İL ÖZEL İDARELERİNDE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idarelerinde geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il özel idarelerinde ve 25/6/1927 tarihli ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun ile düzenlenen ilçe mahalli idarelerinde geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici İş Pozisyonlarında Çalıştırılacak İşçilerin İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar

             Geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması

             MADDE 4 – (1) İl özel idarelerinde, 5620 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 21/4/2007 tarihinden itibaren geçici işçi çalıştırılamaz. Ancak, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele gibi süreklilik göstermeyen hizmetlerde, bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir.

             Geçici iş pozisyonlarının tespiti

             MADDE 5 – (1) İl özel idarelerinde, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçilere ilişkin geçici iş pozisyonu sayısı, 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte her grup için öngörülen memur sayısının yüzde kırkını geçmemek üzere, il genel meclisi tarafından belirlenir.

             (2) Çalıştırılacak işçilerin sayısı, çalışma süresi ve çalışma yeri, il genel meclisi tarafından belirlenen geçici iş pozisyonu sayısını geçmemek üzere, vali tarafından belirlenir.

             (3) Onay işlemleri;

             a) 4 üncü madde kapsamında bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede işçi olarak çalıştırılmaya başlanacaklar için EK-1,

             b) Geçici 1 inci madde kapsamında mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede işçi olarak çalıştırılmaya devam olunacaklar için EK-2,

             c) Geçici 2 nci madde kapsamında mevsimlik ve kampanyalı işleri ile orman yangınıyla mücadelede geçici personel olarak çalıştırılmaya devam olunacaklar için EK-3’e uygun olarak gerçekleştirilir.

             (4) İl özel idareleri, EK-1, EK-2 ve EK-3’te belirtilen süre, kişi ve pozisyon sınırlamasına aykırı işçi çalıştıramaz. 

             (5) Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacaklara ilişkin onaylar, bir takvim yılı içerisinde 6 ayı geçmemek üzere düzenlenir. 

             (6) Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçiler için verilen onaylar, ihtiyaç durumuna göre, valiler tarafından kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

             (7) EK-1 ve EK-2 çerçevesinde aynı mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçiler için, bir takvim yılında birden fazla onay alınması durumunda da en fazla 6 ay çalıştırma şartı korunur. Bu kapsamdaki işçilerin bir takvim yılı içinde 6 aydan daha fazla çalışmasına imkan sağlayacak şekilde onay verilemez. Geçici 2 nci madde kapsamına girenler için birden fazla işte çalıştırılmak üzere onay alınması durumunda da, 2006 yılında mevsimlik ve kampanya işlerindeki süreyi aşacak şekilde onay verilemez.

             Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçilere fazla çalışma yaptırılması

             MADDE  6 – (1) İl özel idarelerinde, 4 üncü madde ile geçici 1 ve geçici 2 nci maddeye göre çalıştırılacak işçilere, bütçe ile yeterli ödenek ayrılmadan fazla çalıştırma yaptırılamaz. Geçici pozisyonlarda çalıştırılacak işçilere fazla çalışma yaptırılması valinin onayı ile olur.

             (2) Toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta primi artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları veya geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçilere ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç, bu pozisyonlarda çalıştırılacaklara ödenmek üzere başka tertiplerden aktarma yapılamaz, bütçenin başka tertiplerinden ücret veya fazla çalışma ücreti ödenemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

             Sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayanların çalıştırılması

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayanların çalıştırılmasında da, 4 üncü madde hükümleri uygulanır.

             (2) Birinci fıkra hükmüne göre çalıştırılmaya devam olunacaklar, bir başka il özel idaresinde veya bir başka kamu kuruluşunda işçi olarak çalışmaya başlamaları halinde, 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen haklardan yararlandırılmaz.

             (3) Bu madde kapsamında çalışmakta iken herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenler, bu madde hükümlerine göre işçi olarak çalıştırılmaz. Ancak, mahkemece işe iadesine karar verilenler işe başlatılır.

             Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenlerin çalıştırılması

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 5620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartları taşıyan ve bu sebeple aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince kendilerine sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri teklif edilenlerden, işçi olarak çalışmaya devam etmeyi tercih ederek sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen ve buna göre anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren işçiler, öncelikle 4 üncü maddede bir takvim yılında 6 aydan daha kısa süreli olarak belirlenmiş işlerde çalıştırılır. Ancak, 2006 yılındaki çalışma süresi 6 aydan daha fazla olanlar, 2006 yılındaki çalışma süreleri tamamlanıncaya kadar başka işlerde çalıştırılmaya devam olunur.

             (2) 2006 yılında geçen çalışma süreleri esas alınarak yukarıdaki fıkra hükümlerine göre çalıştırılacaklar, sözleşmeli personel statüsüne geçirilme teklifinde bulunan il özel idaresinden başka bir il özel idaresinde veya başka bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışmaya başlamaları halinde, 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen haklardan yararlanamazlar.

             (3) Bu madde kapsamında çalışmakta iken herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenler, bu madde hükümlerine göre işçi olarak çalıştırılmaz. Ancak, mahkemece işe iadesine karar verilenler işe başlatılır.   

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçici 1 inci ve geçici 2 nci madde kapsamına giren ve bu nedenle EK-2 ve EK-3’e göre izin alınmak suretiyle çalıştırılanlardan, bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanması için gerekli sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını tamamlayarak yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazananların iş sözleşmeleri, tüm yasal hakları ödenmek suretiyle, yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarih itibariyle sona erdirilir.

             Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış vizeler

             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçi sayısının belirlenmesinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki yıllarda yapılmış olan geçici iş pozisyonu vizeleri dikkate alınmaz. 

             Daha önce vize edilmiş pozisyonlar

             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle usulüne uygun olarak vize edilmiş pozisyonlarda işe başlayanlar hakkında, bu Yönetmelik hükümleri 2009 yılından itibaren uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE  7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE  8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 


EK - 1

 

YÖNETMELİĞİN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN İŞLERDE 6 AYDAN AZ SÜRE İLE ÇALIŞTIRILACAK

İŞÇİLERE İLİŞKİN ONAY TALEP FORMU

İLİ               :

KURUMU :

 

Birimi*

Mevsimlik veya Kampanya Olarak Yapılacak İşin Türü**

Ocak

Ayı Adam/Ay Sayısı

Şubat Ayı Adam /Ay Sayısı

Mart Ayı Adam/Ay Sayısı

Nisan Ayı

Adam/Ay Sayısı

Mayıs Ayı Adam/Ay Sayısı

Haziran Ayı Adam/Ay Sayısı

Temmuz Ayı Adam/Ay Sayısı

Ağustos Ayı Adam/Ay Sayısı

Eylül Ayı Adam/Ay Sayısı

Ekim Ayı Adam/Ay

Sayısı

Kasım Ayı Adam/Ay Sayısı

Aralık Ayı Adam/Ay Sayısı

TOPLAM Adam/ay SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            *-Birim sütununa Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işler hangi birim tarafından yerine getirilecekse o birim yazılacaktır.

                **-Tablonun doldurulması esnasında her bir mevsimlik veya kampanya işi için 6 ayı geçecek şekilde ay belirlemesi yapılamaz.

 

 

Bu Formdaki bilgiler 5620 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                       Hazırlayan             Onaylayan

                                                                                                                                                                                                      Adı Soyadı           Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                          Unvanı                      Unvanı

 

 

EK- 2

YÖNETMELİĞİN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE GÖRE ÇALIŞTIRILACAK İŞCİLERE İLİŞKİN ONAY TALEP FORMU

İLİ               :

KURUMU :

 

Adı ve Soyadı*

T.C.

Kimlik No

Çalıştırılacağı Birim**

Mevsimlik veya Kampanya Olarak

Çalıştırılacağı İşin Türü

                               

                                                                         ……Yılındaki Çalışma Süreleri

Ocak

Ayı Çalışma Gün Sayısı

Şubat Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Mart Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Nisan Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Mayıs Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Haziran Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Temmuz Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Ağustos Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Eylül Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Ekim Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Kasım Ayı Çalışma  Gün Sayısı

Aralık Ayı Çalışma  Gün Sayısı

TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                  TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       *-Bir nüsha izin talep formu ile sadece 1 kişi için izin alınacaktır.Tablodaki birden fazla ad ve soyad satırı bir geçici işçinin 6 aydan az süreli çalışma süresinin tamamlanabilmesi için birden fazla işte çalışmasının     

           gerekmesi halinde kullanılacaktır.

     **-Çalıştırılacağı birim sütununa, geçici işçinin  il  özel idaresinin hangi biriminde çalıştırılacağı yazılacaktır.

 

                                                                                                                                                                                                             Bu formdaki bilgiler 5620 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                       Hazırlayan             Onaylayan

                                                                                                                                                                                                      Adı Soyadı           Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                          Unvanı                      Unvanı

 

EK - 3

YÖNETMELİĞİN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNE GÖRE ÇALIŞTIRILACAK İŞCİLERE İLİŞKİN ONAY TALEP FORMU

 

İLİ               :

KURUMU :

 

Adı ve 

Soyadı*

T.C.

Kimlik No

Çalıştırılacağı Birim

**

2006 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (prim gün sayısı)***

Mevsimlik veya Kampanya Olarak Yapılacak İşin Türü

                               

                                                                         ……Yılında Çalışma Süreleri

Ocak

Ayı

Çalışma Gün

Sayısı

Şubat Ayı Çalışma Gün Sayısı

Mart Ayı Çalışma Gün Sayısı

Nisan Ayı Çalışma Gün Sayısı

Mayıs Ayı Çalışma Gün Sayısı

Haziran

Ayı Çalışma Gün Sayısı

Temmuz Ayı Çalışma Gün Sayısı

Ağustos

Ayı Çalışma Gün Sayısı

Eylül

Ayı Çalışma Gün Sayısı

Ekim

Ayı Çalışma Gün Sayısı

Kasım

Ayı

Çalışma Gün Sayısı

Aralık Ayı Çalış

ma  Gün Sayısı

TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     *-Bir nüsha onay talep formu ile sadece 1 kişi için onay alınacaktır. Tablodaki birden fazla ad ve soyad satırı bir geçici işçinin 2006 yılındaki  çalışma süresinin tamamlanabilmesi için birden fazla işte çalışmasının gerekmesi halinde kullanılacaktır.                                                                                           

      * *-Çalıştırılacağı birim sütununa,geçici işçinin özel idare genel sekreterliğinin hangi biriminde çalıştırılacağı yazılacaktır.

* **-Kurumda, 2006 yılında usulüne uygun olarak vize edilmiş geçici iş pozisyonlarında fiilen çalışılmak suretiyle geçirilen çalışma sürelerinden, prim ödenmek suretiyle geçirilen süreler esas alınacaktır. Askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle, 2006 yılı yerine 2005 yılında geçici işçi olarak çalıştıkları süre esas alınanlar için bu sütuna 2005 yılındaki çalışma süresi yazılacaktır.           

Bu formdaki bilgiler 5620 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                       Hazırlayan             Onaylayan

                                                                                                                                                                                                      Adı Soyadı           Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                          Unvanı                      Unvanı