ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ

(2004/22/AT)

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Dayanak

MADDE 2 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Tanımlar

MADDE 3 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1).

 

İKİNCİ BÖLÜM

Düzenlemeler, Alt Montaj Cihazları, Temel Gerekler, Uygunluk İşareti,

Piyasaya Arz Kullanıma Sunma ve Uygunluk Değerlendirmesi

Kullanım alanları

MADDE 4 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Alt montaj cihazları

MADDE 5 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Temel gerekler

MADDE 6 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Uygunluk işareti

MADDE 7 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Piyasaya arz ve kullanıma sunma

MADDE 8 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 9 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Dokümantasyon, Bildirim, Onaylanmış Kuruluş Kriterleri,

Uyumlaştırılmış Standardlar ve Norm Dokümanlar

Teknik dokümantasyon

MADDE 10 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Bildirim     

MADDE 11 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Onaylanmış kuruluş kriterleri

MADDE 12 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Uyumlaştırılmış standardlar ve norm dokümanlar

MADDE 13 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Standardların temel gerekleri karşılamaması

MADDE 14 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Bilgilendirme

MADDE 15 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşaretleme, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, İdari İşbirliği, Koruma Tedbirleri,

Uygun Olmayan İşaretleme, Reddetme  veya Sınırlama Kararı

İşaretleme

MADDE 16 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Piyasa gözetimi ve denetimi ve işbirliği

MADDE 17 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Koruma tedbirleri

MADDE 18 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Uygun olmayan işaretleme

MADDE 19 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Reddetme veya sınırlama kararı

MADDE 20 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 21 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Sayaçları Yönetmeliği (71/318/AT),

b) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçlara Dair Yönetmelik (71/319/AT),

c) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçların Yardımcı Donanımlarına Dair Yönetmelik (71/348/AT),

ç) 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzunluk Ölçerlere Dair Yönetmelik (73/362/AT),

d) 26/4/2002 tarihli ve 24737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliği (75/33/AT),

e) 6/8/2002 tarihli ve 24838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Tartım Yapan Bant Basküllerine Dair Yönetmelik (75/410/AT),

f) 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği (76/891/AT),

g) 14/4/2002 tarihli ve 24726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Yönetmeliği (77/95/AT),

ğ) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Ölçüm Sistemlerine Dair Yönetmelik (77/313/AT),

h) 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmelik (78/1031/AT),

ı) 5/5/2002 tarihli ve 24746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıcak Su Sayaçları Yönetmeliği (79/830/AT).

Elektromanyetik korunma

MADDE 22 – (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2009 tarihinden önce 21 inci maddede belirtilen yönetmeliklere uygun olarak düzenlenen tip onayları, üzerlerinde belirtilen süre kadar geçerli olup; Bakanlık, belgelendirildikleri tarihteki mevzuata uygun olarak bunların kullanıma sunulmasına ve piyasaya arz edilmesine izin verir. Ancak bu süre hiçbir şekilde 29/10/2016 tarihini geçemez. Süresiz tip onaylarına sahip ölçü aletlerinin piyasaya arz ve kullanıma sunulma süreleri de 29/10/2016 tarihinde sona erer.

(Mülga fıkra:RG-29/6/2016-29757)(1)

Yürürlük 

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi 1/1/2009 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi  ve Ticaret Bakanı yürütür.

______________

(1)    29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB)‘’ ile bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi ve geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2008

26960

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.  

6/5/2010

27573

2.  

31/12/2010

27802

3

17/6/2011

27967


EK 1

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-A

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-A1

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-B

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-C

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-C1

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-D

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-D1

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-E

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-E 1

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-F

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-F1

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-G

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

EK-H

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK-H1

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK MI – 001

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1) 

 

EK MI – 002

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1) 

 

EK MI – 003

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK MI – 004

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK MI – 005

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

 EK MI – 006

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)


EK MI - 007

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK MI - 008

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)

 

EK MI - 009

(Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)


EK MI - 010

 (Mülga:RG-29/6/2016-29757)(1)