TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-3/4/2012-28253)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça yürütülen tohumculuk hizmetlerinden tohumluk sertifikasyon işlemleri ve piyasa denetimiyle ilgili yetki devri esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-3/4/2012-28253)

(1) Bu Yönetmelik, alan kontrolleri, numune alma, laboratuvar analizleri ve belgelendirilme ile piyasa denetimi konularında yetki devrinin şartları, alan kontrolleri, numune alma, laboratuvar analizleri ve belgelendirme konularında yetki devredilecek birlik, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve üniversitelerle, piyasa denetiminde yetki devredilecek birlik, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerin teknik ve fiziki şartlarına ilişkin usul ve esaslar ile yetki devrinin geri alınmasında uygulanacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan kontrolü: Bitki türlerine göre açık veya kapalı alanlarda sertifikasyon sistemi dahilinde yapılan üretimlerin standartlara uygunluğunun belirlenmesini,

b) Alan kontrol kuruluşu: Bakanlık tarafından alan kontrolleri ve numune alma işlemleri ile yetkilendirilen kuruluşları,

c) (Değişik:RG-13/1/2021-31363) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) ISTA: Uluslararası Tohum Test Birliğini,

e) Laboratuvar analizi ve belgelendirme kuruluşu: Bakanlık tarafından sertifikasyon ile yetkilendirilen kuruluşları,

f) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) (Değişik ibare:RG-13/1/2021-31363) Özel tohumluk kontrolörü: 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği hükümlerine göre, tohumluk kontrolörü kartı sahibi Bakanlık çalışanları dışındaki gerçek kişileri,

g) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) (Değişik ibare:RG-13/1/2021-31363) Resmi tohumluk kontrolörü: Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği hükümlerine göre, tohumluk kontrolörü kartı sahibi Bakanlık çalışanlarını,

h) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

ı) (Mülga:RG-3/4/2012-28253)

i) Tohumluk sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini,

j) (Mülga:RG-3/4/2012-28253)

k) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Tohumluk üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişileri,

l) (Mülga:RG-3/4/2012-28253)

m) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,

n) (Mülga:RG-3/4/2012-28253)

o) (Ek:RG-3/4/2012-28253) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini,

ö) (Ek:RG-3/4/2012-28253) Bitki sağlığı kontrol kuruluşu: Bakanlıkça bitki sağlığı kontrolleri için yetkilendirilmiş kuruluşları,

p) (Ek:RG-3/4/2012-28253) EPPO: Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Alan Kontrollerinin ve Numune Alma İşlemlerinin Devri ile İlgili Esaslar

 

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Alan kontrollerinin yetki devri ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tohumluk üreten kurum ve kuruluşlar, alan kontrolü ve numune alma işlemi yapamazlar.

b) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Alan kontrol kuruluşları depo kontrolü yapmaya ve numune almaya da yetkilidir.

c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Alan kontrolleri yetkisi Genel Müdürlükçe belirlenen bitki grupları için verilir.

ç) Alan kontrollerinde yetki devri sadece sertifikalı sınıftaki tohumlukların, kademeli tohumluk üretimleri için geçerlidir.

d) Alan kontrolleri sonuçlarından yetki devri yapılan kuruluş ve (Değişik ibare:RG-13/1/2021-31363) özel tohumluk kontrolörü müteselsilen sorumludur.

Alan kontrolü yetki devri yapılacak kuruluşlarda aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Tohumluk üretimlerinin sertifikalandırılmasında alan kontrolü ve numune alma işlemleri ile ilgili yetki devri yapılacak kuruluşlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Ticaret sicil kaydı olmak,

b) 5553 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair, örneği Genel Müdürlük tarafından yayımlanan taahhütnameyi imzalamış olmak,

c) Üzerinde çalıştığı bitki türü ile ilgili olarak, Genel Müdürlük tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmak,

ç) Fiili alan kontrolünün yapılması gereken dönemlerde Bakanlık tarafından yapılan eğitim programlarına katılmış ve belge almış, en az on ziraat mühendisi çalıştırmak.

Alan kontrollerinde yetki devri başvurusu

MADDE 7 – (Değişik:RG-13/1/2021-31363)

(1) Yetki devri almak isteyen kuruluşlar, istenen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur.

(2) Yetki devri başvurularında olması gereken belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Ticaret sicil kayıt örneği.

c) Kuruluş yetkililerini ve personelini belirten beyan listesi.

ç) Teknik personele ait e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın onaylı örneği.

d) Teknik personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği bitki türünde alan kontrolleri yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeleri.

e) İstihdam edilen teknik personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ilişkin;

1) Sigortalı hizmet listesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi,

2) Kuruluş sahibi veya ortağı ya da emekli ise e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu tescil ve hizmet dökümü belgesi.

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taahhütname.

g) Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

Alan kontrollerinde yetki devir başvurusunun değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük inceleme yaptığı ve eksiksiz olan her başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde başvuran kuruluşa, başvurusu yapılan bitki türlerinde yetki devrinin yapılıp yapılmayacağına dair yazılı bilgilendirme yapar.

Alan kontrol kuruluşunun yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Yetki devri yapılan kuruluşların yükümlülükleri şunlardır:

a) Tohumluk üretimlerine ait beyannameleri kabul etmek.

b) Kabul edilen beyannamelerle ilgili bilgileri, örneği Genel Müdürlük tarafından yayımlanan formu doldurarak, ilgili resmi kuruluşlara göndermek.

c) Kontrol edilen alanları, resmi kurumların denetlemelerine imkân sağlayacak şekilde ve zamanında bu kurumlara bildirmek.

ç) Kontrol edilen tohumluk üretim alanlarından elde edilen tohumluklardan numune alma işlemlerini yürütmek.

d) Yetki devri yapılan laboratuvar veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen her numuneden bir örneği ilgili resmi sertifikasyon kuruluşuna göndermek.

e) Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgileri, örneği Genel Müdürlük tarafından yayımlanan formu her üç ayda bir doldurmak suretiyle TTSM’ye göndermek.

f) Genel Müdürlük tarafından açılan eğitim programlarına katılmak.

g) Bakanlıkça çağırıldıkları toplantılara ilgili personelinin katılımını sağlamak.

ğ) Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün görevlendirdiği resmi kuruluşlar tarafından yapılan denetim ve kontrollerde başarılı olmak.

h) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili tüm kayıtları beş yıl süreyle muhafaza etmek.

Alan kontrol kuruluşunun denetimi

MADDE 10 – (1) Denetim üç aşamada yapılır ve yapılan denetimlerin sonuçları bir raporla Genel Müdürlüğe bildirilir. Alan kontrol kuruluşlarında yapılacak denetimler şunlardır.

a) Büro denetimi: Tutulan kayıtların izlenebilirliğini tespit etmek amacıyla şirket tarafından gösterilen arşivlerde, yılda en az bir kez yapılan denetimdir.

b) Alan kontrol denetimi: Alan kontrol kuruluşları, (Değişik ibare:RG-13/1/2021-31363) resmi tohumluk kontrolörleri tarafından, alan kontrollerinin yapıldığı dönemde arazide denetlenir.

c) (Değişik:RG-13/1/2021-31363) Numune alan özel tohumluk kontrolörünün denetimi: Özel tohumluk kontrolörleri tarafından yapılan numune alma işlemleri, resmi tohumluk kontrolörleri tarafından gerekli görülen sıklıkta denetlenir.

Alan kontrollerinde yetki devrinin iptali

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, 18 inci maddede belirtilen komisyon marifetiyle, (Değişik ibare:RG-13/1/2021-31363) resmi tohumluk kontrolörleri tarafından yapılan denetimlere ait olumsuz raporları inceler. Yapılan inceleme sonucunda yetkinin devamına veya iptaline karar verir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme İşlemlerinin Devri ile İlgili Esaslar

 

Genel esaslar

MADDE 12 – (1) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemlerinin devri ile ilgili genel esaslar şunlardır:

a) Yetki devri, 18 inci maddede belirtilen komisyonun hazırladığı inceleme raporuna istinaden Genel Müdürlük tarafından yapılır.

b) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Yetki alan kuruluşlar aynı zamanda tohumluk üreticisi ise, yalnızca kendi ürettikleri tohumlukların analizlerini yapar ve belgelendirir.

c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Yetki devri Bakanlıkça belirlenen sertifikasyon sınıflarındaki tohumluk üretimleri için geçerlidir.

ç) Yetki devri, Bakanlık tarafından belirlenen bitki türlerinde yapılır.

d) Yapılan yetki devri üç yıl süre ile geçerlidir. (Mülga cümle:RG-13/1/2021-31363)

e) Laboratuvar analiz sonuçlarından yetki devredilen kuruluş ve analizi gerçekleştiren personel müteselsilen sorumludur.

Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemleri ile ilgili yetki devri yapılacak kuruluşlarda aranan şartlar

MADDE 13 – (1) Laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemleri ile ilgili yetki devri yapılacak kuruluşlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) 5553 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair, örneği Genel Müdürlük tarafından yayımlanan taahhütnameyi imzalamış olmak.

b) Üzerinde çalıştığı bitki türü ile ilgili olarak, Genel Müdürlük tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmak.

c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Üzerinde çalıştığı bitki türünde analiz yapabilecek, ISTA veya EPPO kurallarına uygun bir laboratuvara sahip olmak.

ç) Üzerinde çalıştığı bitki türünde analiz yapabilecek eğitimli personel istihdam etmek.

d) Analizi yapılan örneklerin şahit numunelerinin en az bir yıl süreyle saklanabileceği iklim kontrollü depoya sahip olmak.

Laboratuvar analizi ve belgelendirmede yetki devri başvurusu

MADDE 14 – (Değişik:RG-13/1/2021-31363)

(1) Yetki devri almak veya yenilemek isteyen kuruluşlar, istenen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur.

(2) Yetki devri başvurularında olması gereken belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kuruluş yetkililerini ve personelini belirten beyan listesi.

c) Teknik personele ait e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın onaylı örneği.

ç) Teknik personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği bitki türünde analiz yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeleri.

d) İstihdam edilen teknik personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ilişkin;

1) Sigortalı hizmet listesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi,

2) Kuruluş sahibi veya ortağı ya da emekli ise e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu tescil ve hizmet dökümü belgesi.

e) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taahhütname.

f) Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

(3) Yetki sona ermeden en az bir ay önce başvuru yapılması durumunda, 18 inci maddede belirtilen komisyonun hazırladığı rapora istinaden yetki devri yenilenebilir. Başvuruda olması gereken belgeler şunlardır:

a) Yenileme dilekçesi.

b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taahhütname.

c) Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge.

Laboratuvar analizi ve belgelendirmede yetki devri başvurusunun değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük, yapılan başvuruyu inceler. Uygun görülmesi halinde başvurunun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde, 18 inci maddede belirtilen komisyonu görevlendirir. Komisyon tarafından hazırlanan rapora istinaden Genel Müdürlük tarafından yetki devri yapılır.

Laboratuvar analizi ve belgelendirmede yetki devredilen kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Yetki devri yapılacak kuruluşların yükümlülükleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük tarafından açılan eğitim programlarına katılmak ve yapılan sınavlarda başarılı olmak.

b) Bakanlıkça çağırıldıkları toplantılara katılmak.

c) Çalıştığı bitki türü ile ilgili hakem testlerine katılmak ve başarılı olmak.

ç) Resmi kurumların denetlemelerine imkân sağlayacak şekilde analizi yapılan numunelerle ilgili bilgi ve belgeleri beş yıl süre ile muhafaza etmek.

d) Analizi yapılan numunelere ait şahit numuneleri en az bir yıl süre ile muhafaza etmek.

e) Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgileri, örneği Genel Müdürlük tarafından yayımlanan formu üçer aylık dönemler halinde doldurarak TTSM ne göndermek.

Laboratuvar analizi ve belgelendirmede yetki devredilen kuruluşun denetimi

MADDE 17 – (Değişik:RG-3/4/2012-28253)

(1) Denetim, 18 inci maddede belirtilen Komisyon tarafından, iki aşamada yapılır. Komisyon, yapılan denetimlere ilave olarak, hakem testleri sonuçlarını ve resmi sertifikasyon veya bitki sağlığı kontrol kuruluşlarının şahit numuneler üzerinde yaptığı analiz sonuçlarını da değerlendirir ve sonucu nihai bir raporla Genel Müdürlüğe bildirir. Yapılacak denetimler aşağıda belirtilmiştir:

a) Büro denetimi: Tutulan kayıtların izlenebilirliğini tespit etmek amacıyla şirket tarafından gösterilen arşivlerde, yılda en az bir kez yapılan denetimdir.

b) Laboratuvar denetimi: Bitki türleri üzerinde laboratuvarda yapılan analizlerin, komisyon tarafından izlenmesine yönelik denetimdir.

c) Şahit numunelerin denetimi: Resmi sertifikasyon veya bitki sağlığı kontrol kuruluşları tarafından yapılan denetimdir. Resmi sertifikasyon veya bitki sağlığı kontrol kuruluşu gönderilen şahit numunelerden yılda en az yüzde onunu analize tabi tutar ve yapılan analizlerin sonucunu komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe ve ilgili kuruluşa gönderir. Denetimler için yapılan analizler ücrete tabidir.

(2) Resmi sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi durumunda, nihai karar TTSM veya referans bitki sağlığı laboratuvarı tarafından verilir.

Laboratuvar analizi ve belgelendirmede yetki devrinin iptali

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük, yapılan denetim sonuç raporları ile ilgili bir değerlendirme yapmak üzere Genel Müdürlükten iki, resmi sertifikasyon kuruluşlarından üç konu uzmanını görevlendirir.

(2) Toplantıya yetki devri yapılan kuruluş temsilcileri de davet edilebilir. Ancak, bu kişilerin oy hakkı yoktur.

(3) Görevlendirilen uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen kuruluşların yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

(4) Görevlendirilen uzmanların çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

 

(Ek bölüm:RG-3/4/2012-28253)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Piyasa Denetimine İlişkin Yetki Devri Esasları

 

Genel esaslar

MADDE 18/A – (1) Piyasa denetimi; tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

(2) Piyasa denetimine ilişkin yetki devri ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Piyasa denetim yetkisi devri birlik, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelere yapılır.

b) Bakanlık denetim yetkisini kısmen veya tamamen; süreli veya süresiz devredebilir.

c) Yetki devri yapılanın, belirlenen şartlara uymaması halinde, devredilen yetki Bakanlıkça geri alınır.

ç) Denetim yetkisini kullanan kişilerin veya kurumların, kasti olarak resmi kontrollerdeki kuralları ihlal ettiği belirlendiğinde, bunların düzenledikleri belgeler iptal edilir. Yetkileri Bakanlıkça geri alınır.

d) Belirli bir süreyle devredilen denetim yetkisi, süre bitiminde Bakanlıkça geri alınabilir veya belirlenen şartlarla yeniden devredilebilir.

e) Bakanlık denetim yetki devri yapılan kuruluşun, bu yetkiyi nasıl kullandığını denetleme hakkına sahiptir.

Yetki devredilecek denetim konuları

MADDE 18/B – (1) Bakanlık aşağıda belirtilen denetim konularını kısmen veya tamamen devredebilir:

a) Bakanlıkça yetkilendirme yapılmadan faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin tespiti.

b) İlgili alt birliğe üye olmayan gerçek veya tüzel kişilerin tespiti.

c) Piyasaya sürülen çeşitlerin mevzuat çerçevesinde kayıtlı olup olmadığının denetimi.

ç) Piyasaya sürülen tohumlukların standartlara uygun olup olmadığının denetimi.

d) Ticarete arz edilen tohumlukların ambalajlı ve etiketli olup olmadığı ve üzerindeki bilgilerin doğruluğunun denetimi.

e) Tohumlukların satıldığı, teşhir edildiği veya depolandığı ortamların teknik talimatlara uygun olup olmadığının tespiti.

Başvuru ve denetim yetki devri sözleşmesi

MADDE 18/C – (Değişik:RG-13/1/2021-31363)

(1) Denetim yetkisi devri almak veya yenilemek isteyen kuruluşlar, istenen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur.

(2) Yetki devri başvurularında olması gereken belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kuruluş yetkililerini ve personelini belirten beyan listesi.

c) İstihdam edilen personele ait e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın onaylı örneği.

ç) İstihdam edilen personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği denetim konusunda piyasa denetimi yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeleri.

d) İstihdam edilen personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ilişkin;

1) Sigortalı hizmet listesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi,

2) Kuruluş yetkilisi veya emekli ise e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu tescil ve hizmet dökümü belgesi.

e) Yetki devri sözleşmesi.

f) Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

(3) Belirli bir süreyle devredilen denetim yetkisi sona ermeden en az bir ay önce başvuru yapılması ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, yetki devri yenilenebilir. Başvuruda olması gereken belgeler şunlardır:

a) Yenileme dilekçesi.

b) Yetki devri sözleşmesi.

c) Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge.

(4) Genel Müdürlükçe uygun görülen denetim yetkisi devri başvuruları, bir sözleşme çerçevesinde devredilir. Yetki devri sözleşmesi, Genel Müdür ve yetki devri yapılan kuruluş yetkilisi tarafından imzalanır. Yetki devri sözleşmesinde; yetki devrinin içeriği, süresi, kapsamı, devredilen yetkilerin kaç personel ile hangi zaman dilimi içinde kullanılacağı, yetki devri yapılan kuruluş tarafından yapılacak iş ve işlemler, kuruluş yetkilisinin taahhüdü gibi hususlar ile Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer hususlar yer alır.

Denetim yetki devri yapılan kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 18/Ç – (1) Denetim yetkisi devri yapılan kuruluş aşağıdaki hususları yapmakla yükümlüdür:

a) Yetki devri sözleşmesinde yer alan hususları, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak hazırlanan alt düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmek.

b) Başvuru dosyasında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hususları, süresinde gerçekleştirmek ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek.

c) Yetki devri yapılan konularla ilgili olarak Bakanlıktan gelen bilgi ve belge taleplerine cevap vermek.

ç) Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde Bakanlık görevlilerinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmak.

d) Yetki devri kapsamında yapmış olduğu işlemlerle ilgili kayıtları, on yıl süreyle muhafaza etmek.

e) Bakanlık tarafından davet edilen eğitim ve toplantılara katılmak.

f) Piyasa denetimlerini yeterli sayıda ve Bakanlıkça eğitilmiş personel ile yürütmek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM (2)

Çeşitli Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 19 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere düzenleme yapmaya yetkilidir.

Ücretler

MADDE 20 – (Değişik:RG-13/1/2021-31363)

(1) Yetki devrinin gerçekleşmesi için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ücretler, ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmeti veren döner sermaye işletmesinin ilgili hesabına peşin olarak yatırılır.

Başvuru alma

EK MADDE 1 – (Ek:RG-13/1/2021-31363)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan belgelerden oluşan eklerle, fiziki olarak veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvuruda bulunan kuruluştan talep edilmez.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen yetki devirleri, ilgililerce bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip altmış gün içerisinde yenilenmemesi durumunda geçersiz sayılır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (Değişik:RG-13/1/2021-31363)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde  Yetki Devri Yönetmeliği” iken 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğe 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM” eklenmiş olup mevcut “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM” başlığı “BEŞİNCİ BÖLÜM” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2008

26755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1. 

14/9/2008

26997

2.

3/4/2012

28253

3. 

13/1/2021

31363

 


Ek-1

YETKİ DEVRİ YAPILACAK BİTKİ TÜRLERİ

 

(Mülga:RG-3/4/2012-28253)