TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-27/3/2016-29666)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli, subayların kuvvet nam ve hesabına/kendi nam ve hesabına yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde yapacakları lisansüstü eğitime, astsubayların kendi nam ve hesabına yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde yapacakları yüksek lisans eğitimine, öğrenim kıdemi verilme esaslarını ve lisansüstü eğitime ilişkin diğer esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-11/2/2010-27490)

(1) Bu Yönetmelik; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli; subaylardan; tıpta uzmanlık eğitimi haricinde, kuvvet nam ve hesabına/kendi nam ve hesabına yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde lisansüstü eğitime iştirak edecekleri, astsubaylardan; kendi nam ve hesabına yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans eğitimine iştirak edecekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-11/2/2010-27490)

(1) Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı ve 83 üncü madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına atama veya lisansüstü eğitime giriş amacıyla ÖSYM tarafından yapılan ve ilgili kurumlarca belirlenecek esaslara göre seçme ve yerleştirme işlemlerinde sonuçları kullanılan sınavı,

b) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarı yıl veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

c) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,

ç) Graduate Management Admissions Test (GMAT): İşletme/Yönetim eğitimi veren üniversitelere lisansüstü öğretimine girişte kullanılan analitik yeteneklerinin değerlendirildiği sınavı,

d) Graduate Record Examinations (GRE): Yurt dışındaki üniversitelerde, MBA (Master of Business Administration) haricinde kalan, MA (Master of Arts) ve MS (Master of Science) diploması verilen; mühendislik, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve doğa bilimleri programlarında lisansüstü öğretim yapmak isteyenler için alınması gerekli sınavı,

e) KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan yabancı dil sınavını,

f) Kendi Nam ve Hesabına Lisansüstü Eğitim: Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kuvvet nam ve hesabına yaptığı lisansüstü eğitimler haricinde kalan YÖK tarafından lisansüstü öğrenim denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarından alınan eğitimi,

g) Kuvvet Nam ve Hesabına Lisansüstü Eğitim: Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu programlarda/dallarda lisansüstü öğrenim yapmış/akademik kariyerli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki enstitüler veya kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından seçilen yurt içi/yurt dışı üniversitelerde icra ettirilen eğitimi,

ğ) Lisansüstü Eğitim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsayan eğitimi,

h) Lisansüstü Eğitim Öğrencisi: Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan (Değişik ibare:RG-11/2/2010-27490) subay ve astsubayların, programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle eğitim kurumları ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

ı) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,

i) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,

j) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Sicil Notu Ortalaması: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesi esas alınarak belirlenen sicil notu ortalamasını,

l) Tezli Yüksek Lisans: Belirli kredide ders ve derslerin bitiminde bir tez hazırlanmasını öngören yüksek lisans eğitimini,

m) Tezsiz Yüksek Lisans: Belirli kredide ders ve derslerin sonunda bir proje hazırlanmasını öngören yüksek lisans eğitimini,

n) Test Of English As A Foreign Language (TOEFL): Ana dili İngilizce olmayan öğrencilere yapılan ve özellikle yabancı üniversitelere girişte aranan İngilizce sınavını,

o) ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı): Lisansüstü eğitime girişte, ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan lisan sınavını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

p) Yüksek Lisans: Lisans öğrenimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

r) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitime İlişkin Hususlar

Kuvvet nam ve hesabına lisansüstü eğitim

MADDE 5 – (1) Kuvvet nam ve hesabına eğitim yaptırılacak kurumların seçiminde öncelik Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki enstitülere verilir.

(2) (Ek:RG-27/3/2016-29666) (1) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere; kuvvet nam ve hesabına yüksek lisans eğitimi en fazla altı yarıyıl olmak üzere üç yılda, doktora eğitimi en fazla on iki yarıyıl olmak üzere altı yılda, doktora eğitimine lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en fazla on sekiz yarıyıl olmak üzere dokuz yılda tamamlanır. Belirtilen azamî sürelerin ne kadarının nasıl kullanılacağı hususu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerle düzenlenir. Tahsis edilen süreler içerisinde eğitimini tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

(3) Personelin hangi hizmet yılları arasında kuvvet nam ve hesabına lisansüstü eğitime gönderileceği ve bu kapsamda müracaat edebileceği yıllar kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

Kuvvet nam ve hesabına yurt dışı eğitim kurumlarında lisansüstü eğitim

MADDE 6 – (1) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yurt dışı üniversitelerde lisansüstü eğitime personel tefriki, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında, personel temin ve yetiştirme planlarında yer alan bilim dalları kapsamında eğitim görmesine ihtiyaç duyulan personel sayısına göre yapılır. Personel tefrikinde;

a) Yüksek lisans eğitimi için;

1) Lisans mezuniyet akademik başarı notu yüzde yirmi,

2) Yabancı dil notu yüzde yirmi beş,

3) GRE veya GMAT notu yüzde yirmi beş,

4) Sicil notu ortalaması yüzde yirmi beş,

5) Mükâfat ve cezalar yüzde beş,

oranında etkili olur.

b) Doktora eğitimi için;

1) Doğrudan doktora yapanlar için lisans, yüksek lisans üzerine doktora yapanlar için yüksek lisans mezuniyet akademik başarı notu yüzde yirmi beş,

2) Yabancı dil notu yüzde yirmi beş,

3) Sicil notu ortalaması yüzde kırk beş,

4) Mükâfatlar ve cezalar yüzde beş,

oranında etkili olur.

(2) Lisansüstü eğitimin özelliğine göre aranacak dil ve dil seviyesi tespit sınavı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Yabancı dil sınav notları arasındaki denklik, YÖK tarafından yayımlanan tabloya göre sağlanır.

(3) (Değişik:RG-5/4/2014-28963) Mükâfatlar Ek-1’deki çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir.

Kuvvet nam ve hesabına yurt içi eğitim kurumlarında lisansüstü eğitim

MADDE 7 – (1) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yurt içi üniversitelerde lisansüstü eğitime personel tefriki, personel temin ve yetiştirme planlarında yer alan bilim dalları kapsamında eğitim görmesine ihtiyaç duyulan personel sayısına göre belirlenir. Personel tefrikinde;

a) Yüksek lisans eğitimi için;

1) Lisans mezuniyet akademik başarı notu yüzde yirmi,

2) Yabancı dil notu yüzde yirmi beş,

3) ALES notu yüzde yirmi beş,

4) Sicil notu ortalaması yüzde yirmi beş,

5) Mükâfatlar ve cezalar yüzde beş,

oranında etkili olur.

b) Doktora eğitimi için;

1) Doğrudan doktora yapanlar için lisans, yüksek lisans üzerine doktora yapanlar için yüksek lisans mezuniyet akademik başarı notu yüzde yirmi beş,

2) Yabancı dil notu yüzde yirmi beş,

3) ALES notu yüzde yirmi beş,

4) Sicil notu ortalaması yüzde yirmi,

5) Mükâfatlar ve cezalar yüzde beş,

oranında etkili olur.

(2) Eğitimin özelliğine göre aranacak dil ve dil seviyesi tespit sınavı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Yabancı dil sınav notları arasındaki denklik, YÖK tarafından yayımlanan tabloya göre sağlanır.

(3) (Değişik:RG-5/4/2014-28963) Mükâfatlar Ek-1’deki çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir.

Kuvvet nam ve hesabına lisansüstü eğitimlere başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Kuvvet nam ve hesabına lisansüstü eğitime tefrik edilmeye aday personel için başvuru koşulları şunlardır:

a) (Değişik:RG-27/3/2016-29666) Subay olmak.

b) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen notun üzerinde lisans eğitimi bitiriş notuna; doktora eğitimi için de yüksek lisans yapılmamış ise lisans, yapılmış ise yüksek lisans notuna sahip olmak.

c) Daha önceden, kuvvet nam ve hesabına veya kendi nam ve hesabına, aynı seviyede yurt içi veya yurt dışı bir lisansüstü eğitim programına katılmamış olmak.

ç) Sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi müspet olmak.

d) Müracaat tarihinde, sicil notu ortalamasının sicil tam notunun yüzde doksan ve daha üstünde olmak.

e) (Değişik:RG-27/3/2016-29666) Yurt içinde ve yurt dışında başvurduğu program ile ilgili senato/enstitülerin kurullarınca belirlenen başvuru koşullarına sahip olmak.

f) (Değişik:RG-27/3/2016-29666) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olunsa bile;

1) Millete ve Devlete karşı suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamak.

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmamak.

(2) Söz konusu şartları taşıyan personel 6 ncı maddede belirtilen esaslar kapsamında hesaplanacak nitelik puanlarına göre eğitime tefrik edilir.

Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-27/3/2016-29666) Kendi nam ve hesabına yurt dışında veya yurt içinde lisansüstü eğitime iştirak edecek subay ve astsubaylar eğitime kabul edilmesinden itibaren iki ay içinde ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin lisansüstü eğitim durumunun takip edilebilmesi amacıyla bilgi verir.

(2) Kendi nam ve hesabına yurt içinde lisansüstü eğitime iştirak eden personele, talebi üzerine öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde yıllık iznine mahsuben izin verilebilir.

Öğrenim kıdemi verilme esasları

MADDE 10 – (1) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan yüksek lisans eğitim dalları ile yıllık kontenjan miktarları Personel Temin ve Yetiştirme Planlarında belirtilir. Söz konusu planlarda yıllık kontenjan, kendi nam ve hesabına yüksek lisans eğitimi yapacak personel ile kuvvet nam ve hesabına yüksek lisans eğitimi yapacak personel için ayrı ayrı gösterilir.

a) Kuvvet nam ve hesabına öğrenim; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Temin ve Yetiştirme Planlarında kuvvet nam ve hesabına eğitime ihtiyaç duyulan yüksek lisans eğitim dalları için belirlenen kontenjan esas alınarak, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında eğitime tefrik edilen personelden, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Yönetmelik esasları kapsamında öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyanlara, eğitimlerinin tamamlamalarını takiben Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenim kıdemi verilir.

b) Kendi nam ve hesabına öğrenim; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Temin ve Yetiştirme Planlarında belirlenen kendi nam ve hesabına eğitime ihtiyaç duyulan yüksek lisans dallarda eğitim gören personelden, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar kapsamında öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyanlara kontenjan dahilinde öğrenim kıdemi verilir. Söz konusu kontenjana girecek personelin belirlenmesinde nitelik puanı esas alınır. Nitelik puanı;

1) Yüksek lisans eğitimi bitiriş notu yüzde kırk,

2) Lisans eğitimi bitiriş notu yüzde on,

3) Sicil notu ortalaması yüzde kırk,

4) Mükâfatlar ve cezalar yüzde on,

oranında dikkate alınarak belirlenir.

(2) (Değişik:RG-5/4/2014-28963) Mükâfatlar Ek-1’deki çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir.

(3) (Değişik:RG-27/3/2016-29666) Tezli yüksek lisans eğitimlerine ilave 10 puan verilir. Nitelik puanlarının eşit olması durumunda öncelikle sicil notu ortalaması, eşitliğin bozulmaması durumunda sırasıyla akademik başarı, fiilî hizmet süresi ve rütbe dikkate alınır. Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programından mezun olan personelin nitelik puanı hesaplamasında; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi yerine, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans eğitimi bitiriş notu yüzde elli oranında dikkate alınarak belirlenir.

(4) (Değişik:RG-11/2/2010-27490) Kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenimlerini tamamlayan personel, kıdem verilmesini isteyen dilekçesi ve eğitimini tamamladığını gösterir belgeler ile birlikte kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına her yıl kasım ayı sonuna kadar müracaat eder. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından lisansüstü eğitimini tamamlayan personelden öğrenim kıdemi verileceklerin değerlendirilmesi her yıl aralık-ocak aylarında tamamlanır. Söz konusu personelin nasıp düzenlemesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği ve 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergeler

MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitime ilişkin detaylı usul, esas ve şartlar ile diğer hususlar kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerle düzenlenir.

(2) Personelin lisansüstü eğitim kapsamındaki tez-proje-araştırma görevleri ile akademik kariyerini geliştirmesi amacıyla bilimsel etkinliklere katılımına, bildiri sunmasına ve makale yayımlamasına yönelik esaslar Genelkurmay Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönergeyle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

______

(1)              27/3/2016 tarihli ve 29666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 5 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere  fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

  

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2008

26989

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

11/2/2010

27490

2.

18/3/2011 

27878 

3.

5/4/2014

28963

 


 

 

Ek-1

(Değişik:RG-18/3/2011-27878)

 

 

MÜKÂFAT PUANLARI ÇİZELGESİ 

 

MÜKÂFATIN CİNSİ

MÜKÂFATI VEREN AMİRİN RÜTBESİ

Albay ve daha küçük rütbeler

Tuğg./

Tuğa.

Tümg./

Tüma.

Korg./

Kora.

Org./

Ora.

TAKDİR

0.05

0.06

0.07

0.08

0.10

PARA MÜKÂFATI,

BAŞARI ŞERİT

ROZETLERİ

-

0.06

0.07

0.08

0.10

TALTİFEN

YURT DIŞINA

GÖNDERİLENLER

(Açıklama No: 7)

-

-

-

-

0.20

MADALYA

-

-

-

-

0.5

 

 

AÇIKLAMALAR:

1) Aynı amir tarafından bir takvim yılında verilen takdirlerden azami iki adedi değerlendirmeye alınır.

2) Takdir edilen personelin kimliği açıklanmamış olan, genel anlamdaki takdirler puanlamaya dâhil edilmez.

3) Yabancı amirler tarafından verilen takdir ve benzeri yazılara puan verilmez; ancak bunlara istinaden Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup amirlerce verilen takdirler değerlendirilir.

4) Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından verilen takdir ve ödüller Orgeneral/Oramiral rütbesindeki amirin verdiği takdir ve ödüllerle eşit olarak puanlanır.

5) Jandarma Genel Komutanlığı personeline Vali tarafından verilen mükâfat belgeleri Korgeneral/Koramiral, Kaymakam tarafından verilen mükâfat belgeleri Albay rütbesindeki amirin verdiği takdirlerle eşit olarak puanlanır.

6) Mükâfat puanları (+) değerinde olup; değerlendirme puanına ilave edilir.

7) "Taltifen Yurt Dışına Gönderilenler" puanı, Genelkurmay Başkanlığının 30/10/1989 tarihli ve PER:0530-688-89/General-Amiral.2 sayılı emri gereğince seçilenlere verilir.

8) Savaşta veya İç Güvenlik Harekâtı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerinde gösterilen kahramanlıklar nedeniyle alınan mükâfatlara verilecek puanlar yukarıdaki çizelgede belirtilen miktarların dört katı alınarak hesaplanır.

9) Yurt dışı görevlerine yönelik olarak verilen NATO, EUFOR ve BM madalyaları ve benzeri puanlamaya dâhil edilmez.

 


 

Ek-2

CEZA PUANLARI ÇİZELGESİ

(Mülga:RG-5/4/2014-28963)