MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SEKTÖR KOMİTELERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen sektörlerde oluşturulan sektör komitelerinin kuruluş, görev, işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mesleki Yeterlilik Kurumu sektör komitelerinin oluşturulmasına, görev, çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-15/10/2015-29503)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Çalışma grubu: Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan grubu,

c) Daire Başkanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını,

ç) Genel Kurul: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,

d) Kanun: 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununu,

e) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

f) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,

g) Sektör komiteleri: Taslak meslek standartlarının ulusal meslek standardı, taslak yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yaparak Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere görüş oluşturan komiteleri,

ğ) Ulusal Meslek Standardı: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren dokümanı,

h) Ulusal Yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan dokümanı,

ı) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sektör Komiteleri

Sektör komitelerinin tespiti

MADDE 5 – (1) Ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak hangi sektörlerde komitelerin kurulacağı ve bu komitelerde hangi mesleklerin görüşüleceği Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yeni komite oluşturulması talebiyle Kuruma yapılan müracaatlar Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Sektör komitelerinin yapısı

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-15/10/2015-29503)

 (1) Sektör komiteleri; Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir.

(2) Komitelerin sekretaryası Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Komite üyelerinin görev süresi Kurum tarafından takip edilir.

Sektör komitesi üyelerinin belirlenmesi ve üyelerin görev süresi

MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-15/10/2015-29503)

(1) Sektör komitesi üyeleri, 6 ncı maddede belirtilen kurum ve kuruluşları temsil eden ve kurumsal görüşleri ile çalışmalara katılan gerçek kişilerdir.

(2) Kurum, sektör komitesine temsilci bildirecek kurum ve kuruluşlara yazılı olarak davette bulunur.

(3) Sektör komitesi üyeleri kurumlarınca belirlenir ve temsilcilere ilişkin şekli ve içeriği Kurum tarafından oluşturulan temsilci bilgi formu ile yazılı olarak Kuruma iletilir.

(4) Kurum ve kuruluşların sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip temsilcileri belirlemesi esastır.

(5) Sektör komitesi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bu sürenin sonunda aynı kişiler yeniden görevlendirilebilir.

(6) Sektör komitesi üyelerinin görev süresi ilk toplantı tarihinden itibaren başlar.

(7) Temsilcisini değiştirmek isteyen kurum veya kuruluş, yeni temsilcisini yazılı olarak bildirir. Yeni üye, üyeliği sona eren temsilcinin kalan süresini tamamlar.

(8) Toplantılara mücbir sebepler hariç üst üste iki defa veya bir takvim yılı içinde toplam üç defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. İlgili kurum veya kuruluş üyeliği sona eren temsilcinin kalan süresini tamamlamak üzere bir ay içinde yeni temsilci görevlendirir ve Kuruma yazılı olarak bildirir.

Sektör komitesi başkan ve başkan vekili

MADDE 8 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-15/10/2015-29503)

(1) Sektör komiteleri, ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

(2) Sektör komitesi başkan ve başkan vekili üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. Ancak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde en fazla oyu alan iki aday arasında seçim yapılır ve fazla oy alan başkan, diğeri de başkan vekili seçilir.

(3) Sektör komitesi başkanının, başkan vekilinin veya üyelerin salt çoğunluğunun talebi veya Kurum tarafından uygun görülen durumlarda seçim yenilenir.

Sektör komitesi toplantıları

MADDE 9 – (Değişik:RG-15/10/2015-29503)

 (1) Sektör komiteleri Kurumun çağrısıyla veya sektör komitesi üyelerinin en az üçte birinin yazılı talebiyle en geç bir ay içinde gündemli toplanır.

(2) Toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanların toplantıdan en az on gün önce üyelere ulaştırılması esastır.

(3) Gündemde bulunan konular toplantı gününde tamamlanamadığı takdirde sektör komitesi kararıyla, görüşmeler komitece kararlaştırılan bir tarihte tamamlanır.

(4) Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.

(5) Karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisidir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy veren üyeler gerekçelerini aynı gün yazılı olarak sektör komitesine sunarlar.

(6) Sektör komitesi toplantılarının Kurumda yapılması esastır. Ancak, toplantılar sektör komitesinin talebi ve Kurumun onayı ile Kurum dışında da yapılabilir.

(7) Kurum tarafından, sektör komitesi üyesi olmayan, ancak görüşülen konularla ilgili kurum, kuruluş temsilcileri, uzman kişiler, akademisyenler, meslek standardı veya yeterlilik hazırlayan kuruluş temsilcileri ile Kurum tarafından meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlamak için görevlendirilen çalışma grubu üyeleri gerekli hallerde görüşlerine başvurmak üzere sektör komitesi toplantılarına davet edilebilir.

(8) Toplantılarda yalnızca sektör komitesi üyelerinin oy hakkı vardır.

(9) Kurum, komite toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda gereken değişikliklerin yapılmasını sağlar ve komite üyelerine bildirir.

Sektör komitelerinin görevleri

MADDE 10 – (Değişik:RG-15/10/2015-29503)

(1)  Sektör komitelerinin başlıca görevleri şunlardır:

a) Meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi hususlarında öneride bulunmak.

b) Meslek standardı ve yeterlilik formatı konusunda görüş bildirmek.

c) Meslek standardı veya yeterlilik taslaklarını şekil ve içerik yönünden incelemek, değerlendirmek ve görüş vermek.

ç) Meslek standardı ve yeterlilik taslağı hakkında görüş vermek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda bu hususu Kuruma bildirmek ve Kurumca uygun bulunan teknik incelemeleri sahada yapmak.

d) Meslek standartları ve yeterliliklere ilişkin Kurum talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 11 – (1) Sektör komitesi toplantılarına ilişkin kırtasiye, basım, yayım ve diğer toplantı giderleri Kurum tarafından karşılanır, toplantı giderlerinin nelerden oluşacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Sektör komiteleri üyelerinin (Mülga ibare:RG-15/10/2015-29503) (…) memuriyet mahalli dışındaki toplantılara katılmaları halinde Harcırah Kanununa göre kendilerine ödenecek geçici görev harcırahları, Kurum tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) (Mülga ibare:RG-15/10/2015-29503) (…) bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.