HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkeye havaalanlarından girecek ve ülkemizden çıkacak bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı havaalanlarında her türlü sağlık tedbirini almak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda havaalanı sağlık denetleme merkezlerinin yapacağı işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün havaalanlarındaki bağlı hizmet birimleri olan havaalanı sağlık denetleme merkezlerinin görev ve yetkileri ile bunların yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-17/8/2019-30861)

(1) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 56 ncımaddesine, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 653 üncü ve 796 ncı maddelerine ve 10/3/1954 tarihli ve 6368 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bölge Baştabipliği: Hizmetlerin hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi için Genel Müdürlük tarafından Türkiye’nin coğrafi durumu ve hizmetin gerekliliği dikkate alınarak belli bir bölgede kurulmuş olan, bu bölgedeki sağlık denetleme merkezlerinin bağlı olduğu birimlerden her birini,

ç) Bulaşık Kişi: Halk sağlığı riski oluşturabilecek bir bulaşıcı hastalığa yakalanmış olan ya da böyle bir hastalığın kuluçka dönemi içinde olduğu sonradan anlaşılan kişiyi,

d) Deratizasyon "fareden arındırma": Giriş noktasındaki yolcu eşyası, yük, konteynırlar, taşıtlar, tesisler ve posta paketlerinde mevcut, insan hastalığına yol açan kemirgen vektörlerin kontrol edilmesi veya öldürülmesi için alınan sağlık önlemlerine dair işlemleri,

e) Dezenfeksiyon "mikroptan arındırma": Bir insan ya da hayvan bedeninin yüzeyinde ya da yolcu eşyası, yük, konteynırlar, taşıtlar, tesisler ve posta paketleri içinde yada üzerinde mevcut enfeksiyöz etkenlerin, doğrudan kimyasal veya fiziksel maddelere maruz bırakılarak kontrol edilmesi veya öldürülmesi için alınan sağlık önlemlerine dair işlemleri,

f) Dezensektizasyon "böcekten arındırma": Yolcu eşyası, yük, konteynırlar, taşıtlar, tesisler ve posta paketlerinde mevcut, insan hastalığına yol açan böcek vektörlerinin kontrolü veya öldürülmesi için alınan sağlık önlemlerine dair işlemleri,

g) Enfekte Bölgeler: Epidemiyolojik Bültende yer alan, Tüzükte belirtilen bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile enfekte olan ve bulaş riski taşıyan bölgeleri,

ğ) Etkilenmiş: Halk sağlığı riski oluşturabilecek şekilde enfekte olmuş ya da kontamine olmuş veya enfeksiyon ya da kontaminasyon kaynağı taşıyan kişiler, eşya, yük, konteynırlar, taşıtlar, posta paketleri veya insan cesedini,

h) Etkilenmiş Bölge: DSÖ tarafından, bu Tüzük kapsamında, sağlık önlemlerinin alınmasının özellikle tavsiye edildiği coğrafi bölgeyi,

ı) Genel Müdür: (Değişik ibare:RG-17/8/2019-30861) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü,

i) Genel Müdürlük: (Değişik ibare:RG-17/8/2019-30861) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

j) Halk Sağlığı Riski: Uluslararası düzeyde yayılabilecek veya ciddi ve doğrudan bir tehlike gösterebilecek olay başta olmak üzere, insan nüfusunun sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bir olay ihtimalini,

k) Hasta Kişi: Halk sağlığı riski oluşturabilecek bir fiziksel rahatsızlıktan muzdarip olan veya bundan etkilenmiş olan bireyi,

l) Hastalık: Kökeni veya kaynağı ne olursa olsun, insanlarda dikkate değer ölçüde zarara yol açan veya açabilecek bir rahatsızlık veya tıbbi durumu,

m) Havaalanı: Karada ve su üzerinde içerisindeki bina tesis ve donatımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

n) Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezi: (Değişik ibare:RG-17/8/2019-30861) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün, havaalanındaki sağlık birimlerinden her birini,

o) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

ö) İl Sağlık Müdürlüğü: Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezinin bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğünü,

p) Karantina: Bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası yayılmasını önlemek amacıyla, hasta olmayan şüpheli kişilerin veya şüpheli yolcu eşyası, konteynırlar, taşıtlar veya malların faaliyetlerinin kısıtlanması veya diğerlerinden ayrılmasını,

r) Mülki İdare Amirliği: Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezi'nin bulunduğu Havaalanının Mülki İdare Amirliğini,

s) Mürettebat: Bir uçakta bulunan, yolcu haricindeki kişileri,

ş) Örgüt: Dünya Sağlık Örgütünü,

t) Şüpheli: Bir Taraf Devlet tarafından, halk sağlığı riskine maruz kaldığı ya da muhtemelen maruz kaldığı ve hastalığın yayılmasına muhtemel bir kaynak oluşturduğu düşünülen kişiler, yolcu eşyası, yük, konteynırlar, taşıtlar veya posta paketlerini,

u) Tecrit: Hasta ya da kontamine olmuş kişilerin veya etkilenmiş yolcu eşyasının, yükünün, konteynırların, taşıtların ya da posta paketlerinin enfeksiyonun veya kontaminasyonun yayılmasını önleyecek şekilde diğerlerinden ayrılmasını,

ü) Tüzük: Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı Uluslararası Sağlık Tüzüğünü,

v) Uçak: Havadan ağır, motor gücü ile seyreden, kara, deniz ve veya kara ve denize inip kalkabilen hava aracını,

y) Uluslararası Aşı Belgesi: Tüzüğe göre bağışıklamanın kayıt edildiği uluslararası geçerliliği olan belgeyi,

z) Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu: Bir hastalığın, uluslararası yayılma yoluyla diğer Devletler için halk sağlığı riski oluşturduğu, eşgüdüm içinde uluslararası yanıtta bulunulmasını potansiyel olarak gerekli kıldığı tespit edilen olağandışı olayı,

aa) Yolcu eşyası: Bir yolcunun şahsi eşyasını,

bb) Yük: Bir taşıt ile veya konteynır içinde taşınan malları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Denetleme Merkezlerinin Çalışma Şekli, Görev ve Sorumlulukları

Sağlık denetimlerinin önceliği ve çalışma şekli

MADDE 5 – (1) Havaalanlarında sağlık denetleme hizmetleri diğer işlemlere göre öncelikli olarak yerine getirilir. Sağlık denetleme merkezlerinde yeteri kadar sağlık personeli, gerekli sağlık kontrol ve muamelelerini yapmak üzere gece ve gündüz vazifeye hazır halde bulundurulur.

(2) Bakanlar Kurulu Kararı ile uluslararası giriş-çıkış kapısı olarak belirlenen havaalanlarında, bu Yönetmelikte sayılan görevleri havaalanı sağlık denetleme merkezleri yapmakla yetkilidir.

Çalışma yerleri

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük, uluslararası trafiğe açılan havaalanlarında sağlık denetleme merkezi kurmakla yetkilidir. Sağlık denetleme merkezlerinin bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi için gerekli ve hizmetin durumuna elverişli yerler, Genel Müdürlük talebi ile havaalanı işletmecisi tarafından tahsis edilir.

Havaalanı sağlık denetleme merkezlerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Havaalanı sağlık denetleme merkezlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Bulaşıcı ve salgın hastalıkların havaalanlarından ülkemize girmesini, ülkemizden öteki ülkelere yayılmasını önlemek amacıyla gerekli her türlü sağlık tedbirlerini almak.

b) Bulaşık veya şüpheli kişilerin geçici tecrit ve acil tedavisini yapmak, kesin teşhis, tecrit ve tedavi amacıyla sağlık kurumlarına ulaştırılmasını sağlamak.

c) Havaalanı içerisinde görevli kamu kurum ve kuruluş personeline gerektiğinde sağlık hizmeti vermek.

ç) Uluslararası yolculuk edenlere gereken seyahat  sağlığı hizmetlerini vermek.

d) Çevre sağlığı hizmetlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak.

e) 6/8/1975 tarihli ve 15318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Cenazelerin Nakil Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmek.

f) Havaalanları ile hava ulaşım ve nakil araçlarının genel sağlık ve hijyen kurallarına uygun olup olmadığını denetlemek. Havaalanı içerisinde diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde her türlü koruyucu sağlık tedbirlerini almak, aldırmak.

g) Yolcu ve mürettebat sağlığı ile ilgili havayolu seyahati sebebiyle oluşabilecek sağlık problemleri hakkında danışma hizmetleri vermek.

ğ) Örgüt ve ICAO normlarına uygun olarak deratizasyon, dezensektizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca yapılmasını sağlamak.

h) Genel temizlik, temiz içme suyu ve gıda temini, evsel nitelikli atıklar ve artık maddelerin çevre sağlığı açısından denetimlerinin yapılmasını ve bunlarla ilgili aylık çalışma raporları düzenleyerek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

ı) Rutin denetimlerde ve gerek görülen durumlarda su ve gıda numuneleri (kimyasal ve bakteriyolojik) almak, analizlerini yaptırmak.

i) Gıda üreten-satan ve servis yapılan yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık denetimleri ve portör muayenelerinin yaptırılmasını, denetlemesini sağlamak.

Seyahat sağlığı ve aşılama hizmetleri

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen havaalanı sağlık denetleme merkezleri, uluslararası seyahat eden yolculara yönelik seyahat sağlığı hizmeti sunma, aşı uygulama ve uluslararası aşı belgesi vermekle yetkilendirilir.

(2) Seyahat sağlığı hizmeti ve aşılar, yetkilendirilen havaalanı sağlık denetleme merkezi tabiplerince uygulanır. Tabibin gözetimi altında yardımcı sağlık personeline de aşı uygulaması yaptırılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Havaalanlarında Giriş ve Çıkışta Alınacak Sağlık Tedbirleri

Enfekte bölgeler ve uygulanacak sağlık önlemlerinin duyurulması

MADDE 9 – (1) Uluslararası yolculuklarda sağlık denetleme merkezi, Örgüt tarafından açıklanan, Genel Müdürlük tarafından bildirilen ve Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu açısından riskli bölgeleri takip etmek, bu bölgelerden gelenlere risk ile orantılı olarak gerekli müdahalelerde bulunur.

(2) Genel Müdürlük, enfekte bölgeler ile ilgili alınması gerekli sağlık önlemlerini, sağlık denetleme merkezlerine, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurur.

Uçuş tarifeleri ve uçak genel bildirimi

MADDE 10 – (1) Uluslararası uçuş yapan uçakların varış ve kalkış zamanları ile ilk hareket edecekleri ve yolda uğrayacakları yerleri gösterir tarife ve listeler havaalanı işletmecisi tarafından sağlık denetleme merkezine en az 24 saat önceden düzenli olarak iletilir. Ayrıca tarifelerdeki değişiklikler, gecikmeler ve olağan dışı seferler de en kısa sürede bildirilir.

(2) Uluslararası uçuş yapan hava nakil aracının kaptanı indiği ilk Türk havaalanında sağlık denetleme merkezine yolcular ile mürettebat sayısı, uçuş sırasında hastalanan, bulaşıcı hastalık taşıyan ya da bulaşıcı hastalık taşıdığından kuşkulanılan kişileri, uçuş sırasında uygulanan deratizasyon, dezenfeksiyon, dezensektizasyon ve diğer sağlık işlemlerinin ne zaman yapıldığını içerir uçak genel bildiriminin sağlık bölümünü imzalayarak vermek zorundadır. Uçaktan, uçak genel bildirimi dışında hiçbir belge alınamaz.

(3) Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumlarında ilgili seferler, havaalanı işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe derhal bildirilir. Tüzük ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda gerekli tedbirler mülki idare amirinin koordinasyonunda Sağlık Denetleme Merkezince alınır.

(4) Mücbir bir sebeple uluslararası havaalanı dışında başka bir havaalanına inen uçakların sağlık açısından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, durumu ilgili mercilerce derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Açısından Uçakların Denetimi

Havaalanına inen uçakların denetimi

MADDE  11 – (1) Türk havaalanlarına inen uçakların kaptan ya da onun yetkili kıldığı görevli uçuş personeli, uçağın uçuş anındaki sağlık koşulları hakkında sağlık denetleme merkezi tarafından sorulacak tüm tamamlayıcı soruları yanıtlamak ve ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(2) Sağlık denetleme merkezi tabibi, enfekte bölgeler listesinde bulunan ülkelerden gelen uçağın yolcu ve çalışanlarını gerektiğinde sağlık yönünden muayene eder, aşı belgelerini inceler; uçağın geldiği ülke ve havaalanında Tüzükte bildirilen Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu olmadığına kanaat getirdiği takdirde uçağın yolcu indirmesine müsaade eder.

(3) Uçağın yük manifestosunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile bu Yönetmelik hükümleri gereğince mikroplardan veya vektörlerden arındırılması gereken eşya veya yük yazılı ise sağlık denetleme merkezi bunların, mikroplardan ve/veya vektörlerden arındırma işlemine  tabi tutulmak üzere gümrükte öteki yüklerden ayrı olarak saklanmasını gümrük idaresinden veya geçici depolama veya antrepo işleticisinden ister. Gümrük idaresi veya geçici depolama veya antrepo işleticisi bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür. Havaalanı tesisleri içerisinde bir gümrük antreposu veya geçici depolama yeri bulunmaması halinde, sağlık denetimi yapılacak eşyanın konulabileceği depoların kurulması havaalanı işletmecisi tarafından sağlanır. Buralara eşya girişi gümrük idaresinin izni ile mümkündür.

(4) Etkilenmiş bölgeden gelen içinde etkilenmiş bulunan uçaklara Tüzüğün ilgili maddeleri uygulanır.

Etkilenmiş bölgeden gelen uçakların girişte uymak zorunda olduğu hususlar

MADDE 12 – (1) Etkilenmiş bölgeden gelen bir uçağa, sağlık denetleme merkezi tarafından serbest izni verilinceye kadar uçaktaki yolcu ve uçak çalışanlarının alıkonulmalarından, eşya ve yükünün uçaktan çıkarılmasından uçağın kaptanı sorumludur.

(2) Etkilenmiş bölgeden gelen bir uçaktaki yolcuların ve uçak çalışanlarının sağlık muayeneleri süratle yapılır, aşı belgeleri incelenir. Bu muayene ve incelemeler sona erip, serbest izni verilinceye kadar uçaktan dışarı çıkılamaz, yük ve eşya çıkarılamaz. Sağlık denetleme merkezi görevlileri dışında kişi ve görevliler uçağa giremez. Uçağa izinsiz olarak girmiş ve böyle bir uçağın yolcu ve çalışanları ile temasta bulunanlar, uçakta bulunan kişilere uygulanan sağlık işlemlerine tabi tutulurlar.

(3) Bu yasağa uymayanlar ve uyulmasına engel olanlar hakkında yasal işlemin yapılabilmesi için yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Uçağa uygulanacak denetimler ve yapılacak işler

MADDE 13 – (1) Sağlık denetleme merkezi sağlık personeli, uluslararası uçuş yapan uçakların;

a) Uçak içerisinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar açısından genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını,

b) (Mülga:RG-17/8/2019-30861)

c) Hastalıklara sebep olabilecek vektörlerin girmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını,

d) Uçağın almış oldukları ikram servislerinin ve saklama şartlarının sağlığa uygunluğunu,

e) Uçak personelinin gerekli ilkyardımcı sertifikalarının olup olmadığını,

f) Uçağın içindeki ilkyardım donanımlarının yeterli olup olmadığını,

g) Bulaşıcı ve salgın hastalıkların havayoluyla yayılımını önlemeye yönelik ICAO standartlarına uygunluğunu

denetler.

(2) Yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler giderildikten sonra uçağın kalkışına izin verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Uçuşlarda Sağlık Açısından Şüpheli Kişiler ve Alınacak Önlemler

Ülkeye girişte şüpheli kişiler ve alınacak önlemler

MADDE 14 – (1) Halk sağlığı riski oluşturabilecek hastalığa yakalanmış kişilerin ülkeye girmesi engellenemez. Ancak sağlık denetleme merkezleri halk sağlığı riski oluşturabilecek hastalıkların ülkeye girişini ve yayılmasını önlemek için uygulayacağı sağlık önlemlerini alıncaya kadar yolcuları, mürettebatı ve araçları tecrit edebilirler. Ülkeye giren herkes bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanacak her türlü sağlık işlemlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Havaalanlarından uluslararası giriş yapan mürettebat ve yolcuların halk sağlığı açısından risk altında olduğundan şüphe duyulduğunda hiç kimsenin gitmesine izin verilmeden, öncelikle özel bir yerde sağlık kontrol ve denetiminden geçirildikten sonra gümrük ve diğer işlemleri yapılır. Gerekli görülenler sağlık görevlisi gözetiminde gönderme belgesi ile birlikte kesin teşhis, tedavi ve tecrit için belirlenen yerlere gönderilir.

Ülkeden çıkışta şüpheli kişiler ve alınacak önlemler

MADDE 15 – (1) Halk sağlığı riski oluşturabilecek hastalığa yakalanmış kişilerin ülkeden çıkışı gerekli sağlık önlemleri alınıncaya kadar engellenir.

Kesin teşhis, tedavi ve tecrit yerleri

MADDE 16 – (1) Kesin teşhis, tedavi ve tecrit yerleri, Bakanlık tarafından belirlenen yataklı tedavi kurumlarıdır.

(2) Bu kurumların, personel, araç-gereç ve malzemeleri Bakanlık tarafından sağlanır.

Hac ve umrede giriş ve çıkışlar

MADDE 17 – (1) Hac ve umre giriş çıkışlarında  havaalanı sağlık denetleme merkezleri her türlü sağlık tedbirlerini almaya ve uygulamaya yetkilidir.

Göçmenlerin giriş ve çıkışları

MADDE 18 – (1) Toplu olarak ve kafile halinde gelen göçmenlerin;

a) Toplu olarak adı, soyadı, geldiği ülke listeleri alınır,

b) Sağlık denetleme merkez tabipleri tarafından muayeneleri yapılır,

c) Hasta ve şüpheliler tedavi, teşhis ve tecrit için ayrılır,

d) Tüzükte belirtilen  Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu  veya Bakanlık tarafından bildirilen genel sağlığı tehdit edecek başka bir bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış kişilerin ülkeye girmesi engellenir,

e) Beraberlerinde bulunan yük ve eşyanın mikrop ve vektörlerden arındırılması için gerektiğinde deratizasyon, dezensektizasyon ve dezenfeksiyon işlemi uygulanır veya uygulatılır.

f) Sağlık açısından ülkeye girmelerine bir engel olmayan göçmenlere diğer yasal işlemlerinin yapılacağı konaklama yerlerine kadar Sağlık Müdürlüğü ekiplerince refakat edilip, yerleşim alanındaki sağlık görevlilerine teslimleri yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Havaalanlarından Giren Cenazeler

Cenaze giriş izni ve nakli

MADDE 19 – (Mülga:RG-17/9/2011-28057)(1)

Enfekte bölgelerden gelen uçakta ölüm

MADDE 20 – (Mülga:RG-17/9/2011-28057)(1)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık mevzuatına uyma zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan resmi-özel kurum kuruluş yetkilileri sağlık mevzuatlarına uymakla yükümlüdür. Havaalanı sağlık denetleme merkezinin yetkili memurları, uçakların sağlık mevzuatına aykırı hareket edip etmediklerini her zaman denetleyebilirler.

Sağlık mevzuatına uymayan yetkililere yapılacak işlemler

MADDE 22 – (1) Sağlık mevzuatına uymayan resmi-özel kurum kuruluş yetkilileri hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Aykırı hareketin önlenmesi veya engellenmesi için gerektiğinde mülki idare amirliğinin müdahalesi de istenebilir.

Eşgüdüm

MADDE 23 – (1) Sağlık denetleme merkezinin sağlıkla ilgili yapacağı her türlü işlem mülki idare amirinin koordinasyonunda özel kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm ve işbirliği içerisinde yapılır.

(2) Sağlık denetleme merkezi sorumlu tabibi, havaalanındaki görevleriyle ilgili komisyon toplantılarına katılır.

Kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçaklarda Uygulanacak Sağlık İşlemlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 26  – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

___________

(1) Bu değişiklik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/2/2008

26790

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/9/2011

28057

2.       

17/8/2019

30861