KARMA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARINDA KURULACAK MESLEK KOMİTELERİ HAKKINDA

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karma odalar içinde yer alan aynı meslek mensuplarının mesleğe ilişkin ihtiyaç ve sorunlarını sistemli ve düzenli bir biçimde görüşebilmek, bunlar hakkında karar verebilmek, birbirleriyle olan ilişkilerini ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları komitelerin çalışma usul ve esasları ile oda arasında olan ilişkileri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulan karma odalardaki meslek komitelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Kanun: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

c) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları,

ç) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

d) Meslek grubu: Aynı ya da benzer nitelikteki meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların bir araya getirildiği sınıflandırmayı,

e) Meslek komiteleri: Birden fazla meslek grubunun bulunduğu karma odalarda yetkili, verimli, düzenli ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak, meslek disiplin ve ahlakını gerçekleştirmek, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek mensuplarının ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesini sağlamak için oluşturulan mesleki birimleri

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Komitelerinin Kuruluşu ve Çalışma Esasları

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Karma odaya kayıtlı bulunan ve belirli bir meslek grubunu oluşturan üyelerden;

a) 100 üyesi olan odalarda en az                 20,

b) 101 – 200 üyesi olan odalarda en az      30,

c) 201 – 300 üyesi olan odalarda en az      40,

ç) 301 – 400 üyesi olan odalarda en az      50,

d) 401 – 500 üyesi olan odalarda en az      60,

e) 501 ve daha fazla üyesi olan odalarda en az 70 üyenin,

odaya yazılı başvurusunu dikkate alarak oda yönetim kurulunun kararı ve bu karar doğrultusunda yapacağı talep üzerine bağlı bulunduğu birliğin onayı ile meslek komiteleri kurulur.

(2) Meslek komiteleri; o meslek dalında komitede yer almak isteyen üyelerden, fiilen faaliyet gösterdikleri yıl itibarıyla en tecrübeli beş üyeden oluşturulur. Benzerlikleri nedeniyle bir meslek grubuna dahil edilen üyelerin faaliyet gösterdiği mesleklerin, dahil edildikleri meslek komitesinde belirtilmeleri ve en az bir üye ile temsil edilmeleri şartıyla seçilecek meslek komitesinde üye sayıları oranına göre temsil edilmeleri zorunludur.

Gruplandırma, meslek gruplarına kayıt ve itiraz

MADDE 6 – (1) Esnaf ve sanatkârların meslekleri bakımından gruplandırılmaları; mesleğin özellikleri, o meslek dalının teamülü ve uygulamaları ile üye sayıları ve benzeri kıstaslar göz önünde tutularak yapılır.

(2) Birbirine benzeyen veya birbirini tamamlayan meslekler aynı meslek grubuna dahil edilerek meslek komiteleri oluşturulabilir. Birden fazla mesleği bulunan esnaf ve sanatkarlar,  iş hacminin büyük olduğu meslek grubuna dahil edilirler.

(3) 5362 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda sicile kayıt işlemi tamamlanan esnaf ve sanatkârların odaya kayıt olmasına ilişkin yönetim kurulu kararında, sicildeki meslek grubu esas alınır. Üyeye yapılacak tebligatta dahil edildiği meslek grubu belirtilir. Üye, dahil edildiği meslek grubuna ilişkin itirazlarını, tebellüğ tarihinden itibaren on gün içinde sicile ve ilgili odaya yapabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Üyenin, mesleğinin değişmesi halinde meslek grubu değiştirilir. Değişiklik yönetim kurulunca, üyeye yazılı olarak tebliğ edilir. Üye, değişiklik kararına tebellüğ tarihinden itibaren on gün içinde itiraz edebilir.

(5) Odaya yapılan itirazlar, ilk yönetim kurulu toplantısında incelenerek karara bağlanır. Alınan karar ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde itiraz edilmeyen kararlar kesindir.

Birleştirme

MADDE 7 – (1) Aynı sanat, meslek, hizmet ve ticaretle uğraşanlar birkaç gruba ayrılamazlar. Meslek komitesinin oluşumu için, meslekler bakımından en yakın irtibatı bulunan meslek grupları oda yönetim kurulu kararı ile birleştirilebilir. Zorunluluk halinde meslek gruplarında ayrım da söz konusu olabilir.

Komite başkanı ve kararların alınması

MADDE 8 – (1) Meslek komitesi üyeleri kendi aralarından gizli oyla bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Kararlar muntazam olarak bir karar defterine geçirilir. Başkanın bulunmadığı toplantıları başkan yardımcısı yürütür. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Toplantılar

MADDE 9 – (1) Meslek komiteleri en az ayda bir defa kendiliğinden, gerek görülen durumlarda komite başkanın çağrısı ile her zaman toplanır.

Meslek komitelerinin görevleri

MADDE 10 – (1) Meslek komitelerinin görevleri şunlardır;

a) Uyulması zorunlu mesleki kararların alınmasının temini için bulunduğu oda yönetim kuruluna ve genel kurula sunulmak üzere raporlar hazırlamak,

b) Meslekle ilgili örf ve adetleri derlemek ve değerlendirmek, bu hususta yönetim kuruluna belge ve bilgi vermek,

c) Mesleğin uygulanması ile ilgili olarak oda yönetim kurulu ile diğer organlara danışmanlık yapmak, sorulacak sorulara karşı gerekli yazılı ve sözlü cevapları hazırlamak,

ç) Resmi ve özel kurumlardan istenen temsilci adaylarını yönetim kuruluna bildirmek,

d) Meslek mensupları ile oda arasında iş ilişkisinden dolayı çıkan anlaşmazlıklarda gerekli ön incelemeyi yapmak ve 5362 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yönetim kuruluna verilen yetkinin kullanılmasında danışmanlık yaparak görüş bildirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 29/1/1999 tarihli ve 23595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.