TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ KULLANIM ESASLARI

VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-22/11/2019-30956)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-22/11/2019-30956)

(1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli erbaş, er, askerî öğrenci ve kazana dâhil olan diğer personel için yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri, sarf usulleri ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-22/11/2019-30956)

(1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Giyecek ve eşya temizlik maddesi: Erbaş, er ve askerî öğrencilerin kullandığı askerî giyim-kuşam malzemeleri, nevresim takımı, yatak örtüsü, battaniye, yatak koruyucu, havlu, perde ve benzeri eşyaların temizliğinde kullanılan temizlik maddelerini,

b) Kirletici işlerde çalışan erbaş ve erlere verilecek temizlik maddesi: Ağır kir, yağ, pas, toz ve benzeri ortamlarda çalışan erbaş ve erlere kişisel temizliğinde kullanması amacıyla bedel ölçüt tablosunda belirtilen temizlik maddeleri gramajları üzerinden %50 oranında daha fazla verilmesi gereken temizlik maddelerini,

c) Kişisel temizlik maddesi: Erbaş, er ve askerî öğrenciler tarafından kullanılacak banyo malzemeleri ile tıraş, diş bakımı ve diğer temizlik maddelerini,

ç) Temizlik maddeleri bedeli ölçüt tablosu: Yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken günlük temizlik maddelerinin cinslerini, miktarlarını, gruplarını ve dağıtım, değişim ile bütçelemeye esas oluşturacak olan temizlik maddelerini gösteren çizelgeyi,

d) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,

e) Yemek hazırlama ve sonrasında kullanılan temizlik maddesi: Kazana dahil olan personelin besleme hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan mutfak, yemekhane, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, fırın gibi yerler ile bu  yerlerde bulundurulan her türlü araç, gereç, teçhizat ve makinelerin temizliğinde kullanılan temizlik maddelerini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Uygulama

 

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kişisel temizlik, giyecek, eşya ve yemek hazırlama, pişirme hizmetleri sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği için gereken temizlik maddeleri istihkakları, Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosunda belirtilen miktarlara kadar aynen verilebileceği gibi, toplam parasal tutar aşılmamak ve her grup kendi içerisinde olmak kaydıyla, kullanım amacına uygun diğer temizlik maddeleri ile değiştirilebilir.

(2) Günlük istihkak oranında verilen temizlik maddelerinden çeşitli sebeplerle tüketilemeyenler irada alınır.

Uygulama

MADDE 6 – (1) Temizlik maddeleri bütçesinin belirlenmesinde barış kadroları esas alınır. Temizlik maddeleri bedel ölçüt tablosunda yer alan temizlik maddelerinin tahmini fiyatları her yıl Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanan bütçe yapımına dayanak olacak fiyatlandırma kitapçığında gösterilir.

(2) Ağır kir, yağ, pas, toz ve benzeri ortamlarda çalışan veya görevlendirilen erbaş ve erler ile askerî öğrencilerin kişisel temizliğinde kullanması amacıyla, bedel ölçüt tablosunda belirtilen temizlik maddeleri gramajları üzerinden % 50 oranında artırılarak verilir. Bu maksatla Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Temizlik Malzemeleri Dağıtım Çizelgesi düzenlenir.

(3) Erbaş, er ve askerî öğrencilere kişisel temizlik ve çamaşır temizliği için dağıtılacak temizlik maddeleri ile besleme hizmetlerinde kullanılacak temizlik maddelerinin hesabında bir ay otuz gün olarak kabul edilir.

(4) Kişisel temizlik ve çamaşır temizliği için dağıtılacak malzemenin hesabında, saymanlığa bildirilen personel miktarları esas alınır.

(5) (Değişik:RG-18/7/2016-29774) Besleme hizmetleri temizliği için her ayın ilk iş günündeki kazan yoklaması esas alınır. Ancak, kazan yoklamasında artış olması durumunda ilave besleme hizmetleri temizlik malzemeleri verilir.

(6) Hastalık, hava değişimi, izin, istirahat, firar ve benzeri nedenlerle birlikte bulunmayan erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlik maddeleri istihkakı, birlikten ayrı kaldığı süre bir ayı geçmediği takdirde kesilmeksizin aynen verilir. Bir ayı geçen sürelerde ise kişisel temizlik maddeleri istihkakı verilmez. Ancak Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosundaki diğer malzemeler birlik mevcudu üzerinden aylık olarak dağıtılır.

(7) Değişim işleminde, tedarik edilen malzemelerin Katma Değer Vergisi hariç birim fiyatları esas alınacak olup, stokta mevcudu bulunmayan Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosundaki malzemeler için Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanacak olan fiyatlandırma kitapçığındaki birim fiyatlar esas alınır.

(8) Erbaş, er ve askerî öğrencilerin Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosu kişisel temizlik maddeleri bölümünde belirtilen diş macunu ve diş fırçası değişime tabi tutulmaz, aynen verilir.

(9) (Ek:RG-27/6/2010-27624) İstihkak kapsamında aynen dağıtılan kişisel temizlik maddeleri hesabında, askeri öğrencilerin öğrenim süresi ile erbaş ve erlerin askerlik süresi dikkate alınır. Bu kapsamda; öğrenim veya askerlik süresinin, Ek-1 Tabloda belirtilen malzemelerin dağıtım miatlarına bölünmesi ile bulunacak miktarların kesirli olması durumunda üste tamamlanarak dağıtılır.

(10) (Ek:RG-22/11/2019-30956)(2) Harekâta katılan personelden, sınır ötesinde (Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve dalar unsurları hariç olmak üzere) ve yurt içi üs bölgelerinde 30 gün ve daha fazla süreyle görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenci, sivil memur, işçi ve erbaş ve erlere belirlenen esas ve usuller dâhilinde temizlik malzemesi verilir.

Yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorumluluk

MADDE 6/A – (Ek:RG-22/11/2019-30956)

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar zaman kaybetmeden ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte  yürütür.

________________

(1) 22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelik” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin  Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.

27/6/2010

27624

2.

4/4/2012

28254

3.

3/7/2012

28342 

4.

16/4/2014

29328

5.

18/7/2016

29774

6.

22/11/2019

30956

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız