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve ceza konusu fiiller nedeniyle İdarenin uğradığı zararların tazminine engel teşkil etmez.

(6) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Operatörlük ve destek hizmeti verenlerin bu Yönetmelik kapsamında cezaya konu fiil ve davranışlarda bulunması halinde bu fiillere ilişkin idari para cezasını ödeme yükümlülüğü lisans sahibine aittir.

(7) Yönetim Kurulu, uygulanacak idari para cezası oranının belirlenmesinde, aşağıda sayılan unsurların varlığını da göz önünde bulundurarak karar verir:

a) İhlalin niteliği.

b) İhlal sonucu bir zarar oluşup oluşmadığı, oluşmuş ise büyüklüğü.

c) İhlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmediği,  elde edilmişse büyüklüğü.

ç) Tekrarlanan ve devam eden ihlalin varlığı.

d) Geçmişte kurallara uyum.

e) İyi niyet ve gönüllü bildirim.

f) İdareye veya şans oyunlarına duyulan itimat ve itibarın zedelenip zedelenmediği.

g) İhlalin kasıtlı bir eylem veya ihmalin sonucu olup olmadığı.

ğ) Lisans sahibinin ihlalden kaçınma kabiliyeti.

h) (Değişik: RG-4/11/2008-27044) İhlale konu fiil için lisans sözleşmesi uyarınca cezai şart uygulanıp uygulanmadığı.

(8) Para cezası uygulamalarında, İdare tarafından belirlenen usullere uygun olarak düzenlenen tutanak ve/veya raporlar esas alınır.

(9) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezalarının ve tedbirlerin uygulanmasında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

(10) Bu Yönetmelik gereğince para cezasını gerektiren fiillerin 5237 sayılı Kanunda veya ceza hükmünü içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının verilmesine engel teşkil etmez.

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen ihlaller için düzenlenen idari para cezalarının uygulanması lisans sözleşmesinde belirlenen cezai şartların ve diğer idari yaptırımların uygulanmasını engellemez.

(12) Bu Yönetmelikte düzenlenen para cezaları oyun planlarında ve bilet bedellerinde maliyet unsuru olarak yer alamaz.

(13) Bu maddede düzenlenmemiş olmakla birlikte, ilgili mevzuat veya lisans sözleşmesi hükümlerine aykırı durumların tespit edildiği diğer hallerde de Yönetim Kurulunca, yedinci fıkrada belirtilen unsurlar göz önüne alınarak lisans sahibine her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hâsılatın % 5’ine (yüzde beş) kadar idari para cezası uygulanır.

Mücbir sebepler

MADDE 18 – (1) Lisans sahibinin bu Yönetmelik ve lisans sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde;

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek benzeri diğer hâller

mücbir sebep olarak kabul edilir.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirtilen hâllerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; lisans sahibinin kusurundan kaynaklanmamış olması, yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek nitelikte olması, lisans sahibinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,  mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde lisans sahibinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun ulusal ve/veya uluslararası yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartı aranır.

Lisans sözleşmesinin feshi

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-1/4/2016-29671) Bu Yönetmelik kapsamında lisans sahibinin;

a) Şans oyunları sisteminin kurulumuna ilişkin taahhüdünü ihale dokümanı ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya İdare tarafından ihale dokümanı hükümlerine göre bildirilecek tarihte faaliyete geçmemesi,

b) Lisans verilmesine esas olan şartları lisans sözleşmesinin yürürlüğü sırasında kaybettiğinin veya bu şartları baştan taşımadığının tespit edilmesi,

c) Lisansı kısmen veya tamamen başkasına devretmesi,

ç) Hileli oyun sistemleri, yazılım, donanım veya usuller kullanması,

d) Hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme kapsamındaki işlemlere fesat karıştırması,

e) Lisans sözleşmesi kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili olarak İdareye sahte belge veya teminat sunması veya bunları kullanması,

f) İhale dışı bırakılmayı veya ihaleye katılmamayı gerektiren bir durumda olduğunun ya da ihale sürecine ilişkin yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun lisans sözleşmesi yapıldıktan sonra tespit edilmesi,

g) Lisans süresi içinde, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, lisansa konu faaliyetlerini tamamen durdurması ve İdare tarafından verilen süre içinde faaliyetine yeniden başlamaması,

ğ) Yukarıda belirtilenlerin dışında idari para cezası uygulamasına konu olan bir fiili, İdare tarafından verilen süre içinde ilgili mevzuata, bu Yönetmeliğe veya lisans sözleşmesi hükümlerine uygun hale getirmemesi üzerine, İdare tarafından üçüncü kez verilecek süre içinde de düzeltmemesi,

hâllerinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın Yönetim Kurulu tarafından lisans sözleşmesi feshedilerek lisans iptal edilir. Lisans sözleşmesinin feshedilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İdareye ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilen kesin teminatlar ve varsa ek kesin teminatlar İdareye ve Özelleştirme Fonuna gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminatlar, lisans sahibinin borcuna mahsup edilemez.

(2) Lisans sözleşmesinin feshedilmesi bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirlenen idari para cezalarının verilmesine engel teşkil etmez.

Mücbir sebeplerden dolayı lisans sözleşmesinin feshi

MADDE 20 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı lisans sözleşmenin feshedilmesi hâlinde hesaplar lisans sözleşmesi hükümlerine göre tasfiye edilerek, İdareye verilen kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Fesih hâlinde şans oyunları sisteminin kullanım hakkı

MADDE 21 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/4/2016-29671)

(1) Lisans sözleşmesinin bu Yönetmelik veya lisans sözleşmesinde sayılan nedenlerle feshi hâlinde; oyunların sürekliliğinin sağlanması amacıyla merkezi oyun sistemi, iletişim ağı, terminaller, donanımlar ve lisans sahibi tarafından temin edilen veya geliştirilen yazılımlar, oynatılan oyunlar dâhil bütün bileşenleriyle şans oyunları sisteminin tamamının işletim ve kullanım hakları İdareye geçer. Lisans sahibi, kalan lisans süresi ile sınırlı olmak üzere yeni lisans sahibinin faaliyete geçiş tarihine kadar bu hakların kullanılmasını engelleyemez. Lisans sahibi bu hakların kullanılması karşılığında İdareden herhangi bir bedel veya hak talebinde bulunamaz.

Fesih hâlinde İdarenin uğradığı zararın tazmini

MADDE 22 – (1) Lisans sözleşmesinin, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre feshedilmesi hâlinde,  İdarenin uğradığı zararı lisans sahibinden ayrıca tazmin hakkı saklıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesine İlişkin Hükümler

Şans oyunları faaliyetlerinin yönetimi ve kontrolü

MADDE 23 – (1) Lisans sahibi, lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin etkin, güvenli, kesintisiz, kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde yürütülmesini, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, işlem izlerine ilişkin kayıtların tutulmasını,  işlemlerin, kayıtların ve verilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve gereken durumlarda gizliliğini, muhtemel risklerin kontrolünü ve izlenmesini sağlamakla, bu amaçla gerekli sistemsel, yazılımsal ve yönetsel önlemleri almakla yükümlüdür.

(2) Lisans sahibi, lisansa konu şans oyunları faaliyetlerini yürütmek için güncel teknolojileri temel alan, esnek, etkin, sağlam, güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir bilgisayar tabanlı şans oyunu sistem ve/veya sistemleri tesis etmelidir. Şans oyunu sistem ve/veya sistemlerinin, işlemlerin, kayıtların ve verilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanılmasına ve kullanılmasına imkân verecek bir yapıda tesis edilmiş,  faaliyet hacmi ile iş, oyun ve iştirakçi erişim planlarıyla uyumlu olması zorunludur.

(3) Lisans sahibi, şans oyunları faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandığı yazılım, donanım gibi şans oyunları sisteminin tüm unsurlarının, verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi tüm iş süreçlerinin gerekli kontrollerini yapmak,  faaliyetlerin kesintisiz devam etmesinin sağlanmasına yönelik olarak şans oyunları sisteminin herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan kurtarılması ve benzeri konularda destek hizmeti alınması imkânlarını da dikkate almak suretiyle, faaliyetleri yeniden başlatma ve devamlılık sağlama plânları oluşturmak ve bunları dönemsel olarak test etmek zorundadır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca lisans sahibi kurtarma amaçlı yedek merkezi oyun sistemi kurmakla, veri yedekleme işlemlerini gerçekleştirmekle ve güvence altına alınan veri yedeklerini bir merkezde saklamakla yükümlüdür. Lisans sahibi tarafından, yedek merkezi oyun sisteminin kurulmasında ve veri yedekleme merkezinin tesis edilmesinde riskleri asgari seviyeye indirgemek üzere yer seçiminde gerekli dikkat gösterilerek, ana ve yedek merkezi oyun sistemleri ile veri yedekleme merkezinin aynı risklere karşı hassas olmaması öncelikli hedef olarak alınmalıdır.

(5) Lisans sahibi, kablosuz haberleşme teknolojilerinin şans oyunları faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin riskleri yönetmek üzere gerekli önlemleri almakla, kablosuz teknolojilerin zayıf yönlerini de dikkate alarak gerekli kontrolleri tesis etmekle yükümlüdür.

(6) Lisans sahibi, şans oyunu sistemlerinin bir bütün olarak kendisinden beklenen işlevleri zamanında, doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi, istenmeyen olayların belirlenmesi, engellenmesi ve düzeltilmesi ile ilgili olarak yeterli derecede güvence oluşturulmasına yönelik kontrolleri uluslararası kabul görmüş bir standart, çerçeve veya metodolojiyi belirleyerek tesis etmeli, standart, çerçeve veya metodolojinin seçiminde faaliyetlerin kapsamı ve faaliyetlerde yararlanılan bilgi teknolojilerinin ağırlığı ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalıdır.

İşlemlerin, kayıtların ve verilerin bütünlüğü

MADDE 24 – (1) Lisans sahibi, şans oyunları sistemi üzerinden gerçekleşen işlemlerin, kayıtların ve verilerin bütünlüğünün sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alarak bunların doğruluğunu, tamlığını ve güvenilirliğini temin etmekle, bütünlüğü sağlamaya yönelik tedbirleri verinin iletimi, işlenmesi ve saklanması aşamalarının tamamını kapsayacak şekilde tesis etmekle yükümlüdür.

(2) İşlemlerin doğruluğu ve güvenilirliği asgari olarak, yapılmak istenen işleme ait anahtar öneme sahip bilgilerin işlemin başlangıcından tamamlanışına kadar doğruluğunu yitirmemesini ve yapılmak istenen işlemin kendinden beklenen sonucu yerine getirmesini; tamlığı ise asgari olarak bütün işlemlerin hata üretmeden gerçekleşmesini ve mükerrer olmamasını gerektirir.

(3) Lisans sahibi, işlemlerde ve kayıtlarda meydana gelebilecek olası bozulmaları saptayacak güncel teknikleri kullanmakla yükümlüdür.

Güvenlik

MADDE 25 – (1) Lisans sahibi, şans oyunları faaliyetlerinin etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi için, şans oyunları faaliyetlerinde kullanılan sistemlerin, terminallerin, donanımların, iletişimin, yazılımların, programların, verilerin, biletlerin, sarf malzemelerinin ve benzerlerinin güvenliğini sağlamakla, yetkisiz erişimlerden korumakla ve güvenlik ihlallerinin engellenmesi, tespit ve telafisi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda lisans sahibi, şans oyunları sistemi içindeki işlem bilgilerinin yetkisiz oluşturulması, değiştirilmesi, silinmesi veya bunlara ekleme yapılması, yetkisiz kişilerce görülmesi, teşhir ve ifşa edilmesi gibi risklerin asgariye çekilmesi amacıyla gerekli şifreleme, doğrulama, koruma, yönetme, kontrol ve denetleme prosedürlerini oluşturur ve uygular.

(2) Lisans sahibi, tasarım, üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinde biletlerin güvenliğini sağlar, sahteciliğin engellenmesine ve tespitine ilişkin yöntemler geliştirir.

(3) Lisans sahibi, şans oyunları sistemine yönelik yetkisiz fiziksel ve mantıksal erişimleri engelleme ve tespit yöntemleri geliştirecek erişim kontrollerini sağlar.

(4) Lisans sahibi, şifreleme, güvenlik duvarları ve benzeri yöntemlerle sistem güvenlik kontrollerini sağlar, işletim alanı için güvenlik politikaları oluşturur ve uygular. Lisans sahibinin sistem güvenlik şifre standartlarını ve kontrollerini sağlaması, kanıtlanmış ve genel kabul görmüş şifreleme yöntemlerini kullanması zorunludur. Lisans sahibi şans oyunları sisteminin ve üzerinde işlenmek, iletilmek, depolanmak ve yedek olarak saklanmak üzere bulunan verilerin gizlilik, bütünlük ve ulaşılabilirliklerini sağlayacak önlemlere ilişkin kontrol altyapı ve süreçlerini geliştirmekle ve düzenli olarak güncellemekle yükümlüdür.

(5) Lisans sahibi, yeni yazılımların ve parametre dosyalarının dağıtımında güvenliği sağlar.

(6) Lisans sahibi, kuracağı şans oyunları sisteminin, satışları, ikramiyeleri, aktarılacak payları, komisyon, prim ve benzerlerini doğru şekilde hesaplamasını, bütün işlemleri eş ve gerçek zamanlı olarak ana ve yedek merkezi oyun sistemlerine kaydetmesini ve yeterli denetim izlerini oluşturmasını sağlamakla ve İdarece istenilen bağımsız doğrulama sistemini kurmakla yükümlüdür.

(7) Lisans sahibi, şans oyunları sistemini, lisans süresince en fazla üç yıllık dönemlerle bu konuda uzmanlaşmış uluslar arası bağımsız denetim kuruluşlarına test ettirmekle ve buna ilişkin rapor, sertifika ve benzerlerini İdareye ibraz etmekle yükümlüdür.

(8) Lisans sahibi, şans oyunları ile ilgili yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamasından dolayı oluşabilecek zararları tazminle yükümlüdür.

Sorumlu oyun anlayışı ve ilkeleri

MADDE 26 – (1) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Lisans sahibi, sorumlu oyun anlayışına ve ilkelerine uymakla ve bu kapsamda stratejiler geliştirmekle, (Mülga ibare:RG-1/4/2016-29671)(...) ve on sekiz yaşından küçüklerin oyunlara iştirakinin önlenmesi hususlarında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Lisans sahibi, oyun planları ile tasarımları, pazarlama faaliyetleri, iştirakçi erişim planları başta olmak üzere bütün şans oyunları faaliyetlerini sorumlu oyun anlayışı ve ilkeleri çerçevesinde yürütecek, satış birimlerinin ve alternatif dağıtım kanallarının tür ve sayısını bu anlayışa uygun olarak belirleyecek ve satış ağını oluşturacaktır.

(3) (Mülga: RG-25/10/2013-28802)

(4) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) İdare tarafından, lisans süresince, bir gün içinde (Değişik ibare:RG-1/4/2016-29671) ikiden fazla çekiliş yapılan oyun türlerine, video oyun terminalleri ile şans oyunlarının oynatıldığı oyun salonlarına izin verilmez.

(5) (Ek: RG-25/10/2013-28802) Lisansa konu şans oyunu biletlerinin satışının ve sabit dış mekân reklamlarının yapıldığı yerler ile (Ek ibare:RG-1/4/2016-29671) müstakil konumdaki özel eğitim ve öğretim okulları dâhil olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, ibadethaneler ve gençlik merkezleri arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, lisans sahibi ve satış birimi arasında sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla aranır.

Oyun tasarım, geliştirme ve çeşitlendirmeleri

MADDE 27 – (1) Lisans sahibi, lisans süresince uygulamaya koyacağı her yeni şans oyunu için;

a) Oyun formatı ve tanıtıcı kurallar, tema ve/veya oyun sembolleri,

b) Oyunun sunumu,

c) Çekiliş zamanları ve tahminî bilet fiyatları,

ç) Planlanan ikramiye dağılımı ve ikramiye yapısı,

d) Devir gibi farklı şartlar altında olası büyük ikramiye seviyesi,

e) Planlanan teşvik edici düzenlemeler,

f) Tahminî oynama sıklığı ve miktarı,

g) Paralel devam eden oyunların sayısı,

ğ) Tasarımın temel gerekçesi,

h) Kapsam tahminleri ile birlikte, tahminî satış miktarı ve pazar payı, oyunların satışlarında beklenen talep kaymaları ve seviyesi,

ı) Oyunun sektördeki yeri, sektördeki diğer kuruluşların şans oyunu tertip etme hak ve yetkilerinin ihlal edilip edilmediği,

i) Planlanan tanıtım zamanlaması ve pazarlama teknikleri,

j) Belirli tutardaki büyük ikramiyelerin toplam satışlar üzerindeki etkisi ve iştirakçilerin muhtemel tepkisi,

gibi hususların yer aldığı bir oyun tasarımı hazırlayarak İdarenin onayına sunmakla yükümlüdür.

(2) Lisans sahibi, İdarenin piyango, hemen kazan, on numara, sayısal loto, süper loto ve şans topu gibi isimlerle tertip ettiği mevcut oyunları, İdarenin hâlihazırdaki oyun planları ve tasarımları ile tertip etmeye devam edebileceği gibi bu oyunlarda değişiklik ya da geliştirmeler yapabilir.

(3) Lisans sahibinin yeni oyun tasarımına veya mevcut oyunlarda değişiklik veya geliştirme yapılmasına ilişkin talebi, İdareye ulaştığı tarihten itibaren en geç (Değişik ibare:RG-1/4/2016-29671) otuz gün içinde Yönetim Kurulunca onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Bu durumda lisans sahibi, Yönetim Kurulunun iade gerekçesini dikkate almak suretiyle oyun tasarımında gerekli değişiklikleri yapmak veya yeni bir oyun tasarımı hazırlamak suretiyle tekrar İdarenin onayına sunabilir.

(4) Lisans sahibi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan yeni tasarımlarla oyun tertip edemez, mevcut oyun tasarımlarını ve portföyünü değiştiremez.

Oyun planları

MADDE 28 – (1) Lisans sahibi, lisans süresince uygulamaya koyacağı her bir şans oyunu için, oyun tasarımıyla tutarlı bir oyun planı hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Her bir şans oyununda dağıtılacak ikramiyelerin adet, tutar veya oranlarının 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde oyun planları ile önceden belirlenmesi zorunludur. Oyun planlarında ödenecek ikramiyeler; hasılatı önceden belli olan oyunlarda tutar olarak, hasılatı önceden belli olmayan oyunlarda ise oran olarak belirtilir.

(3)  Her bir şans oyunu planında asgari olarak yer alması gereken hususlar şunlardır:

a) Piyango ve benzeri oyunların planlarında;

1) Çekiliş tarihi,

2) Kaç adet iştirak numarası üzerinden bilet bastırılacağı ve/veya çevrimiçi olarak üretileceği ya da interaktif ortamda satılacağı, toplam bilet adedi ve satış tutarı,

3) Bastırılacak ve/veya çevrimiçi olarak üretilecek ya da interaktif ortamda satılacak biletlerin iştirak numaraları, kupür ve serileri itibariyle dağılımı, adet ve satış tutarı,

4)  Bastırılacak ve/veya çevrimiçi olarak üretilecek ya da interaktif ortamda satılacak biletlerin kupürlere göre fiyatı,

5) Hangi durumlarda ikramiye kazanılacağı ile dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ve hasılata oranı,

6) İkramiyelerin tutar ve adet olarak dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı içerisindeki dağılımı,

7) Çekiliş sayısı,

8) Çekiliş yöntemi.

b) Sayısal oyunların planlarında;

1) Çekiliş günleri,

2) Kaç adet rakam, harf ve/veya simge grubu üzerinden oynanacağı,

3) Her bir oyunun kolon fiyatı,

4) Hangi durumlarda ikramiye kazanılacağı ile dağıtılması planlanan toplam ikramiyenin hasılata oranı,

5) Ödenecek toplam ikramiye tutarının doğru tahmin edilen rakam, harf ve/veya simge gruplarına göre oransal dağılımı,

6) Çekiliş yöntemi. 

c) Anında kazandıran oyunların planlarında;

1) Bastırılacak ve/veya interaktif ortamda satılacak biletlerin adedi, satış fiyatı, toplam satış tutarı,

2) Hangi durumlarda ikramiye kazanılacağı ile dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ve hasılata oranı,

3) İkramiyelerin tutar ve adet olarak belirli sayıdaki bilet içindeki dağılımı.

(4) Oyun planlarında yer alması gereken bilgiler günün gelişen şartlarına göre Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Oyun planlarının onayı

MADDE 29 – (1) Şans oyunları, bu oyunlara ait planların Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip lisans sahibi tarafından tertip edilebilir.

(2) Lisans sahibi tarafından hazırlanan oyun planları, incelenmek ve değerlendirilmek üzere İdareye sunulur. Oyun planları İdareye ulaştığı tarihten itibaren en geç (Değişik ibare:RG-1/4/2016-29671) otuz gün içinde Yönetim Kurulunca onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir.

(3) Lisans sahibi, oyun planından bağımsız olarak bilet veya kolon fiyatlarında yapacağı değişiklikleri de İdareye sunmakla yükümlüdür. Lisans sahibi tarafından önerilen yeni bilet veya kolon fiyatları, İdareye ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Yönetim Kurulunca onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Önerilen yeni birim fiyatların reddi halinde, lisans sahibi mevcut birim fiyatlarla oyunları tertip etmeye devam edebileceği gibi Yönetim Kurulunun iade gerekçesini de dikkate almak suretiyle belirleyeceği birim fiyatları yeniden İdarenin onayına sunabilir.

(4) Lisans sahibi tarafından sunulan oyun planları ile bilet veya kolon fiyat değişiklikleri, Yönetim Kurulu tarafından kamu yararı ve tüketici hakları ile sorumlu oyun anlayışı ve ilkeleri çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanır.

(5) Lisans sahibi tarafından hazırlanan oyun planları ile bilet veya kolon fiyat değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan veya onaylanmış planların veya birim fiyatların dışına çıkılarak şans oyunlarının düzenlenmesi hâlinde İdare, oyuna yönelik bilet satışlarının durdurulmasına ve/veya çekilişin iptal edilmesine karar verebilir.

(6) Lisans sahibi, oyun planları ile bilet veya kolon fiyatları İdarece onaylanmadan veya onaylanmış planların veya birim fiyatların dışına çıkarak tertip ettiği şans oyunları nedeniyle İdarenin ve iştirakçilerin uğrayabileceği zararları tazminle yükümlüdür.

Bilet ve kuponlarda bulunması gereken hususlar

MADDE 30 – (1) Lisans sahibi tarafından lisans süresince tertip edilecek şans oyunlarına ait bilet ve kuponlarda asgari olarak aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur:

a) Piyango ve benzeri oyun biletlerinde; çekiliş tarihi, barkod, iştirak ve seri numaraları, kupürü, satış fiyatı,  ikramiye planı, lisans sahibi yetkililerinin imzaları ile bilet satışı ve ikramiye ödemesine ilişkin kurallar.

b) Anında kazandıran oyun biletlerinde; barkod ve seri numarası, üzeri kapatılmış bulunan ve kazınmayacağına dair ihtar yazılı olan ikramiye kontrol numarası, ikramiyeye esas olacak rakam, harf ve/veya simge grubunun bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım, ikramiye planı, satış fiyatı, lisans sahibi yetkililerinin imzaları ile bilet satışı ve ikramiye ödemesine ilişkin kurallar.

c) Sayısal oyun biletlerinin;

1) Önyüzünde en az; sayısal oyun türüne göre asgari olarak iştirakçilerin seçtiği ya da şans oyunları sistemine seçtirdiği rakam, harf ve/veya simgeler bileşiminden oluşan kolon ya da kolonlar, çekiliş tarihi, biletin düzenlenme tarihi ve saati, barkod ve bilet güvenlik numarası, terminal ya da satış birim kodu, oyunun adı, logosu.

2) Arka yüzünde; bilet seri numarası, oyunun oynanmasına ve ikramiye ödenmesine ilişkin kurallar.

ç) Sayısal oyun kuponlarının;

1) Önyüzünde; Kolon sayısı kadar rakam, harf ve/veya simge kümesi.

2) Arka yüzünde; oyunun oynanmasına ve ikramiye ödenmesine ilişkin açıklamalar.

(2) Biletlerde, sahteciliğin önlenmesi ve tespitine yönelik güvenlik unsur ya da unsurlarının da yer alması zorunludur.

(3) Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde, bilet ve kuponlar üzerinde reklamlara yer verilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, günün gelişen şartlarına göre ve/veya lisans sahibinin talebi üzerine bilet ve kuponların üzerinde yer alması gereken bilgileri yeniden belirleyebilir.

(5) İnteraktif ortam üzerinden oynatılan şans oyunlarında abonelere gönderilecek elektronik biletlerde yer alması gereken bilgiler İdare tarafından ayrıca belirlenir.

İştirakçi erişimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 31 – (1) Lisans sahibi, şans oyunlarına ait biletlerin ülke genelinde satın alınabileceği kapsamlı bir dağıtım ağı oluşturarak iştirakçilere yaygın ve güvenli bir erişim sağlamakla, iştirakçi erişim planını sorumlu oyun anlayışı ve ilkeleri çerçevesinde hazırlayarak satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarının tür ve sayısını bu anlayışa uygun olarak belirlemekle yükümlüdür.

(2) Lisans sahibi, iştirakçilerin şans oyunlarına erişimini satış birimlerinin yanı sıra alternatif dağıtım kanalları üzerinden de sağlayabilir, ancak dağıtım ağını, şans oyunlarına iştirakçilerin erişimi sadece alternatif dağıtım kanalları üzerinden olacak şekilde yapılandıramaz.

(3) (Mülga: RG-25/10/2013-28802)

(4) Şans oyunlarına ait biletler, satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarında farklı birim fiyatlarla satılamaz.

(5) Lisans sahibi, lisans süresince tertip edeceği her bir şans oyunuyla ilgili olarak iştirakçileri  bilgilendirmekle, her bir şans oyunuyla ilgili detaylı açıklamalar ile oyunun oynanması ve ikramiye ödemesine ilişkin uygulama kurallarının yer aldığı iştirakçi  kılavuzları, broşür gibi yazılı dokümanları hazırlamakla ve bunları iştirakçiler tarafından incelenmek üzere satış birimlerinde bulundurmakla yükümlüdür. İştirakçilerin bilgilendirilmesine yönelik dokümanlar İdarenin onayı ile yürürlüğe konulur. İdare kamu yararının ve tüketici haklarının korunması amacıyla bu tür dokümanların içeriğinde değişiklikler yapılmasını isteyebileceği gibi lisans sahibi de İdarenin önceden onayını almak suretiyle bunlarda değişikliğe gidebilir.

(6) Lisans sahibi, interaktif ortam üzerinden düzenlenen oyunlar için güncel iştirakçi, servis ve abonman kılavuzları ile gerekli kuralları kendi internet sayfasında yayımlamakla ve interaktif ortamda satışa sunulan her bilet ve/veya kolon fiyatının interaktif ortam üzerinde görünür olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(7) Satış birimleri ile alternatif dağıtım kanalları üzerinden şans oyunlarına ait biletlerin satışı, uygulama kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(8) Lisans sahibi ile yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler, şans oyunu biletlerinin satışını teşvik etmek amacıyla aboneleri dışındaki kişilere telefon çağrısı ve kısa mesaj, faks, mektup, elektronik posta ve benzeri iletiler gönderemez.

Satış birimleri

MADDE 32 – (1) Satış birimi yetkisi verilecek gerçek veya tüzel kişiler ile bunlara ait işyerlerinde aranan kriterler lisans sahibi tarafından belirlenerek İdarenin onayına sunulur. (Değişik ikinci cümle: RG-25/10/2013-28802) Satış birimi yetkisi verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir. Yönetim Kurulu lisans süresince, kamu yararı veya tüketici haklarının korunması amacıyla belirlenen kriterlerde değişiklikler yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre İdarenin önceden onayını almak suretiyle değişikliğe gidebilir.

(2) Satış birimleri, lisans sahibi ile yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunur. Lisans sahibi tarafından hazırlanan satış birimleri tip sözleşme taslakları Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu, kamu yararı ve tüketici haklarının korunması amacıyla satış birimleri tip sözleşmelerinde değişiklik yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre İdarenin önceden onayını almak suretiyle tip sözleşmelerde değişikliğe gidebilir. Lisans sahibi, satış birimleri tip sözleşme taslakları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan veya onaylanmış sözleşmelerin dışına çıkmak suretiyle bilet satışı ve ikramiye ödemesi yaptıramaz.

(3) Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince, satış birimlerine, sattıkları biletlerden sağlanan hasılat üzerinden komisyon, yetkileri dâhilinde ödedikleri ikramiye tutarları üzerinden de ikramiye ödeme primi vermekle yükümlüdür. Satış birimlerine verilecek komisyon ve ikramiye ödeme primi oranları şartnameler veya lisans sözleşmesinde belirlenen oranlardan az olamaz.

(4) Satış birimleri ile imzalanacak sözleşmelerle;

a) On sekiz yaşından küçüklere bilet satmak veya ikramiye ödemek,

b) On sekiz yaşından küçükler vasıtasıyla bilet satışında veya ikramiye ödemesinde bulunmak,

c) Kişilere zorla bilet satmaya çalışmak,

ç) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Kişilere borç mukabili bilet satışında bulunmak,

d) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Oyun bağımlısı olduğunu düşündüğü veya bundan şüphelenmek için makul nedenleri bulunduğu bir kişiye bilet satmaya devam etmek,

e) Yetkisi dahilindeki ikramiye ödeme taleplerini geri çevirmek,

f) Şans oyunlarına veya İdareye duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmak,

g) Yasa dışı şans oyunlarına ait biletlerin satışına veya ikramiye ödemesine aracılık etmek,

ğ) Haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde veya tüketici haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunmak,

gibi fiiller yasaklanacak olup, sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı lisans sahibi tarafından denetlenecektir.

(5) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Lisans sahibinin, satış birimlerinden teminat olarak bankalar nezdinde açılmış mevduat niteliğini haiz hesap rehni ve/veya bankalar tarafından verilen teminat mektubu alması esastır. Ancak satış birimleri kendi iradeleri ile nakdi teminat verebilir. İdare lisans süresince satış birimlerinden alınacak teminat tutarlarına sınırlama getirmeye yetkilidir.

(6) Lisans sahibi, lisans süresinin sonunda ve/veya lisans sözleşmesinin feshi halinde satış birimlerinin İdare ve/veya yeni lisans sahibi ile çalışmasını engelleyecek düzenlemeler yapamaz.

(7) İdare, lisans süresince satış birimlerinin faaliyetlerini ilgili mevzuat ile sözleşme hükümleri ve uygulama kuralları çerçevesinde yürütüp yürütmediklerini denetleme ve bunlara aykırı faaliyetlerde bulunanların yetkilerinin iptalini lisans sahibinden isteme hak ve yetkisini saklı tutar.

Alternatif dağıtım kanalları

MADDE 33 – (1) Lisans sahibi, şans oyunlarına ait bilet satışı ve ikramiye ödeme faaliyetlerinde kendisine ve/veya üçüncü kişilere ait alternatif dağıtım kanallarını da kullanabilir. Şartnameler veya lisans sözleşmesinde belirtilenlerin dışındaki alternatif dağıtım kanallarının kullanımı için Yönetim Kurulunun onayının alınması zorunludur.

(2) Alternatif dağıtım kanalları üzerinden şans oyunlarına erişim için lisans sahibi ve/veya yetki verdiği tüzel kişiler ile bu kanalları kullanmak isteyen iştirakçiler arasında abonelik sözleşmesi imzalanır. Aboneler dışındaki iştirakçilerin alternatif dağıtım kanalları üzerinden şans oyunlarına erişimine izin verilmez.

(3) Üçüncü kişilere ait alternatif dağıtım kanallarının şans oyunlarına erişimde kullanılması amacıyla lisans sahibince hazırlanacak alternatif dağıtım kanalları ile abonelik tip sözleşme taslakları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu kamu yararı ve tüketici haklarının korunması amacıyla lisans süresince onaylanmış tip sözleşmelerde değişiklikler yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre İdarenin önceden onayını almak suretiyle tip sözleşmelerde değişikliğe gidebilir. Lisans sahibi, tip sözleşme taslakları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan veya onaylanmış sözleşmelerin dışına çıkmak suretiyle alternatif dağıtım kanallarını kullanamaz, abonelere bilet satışı ve ikramiye ödemesinde bulunamaz.

(4) Lisans sahibi üçüncü kişilere ait alternatif dağıtım kanallarını kullanması halinde, bunlardan teminat olarak sadece bankalar nezdinde açılmış mevduat niteliğini haiz hesap rehni ve/veya bankalar tarafından düzenlenen teminat mektubu alabilir.

(5) Lisans sahibi, lisans süresinin sonunda ve/veya lisans sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshi halinde,  üçüncü şahıslara ait alternatif dağıtım kanallarının İdare ve/veya yeni lisans sahibi tarafından kullanılmasını kısıtlayacak düzenlemelerde bulunamaz.

(6) Şans oyunlarına erişimde alternatif dağıtım kanallarının kullanılması halinde; (Mülga ibare:RG-1/4/2016-29671) (...) on sekiz yaşından küçüklerin oyunlara iştirakinin önlenmesinden, iştirakçiler ile abonelere ait kişisel verilerin gizli tutulmasından, iştirakçiler ve aboneler ile şans oyunları sisteminin kötü niyetli girişimlere karşı korunmasından, satış ve ikramiye bedelleriyle ilgili nakit transferi güvenliğinden lisans sahibi sorumludur. İdare, bu konuda yeterli kontrollere izin vermeyen alternatif dağıtım kanalları üzerinden oyunlara erişimi gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurabilir.

(7) İdare, alternatif dağıtım kanalları üzerinden satılacak bilet ve ödenecek ikramiye tutarları ile abonelerden alınacak iletişim ücretlerine sınırlandırma getirebilir.

(8) Lisans sahibi, abone kayıt ve takip sistemine talebi halinde İdarenin çevrimiçi olarak salt okunur bir şekilde erişimini sağlamakla yükümlüdür.

Çekiliş donanımı ve usulü

MADDE 34 – (1) Lisans sahibince çekilişler, uygulama kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.  İkramiye kazanan numaralar oyun planı esaslarına göre belirlenir. Çekilişler lisans sahibinin çekilişle görevli personeli ve noter huzurunda kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilir ve tutanağa bağlanır.

(2) Şans oyunlarına ait çekilişlerde ikramiye kazanacak rakam,  harf ve/veya simge grubunun tamamen mekanik donanımlarla belirlenmesi esastır. (Değişik ikinci cümle: RG-25/10/2013-28802) Çekilişlerde kullanılacak tüm ekipman lisans sahibince periyodik olarak muayene ve teste tabi tutulur, gerekli onarımları yapılır.

(3) İdare, çekiliş öncesinde, sırasında ve sonrasında çekiliş teçhizatlarından herhangi biri ve tümü üzerinde planlanmamış muayeneler yapma veya yaptırma ve gerçekleştirilen çekilişlerin yeterli güvenliğe sahip olmasını temin etmek için gerekli göreceği herhangi bir önlem için talimat verme hakkına sahip olup, lisans sahibi İdarenin vereceği talimata uymakla,  çekilişleri kamuoyunda hiçbir kuşku ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirmekle, çekiliş donanımını uygun şekilde muhafaza ederek yetkisiz erişimlerden korumakla, çekiliş donanımın herhangi bir nedenle arızalanması ihtimaline karşı, çekiliş mahallinde aynı donanımın eş değerini sağlam ve çalışır vaziyette bulundurmakla yükümlüdür.

(4) İdare, çekilişlerin bu konudaki uygulama kurallarına uygunluğunu izleme ve denetleme amacıyla çekilişlerde gözlemci sıfatıyla personel bulundurabilir.

(5) Çekilişler,  lisans sahibi tarafından önceden kamuoyuna ilan edilen tarih, saat ve yerde başlatılır. İdarenin onayı ile çekiliş tarihi ve/veya yeri değiştirilebilir. Bu durumda, değişiklik lisans sahibince uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna önceden duyurulur.

Çekilişlerin yayını ve ilanı

MADDE 35 – (1) Lisans sahibi, çekiliş sonuçları hakkında kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olup, çekiliş sonuçları lisans sahibi tarafından uygun iletişim araçlarıyla en kısa sürede kamuoyuna duyurulur. İkramiye kazanan numaralar ayrıca, lisans sahibinin ve İdarenin internet sayfasında yayınlanır. Piyango ve benzeri oyunlarda çekiliş sonuçları, lisans sahibince satış birimlerine ve kamuoyuna matbu olarak bastırılan listeler aracılığıyla da duyurulabilir.

(2) Çekilişlerin yayını ve ilanı, uygulama kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.

İkramiye ödemeleri

MADDE 36 – (1) İkramiyeler lisans sahibi tarafından ödenir. Lisans sahibi ikramiye ödemeleri için gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirebilir. Lisans sahibi ile bu konuda yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler ikramiye ödemelerini zamanında, eksiksiz ve doğru olarak gerçekleştirmekle yükümlü olup, ikramiye ödemeleri uygulama kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir. Lisans sahibi ile yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler ikramiye ödemelerini kabul edilebilir haklı sebepler olmaksızın geciktiremezler. İlgili mevzuatla ve/veya İdarece belirlenecek limitlerin üzerindeki ikramiyeler banka aracılığıyla ödenir.

(2) Çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde talihlilerince ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri ödenmez. Anında kazandıran oyunlarda ise son satış tarihi biletlerde belirtilir ve bu tarihten itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri ödenmez. İkramiye son başvuru tarihinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. Lisans sahibince, ikramiyesi ödenen biletler ilgili mevzuatta belirtilen süreyle muhafaza edilir.

(3) Piyango oyununda bir bilete tek ikramiye ödenmesi asıl olup, bir bilete birden fazla ikramiye isabet etmesi hâlinde tutarı büyük olan ikramiye ödenir. Sayısal oyunlara ilişkin ikramiye ödemelerinde kolon esas alınır. Bir bilette birden fazla kolona ikramiye isabet etmesi hâlinde her bir kolonun ikramiyesi ödenir.

(4) On sekiz yaşından küçüklere ikramiye ödemesi yapılamaz.

(5) İnteraktif ortam üzerinden satılan biletler hariç olmak üzere, şans oyunu biletleri hamiline ait olup ikramiye ödenmesi için biletin ibrazı şarttır. Çekilişten önce veya sonra zayi olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez. İkramiye ödemesi ancak bir yargı kararına istinaden durdurulabilir. İnteraktif ortam üzerinden şans oyunlarına iştirak eden talihlilere ikramiyeleri elektronik biletlerine istinaden ödenir. İnteraktif ortam üzerinden satılan biletlere isabet eden ikramiyeler bu biletleri satın alan abonelerin hesaplarına talepleri beklenmeksizin otomatik olarak yatırılır. İdarece belirlenen limitin üzerindeki ikramiyeler lisans sahibi tarafından abone adına keşide edilecek çekle ödenir veya abonenin banka hesabına aktarılır.

(6) Lisans sahibi ile yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişilerin ikramiye ödeme limitleri ile ikramiye ödemesi sırasında talihli kimlik tespitine esas teşkil eden tutar lisans sahibinin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. İdare lisans süresince, kamu yararı veya tüketici haklarının korunması amacıyla, ikramiye ödeme ve/veya talihli kimlik tespitine ilişkin limitlerde değişiklik yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre İdarenin önceden onayını almak suretiyle bu limitlerde değişikliğe gidebilir. İkramiye ödemeleri İdarece onaylanmış bu limitler çerçevesinde gerçekleştirilir. Lisans sahibi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan ikramiye ödeme yetkisini devredemez.

(7) Lisans sahibi ile yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişilerce ikramiye ödemeleri sırasında talihlilerden ilgili mevzuatta belirtilenlerin dışında masraf, komisyon, hizmet karşılığı ve benzeri adlarla hiçbir kesinti yapılamaz.

(8) Lisans sahibi ile yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 10/12/2007   tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek limitlerin üzerindeki ikramiye ödemelerinde kimlik tespiti yapmakla ve ikramiyelerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması amacıyla kullanımının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(9) Lisans sahibi ile yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler ikramiye ödemeleri sırasında, sahte veya tahrif edilmiş biletleri tespit etmeleri hâlinde, bileti ibraz eden kişi hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak zorundadır. Bu hüküm, ikramiyesi ödenmekle birlikte, ikramiyeli biletlerin sonradan yapılan kontrolü sırasında tespit edilen sahte veya tahrifatlı biletler hakkında da uygulanır.

(10) Lisans sahibinin bir takvim yılı içinde iştirakçilere ödeyeceği ikramiyelerin toplamının, 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenen üst sınırı aşması hâlinde aşan ikramiye ödemeleri lisans sahibi tarafından karşılanır. Ayrıca, yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler tarafından usulsüz veya hatalı olarak yapılan ikramiye ödemelerinden lisans sahibi sorumlu olup, kamu payında azalmaya neden olan bu tutarlar lisans sahibi tarafından ikmal edilir. Lisans sahibince karşılanması gereken bu tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

(11) Süresinde talep edilmeyen ikramiyeler ile mükerrer ikramiyeler kamu payına dâhil edilir ve bunlardan lisans sahibi herhangi bir pay alamaz. Satılamayan biletlere isabet eden ikramiyelerin tamamı veya bir kısmı lisans sahibince 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki hükümler çerçevesinde izleyen çekilişlerde devirli ikramiye olarak dağıtılabilir. Devirli ikramiye olarak izleyen çekilişlerin oyun planlarına dahil edilmeyen ikramiyeler ilgili dönemin kamu payına dahil edilir.

İştirakçi bilgilerinin mahremiyeti ve talihli isimlerinin açıklanmaması

MADDE 37 – (1) Lisans sahibi, lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin ifası sırasında edindiği veya sakladığı iştirakçi bilgilerinin mahremiyetini sağlamakla ve buna yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Lisans sahibi ile lisans sahibine operatörlük ve destek hizmeti verenler, birinci fıkra kapsamındaki iştirakçi bilgilerini, yasalarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflarla, ancak sınırları açıkça belirtilmek ve iştirakçilerin yazılı rızaları alınmak kaydıyla paylaşabilirler. İştirakçilere bilgilerini söz konusu taraflarla paylaşıp paylaşmama konusunda seçenek sunulur ve iştirakçi böyle bir seçeneğin bulunduğu konusunda bilgilendirilir.

(3) Talihlilerin açık ve yazılı izinleri olmaksızın kimlikleri açıklanamaz,  haber olarak kullanılamaz, ses ve/veya görüntüleri yayımlanamaz, reklâm ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamaz.

Yan faaliyetler

MADDE 38 – (1) Şans oyunlarının planlanması, tertip ve çekilişlerin düzenlenmesine yönelik asli faaliyetler dışındaki, çekiliş yayın haklarının satışı, web sayfası, çekiliş listeleri, bilet, kupon ve benzerleri üzerine reklam alınması, şans oyunları sistemi ve dağıtım kanalları üzerinden kurum ve kuruluşların fatura tahsilatına aracılık edilmesi gibi faaliyetler yan faaliyet olarak kabul edilir.

(2) Lisans sahibinin yan faaliyetlerde bulunabilmesi Yönetim Kurulunun onayına tabidir. Lisans sahibince yürütülecek yan faaliyetlerin, şans oyunları faaliyetlerini tehlikeye düşürmemesi, oyunlara olan ilgi ve talebi olumsuz yönde etkilememesi, haksız rekabete yol açmaması, tüketici haklarını ihlal etmemesi esastır. Aksi takdirde, lisans sahibince yürütülen yan faaliyetler İdare tarafından durdurulur ve gerekli önlemler alınıncaya kadar yan faaliyetlerin devamına izin verilmez.

(3) Yan faaliyetler için yapılacak her türlü gider ile ödenecek vergi ve benzeri yükümlülükler lisans sahibi tarafından karşılanır.

(4) Lisans sahibi, yapmayı planladığı yan faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, bu faaliyetleri başlatmak için öngördüğü tarihten önce incelenmek ve değerlendirilmek üzere İdareye sunar. Lisans sahibinin talebi, İdareye ulaştığı tarihten itibaren en fazla otuz gün içinde Yönetim Kurulunca onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir.

(5) Lisans sahibi, İdareye yapacağı başvuruda yan faaliyetin türünü, kapsamını, süresini, bu faaliyetin kim tarafından ne şekilde gerçekleştirileceğini ve İdare tarafından ihtiyaç duyulabilecek diğer hususları ayrıntılı olarak açıklamakla yükümlüdür.

Bankalar ve muhasebe sistemi

MADDE 39 – (1) Satış geliri ve diğer gelirlerin toplanması, ikramiyeler ile satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarının komisyon ve primlerinin ödenmesi, vergilerin yatırılması, idare ile kamu paylarının aktarımı gibi nakit hareketleri şartnameler veya lisans sözleşmesi hükümlerine göre belirlenecek ve Yönetim Kurulunca uygun görülecek bankalar aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Satış geliri ve diğer gelirlerin toplanacağı ve/veya bulundurulacağı bankalarla lisans sahibi arasında yapılacak sözleşmelere ilişkin taslaklar ve değişiklik önerileri Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. İdare, kamu yararı ve tüketici haklarının korunması amacıyla lisans sahibi ile banka arasında yapılan sözleşmelerde her zaman için değişiklikler yapılmasını isteyebilir.

(3) Lisans sahibi,  vergiler, İdare ve kamu payları ile ikramiyelerin ödenme sürelerini de dikkate almak suretiyle bahsedilen ödemeler için ayrılacak karşılıkları banka ve/veya bankalar nezdindeki hesaplarda en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde değerlendirmek ve bunun için etkin bir fon yönetimi oluşturmakla yükümlüdür. İdare de bu konuda lisans sahibine önerilerde bulunabilir. 

(4) Faiz ve benzeri gelirlerden lisans sahibinin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alacağı pay düşüldükten sonra kalan tutar kamu payına dâhil edilir.

(5) Lisans sahibi, satış geliri ve diğer gelirlerin toplanması, ikramiyeler ile satış birimlerinin komisyon ve primlerinin, İdare ve kamu payları ile vergilerin ödenmesi ve benzeri tüm finansal işlemlerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak yapılmasına, bu işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasına, elektronik ve basılı ortamlarda raporların alınabilmesine yönelik her türlü altyapı sistemlerini temin etmekle, satış geliri ile diğer gelirlerin toplandığı veya bulundurulduğu  banka hesaplarına İdarenin salt okunur çevrimiçi erişimini sağlamakla yükümlüdür.

(6) Satış geliri ve diğer gelirlerin toplanması ile ikramiyeler, vergiler, İdare ve kamu payları ile komisyon ve primlerin ödenmesi ve/veya ilgili hesaplara aktarımı gibi nakit hareketleri mümkün olduğu koşullarda genel kabul görmüş banka transfer yöntemleriyle gerçekleştirilir.

(7) Belirlenen bankalar nezdinde açılan hesaplara, satış birimleri ile alternatif dağıtım kanalları tarafından yatırılması gereken satış gelirlerinin tam ve süresi içinde yatırılmasından lisans sahibi sorumlu olup, eksik yatırılan tutarlar lisans sahibi tarafından şartnameler veya lisans sözleşmesinde belirlenen süre içinde tamamlanır. Eksik yatırılan tutarların, şartnameler veya lisans sözleşmesinde belirlenen süreler içinde lisans sahibi tarafından tamamlanmaması hâlinde bu tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

(8) Lisans sahibi, İdarenin talebi hâlinde, lisansa konu her bir şans oyunu satış geliri ile diğer gelirleri, ikramiye karşılıkları, İdare ve kamu payları ile vergileri belirlenen bankalar nezdinde açılacak ayrı hesaplarda takip etmekle yükümlüdür.

(9) Lisansa konu faaliyetlere ilişkin muhasebe kayıt ve defterleri ile belgeler Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulur ve bunlar ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza edilir.

(10) Hasılat ve diğer gelirlerden alacağı pay saklı kalmak üzere, lisans sahibi, satış geliri ve diğer gelirlerini, işletme, yatırım ve finansman giderlerini karşılamak, borçlarını ödemek ve benzeri amaçlarla her ne surette olursa olsun kendisi ve başkaları yararına kullanamaz, satış geliri ve diğer gelirlerin, ikramiye karşılıklarının, İdare ve kamu paylarının ve vergilerin toplandığı ve/veya bulundurulduğu hesaplardan bu ve benzeri amaçlarla para çekemez.

İsim, marka ve diğer bilgiler üzerindeki haklar

MADDE 40 – (1) İdare tarafından kullanılan isim, marka ve benzerleri lisans sözleşmesi süresince İdarenin önceden onayının alınması kaydıyla lisans sahibi tarafından kullanılabilir.

(2) Lisans sahibi, lisansa konu şans oyunları için geliştirdiği yeni isim, marka ve benzerlerini Yönetim Kurulunun onayı ile kullanabilir.

(3) İsim, marka ve benzerleri şartnameler veya lisans sözleşmesinde belirlenen esas ve usullere göre kullanılır.

(4) Lisans sahibinin lisansını aldığı şans oyunları ile ilgili olarak Türkiye'deki faaliyetleri için özel olarak geliştirdiği oyun ismi, marka ve benzeri haklar idareye ait olup lisans sahibi bunlardan tescile kabil olanları kullanmaya başlamadan önce İdare adına tescil ettirmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yazılı olarak girişimde bulunur. Lisans sahibi İdare adına tescil ettirdiği oyun ismi, marka ve benzerlerini lisans sözleşmesi süresince kullanma yetkisine sahiptir.

(5) Lisans sahibinin, lisansa konu faaliyetlerle ilgili olarak lisans süresince oluşturduğu ve/veya elde ettiği tüm hesap, kayıt ve işlemlere ait veri, bilgi ve belgeler ile bunların tutulduğu kartuş, disk, disket, manyetik teyp, mikrofilm, mikrofış ve benzeri ortamın mülkiyeti, yazılıma ilişkin fikri mülkiyet hakları saklı olmak üzere İdareye aittir.

Pazarlama faaliyetleri

MADDE 41 – (1) Lisans sahibinin şans oyunları ile ilgili reklam, tanıtım, sponsorluk, promosyon ve halkla ilişkiler gibi pazarlama faaliyetlerinde;

a) Kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanması,

b) Kazanma şartlarını, ikramiyeleri veya oyuna iştirak bedelini yanlış göstermesi gibi halkı aldatacak veya yanıltacak şekilde bilgi vermesi,

c) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Oyun bağımlılığını teşvik etmesi,

ç) On sekiz yaşından küçüklere veya risk altındaki gruplara yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunması,

d) Şans oyunlarını çalışmaya alternatif veya mali güçlüklerden çıkış yolu olarak göstermesi,

e) Etnik köken, milliyet, din, cinsiyet veya yaş bakımından ayrımcılık yapması,

f) Şiddet, cinsel istismar veya yasa dışı unsurlara yer vermesi,

g) Kazanmanın şans dışında başka faktörlere dayalı olduğu düşüncesine yol açması,

ğ) Bağımlılık yaratan maddeler ve kanunlarla yasaklanmış kumar ve benzeri oyunlarla birliktelik kurması,

h) (Mülga: RG-25/10/2013-28802)

yasaktır.

(2) Lisans sahibi pazarlama faaliyetlerini uygulama kuralları çerçevesinde yürütür.

(3) Lisans sahibi, pazarlama faaliyetlerinde şans oyunlarına iştirak için on sekiz yaş altı sınırlamasını açıkça göstermek, satış birimlerine, on sekiz yaşından küçüklerin oyunlara iştirak edemeyeceğini vurgulayan uygun satış noktası materyallerini dağıtmak ve sergilenmesini sağlamak, promosyon faaliyetleri ile bağlantılı bütün başvuru formlarında başvuru sahiplerinin on sekiz yaşını doldurmuş veya üzerinde olduklarının yazılı teyidini istemekle yükümlüdür. Reklamlarda İdarenin önceden onayı alınmadan on sekiz yaşından küçükler oynatılamaz.

(4) Lisans sahibinin bu madde hükümlerine aykırı olarak yapacağı pazarlama faaliyetlerine İdarece izin verilmez.

(5) İdare, lisans sahibinin lisansa konu şans oyunları ile ilgili olarak Türkiye'deki faaliyetleri için özel olarak geliştirdiği reklam spotları ile bilet ve afiş tasarımlarını ve benzerlerini kullanma hakkına sahiptir.

(6) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) (Değişik cümle:RG-1/4/2016-29671) Lisans sahibi, bir takvim yılı içinde elde ettiği hasılatın; %1’ini aşan reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının %25'ine tekabül eden tutarı izleyen yılın Nisan ayının sonuna kadar İdare hesaplarına yatırmakla yükümlü olup bu tutarları İdare payından mahsup edemez. Tam ve süresi içinde İdare hesaplarına yatırılmayan tutarlar lisans sözleşmesi hükümlerine göre tahsil edilir. Bu tutarlar, İdare tarafından münhasıran sağlık, eğitim, spor ve şans oyunlarının yarattığı sorunlarla mücadelede ve benzeri sosyal amaçlı tesis yapımlarında kullanılır. Lisansa konu şans oyunları faaliyetleri ile ilgili olarak satış birimlerinin kullanımına verilen materyaller için yapılan harcamalar bu fıkrada belirtilen sınırlamaya dâhil edilmez.

Şans oyunlarına iştirak edemeyecek olanlar

MADDE 42 – (1) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Lisans sahibi ile lisans sahibine operatörlük hizmeti veren tüzel kişilerin doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticileri, bunların eşleri ile çocukları lisans süresince lisansa konu şans oyunlarına iştirak edemezler.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar, madde hükmünün hilafına şans oyunlarına iştirak etmiş olsalar dahi kazandıkları ikramiyeleri ödenmez.

Sigorta

MADDE 43 – (1) Lisans sahibi, lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinde kullanacağı tüm tesis, sistem, donanım, yazılım ve terminaller ile diğer varlıklarını özelliklerine göre bütün risklere karşı sigorta yaptırmakla yükümlüdür.

Raporlama

MADDE 44 – (1) Lisans sahibi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, lisans süresince her takvim yılı için hazırlayacağı faaliyet raporu ile mali tabloları en geç izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar İdareye sunar.

(2) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Lisans sahibi, tüm işlemlerinin yıllık olarak denetimini, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırır ve düzenlenen raporun onaylı bir nüshasını en geç otuz gün içinde İdareye verir.

(3) Lisans sahibi, birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerin dışında, yürüttüğü şans oyunları faaliyet ve hizmetleriyle ilgili olarak İdarenin isteyebileceği diğer rapor, belge ve bilgileri de talep edilen süre ve biçimde İdareye sunmakla yükümlüdür.

(4) Lisans sahibi, kurulum süresince gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak aylık ilerleme raporu hazırlar ve İdareye sunar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni lisans dönemine ilişkin ihale çalışmaları ve lisans sahibinin yükümlülükleri

MADDE 45 – (1) İdarece, mevcut lisans süresinin sona ermesinden önceki üçüncü takvim yılının başından itibaren yeni lisans dönemine ilişkin ihale çalışmalarına başlanılması esastır.

(2) Lisans süresinin sonunda veya lisans sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshi halinde, şans oyunları faaliyetlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde yürütülmesini teminen, lisans sahibi; şans oyunları sisteminin kurulumu ve yeni şans oyunları sistemine geçiş veya mevcut şans oyunları sisteminin işletimi için ihtiyaç duyulacak tüm hesap, kayıt ve işlemlere ait veri, bilgi ve belgeler ile bunların tutulduğu kartuş, disk, disket, manyetik teyp, mikrofilm, mikrofış ve benzeri ortamı İdare ve/veya yeni lisans sahibine vermekle ve işbirliği içerisinde hareket etmekle yükümlüdür.

Uygulama kuralları

MADDE 46 – (1) Lisans sahibi, lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden en geç doksan gün içinde pazarlama, dağıtım, satış, iade, çekiliş, ikramiye ödeme, satış birimleri ve iştirakçilerle ilişkiler ve benzeri konuları düzenleyen uygulama kurallarını belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunar. Uygulama kuralları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur ve bunlardan kamuyu ilgilendirenler uygun iletişim araçları ile duyurulur.

(2) Uygulama kuralları, ilgili mevzuat, şartnameler ve lisans sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz.

(3) Uygulama kuralları tüm satış birimlerinde bulundurulur, ayrıca lisans sahibi ve İdareye ait internet sayfasında sürekli olarak yayınlanır. Yönetim Kurulu, kamu yararı veya tüketici haklarının korunması amacıyla lisans sahibinden lisans süresi içinde herhangi bir zamanda uygulama kurallarında değişiklik yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle uygulama kurallarında değişikliğe gidebilir. Ayrıca, her yeni oyun tasarımında veya mevcut oyun değişikliklerinde söz konusu uygulama kuralları Yönetim Kurulunun önceden onayı alınmak suretiyle güncellenir.

Tebligat

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik gereğince yapılacak tebligatlar hakkında, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Uygulanacak para birimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: RG-25/10/2013-28802)

Mevcut bayi ve başbayilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İdare ile gerçek ve tüzel kişiler arasında imzalanmış olan başbayilik ve bayilik sözleşmeleri, faaliyete geçiş tarihi itibariyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılır.

(2) İdarenin mevcut bayilerinden lisans sahibince hazırlanan sözleşme hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmek isteyenlere, lisans sahibince belirlenen kriterleri haiz olmaları ve lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden doksan gün içinde lisans sahibine yazılı olarak başvuruda bulunmaları koşuluyla, bayilik verilmesinde öncelik tanınır.

(3) (Ek: RG-25/10/2013-28802) İkinci fıkra hükmü uyarınca lisans sahibi ile sözleşme imzalayan İdarenin mevcut bayileri hakkında, aynı işyerinde faaliyette bulunmaya devam etmeleri koşuluyla, faaliyete geçiş tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

______

(1) Bu değişiklik ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendinden sonra gelmek üzere (ü) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2008

27025

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

4/11/2008

27044

2.

25/10/2013

28802

3.

1/4/2016

29671