SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına ilişkin faaliyetlerin, bu faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin, donanımların ve piyasaya arz olunan ürünlerin teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

b) EN: Avrupa Standartlarını,

c) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,

ç) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

d) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

e) TS: Türk Standartlarını,

f) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartlar ve Teknik Düzenlemeler, Ölçüm Birimleri

Standartlar ve teknik düzenlemeler

MADDE 4 – (1) Piyasaya arz olunacak LPG’nin, sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olması zorunludur.

(2) Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin ve donanımın tasarımı, inşaatı, montajı, işletmesi, muayenesi, test ve kontrolü, tamiri, bakımı ve onarımı ile bunların hurdaya ayrılmasında asgari emniyetin sağlanması amacıyla, öncelik sırasıyla TS, EN ve ISO standartlarına, bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur.

Ölçüm birimleri

MADDE  5 – (1) LPG teslimatı,

a) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya tanker sayaçları ile teslimatta (Değişik ibare:RG-9/8/2017-30149) 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri üzerinden,

b) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında (Değişik ibare:RG-9/8/2017-30149) 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş litre üzerinden,

c) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri üzerinden

yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Analizler, Analiz raporları ve Yetkili Laboratuvarlar; Ölçüm ve Ayarlar

Analizler, analiz raporları ve yetkili laboratuvarlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698)

(1) LPG numune alma işlemi ve analizleri, sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun olarak yapılır.

(2) (Değişik:RG-9/8/2017-30149) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden yurtiçine girişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak rapor düzenlenir ve bu raporlar Kuruma ve ilgili ithalatçıya ibraz edilir.

(3) Yurtiçi rafinerilerde üretilen LPG numunelerinin analizi, yurtiçi (Değişik ibare:RG-9/8/2017-30149) veya yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılır.

(4) Rafinerici Lisansı sahipleri, piyasaya sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun LPG’yi arz etmekle yükümlüdür. Rafinerici Lisansı sahipleri ayrıca, dağıtıcı şirketlere ikmal ettikleri LPG’nin, ilgili standartlara uygun olarak yapılmış analizlere ilişkin raporları dağıtıcı şirketlere ve Kurumca talep edildiği takdirde Kuruma vermekle yükümlüdür.

(5) Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bayilerine ve müşterilerine sevk ettikleri ürünün cinsini temsil edebilecek şekilde ve sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olarak alınacak numunelere, bu standartlarda belirtilen analizleri yapmak ya da yaptırmak, bu analizlere ilişkin raporları saklamak ve bu raporları dağıtıcılar arası ticaret kapsamında diğer dağıtıcılara, talep edildiği takdirde bayilerine ve Kuruma vermekle yükümlüdür.

(6) Kurum, denetim kapsamında ya da ihbar ve şikâyetler üzerine yapılacak incelemeler sonucunda; rafinerilerden, tüm dolum ve depolama tesislerinden, otogaz istasyonlarından, dökme LPG kullanıcılarının tesislerinden ya da LPG tüplerinden ilgili standartlara uygun olarak numune alınmasına ve bu numunelere ilgili standartlara uygun analizlerin yapılmasına karar verebilir.

(7) Yapılacak analiz ve testlerde, alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildiğinde Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri uygulanır.

Ölçüm ve ayarlar

MADDE 7 – (1) (Mülga:RG-29/4/2016-29698)

(2) Lisans sahipleri, tesislerindeki kantar, baskül ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya 5 inci maddeye aykırılık nedeniyle LPG tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, tespit edilen miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2007

26543

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

29/4/2016

29698

2

9/8/2017

30149

3