KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini,

b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini,

c) Hak Sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme yardımı Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Konut Edindirme Yardımından yararlanmış olanlar hariç olmak üzere, mezkûr Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dâhil) veya bunların kanunî mirasçılarını,

ç) SSK: (Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumunu,

d) Kanun: 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunu,

ifade eder.

Hak sahiplerinin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca, Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurumlar ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

Kanuna ekli cetveldeki bildirim formatında, Hak sahiplerinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası (T.C. Kimlik Numarası hanesi boş bırakılmaksızın), sicili (sicil hanesi boş bırakılmaksızın) (Devredilen) Emekli Sandığına tabi çalışan memur personel için "Emekli Sicil Numarası", SSK’ya tabi çalışan işçi personel için "Sigorta Sicil Numarası", kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda istihdam edilmekte olan diğer kamu görevlileri için ise "Kurum Sicil Numarası", yardım miktar ve sürelerine ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak olan bilgileri, içeriğinin kayıtlı olduğu disket ya da yoğun disk (cd) ile üst yazı ekinde, Bankanın,

Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.

Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No:62 Kat:5

06440 Yenişehir/ANKARA

adresine 30/11/2007 tarihine kadar bildirmek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer, yanlış veya usulüne uygun olmayan şekilde bildirilmesi hâlinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

(2) Kanuna ekli cetveli daha önce göndermiş olan kurumlar, sadece bilgilerini ilettikleri hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarını bildirmekle yükümlü olup, ilave bildirimler de yapabilir.

(3) Kurumlar bildirim listelerindeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür. Mutabakat sağlanmadan gönderilen listelerin sorumluluğu listeyi gönderen kuruma aittir.

(4) Kanuna ekli cetveli gönderecek olan kurumlar ile saymanlıklar kendi çalışanlarına ilişkin bilgileri içeren tek bir listeyi düzenleyerek göndereceklerdir.

(5) SSK, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen listeleri, ayrı ayrı ve fıkrada öngörülen sürenin sonunu beklemeden aylık dönemler itibariyla Bankaya gönderecektir.

(6) Mülga 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır. Banka, hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde EGYO'ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Nema ve Kâr Payı Hesaplaması (Değişik başlık:RG-22/1/2013-28536)(3)  

MADDE 5 – (1) Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; hesapların Bankaca takip edildiği 1/1/1987 ilâ 29/12/1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin altı aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanır. Hesapların Banka’dan EGYO’ya devredildiği 29/12/1999 tarihinden, 30/11/2007 tarihine (Bakanlar Kurulunca bu sürenin uzatılması hâlinde uzatılan süre sonuna) kadar ise; EGYO’nun net aktif değerinin %60,96’sının, mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmazlar karşılığı 395.751.717,17.-YTL’ye oranı esas alınarak nema hesaplanır. EGYO, net aktif değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirler ve bu maddeye göre belirlediği nema  katsayısını Bankaya gönderir. Nema hesaplamasına ilişkin örnek Ek-1’de yer almaktadır.

(2) (Ek:RG-22/1/2013-28536)(3) 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan hak sahiplerine EGYO tarafından ödenen kâr paylarının EGYO’nun yükümlülüğünü aşan kısmı, Hazine Müsteşarlığınca incelenmesini müteakip düzenlenecek rapora istinaden Hazine tarafından EGYO’ya ödenir. Bir hak sahibinin alacağı toplam kâr payı hesaplamasına ilişkin matematiksel gösterim Ek-2’dedir.

(3)(4)Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut edindirme yardımı tutarlarının tamamı, fer'ilerinin tahsili  beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. Bu kişilere ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. (Ek cümle:RG-7/1/2010-27455)(1)  Bu fıkra uyarınca anapara ve ferilerinin ayrımı yapılmaksızın 410 numaralı hesaba aktarılan tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

(4)(4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, SSK tarafından işverenlerden gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilen konut edindirme yardımı tutarlarının ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonunda tahsil edilmiş olduğu kabul edilerek işlem yapılır.

(5)(4)Birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmaz.

(6)(4)Bu Yönetmelik uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması veya hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan malî ve yönetimsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam olunur.

Hisse hesaplaması

MADDE 6 – (1) EGYO hisse senedi almayı tercih eden her bir hak sahibinin EGYO’nun sermayesinin %60,96’sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29/12/1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29/12/1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenir.

İlan, ödemeler ve hak sahipliğinin sona ermesi

MADDE 7 – (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Banka tarafından EGYO'ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, EGYO veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilir. Ayrıca, hak sahipleri listesi, EGYO ya da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı internet sayfasında da ilan edilir.

(2) Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir işlemlerinin ödeme planı ve süresi ile diğer hususları EGYO tarafından belirlenerek ilan edilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre EGYO Hisse Senedi almayı tercih eden hak sahipleri birinci fıkraya göre yapılacak ilan tarihini takip eden ayın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubelerinden birine başvurur.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO'ya bildirilen hak sahiplerine, talep etmeleri hâlinde, ödemeler nemasıyla birlikte nakit veya bildirdikleri tercihlerine göre, payları oranında EGYO Hisse Senedi verilmek suretiyle yapılır.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO'ya bildirilen hak sahiplerince talep edilmesi hâlinde, karşılığının Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılır.

(5) Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi arasında protokol düzenlenir ve ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubeleri aracılığı ile toplu veya bireysel olarak yapılır. Talep edilmesi hâlinde ödemelerde yardımı yatıran Kurum/Kuruluş/Saymanlık personeline (hâli hazırda çalışanına) toplu olarak kurumları aracılığıyla ödeme yapılır. Bireysel ödemelerde hak sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya  pasaport ile T.C. Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekir. (Ek cümle:RG-7/1/2010-27455) (2)  Yabancı uyruklu konut edindirme yardımı hak sahipleri ise T.C. Kimlik Numarası yerine yabancı kimlik numarası veya vergi numarası ile başvurabilirler.

(6) Kanun gereği yapılacak ödemelere ilişkin yeterli kaynak ödeme öncesi EGYO tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye aktarılır. Nakit olarak yapılacak ödemeler için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ödenecek komisyon tutarı EGYO ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında  yapılacak protokolle belirlenir. Yapılan protokol çerçevesinde EGYO, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ödenecek komisyon tutarını kendi kaynaklarından  karşılar.

(7) (Değişik:RG-7/1/2010-27455)(2) Bankaya iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(8) (Değişik:RG-7/1/2010-27455)(2) Yedinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010’da sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, yedinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO’ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.

(9) (Ek:RG-7/1/2010-27455)(2)   Sekizinci fıkraya göre Resmi Gazete’de ilan edilen ilk listede yer alan hak sahipleri için 5 inci maddeye göre yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için %10 artış uygulanır. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alacak hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki %10 artışa ilave olarak basit usulde %1,25 artış uygulanır.

(10) (Ek:RG-7/1/2010-27455)(2)   Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle konut edindirme yardımı hak sahiplerinin bildirimlerini 5664 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde yapamayan kurum ve kuruluşların, bu bilgilerin yukarıda belirlenen sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını ekleyerek hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri 30/6/2010 tarihine kadar 5939 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetveldeki formatta ve elektronik ortamda Bankaya bildirmeleri halinde, hak sahiplerinin bu kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları tarihlere isabet eden yasal yardım dilimleri dikkate alınmak suretiyle dokuzuncu fıkra çerçevesinde nema hesaplaması yapılarak liste halinde EGYO’ya bildirilir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazetede ilan edilir.

(11) (Ek:RG-7/1/2010-27455)(2)   Birinci fıkra uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilen listelerde yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle yardım tutarını alamayanların bilgileri de sekizinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kurum ve kuruluşlarca Bankaya bildirilmesi sonrasında işleme alınarak EGYO tarafından Resmi Gazetede iptal ve düzeltme listesi olarak ilan edilir. Bu listelerdeki hak sahiplerinin alacakları da dokuzuncu fıkra çerçevesinde nemalandırılır.

(12) (Ek:RG-7/1/2010-27455)(2)   Birinci fıkra uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilen listelerde yer aldığı halde, yardım tutarını eksik alan hak sahiplerinin alacakları ile Resmi Gazetede ilan edilen listelerde yer almayıp hak sahibi oldukları ilgili kurum ve kuruluşlarca bildirilen kişilerin alacakları ile ilgili olarak; düzeltme, nemalandırma ve ilan işlemleri sekizinci ve dokuzuncu fıkrada belirtilen esaslar uyarınca yapılır.

(13) (Ek:RG-7/1/2010-27455)(1) Belediyeler, bu Yönetmelikte belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilir.

(14) (Ek:RG-7/1/2010-27455)(2)   Bu madde uyarınca yapılan ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

(15) (Ek:RG-7/1/2010-27455)(2)  Bu maddede yapılan düzenlemeler uyarınca ilan edilen listelerde yer alan; 

a) 5664 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 5 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkralarında tanımlanan gruptaki hak sahiplerine 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 18 inci maddesi uyarınca,

b) 5664 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan gruptaki hak sahiplerine ise, 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO’ya kaynak aktarılır.

Diğer hükümler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan belgelerin geçerli olup olmadığı hususunda karar vermeye yetkili kurum Bankaya bildirim yapan kurumdur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin olarak ihtilaf oluşması hâlinde hak sahipleri, öncelikle adlarına yardım yapan kurumla, daha sonra bilgileri gönderen kurumla ve en son olarak ise EGYO ile irtibat kuracaktır.

(3) Mülga 3320 sayılı Kanun gereği konut edindirme yardımına  müstehak kişinin ölümü hâlinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanunî mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varis/varislerce dilekçeyle başvuru yapılması durumunda ödenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, 30/5/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (Değişik:RG-22/1/2013-28536)(3)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konut İdaresi Başkanı birlikte yürütür.

 

_________

(1) Bu değişiklik   30/5/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik  17/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 28/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(4)  22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile  5 nci maddenin  birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2007

26613

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

7/1/2010

27455

2.

22/1/2013

28536

 


 

Ek-1

NEMA HESAPLAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK

 

Bir hak sahibi adına işveren tarafından yatırılan toplam anapara tutarı 

: A

Altı aylık vadeli mevduat faizi ile 29/12/1999’a kadar faiz geliri

: F

EGYO’ya devir tarihi itibarıyla Toplam Alacak

: A + F

EGYO’nun Md.5’e göre belirlenen Net Aktif Değeri

: EGYONAD

KEY hak sahiplerinin hissesi  (KEYPAYI)

: EGYONAD * % 60,96

EGYO’ya KEY Karşılığı devredilen taşınmazların tutarı

: 395.751.717,17.-YTL

Nema katsayısı  (NK)

: KEYPAYI / 395.751.717,17

Bir hak sahibinin alabileceği toplam tutar

: NK * (A+F)

 


 

Ek-2

(Ek:RG-22/1/2013-28536)(3)

 

BİR HAK SAHİBİNİN ALACAĞI TOPLAM KÂR PAYINA İLİŞKİN

MATEMATİKSEL GÖSTERİM

 

29/2/2008 itibari ile EGYO’da oluşan kâr payı tutarı

: (KPT)

EGYO’ya KEY karşılığı devredilen taşınmazların tutarı

: 395.751.717,17 TL

Kâr Payı Katsayısı (KPK)

= KPT/ 395.751.717,17 TL

Bir Hak Sahibinin Alacağı Toplam Kâr Payı

= (Anapara + Nema) * KPK

 

 

---------------------------------

(3) Bu değişiklik 28/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.